Se her - Hjernesagen

NR. 2 · 22. ÅRGANG · APRIL 2015
OL-roer ramt
af blodprop:
Jeg ved, jeg kan
Ny kampagne:
Hverdagsmotion
TEMA:
HJERNESKADET
MIDT I LIVET
2 • Hjernesagen nr. 2 2015
Rehabilitering og
genoptræning!
Et ophold på Vejlefjord Rehabilitering giver dig
„ tværfaglig behandlingsplan – tilpasset dine ønsker
og behov
„ rådgivning, viden, støtte og vejledning
„ kompetent pleje og trygge rammer døgnet rundt
Ring op hør mere på 7682
Vi har smukke omgivelser og moderne faciliteter
„ Neurorehabilitering til unge, voksne og ældre
„ Tværfagligt koordinerede og sammenhængende
forløb
„ Specialiseret og intensiv tilgang – også med ny
teknologi
„ Kortere og længerevarende ophold
3333
VEJLEFJORD REHABILITERING
Sanatorievej 27b | DK-7140 Stouby
[email protected]
www.vejlefjord.dk
0*1" 231* *24 #" 12 *! # "2#**13 1"" *
/&$2 ! 2$"! 1"$! 1"* *13"! 1 2 11"
#31*2"." 25 . !!"3 # 3"!* !* " * 9 6
6 4 7
8**6 ),,6
!" #
$ !"#$%& '( )* +),, -./ % $ %
Hjernesagen nr. 2 2015 • 3
26
HKH
Kronprinsesse
Mary kom forbi
Hjernesagen
LOKALT
6
Møder, ture,
arrangementer og
meget mere
8
Indhold
25
Kampagnedag
Få styr på dit
blodtryk
Kalender
4
Leder
5
Kort nyt
6
Nye bøger
7
Michelle Hviid – nu uden tumor
9
19
TEMA:
HJERNESKADET MIDT I LIVET
Ny kampagne: Hverdagsmotion
12
18
OL-roer ramt af blodprop:
Jeg ved, jeg kan
19
Forskelsbehandling skaber frustration
22
Hjernesagen har brug for din støtte
24
Find dit lokale 10. maj-arrangement
25
22
Forskelsbehandling
skaber
frustration
TEMA:
Hjerneskadet
midt i livet
12
4 • Hjernesagen nr. 2 2015
KALENDER
Forår/sommer 2015
14. – 15. april
Styremøde i Nordisk Afasiråd
Foredrag:
Hjerneforsker
Troels Wesenberg
Kjær, se side 6
22. april
Hovedbestyrelsesmøde
23. april
Temadag om skjulte handicap
For fagpersoner
5. – 12. maj
Rejse til Tenerife - UDSOLGT
11. maj
En rundtur i den forunderlige hjerne
Foredrag med hjerneforsker Troels Wesenberg Kjær
Arrangeret i samarbejde med Dansk Epilepsiforening og
Parkinsonforeningen. Læs mere på side 6.
30. – 31. maj
Hjernesagens repræsentantskabsmøde
På Hotel Storebælt, Nyborg
10. maj
Kampagnedag
Forskellige aktiviteter rundt om i landet i dagene omkring
den 10. maj.
Mød landsforeningen under uret på Hovedbanegården i
København fredag den 8. maj kl. 13 – 16.
11. – 14. juni
Folkemøde på Bornholm
Hjernesagen sætter fokus på sammenhængen mellem
hjerne, blodtryk og bevægelse, og vi måler blodtryk.
Søg et legat
Hjernesagen har fået en bevilling fra Zangger Fonden, der gør det muligt for os at uddele legater til vores medlemmer.
Du kan fortrinsvis søge om støtte til
sygdomsbehandling, genoptræning,
ophold på rekreationscenter eller nødvendige hjælpemidler, der kan aflaste
dit handicap og lette din hverdag – det
kan for eksempel være computer, hvilestol, rekreationsophold eller lignende.
Puljen uddeles i portioner på op til
10.000 kroner.
Sådan søger du
Du skal have søgt din kommune om
støtte. Du skal sende en kopi af kommunens afslag sammen med din
legatansøgning.
I ansøgningen om legatet skriver du:
• En kort beskrivelse af dit sygdomsforløb
• Hvor stort et beløb, du søger om og
til hvad
• Vedlægger en kopi af afslag fra din
kommune om støtte
• Kort beskrivelse af dine/jeres økonomiske forhold, da vi tager hensyn til
indtægts- og formueforhold, når vi
vurderer ansøgninger
• Seneste årsopgørelse fra SKAT skal
vedlægges.
Husk at skrive tydeligt navn, personnummer, adresse og telefonnr.
Der kan tidligst søges om legatstøtte
efter et års medlemskab af Hjernesagen.
Hvis du allerede er begyndt på det forløb
eller har købt det, du søger legatstøtte
til, kan vi som udgangspunkt ikke give
dig en bevilling.
Sådan behandler vi din ansøgning
Vi behandler ansøgninger løbende. Alle
får skriftligt svar, og du må forvente en
sagsbehandlingstid på cirka en måned,
fra vi får din ansøgning med alle de
nødvendige informationer som beskrevet ovenfor, til du får svar.
Zangger Fonden er godkendt af Socialministeriet. Det betyder, at et eventuelt
legat er skattefrit.
Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til
Hjernesagens sekretariat på 36 75 30 88.
Din ansøgning, kopi af kommunens afslag om støtte og årsopgørelse fra SKAT skal sendes til:
Hjernesagen
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
Hjernesagen nr. 2 2015 • 5
LEDER
Dit valg
– brug din stemme
2015 er valgår. Det betyder politikere, der gerne
vil tale med vælgerne, og det betyder valgflæsk og
politiske balloner, der sendes op hist og pist.
Mange af ballonerne taber luften og dratter ned,
mens andre holder og skaber forandring. Lad os
sammen skabe nogle holdbare balloner ved at påvirke vores politiske kandidater lokalt og på
landsplan.
Når statsministeren har udskrevet valget, er der
valgmøder overalt i landet, også i din by. Mød op
og gør Hjernesagens og hjerneskadedes stemme
gældende.
Kræv svar af dine politikere
Stil politikerne spørgsmål. Afkræv dem svar på,
hvordan de vil skabe bedre forhold for hjerneskadede. Hvorfor skal man fx stadig slås for at få den
rigtige genoptræning, eller hvorfor skal hårdt
prøvede familier med hjerneskade kæmpe seje
kampe for at få hjælp og støtte, der er helt rimelig
og dybt nødvendig, hvis de skal hænge sammen
som familie?
gør mest gavn for mennesker med hjerneskade.
Der er mange gode og nødvendige spørgsmål at
stille og mange klare svar, man kan bede om at få.
Det gør det også lettere at se, om ballonerne holder efter et valg, eller om de bare var tomme løfter
med flæsk på.
Af Bruno Christiansen,
landsformand
Tak for dit kontingent
Til sidst vil jeg som hvert år sige tusind tak til alle
jer, der igen i år har betalt jeres kontingent. Det er
vi meget taknemmelige for, og hver eneste krone
gør Hjernesagens arbejde muligt. Jeg vil også
gerne takke de mange medlemmer, der har
givet os et gavebidrag. Det er med til at
sikre, at vi bevarer vores status som
velgørende forening, og det sikrer foreningens økonomi, så vi kan vedblive
Spørg dine lokale
med at udgive bladet her, yde rådpolitikere,
givning og være vagthund på hjerhvordan de ser
neskadeområdet.
Hav et godt forår
– gør din indflydelse gældende.
hjerneområdet
for sig
Spørg dine lokale politikere, hvordan de ser hjerneområdet for sig? Skal der være mere af det ene
eller mindre af det andet? I sidste ende kan du
bruge din viden til at sætte dit kryds der, hvor det
Hjernesagen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Tlf. 36 75 30 88
Protektor: Hendes kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor for
Hjernesagen
Ansvarshavende redaktør:
Lise Beha Erichsen, direktør
“Hjernesagen” udkommer ca. halvanden
måned efter deadline. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i
indsendt materiale. Stof, der er indsendt
uopfordret, kan ikke forventes optaget, og
det er heller ikke muligt at besvare alle henvendelser. Artikler i bladet dækker ikke
nødvendigvis Hjernesagens synspunkter,
når undtages lederen. Eftertryk tilladt med
kildeangivelse.
Oplag: 8.600. ISSN 0909-7775
Hjernesagen
Produktion og tryk: Japi-form
Landsforeningen for mennesker ramt af
blodprop eller blødning i hjernen, andre
hjerneskadede, deres pårørende og andre
interesserede.
Redaktion
Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 10-12 og 13-15
Fredag lukket
Bank: 3129 157 5171
CVR-nr.: 1723 2932
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.hjernesagen.dk
Redaktør:
Sarah Cecilie Boss, journalist
Deadlines i 2015: 26. maj, 20. august og
24. november
6 • Hjernesagen nr. 2 2015
KORT NYT
HKH Kronprinsesse Mary
kom forbi Hjernesagen
Hjernesagens arbejde for børn med en hjerneskadet mor eller far, en ny kampagne om hverdagsmotion og den
igangværende symptomkampagne vakte Kronprinsessens interesse, da hun i februar var forbi Hjernesagen i
forbindelse med et besøg i Handicaporganisationernes Hus.
lever med en hjerneskadet far eller
mor. Det er børn, der ofte bliver overset, og det er vigtigt at se og tale med
dem om deres reaktioner og følelser.
Hurtig reaktion er afgørende
Kronprinsessen lytter, mens Hjernesagens direktør Lise Beha Erichsen fortæller om Hjernesagens arbejde. Foto: Hjernesagen
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary var til et kort møde på direktør Lise Beha Erichsens kontor. Her
fortalte Lise Beha Erichsen blandt
andet Kronprinsessen om Hjernesagens arbejde for at hjælpe de børn, der
Kronprinsessen hørte også lidt om den
store symptomkampagne, Hjernesagen netop nu gennemfører. Og endelig
fortalte Lise Beha Erichsen Kronprinsessen om årets kampagne, der lanceres om kort tid: Hverdagsmotion for
hjernens skyld. Den er rettet mod alle
dem, der synes, det er svært at komme
op af sofaen og dyrke noget motion.
Kronprinsessen stillede engagerede
spørgsmål og roste Hjernesagens arbejde.
Kom med ind i din forunderlige hjerne
”Verdens mest tilgængelige kontorhus” åbner dørene for et underholdende foredrag af hjerneforsker
Troels Wesenberg Kjær om vores
vigtigste organ.
Hvad foregår der i hjernen? Hvordan
træner man den, så den holder sig frisk
hele livet?
Det er et par af de spørgsmål, man kan
få svar på ved et arrangement den 11.
maj i Handicaporganisationernes hus i
Taastrup. Det bliver en aften, hvor hjerneforsker, forfatter og foredragsholder
Troels Wesenberg Kjær holder et inspirerende og underholdende foredrag
om menneskets vigtigste organ: Den
forunderlige hjerne.
Der vil også være mulighed for en
rundvisning i ”verdens mest tilgængelige kontorhus” og lejlighed for at møde
de tre foreninger, der står bag arrangementet: Hjernesagen, Parkinsonforeningen og Dansk Epilepsiforening.
SKARP – fra normal til genial – træn
din hjerne på 6 uger”, som du kan købe
i Hjernesagens netbutik.
Troels Wesenberg Kjær er hjerneforsker og overlæge ved neurologisk afdeling på Roskilde Sygehus. Han er
desuden forfatter til bogen ”KNIV-
Arrangementet finder sted mandag
den 11. maj fra kl. 17.30 til 21.00.
Tilmelding på www.hjernesagen.dk senest den 20. april.
Hjernesagen nr. 2 2015 • 7
Bliv KNIVSKARP
og støt Hjernesagen
Hvis du gerne vil være stærk og slank,
lægger du kosten om og begynder at
løbe. Hvis du gerne vil have en skarpere hjerne, hvad gør du så? Mange
tænker nok, at der ikke er så meget at
gøre – det er, som det er. Men hjernen
kan ændres. Hvis du følger en række
øvelser, kan du tænke hurtigere, huske
bedre og få bedre overblik, viser bogen
”Knivskarp – fra normal til genial”. Køb
den i Hjernesagens netbutik og støt
vores arbejde.
I bogen er hjerneforsker Troels W. Kjær
og skuespiller Mikael Birkkjær gået
sammen om at dokumentere, at hjernen kan forandres gennem træning.
Troels W. Kjær beskriver, hvordan hjernen er bygget op, og hvordan den dirigerer vores tanke- og handlemønstre.
Han præsenterer dig samtidig for en
række øvelser, der kan styrke din evne
til at holde fokus, bevare overblikket
under pres og huske det vigtigste og
samtidig sortere unødvendige informationer fra.
Forfatter, hjerneforsker og overlæge på
Roskilde Sygehus Troels Kjær sidder i
Hjernesagens ekspertpanel.
”KNIVSKARP – Fra normal til genial –
træn din hjerne på 6 uger” er udkommet på Politikens Forlag.
Køb bogen i Hjernesagens netbutik. En
del af prisen går til Hjernesagens arbejde.
www.hjernesagen.dk/butik
Ny kogebog
skrevet af hjerneskadede
2 skiver hamburgerryg, 1 æg, 3 spsk. rugmel. Det er en del af ingredienserne til en
gang paneret hamburgerryg, og dem kunne man nok finde i andre kogebøger. Til
gengæld ser man sjældent den næste liste, som den nye ”Frk. ARK’s Kogebog” har
med: 3 gryder, 3 grydelåg, 1 skærebræt – og så videre. For skal man lave mad efter
en hjerneskade, kan det være rart med hjælp til ikke alene ingredienser og fremgangsmåde, men også til alt det, man skal have frem fra skabe og skuffer, inden
man går i gang.
Gratis
rådgivning
Rådgivning på social- og
sundhedsområdet
[email protected]
Maja Klamer Løhr
Rådgiver
Jane Ulstrup
Rådgiver
Man. kl. 9-12 og 13-15
Tirs. kl. 9-12
Ons. kl. 9-12 og kl. 13-17
Tors. kl. 13-18
Tlf. 36 38 85 51
Neuropsykologisk rådgivning
[email protected]
Line Hauptmann
Neuropsykolog
Ons. kl. 16–18
Tlf. 36 38 85 40
Juridisk rådgivning
om forsikring og erstatning
[email protected]
Søren Kroer
Advokat
Man. - fre. kl. 9-16
Tlf. 71 99 31 31
Juridisk rådgivning om arv
og testamente
[email protected]
Kogebogen er udviklet af brugerne af
ARK Aalborg. ARK Aalborg er en ArbejdsRehabiliteringsKlub for personer med
følger efter blodprop i hjernen, mindre
hjerneblødninger, slag mod hovedet eller
andre lette til moderate hjerneskader.
Læs mere om kogebogen og find
opskrifter på hjemmesiden
fraarksopskrifter.dk
Husk at skrive dit telefonnummer.
Advokaten ringer til dig med svar.
Dea Dorothea
Deleuran
Advokat
8 • Hjernesagen nr. 2 2015
”Hul i hovedet”
- en ungdomsroman om afasi og kærlighed
Pigen Vega går i gymnasiet, da hun
falder til en fest og får en hjerneblødning. Den koster hende sproget, og
det føles, som om hele hendes liv forsvinder sammen med ordene. Forfatteren Nicole Boyle Rødtnes har
skrevet sin hidtil mest personlige
bog.
ulykken og har øvet sig i at sige det rigtige, men det går ikke helt, som det var
tænkt. Kammeraterne stirrer, og nogle
griner. Det er bare en af mange kata-
Tekst og foto: Sarah Cecilie Boss
””Jeg er stadig syg, men jeg savner jer
alle sammen”. Det var det, jeg skulle
sige, men det var ikke det, der kom ud.
”Jeg svaner syg sammen”“.
Hovedpersonen Vega står foran sin
gymnasieklasse første gang siden
strofer, Vega føler rammer hende. En
dag møder hun Theo, der også har
svært ved at tale. Kan man elske uden
ord? Og hvad skete der egentlig den
aften, hun faldt?
Går helt tæt på
Bogen ”Hul i hovedet” er skrevet af 29årige Nicole Boyle Rødtnes. Hendes læsere kender hende især for fantasyromaner som Elverskud-serien og serien ”Zombie-jæger”. Hun har tidligere
skrevet en realistisk roman om pigevold, ”Bitchen imellem os”, men denne
gang går hun helt tæt på.
Mennesket er stadig derinde
Mange af Vegas sprogknuder er inspireret af forfatterens personlige oplevelser, og et af hendes ønsker med bogen
er at fortælle læserne, at selv om man
ikke kan tale, er man stadig den
samme.
”Det er vigtigt at fortælle, at hjernen jo
stadig fungerer. Mennesket er stadig
derinde. Men man skal finde nogle
andre måder at kommunikere på”,
siger hun.
Gør det lettere at nærme sig den
med afasi
De reaktioner, hun hidtil har fået, tyder
på, at det er lykkedes:
”Min familie og andre, der kender til
afasi, har læst den og har reageret positivt. De oplevede, at bogen gjorde det
lettere for dem at nærme sig den med
afasi.
Når det bliver svært at tale med et
andet menneske, kan vi godt finde på
at trække os. Og der håber jeg, min bog
kan gøre en forskel. For det sidste, den
afasiramte har brug for, er at blive
mere isoleret.”
Nicole Boyle Rødtnes har skrevet en meget personlig bog om hjerneskade og afasi.
Du kan købe ”Hul i hovedet” i Hjernesagens netbutik. En del af prisen går
til vores arbejde.
Hjernesagen nr. 2 2015 • 9
Kvinde, mor, blogger, forfatter, foredragsholder, iværksætter. Og nu – for en tid – patient.
Michelle Hviids liv har taget den store kolbøtte fra kort før jul til nu. Fra rask til syg, fra
lam til bevægelig, fra nyopereret i dyb krise til hende, der er på vej tilbage.
Tekst og foto: Sarah Cecilie Boss
Michelle Hviid
– nu uden tumor
”Jeg plejer altid at sidde i vinduet og
skrive, så skal vi ikke bare gøre det
der?”, spørger Michelle Hviid, da hun
skal fotograferes. Hun klatrer op og
sætter sig med sin prikkede computer
på skødet. Ansigtet og det ene øje hænger lidt, så smilet er skævt. Det er et
nyt smil, og det er på sin vis en ny
kvinde, der sidder i vinduet. En kvinde,
der er på vej igennem noget af det sværeste i sit liv.
I efteråret sidste år gik Michelle til
lægen. Mest fordi hendes daværende
lægekæreste syntes, hun skulle. Da
hun sad på hospitalet, tænkte hun, at
det bare skulle overstås. Og da den første konklusion på undersøgelsen kom,
grinede hun.
De sidste tyve minutter som rask
”De sagde, jeg havde en fedtskede i kinden. Det lyder sgu lidt sjovt, tænkte
jeg”, fortæller Michelle.
Men pludseligt så lægerne noget andet.
Michelle skulle scannes akut på en
mistanke om noget langt mere alvorligt.
”På vej ind i scanneren tænkte jeg: ”Det
her er de sidste tyve minutter, jeg har
som rask”, og kort efter sad jeg over for
en læge, der pegede på mine scan-
10 • Hjernesagen nr. 2 2015
ningsbilleder og sagde: ”Det her er din
tumor””, fortæller Michelle.
det gik helt galt. Hun blev opereret 1.
december.
”Lige der kunne jeg af en eller anden
grund ikke høre andet end mine børn
inde i hovedet”.
”Da jeg var ved at falde hen i bedøvelsen, kunne jeg høre en læge og en sygeplejerske småskændes. Det er altså
ikke det sidste, man skal høre i denne
verden, tænkte jeg. Og så sov jeg”, fortæller hun.
- Nu med tumor
Michelle havde en godartet tumor på
hørenerven, et acusticusneurinom. Det
er sjældent. 120 får diagnosen herhjemme hvert år. Nogle får stråler, andre ser tiden an. Michelles tumor havde en størrelse, der krævede operation.
En operation, der med sikkerhed ville
koste hende hørelsen på højre øre, men
som også kunne lamme den ene side af
hendes ansigt og koste hende førligheden. En operation, hun bloggede om for
at lette trykket. ”Nu med tumor”, som
hun blandt andet skrev. Og hun, som
dyrkede yoga fire gange om ugen og
trænede til et maraton, blev sendt helt
ned i den anden ende af skalaen.
- Når jeg ikke jamrede, var jeg væk
I første omgang var det gået strålende.
Hun kunne bevæge sig, hun kunne tale,
alt var fint. Men så hævede hjernen op,
og Michelle svævede ind og ud af bevidstløshed og lå på intensiv.
”Når jeg ikke jamrede, var jeg væk. Væk
i min hjernes tåger og væk i morfin. Det
flød bare ind ad et drop i min arm og
mit ben”, fortæller hun.
Michelle kunne ikke tale på det tidspunkt. Hendes mor tog fuldstændigt
Michelle Hviid
Michelle er 42 år. Hun er selvlært iværksætter og har bl.a. gjort sig
bemærket med Runningdinner.dk, Uberbanko.dk og programmet
Michelles Mission på DR1. Hun har været selvstændig, siden hun
var 24 år. Hun holder omkring 150 foredrag om året om autencitet,
mod og handlekraft. Hun har skrevet bøger, og hun deltager jævnligt i diverse paneldebatter i radio og tv. Hun er meget aktiv og ihærdigt fulgt på de sociale medier, og hendes blogs er meget læst. Blandt
andet er hun fast blogger på formiddagsavisen BT.
En tabloidavis skrev, at hun havde
kræft. Hendes 16-årige søn, som havde
fået det nødvendige at vide om hendes
sygdom, stod pludselig vredt og
spurgte hende: ”Hvem af jer lyver?”
”Jeg ringede ind til avisen og sagde til
dem, at det måtte de fandeme trække
tilbage. Jeg havde jo ikke kræft. Og de
kunne i det mindste sende en blomst.
De gjorde det sidste”, fortæller hun.
At høre et skænderi
som det sidste
Michelle gjorde sig klar til at dø. Foredrag fulgte foredrag, for hun var nødt
til at tjene penge, og så fik hun styr på
børnetestamenterne, så hendes børn
på ni og 16 havde et sted at være, hvis
over, og hun gættede og gættede og
gættede for at finde ud af, hvad Michelle ville have. Den yoghurt, som var
det eneste, hun havde lyst til at spise
lidt af, måtte hendes mor købe uden for
hospitalet. Hun lå på en firesengsstue
med andre alvorligt syge patienter. Uro
døgnet rundt og andres desperate pårørende, der talte i et væk. På et tidspunkt havde Michelle lyst til havregrød. Ingen på afdelingen havde tid til
at lave det, så Michelles mor foreslog
en sygeplejerske, at hun selv lavede
grøden i personalets lille tekøkken. Det
måtte man ikke, fik hun at vide.
”Så sagde min mor til dem, at de jo
kunne ringe til politiet, mens hun gik
ud og lavede min havregrød”, fortæller
Michelle. Mødet med det danske hospitalsvæsen har ikke været nogen positiv oplevelse.
Lammet ansigt og et øje, der ikke
kan lukke
For egen regning valgte Michelle efter
en uge at komme i rehabilitering på
Vejlefjord. Der var ro, og der var ekspertise, der var daglige fremskridt og
topkarakter fra neuropsykologen. Men
det var vel at mærke en Michelle, der
kun kunne gå, hvis hun brugte hjælpemidler, og det var med museskridt. En
Michelle, der svarede ”1992”, da hun
blev spurgt, hvilket år det var. Det var
en kvinde, der ikke kunne tale. En
kvinde med et lammet ansigt og et øje,
der ikke kunne lukke. Et øje, der ikke
kunne blive vådt, når hun græd.
- Man skal presses, til man
kaster op
Det har været sindssygt hårdt at være
i genoptræning, men en ting står meget
klart for hende:
”Man skal presses. Lige til man kaster
op. Og man skal presses igen og igen”,
siger hun.
Hun kan tale igen. Hvis man kender
hende godt, kan man måske høre en
lille forskel på før og nu, men den er
næsten væk. Man kan stort set ikke se,
at hun har været lammet og ikke
kunne gå. Øjet kan lukke, og hun håber,
det med tårerne en dag bliver normalt
igen.
For Michelles skader går over. De fleste
af dem, i hvert fald. Hendes ansigtsnerver kan trænes op igen. De skal vækkes, kan man sige. Det er hun godt i
gang med. Den hævede hjerne er ikke
hævet mere, og lige så stille bliver hun
sig selv igen.
”I går kunne jeg for første gang mærke
min overlæbe igen”, siger hun.
Ville gerne have været bedre
forberedt
”Jeg ville ønske, nogen havde fortalt
mig, hvad det ville sige at blive patient”,
siger hun.
Ikke så meget i forhold til at ligge på
hospitalet, men i forhold til hendes mor
og far, i forhold til børnene og venner,
der kom på besøg.
”Det er ikke nemt at se andre se én som
patient. At være fanget i sin egen krop.
Hjernesagen nr. 2 2015 • 11
Pludselig oplevede jeg min mor og en
nær veninde tale om nogle ting med
hinanden, som handlede om mig og
deres bekymring. Det var virkelig
hårdt. Jeg tror, vi skal være bedre til
både at forberede patienten selv, men
også omgivelserne, på, hvad det vil
sige, når nogen bliver patient”, mener
hun.
- Da det var værst, måtte ingen
se mig
Hun ville også gerne have været forberedt på den måde, arbejdsrelationer og
andre reagerede, da hun kom hjem
igen.
”Jeg har oplevet at blive talt til, som om
jeg var retarderet, af mennesker, jeg
har arbejdet sammen med. Jeg bliver
sat spørgsmålstegn ved. Jeg har ikke
prøvet før, at mine ord ikke har vægt.
Det har været ret chokerende at
mærke”, siger hun.
Michelle beskriver sig selv som en
kvinde, der aldrig har været forfængelig. Og alligevel:
”Da det var værst, måtte ingen se mig.
Nu ville jeg ønske, det var filmet. For
andres skyld”.
NEUROFYSIOTERAPIEN
Hvad er Acusticusneurinom?
Et acusticusneurinom er godartet og vokser inden for sin
egen kapsel i den del af den ottende hjernenerve, som ligger i den lille knoglekanal bag det indre øre. Herfra vokser
den indad i kraniet, hvor den kan påvirke og skubbe til det
omkringliggende væv. Selv om knuden er godartet, kan
den i nogle tilfælde have et ondartet forløb, fordi den bliver
stor.
I Danmark diagnosticeres cirka 120 tilfælde om året. Antallet er stigende. Man mener, stigningen kan forklares med
bedre diagnosticering.
Individuel, intensiv, specialiseret
genoptræning
... efter blodprop i hjernen, hjerneblødning,
operationer, ulykker...
Symptomer:
앫 Lettere nedsat hørelse på det ene øre, ofte ledsaget af en
mindre, fin lyd eller ringen i øret.
앫 Svimmelhed og balanceproblemer.
앫 Sitren eller følelsesløshed i den ene side af ansigtet kan
opstå. Nogle får hovedpine og /eller træthed. Hvis knuden er stor eller sidder et uheldigt sted, kan den give
kvalme.
Man ved ikke, hvad der forårsager Acusticusneurinom.
Kilde: Dansk Acusticusneurinom Forening,
Socialstyrelsen.dk
RING OG HØR HVORDAN VI KAN HJÆLPE DIG
Sønderlandsgade 24 · 7500 Holstebro
Tlf. 96 10 20 45 · [email protected]
www.neurofys.dk
12 • Hjernesagen nr. 2 2015
TEMA:
Hjerneskadet
midt i livet
Du går på arbejde, henter børn, lufter hund, passer karriere, familie
og venner, du gør alt for at være en god og nærværende mor, far,
mand, kone, kæreste. Men så.
På et år bliver godt 7.300 mennesker mellem 18 og 65 år herhjemme
ramt af en hjerneskade. De bliver ramt, mens livet er på sit højeste. Et
af dem er Lene Berg på 48. Fem gange er hun blevet lagt ned af virusmeningitis, og det har givet hende kognitive hjerneskader. Det har
kostet job og karriere, og det har kostet mange kampe og nederlag,
før hun lærte at leve med det der ord, ”hjerneskade”.
Tekst og foto: Sarah Cecilie Boss
Indimellem spørger Lene sine
børn, om de synes, hjerneskaden
har gjort hende til en anden slags
mor end før. ”Næh”, svarer de.
”Kun når vi larmer for meget, og
du råber: ”Hold nu mund, jeg har
en hjerneskade!”
Hjernesagen nr. 2 2015 • 13
TEMA: Hjerneskadet midt i livet
At løbe rundt på
et brækket ben
Lene Berg tager imod i det lyse, lejede hus i Glamsbjerg. På den anden
side af haven arbejder traktorer og andre landbrugsmaskiner mellem
de store staldbygninger og laden. I en af maskinerne sidder hendes mand,
der er driftsleder. Lene har fat i halsbåndet på den sorte labrador.
Den er glad for gæster. Lene og hendes ergoterapeut har skrevet i Lenes uundværlige kalender, at vi skulle lave interview og billeder nu, i dag. Ellers havde hun
nok glemt det. Der står også, hvad familien skal have til aftensmad hele ugen.
Ellers kunne hun godt glemme, at de skal have mad. ”Onsdag: Vande blomster.”,
står der også. Indimellem spørger Lene sine børn, om de synes, hjerneskaden har
gjort hende til en anden slags mor end før. ”Næh”, svarer de. ”Kun når vi larmer
for meget, og du råber: ”Hold nu mund, jeg har en hjerneskade!”
Første meningitis
Juni 2007. Lene og hendes mand Jesper bor på hans families slægtsgård på
Fyn med deres tre børn, Magnus og de
yngre tvillinger Gustav og Amalie. Jesper driver gården, og Lene arbejder
som skolesekretær efter mange år som
indkøber i elektronikbranchen. Den
sommer er hun indlagt med den første
af foreløbig fem gange meningitis. Meningitis er en betændelse i hjernens
hinder, og Lenes kommer af en virus,
en slags genudsendelse af en almindelig skoldkoppevirus. Herpes Zooster,
hedder det også. Noget af det værste
ved meningitis er den ekstreme hovedpine og nakkestivheden. Og så er der
lysfølsomheden og trætheden.
Banken står af
Lene kommer hjem efter nogle dage på
hospitalet. Hun har travlt i privaten,
henter og bringer børn, går på arbejde.
På den anden side af årsskiftet til 2009
får hun meningitis for anden gang, og
samtidig begynder det for alvor at
stramme til med økonomien i deres
store landbrug. Banken taler ikke så
venligt længere, de har gæld for mange
millioner. Deres landbrug bliver det første herhjemme siden krisen i 1930’erne, der bliver sat i det, man kalder
”brugelig pant”. Lenes mand Jesper bliver mere eller mindre forvist adgang til
stalde og maskiner, og en driftsleder,
hyret af banken, tager over. Det er ydmygende, ikke mindst for Jesper.
- Du er meget, meget overbelastet
Det er den eftersommer i 2009, da hun
begynder at læse til lærer, at det rammer hende: Hun kan ikke huske noget
af, hvad der bliver sagt på uddannelsen. Det er som om, hendes hjerne ikke
kan lære noget nyt. Lene bliver sygemeldt med stresssymptomer flere
gange. Hun bliver hurtigt ked af det,
hun er kortluntet, hun glemmer ting,
hun stresser og mister overblikket.
Psykologen, hun går hos, når frem til,
at hun ikke kan gøre så meget for Lene:
”Du har ikke en depression, men du er
meget, meget overbelastet”.
Mister overblikket
I maj 2010 får hun sin tredje meningitis, men det er heller ikke her, Lene
trækker i bremsen, selv om hun knap
kan holde sig stående. Gården og økonomien vakler under hende og Jesper,
og Lene har måttet erkende, at lærerdrømmen ikke kan indfries. I stedet får
hun i sommeren 2011 job som skole-
14 • Hjernesagen nr. 2 2015
sekretær på et gymnasium i nærheden. Der går kun et par uger, så kommer den første sygemelding. Bunkerne
på skrivebordet vokser, og hun kæmper. Hun har en masse praktiske opgaver at holde styr på. Ved den mindste
distraktion mister hun overblikket.
Hun må ofte begynde forfra på en opgave, fordi hun ikke kan huske eller rekonstruere, hvor hun nåede til.
I privaten er hun til gengæld ret klar
på, hvad der skal ske. Det er hende, der
endelig melder ud til Jesper, at nu kan
det ikke blive ved længere. De må kaste
det økonomiske håndklæde i ringen og
give op. De kan ikke blive ved med at
tro på noget, der dybest set blev umuligt for længe siden. De må flytte fra
Jespers slægtsgård, og gælden er på et
tocifret millionbeløb.
- Lene, prøv at se på dig selv
De flytter til et lille hus, Jespers forældre betaler for. Og nu gør Lene sig selv
den måske største tjeneste: Hun ringer
til kommunen og beder om et møde, for
hun kan ikke klare mere af, hvad det
end er, der er galt med hende.
Oppe på kommunen sidder hun overfor en dygtig sagsbehandler, der trækker et spejl frem, så Lene kan se sig
selv. Samtidig siger sagsbehandleren:
”Lene, prøv at se på dig selv. Du skal sygemeldes.”
”Da hun sagde det, begyndte jeg bare at
tude. ”Skal jeg deee-he-he-he-heeet?””,
siger Lene med en tyk grådparodi.
Lone Berg har lært at leve med ordet”hjerneskade”.
Svært at have med ordet ”hjerneskade” at gøre
Brug Hjernesagens
rådgivning
Hvis du synes, livet som hjerneskadet eller pårørende er svært, så
brug Hjernesagens medlemsrådgivning. Vores rådgiver på socialog sundhedsområdet kan hjælpe
dig med at gennemskue sagsgangen i kommunen, og vores neuropsykolog kan hjælpe både ramte,
voksne pårørende og børn med en
god snak om konsekvenser af og
reaktioner på en hjerneskade.
Læs mere på hjernesagen.dk under
Rådgivning
Sagsbehandleren taler også om ”kognitive skader”. Og for de fleste er det
tungt og svært at høre. Det er det også
for Lene, men det er især en lettelse:
”Er jeg psykisk ustabil? Er jeg svag? Jeg
bankede mig selv i hovedet med alle
mulige ting, og samtidig var jeg rigtigt
god til at skjule, at jeg havde det så
skidt. Derfor var det godt at få nogle
andre ord og forklaringer på det, der
skete med mig”, fortæller Lene.
Men sammen med lettelsen flytter der
også nogle andre, mere dystre tanker
ind: For ordet ”hjerneskade” er svært at
have med at gøre, synes hun.
”Hjerneskadede – er det ikke sådan
nogle, der bare sidder og savler? Er jeg
stadig god nok? Kan mine børn blive
skadet af at have mig som mor?”,
dundrer det rundt i hendes hoved.
Vidste ikke, det var en hjerneskade
Lene får lavet en neuropsykologisk undersøgelse, der understreger de kognitive skader. Det er meningitis, der har
givet hende de kognitive skader, der betyder, at hun ikke må belastes ret hårdt
psykisk, at hun kæmper med manglende overblik, med at huske, med ikke
at kunne klare ret meget ad gangen og
at hun har brug for ro og hvile. For hjerneskadetrætheden er en tro følgesvend for mange mennesker med
Hjernesagen nr. 2 2015 • 15
hjerneskade. Også for Lene. Og det er
neuropsykologen, der siger til hende, at
hun har været ekstremt overbelastet i
de senere år, hvor hun ikke har vidst,
hun havde en hjerneskade. Hun siger
også: ”Det svarer til, at du løber rundt
på et brækket ben”.
Ydmygende ikke at
kunne arbejde
Hjerneskaden betyder, at hun ikke længere arbejder som skolesekretær. Det
job mistede hun, og i dag er hun i gang
med en afklaring af, om eller hvor meget hun eventuelt kan arbejde. Hun er i
arbejdsprøvning som gravermedhjælper på en kirkegård en time om ugen.
Det er hårdt bare at tage derhen, og lige
nu vil kommunen gerne sætte hendes
arbejdstid lidt op for at se, hvor grænserne går. Lene håber det bedste, og
sagsbehandleren er forstående.
”Hun sagde forleden, at hun for alt i
verden ikke vil være den, der gør mig
mere syg, men at hun også er nødt til at
forsøge at finde en afklaring, så sagen
kan blive afgjort”, fortæller Lene. Hun
vil gerne have en førtidspension, som
hun så kan lade hvile, hvis hun får
kræfter til at arbejde. For Lene vil helst
arbejde.
”Det er grundlæggende ydmygende
ikke at kunne udføre sit erhverv”, som
hun siger.
- Har du ikke bare brug for briller?
Hjerneskaden har også kostet venskaber. Specielt en veninde havde meget
svært ved at acceptere Lenes hjerneskade og sagde ting som, at hun da
også selv kunne være træt og have hovedpine nogle gange. ”Har du ikke bare
brug for briller?”, sagde hun blandt
andet.
Andre, som hendes gode veninde Anne,
tør godt tage det ind og sige det højt.
batteri trænger til en opladning.
Jesper kommer ind i køkkenet i arbejdsbukser og strømpesokker, og da
han har spist sine rugbrødsmadder
ovre ved køkkenbordet uden at bryde
ind i snakken, spørger han lige så stille,
om vi mon snart er færdige? Og ja, det
er vi, siger vi.
”For jeg kan se, du er træt”, siger han i
samme rolige, varme tone til sin kone.
Og selvfølgelig har han ret.
”Man har en vis energibank, og
man ved aldrig helt, hvad indeståendet på kontoen er i dag”,
siger Lene.
”Hun spørger mig, hvordan det går
med min hjerne for tiden”, siger Lene
med et smil. Det giver hende en god følelse, for som Lene siger:
”Man er jo ikke sin sygdom”.
Ved ikke, hvad der står
i energibanken
Interviewet i dag trækker tænder ud.
Lene vil meget gerne fortælle og have
det hele med, så andre forstår, hvordan
hendes verden ser ud. Men da vi har
talt sammen i halvanden times tid og
har snakket og grinet og også skal tage
lidt billeder, kan man godt se, at hendes
Hjernesagen har udgivet nogle pjecer, du måske kan
have glæde af, bl.a. om hjerneskader, om at være pårørende og om at tale med børn om en hjerneskade
i familien.
De to nyeste pjecer er henvendt til familien, hvor
mor eller far har en hjerneskade. Den ene er
skrevet til børn og unge, den anden til voksne.
Pjecerne handler om reaktioner og følelser,
når der kommer en hjerneskade ind i familien, og om hvordan man kan tale om
det og komme godt videre sammen
som familie.
Læs mere på hjernesagen.dk
Pjecer finder du i vores netbutik.
det ikke
r
e
e
d
der og
skade
”Hjerne le, der bare sid k?
og
no
sådan n jeg stadig god
t
Er
det af a
savler? børn blive ska
rer
ne
?”, dund
r
Kan mi
o
m
m
ig so
hoved.
s
have m
e
d
n
e
dt i h
det run
16 • Hjernesagen nr. 2 2015
TEMA: Hjerneskadet midt i livet
Hjerneskadede familier slås med
økonomi og arbejde
”Kan vi blive i huset?” ”Kan jeg komme tilbage på arbejde?” ”Hvad skal vi nu leve af?”
Det er de mest almindelige spørgsmål, når Hjernesagens rådgivere på socialområdet tager telefonen.
”Det handler rigtig meget om økonomi
og beskæftigelse, når det er aldersgruppen 18 til 65, vi taler med”, fortæller den ene af Hjernesagens to rådgivere på socialområdet, Maja Klamer Løhr.
Mange får ikke forlænget deres sygedagpenge og må klare sig for langt mindre. I nogle tilfælde må den syge lade
sig forsørge af partner eller ægtefælle.
”For mange føles det forkert og ydmygende, og det er medvirkende til mange
brud. Det er hårdt for parforholdet, når
den ene bliver syg”, fortæller Maja
Klamer Løhr.
Indimellem står mennesker med hjerneskade i nærmest kafkaske situationer: Kommunen mener, de er for syge
til det ene, men for raske til det andet.
For rask, men også for syg
Et eksempel er et af Hjernesagens
medlemmer. Vedkommende bliver
fyret under sin sygemelding, fordi personen ikke længere kan varetage det
job, vedkommende har. Men kommunen mener, vedkommende fortsat godt
kan have et job som sådan. Derfor er
personen altså for rask til at få afklaret
jobmulighederne, og kommunen afslutter sagen. Problemet er bare, at
personen har kognitive skader og ikke
kan overskue at søge arbejde eller
møde op på en arbejdsplads. Dermed
bliver vedkommende fanget i et hul,
siger Maja Klamer Løhr.
Ingen følger op
”I systemet står personens sag som afsluttet, fordi vedkommende vurderes
rask nok til at komme videre på egne
Genvind din funktion
og få din frihed tilbage
,ƆũƚƐƉĞĐŝĂůŝƐĞƌĞƚƌĞŚĂďŝůŝƚĞƌŝŶŐ
ŽŐƟůďĂŐĞǀĞŶĚĞŶƟůũŽď
dŝůƉĞƌƐŽŶĞƌŵĞĚĨƆůŐĞƌĞŌĞƌďůŽĚƉƌŽƉƉĞƌŽŐ
ďůƆĚŶŝŶŐĞƌŝŚũĞƌŶĞŶ͕ƐŬĂĚĞƌĞŌĞƌƵůLJŬŬĞƌ͕
ŝůƚŵĂŶŐĞůǀĞĚŚũĞƌƚĞƐƚŽƉĞƚĐ͘
&z^/^<dZE/E'
x'ĂŶŐ͕ƐƚLJƌŬĞ͕ďĂůĂŶĐĞŽŐŬŽŶĚŝƟŽŶ
<K'E/d/sdZE/E'
x<ŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶŽŐŽƉŵčƌŬƐŽŵŚĞĚ
x,ƵŬŽŵŵĞůƐĞ
xWůĂŶůčŐŶŝŶŐŽŐƐLJƐƚĞŵĂƟŬ
^WZK'dZE/E'
xǀŶĞŶƟůĂƚƚĂůĞŽŐĨŽƌƐƚĊŚǀĂĚĂŶĚƌĞƐŝŐĞƌ
Har du funktionspr
funktionsproblemer
oblemer i din hån
hånd
d eller dit ben på grund af
hjerneskade
hjerneblødning,
sclerose,
cerebral
parese
en hjer
neskade som f.eks hjer
dning, scler
ose, cer
ebral par
ese eller
neblød
andre
andr
e centrale nervesygdomme. Dett er nu muligt for dig at opnå funktion,
(funktionel
hjælpemiddel-frihed og mobilitet. Med FES (funktio
onel elektrisk stimulation) hjælpemiddel
enten
drejer
dropfod,
dropfod
systemer kan vi hjælpe dig, hvad en
ten det dr
ejer sig om dr
opfod, dr
opfod
kombiner
et med lårmuskelsvækkelse
e eller en par
etisk hånd.
kombineret
paretisk
undersøgelse,
Du kan bestille tid til en klinisk under
rsøgelse, for at se om denne
type ortose er velegnet til dig.
Bandagist Jan Nielsen – En verden
verrden fuld af muligheder
Vil du vide mere
Vil
mere besøg www
www.fes-center.dk
.fes-centter.dk eller www
www.bjn.dk
.bjn.dk
Vii vil så ger
gerne
vores
–V
ne dele vor
es viden!
ĞŶƚĞƌĨŽƌ,ũĞƌŶĞƐŬĂĚĞ
ŵĂŐĞƌĨčůůĞĚǀĞũϱϲ͕ϮϯϬϬ<ƆďĞŶŚĂǀŶ^͘
důĨ͘ϯϱϯϮϵϬϬϲ-ǁǁǁ͘ĐĬ͘ŬƵ͘ĚŬ
Bandagist Jan Nielsen A/S s 33 11 85 57 s [email protected]
k
s www
www.bjn.dk
.bjn.dk
Hjernesagen nr. 2 2015 • 17
ben. Det betyder så, at der ikke er
nogen, der følger op på sagen fra kommunens side. Vedkommendes fagforening og vi gik ind i sagen, for det kan
ikke være rigtigt, at man kan afslutte
en sag, når vedkommende har de skader, som personen her har”, siger Maja
Klamer Løhr.
Ankestyrelsen var enig med Hjernesagen og fagforeningen, og nu er personen på vej ind i et jobafklaringsforløb.
ramtes liv, men det sker, at kommunen
tager hele armen.
”De ramtes mænd eller koner, er ofte
ved at gå ned med flaget selv. De bliver
syge, de bliver depressive, for mange af
dem skal både passe den syge derhjemme og klare deres fuldtidsjob. Det
er hårdt at være sygepasser for sin
egen mand eller kone, og på et tidspunkt knækker man, hvis man ikke får
hjælp. Og det gør de her mennesker
ikke altid”, siger Maja Klamer Løhr.
har brug for en eller flere hænder til at
holde sig flydende gennem det svære.
Det ville jeg ønske, vi kunne gøre bedre
herhjemme. Både at familierne ville
bede om hjælp, og at kommunerne var
bedre til at se de her familiers behov og
hjælpe dem, når de beder om hjælp”,
siger hun.
”Familierne forsøger ofte at klare det
hele selv, og det er ikke altid den bedste løsning”, som hun siger.
Kommuner mangler viden
En af årsagerne til, at sager som den
opstår, er mangel på viden i kommunerne, mener Maja Klamer Løhr.
”En hjerneskadet med en lammet arm
er til at forstå. Der er visse ting, vedkommende kan og ikke kan. Men dem
med kognitive skader er det meget
vanskeligere at vurdere, især hvis man
ikke har specialviden som sagsbehandler – eller indhenter den specialviden,
før man afgør sager”, mener hun.
I den anden ende af skalaen er der dem,
der føler sig ”parkeret” på en førtidspension. Mange ved ikke, at de kan uddanne sig, mens de er på førtidspension, og at de også kan vælge at have et
fleksjob og lade pensionen hvile i en periode.
”Og det er måske ikke så sært, at den
syge ikke selv kender reglerne, men vi
hører alt for ofte, at sagsbehandlerne
heller ikke kender reglerne. Og det er et
stort problem”, mener Maja Klamer
Løhr.
Pårørende går ned med flaget
Og så er der mændene, konerne og børnene. De hjerneskadedes nærmeste, typisk ægtefællen, bliver med rette set
som en stor og stærk ressource i den
Børnene bliver glemt
Et andet, stort og overset problem er de
hjerneskadedes børn.
”Der er stort set ingen tilbud om hjælp
til børnene. De kan ikke få tilskud til
psykologhjælp, hvis de er under 18.
Skolepsykologen er ikke til rådighed i
ret stort omfang, og desuden skjuler
mange af børnene sig. Det gør de på
den måde, at de tænker, at de ikke vil
være en yderligere belastning midt den
svære tid for familien. Så går de alene
med de store tanker og følelser om alt
det, der måske er sket, og de kan få det
rigtig svært både nu og senere hen”,
siger Maja Klamer Løhr.
Familier er belastede
Ofte er familien selv bekymret over at
kontakte kommunen af skræk for at
ende som en ”socialsag”, og det ville
Maja Klamer Løhr ønske, man kunne
komme ud over:
”At have brug for hjælp fra
kommunen er for mange
mennesker noget meget
dramatisk, typisk noget
med vold, druk eller misbrug i familien. Men
det behøver det ikke
at være. Familier
med hjerneskade
ER belastede og
Vi mødes på Facebook
Hjernesagen har en række lukkede Facebook-grupper, hvor du i fred og ro kan skrive
med andre. Det er kun medlemmer af grupperne, der kan læse med. Vi har bl.a. grupper
for ramte, pårørende og børn.
Læs mere på side 26.
ibank,
g
r
e
n
e
s
ar en vi
”Man h d aldrig helt,
ve
t på
og man
tående
e.
s
e
d
n
i
ger Len
i
s
,
hvad
”
g
a
n er i d
kontoe
18 • Hjernesagen nr. 2 2015
DYRK HVERDAGSMOTION
OP MED PULSEN – NED MED BLODTRYKKET
t
ncerer i foråre
Hjernesagen la
om
e
en ny kampagn
Hjernesagens
ed
M
n.
io
ot
m
hverdags
være med.
øvelser kan alle
r
n er temaet fo
Hverdagsmotio
ag
ed
gn
kampa
Hjernesagens
s mere på
Læ
.
aj
m
.
10
.
hjernesagen.dk
Pas på din hjerne. Dyrk motion hver dag. Motion sænker nemlig
dit blodtryk, og dermed reducerer du risikoen for at blive ramt af en
blodprop eller blødning i hjernen. På hjernesagen.dk kan du få gode
forslag til hverdagsmotion, og hvordan du passer på din hjerne.
Hjernesagen nr. 2 2015 • 19
Roeren Mette Dyrlund er tæt på topform igen
på trods af en blodprop i hjernen:
Jeg ved, jeg kan
Da den danske verdensklasseroer Mette Dyrlund Petersen blev ramt
af en blodprop i hjernen i august sidste år, mistede hun sit sprog, og hun
kunne ikke gå. Alligevel har hun aldrig tvivlet på, at hun kom tilbage i robåden, og at sommer-OL i Rio i 2016 er næste stop. I dag er hun tæt på
topform efter intens genoptræning. Den mentale indstilling er
afgørende for resultatet, siger hendes fysioterapeut Anders Madsen.
Tekst og foto: Sarah Cecilie Boss
20 • Hjernesagen nr. 2 2015
Da Mette Dyrlund, 25 år, en augustmorgen sidste år røg på hospitalet i Østrig
med en blodprop i hjernen, var der
ingen, der vidste, om hun nogensinde
ville kunne ro igen. Bortset fra Mette
selv. Det var på en træningslejr med
landsholdet, at dobbeltsculler-makkeren Lisbeth Falch Jacobsen fandt
Mette delvist lammet og uden sprog.
Og selv om det var voldsomt på alle
tænkelige måder, siger Mette i dag, at
hun aldrig for alvor var bange:
”Jeg kunne hele tiden selv mærke, at
jeg var fuldt til stede mentalt inden i.
Så kan det godt være, jeg ikke kunne
tale og gå og manglede kræfter, men
det vigtigste for mig var, at jeg ikke
havde mistet mig selv. Så skulle det
nok gå”, siger Mette.
Hospitalet imod genoptræning
Hun sidder med ryggen til den første
forårssol, der strømmer ind gennem
vinduet på Anders Madsens fysioterapiklinik på Østerbro i København,
Sportsfyssen. Han er roernes faste fysioterapeut, og de to er kommet meget
tæt på hinanden gennem de måneder,
der er gået.
Mette har lige lavet en række øvelser i
træningsrummet til ære for fotografen,
hvor hun og Anders også har kunnet
forklare lidt mere om, hvad det er, de
har måttet træne. I begyndelsen var
det meget basalt, og allerede efter få
dage på hospitalet var de i gang.
”Hospitalet var til at begynde med
meget imod, at vi overhovedet ville
træne. Det ville hun slet ikke kunne
klare, mente de. Men heldigvis endte de
med at tillade os det. Jeg vidste jo, hvor
vigtigt det er at komme hurtigt i gang
med genoptræning”, siger Anders.
Svært at stoppe Mette
Den første træning foregik med Mette
liggende i sin hospitalsseng. Helt simple øvelser som at ramme næsen med
en fingerspids eller at Anders løftede
hendes arm eller ben, og hun skulle
stemme imod.
”Fordi Mette var i så god form, da det
skete, gik det rigtig hurtigt fremad. Få
dage senere var hun oppe at tage sine
første skridt, og snart gik hun på trapper, selv om vi var lidt nervøse for, om
hun ville falde. Det er svært at stoppe
Mette”, siger Anders med et smil.
- Vi er kommet igennem,
fordi vi er tætte
Det var sværere med sproget. Det var
en gættekonkurrence at forstå, hvad
Mette sagde i begyndelsen, og det var
meget frustrerende for Mette selv, der
havde alle ordene i hovedet, men ikke
altid kunne huske, hvad de betød.
I dag leder hun efter ganske få ord og er
god til at finde en anden måde at forklare, hvad hun vil sige, hvis hun
mangler et ord eller et begreb. Hun har
fået undervisning hos talepædagoger,
blandt andet på Center for Hjerneskade i København, og så taler hun
med sin mor i mindst en time hver dag.
”Vi har altid været meget tætte, jeg og
mine forældre. Så det her har ikke
bragt os tættere sammen, men jeg tror,
vi er kommet godt igennem det, fordi vi
er så tætte. Min mor og jeg taler om alt
muligt hver dag, hvad vi laver og tanker og følelser. Det gør også hele tiden
mit sprog bedre”, fortæller Mette.
Tvunget til at læse og forstå
Mettes afasi har betydet, at Anders og
hun måtte finde nye måder at kommunikere på, og han har også nogle gange
presset hende med vilje.
”På et tidspunkt havde hun svært ved
at forstå de øvelser, jeg ville have hende
til at lave, og hun ville have, jeg skulle
vise hende dem ved at gøre bevægelserne selv. Så tegnede og skrev jeg i
stedet på en tavle, så hun blev tvunget
til at læse og forstå – det kunne hun
ikke i starten. Det irriterede hende
nogle gange, men hun gjorde det”, fortæller han.
Hjernesagen nr. 2 2015 • 21
Skidestik og lortemad
Han kan stadig huske den første sms,
han fik fra Mette efter blodproppen:
”Det var, mens hun stadig lå på hospitalet, og jeg blev virkelig glad, da jeg fik
den, for så var der fremdrift. Den var
også lidt sjov: Hun skrev: ”Tag en sandwich med herop. Maden er lort.”
Både han og Mette griner. Der var også
dengang, hvor Mette fik sagt, hun
havde ”skidestik”. Men i dag er hun tæt
på at have sit sprog tilbage. Selv om
der er nogle ting, hun aldrig mere kommer til at formulere som før.
”Jeg siger ikke tingene på samme måde. Jeg bruger nok nogle andre ord.
Men det gør ikke noget. Og jeg og min
kæreste griner mere sammen, end vi
har gjort før, fordi jeg nogle gange får
sagt nogle virkelig mærkelige ting”, fortæller hun.
Red med på bølgen
Et par måneder efter blodproppen sad
Mette i en robåd igen sammen med
makkeren. Anders har et billede på sin
computers skrivebord fra den tur.
Mette sidder bagerst i dobbeltsculleren
og ser lidt træt, men meget koncentreret ud.
”Jeg var helt vildt overrasket over, at
jeg kunne”, fortæller Mette.
Anders fortæller, at det var i den periode, han stadig var lidt usikker på,
om Mette havde forstået det fulde omfang af, hvad der var sket. Var hun realistisk? Ville der komme et hårdt nederlag på et tidspunkt? Men han bestemte sig for, at Mettes iver var en god
drivkraft og valgte at ”ride med” på
hendes bølge.
Gider ikke at være bange
I dag er Mette tæt på sin tidligere form
igen. For nylig var Mette tre hundrededele af et sekund fra sin egen personlige rekord i ergometer – en avanceret
romaskine. Hun er lige kommet hjem
fra sin første landsholdstræningslejr
efter blodproppen. 18 dage i Portugal
med fuldt program gjorde hendes pårørende nervøse, men aldrig Mette selv.
”Jeg kan godt forstå, at andre tænker,
om det nu går godt. Jeg tænker det
bare ikke selv. For selvfølgelig gør det
det”, siger Mette.
Hun siger også, at hun simpelthen ikke
vil være bange.
”Jeg kan godt blive bange for, om det
sker igen, når jeg er alene. Men jeg vil
ikke. Jeg gider ikke at være bange. Det
kan ikke bruges til noget”, siger Mette.
Kortere fra tanke til handling
Træningslejren er bare et af mange
skridt før OL-kvalifikationen. Den første mulighed kommer til sommer, og
hun håber at kvalificere sig allerede
der, fordi det så er lettere at sammensætte træningen, så hendes form topper til næste sommer under OL.
I dag er hendes træning tilbage på normalen. At det er gået så stærkt for
Mette at komme tilbage fysisk mener
Anders blandt andet skyldes, at der er
kortere vej fra tanke til handling i elitesportsverdenen, end der er i den almindelige, offentlige genoptræning.
Har set elitesportsfolk give op
Mettes mentale indstilling er den
anden afgørende faktor for, at det er
gået så godt på så kort tid:
”Jeg har set elitesportsfolk give op og
stoppe karrieren, fordi de kæmpede
med skader – nogle, der med den rette
indstilling kunne være kommet tilbage.
Det der med ikke at kunne har aldrig
været en mulighed for Mette. Hun
kører bare på, også når det er svært
eller gør ondt”, siger han.
Aldrig mere brok
I dag går Mette stadig på Center for
Hjerneskade nogle timer om ugen, og
så ror hun to gange om dagen, morgen
og eftermiddag.
Hun elsker sin træning. Før blodproppen kunne hun godt brokke sig, fx hvis
vejret var dårligt. Men ikke mere. Eller
som hun selv siger:
”Aldrig nogensinde igen”.
22 • Hjernesagen nr. 2 2015
FORSIKRING:
Forskelsbehandling
skaber frustration
Det er groft sagt bedre at få en hjerneblødning af at få en jernstang i hovedet
end at få en ”almindelig” hjerneblødning.
I hvert fald når det kommer til økonomien omkring udbetaling af forsikringer
ved tabt erhvervsevne. Jernstangen giver nemlig ikke et fradrag i den offentlige
ydelse, man får, hvis man er på ressourceforløb. Det gør den ”almindelige”
hjerneblødning. Forsikringsselskabernes brancheorganisation arbejder på en
løsning, der kan rette op på forskelsbehandlingen.
Tekst: Maja Klamer Løhr, Hjernesagens rådgiver på social- og sundhedsområdet
Foto: Lennart Søgaard
Uanset om man får et ressourceforløb
eller et jobafklaringsforløb, modtager
man ressourceforløbsydelse, hvor man
som udgangspunkt modtager en
ydelse på niveau med kontanthjælp.
Der er dog en vigtig forskel: Ydelsen er
ikke afhængig af borgerens formue
som kontanthjælpen er. Og det er beregningen af ressourceforløbsydelsen,
som har skabt forvirring og frustration
for en del medlemmer.
med kun glæde af sin forsikring for det
beløb, der overstiger ressourceforløbsydelsen.
Grunden gør forskellen
Maja Klamer Løhr.
Udbetaling = formue
Hvis et pensions- eller forsikringsselskab udbetaler et samlet beløb for invaliditet eller tabt erhvervsevne, så
skal udbetalingen betragtes som for-
mue. Derfor vil udbetalingen ikke få
indflydelse på ressourceforløbsydelsen. Personen kan altså få glæde af sin
forsikringssum.
Udbetaling = indtægt
Hjernesagens
rådgivning
Hjernesagen rådgiver om
social- og sundhedsspørgsmål, om neuropsykologi og
jura. Læs mere på side 7.
Hvis pensions- eller forsikringsselskabet derimod udbetaler invalidtepensioneller tab af erhvervsevne
løbende som fx en mindre sum
hver måned, så betragtes beløbet som indtægt, og den
skal trækkes fra i ressourceforløbsydelsen krone for
krone . Personen får der-
Der er dog undtagelser, for de, der får
udbetalt løbende ydelse for tabt erhvervsevne som følge af personskade,
ofre for forbrydelser, erstatningsansvar (lov om erstatningsansvar) og arbejdsskade (lov om arbejdsskadesikring) bliver ikke trukket i deres ydelse. Forsikringer ved tab af erhvervsevne og invalidepension skelner ikke
mellem årsag til uarbejdsdygtigheden
– de udbetales både ved hjerneblødning efter et slag og almindelig hjerneblødning. Men fordi de modregnes,
hvor andre udbetalinger ikke gør, bliver
det en markant forskelsbehandling af
personer, der har samme diagnose.
Minister forholder
sig ikke til forskel
Et af vores medlemmer undrede sig
over forskelsbehandlingen og satte tingene lidt på spidsen ved at sige, at hvis
man havde fået en hjerneblødning ved
Hjernesagen nr. 2 2015 • 23
at få en jernstang i hovedet i stedet for
at få en helt ”almindelig” hjerneblødning, så var man bedre stillet. Samme
medlem har derfor skrevet til beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S) for en forklaring. Desværre
forholder ministeren sig ikke til ovenstående i sit svar. Han skriver blot, at
det er vigtigt for regeringen ”at indrette
ressourceforløbsydelsen således, at
man kan modtage den forberedende og
længerevarende indsats uden at risikere at gå fra hus og hjem.”
Regeringen ønsker altså ikke at tage
stilling til forskelsbehandlingen og
mener, at folks forsikringsforhold er en
privat sag.
Branche overvejer nye produkter
Hjernesagen har kontaktet forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring og Pension for at høre, hvordan
de forholder sig til den ændrede lovgivning. Her er man meget opmærksom
på den krone til krone modregning,
som organisationen kalder ”et stort
problem”. Forsikring & Pension arbejder fortsat på at få ændret lovgivningen , og ellers vil selskaberne udvikle
nye forsikringsprodukter, der sikrer
kunderne økonomisk. Hjernesagen følger udviklingen.
Ordforklaring:
Ressourceforløb
Ressourceforløb gives til mennesker, der fx efter
langvarig sygdom risikerer at falde ud af arbejdsmarkedet og komme på førtidspension. Et ressourceforløb kan vare fra et til fem år med mulighed for
forlængelse.
Jobafklaringsforløb
Regeringen lavede i 2014 en sygedagpengereform,
som dels forkortede sygedagpengeperioden, dels
skulle forhindre, at mennesker efter stop af sygedagpenge risikerede at miste hele forsørgelsen i en
periode, hvor mange stadig var i behandling eller
rehabiliteringsforløb efter sygdom. Derfor blev jobafklaringsforløbet indført. Et jobafklaringsforløb
kan vare op til to år med mulighed for forlængelse.
BESTILLING
Ved at købe blodtryksapparatet gennem
Hjernesagen støtter du vores arbejde.
For højt
blodtryk?
Bestil i netbutikken på
www.hjernesagen.dk,
ring på tlf. 36 75 30 88
eller send en e-mail til
[email protected]
Køb et blodtryksapparat
og få klar besked
Vi sender blodtryksapparatet, når vi har
modtaget betalingen.
Microlife BP A6 PC
Digital og nem at betjene
Kr. 1.170,-
Microlife BP A2 Basic
Digital og nem at betjene
Kr.
670,-
Stor manchet uden apparat
(32-52 cm)
Kr.
325,-
24 • Hjernesagen nr. 2 2015
Hjernesagen har brug
for DIN ST Ø TTE
Tekst: Sarah Cecilie Boss
Foto: Colourbox
Hvert år rammes ca. 20.000 mennesker herhjemme af en hjerneskade.
Hjernesagen arbejder for, at færre rammes af hjerneskade, og at de, der rammes, får den nødvendige og optimale
behandling, genoptræning og støtte.
Samfundet løser desværre ikke alle de
behov, hjerneskadede og deres familier
har, så derfor må Hjernesagen tilbyde
rådgivning, støtte og samvær med ligestillede. Vi oplever i disse år, at flere og
flere har brug for Hjernesagens mange
tilbud.
Sådan støtter
du Hjernesagen:
Gå ind på Hjernesagen.dk
og klik på ”Støt os”
Eller indbetal et beløb på
Hjernesagens konto:
3129 3350130640
Sidste år ringede Hjernesagen til et antal medlemmer
og bad om støttebeløb. I
foråret gør vi det igen.
”Hvis vi skal kunne gøre det
nødvendige, politiske arbejde
og give medlemmerne rådgivning og oplysning, arrangementer og andet, der støtter og
gør vilkårene for hjerneskadede og deres pårørende bedre,
så har vi brug for medlemmernes økonomiske støtte”, siger
Hjernesagens landsformand
Bruno Christiansen.
Nye regler gør bidrag
afgørende
Foreninger som Hjernesagen skal
have mindst 100 gavebidrag om året
på mindst 200 kr. Hvis Hjernesagen
ikke får det, forsvinder godkendelsen
som velgørende forening. Det er konsekvensen af et sæt nye regler.
Uden godkendelsen ville Hjernesagen
fx skulle betale boafgift, når vi arver, og
Udpluk af Hjernesagens arbejde i 2014:
vi ville miste vores ret til momskompensation m.m. Det ville i 2014 have
kostet Hjernesagen omkring 400.000
kroner.
Hvad med et fast forhold?
Hvis du er en af dem, der bliver ringet
op, vil du blive spurgt om, du er interesseret i at støtte Hjernesagen med et
fast beløb hver måned eller hvert år, og
om du er interesseret i at få tilmeldt dit
gavebeløb til Betalingsservice. Det er
lettere både for dig og os. Du slipper for
et girokort, og vi sparer portoen.
앫 Ca. 700 medlemmer fik hjælp af Hjernesagens rådgivning
앫 Hjernesagen lancerede to landsdækkende kampagner og delte kampagnemateriale ud til mange tusinde mennesker
앫 Hjernesagen gennemførte tre medlemskurser og en ferierejse
앫 Hjernesagen skrev debatindlæg i landsdækkende aviser om hjerneskadedes vilkår
앫 Hjernesagen skrev flere høringssvar i forbindelse med ny lovgivning
앫 Hjernesagen skrev breve direkte til borgmestre og byråd i en række kommuner i forbindelse med besparelser på hjerneskadeområdet
Træk gaven fra i skat
Hvis du støtter Hjernesagen med et
gavebidrag, kan du få skattefradrag fra
den første krone, du giver. I år kan du
trække bidrag fra op til 15.000 kr. i alt.
Hvis du vil trække beløbet fra i skat,
skal vi bede om dit CPR-nummer
Tak for din støtte!
Hjernesagen nr. 2 2015 • 25
Kampagnedag
Få styr på dit blodtryk
10. maj 2015
10. maj er Hjernesagens kampagnedag. Det handler
som altid om blodtrykket. Forhøjet blodtryk = forhøjet
risiko for blodprop i hjernen. Du kan møde os i dit lokalområde – hvis ikke lige på dagen, så i dagene omkring.
Region Hovedstaden
Region Syddanmark
Hjernesagen Bornholms Regionskommune. Fredag 8. maj kl. 14 – 17.
Blodtryksmåling i Snellemark Centret
i Rønne.
Hjernesagen i Billund, Varde og
Vejen. Fredag 8. maj kl. 14 – 16.
Blodtryksmåling på Grindsted Apotek,
Borgergade 29, 7200 Grindsted.
Hjernesagen i København og Frederiksberg. Lørdag 9. maj kl. 10 – 17.
Blodtryksmåling i Frederiksberg Centret.
Hjernesagen i Esbjerg og Fanø. Lørdag 9. maj kl. 10 – 14. Blodtryksmåling i
Esbjerg Storcenter ved hovedindgangen.
Hjernesagen Nordsjælland. Tirsdag
12. maj kl. 10 – 15. Blodtryksmåling på
Viemosegård, Hejrevej 1, 3400 Hillerød.
Hjernesagen i Haderslev og Tønder.
Torsdag 7. maj kl. 10 – 14. Blodtryksmåling ved Kvickly i Vojens. Fredag
8. maj kl. 10 – 14. Blodtryksmåling på
biblioteket i Haderslev.
Hjernesagen i Norddjurs, Syddjurs
og Randers
Torsdag 7. maj kl. 18.30 – 20.30. Blodtryksmåling i Sundhedscenteret, Nørreport 2, 8400 Ebeltoft.
Onsdag 20. maj kl. 14 – 16. Blodtryksmåling i Randers Sundhedscenter
Thors Bakke, Biografgade 3, 8900 Randers.
Region Nordjylland
Region Sjælland
Hjernesagen i Kalundborg. Mandag
11. maj kl. 10 – 14. Blodtryksmåling i
Kvickly i Elmegade.
Hjernesagen Næstved, Faxe,
Vordingborg og Lolland. Mandag
11. maj. Blodtryksmåling kl. 10 – 16 i
Jyske Bank, Nygade, Nakskov. Mandag
11. maj. Blodtryksmåling kl. 10 – 14 på
Næstved Sygehus.
Hjernesagen i Ringsted. Lørdag 9. maj
kl. 10. Blodtryksmåling i Ringstedet
ved gennemgangen til Ringsted Isenkram.
Hjernesagen i Kerteminde, Nyborg,
Odense og Nordfyn. Mandag 4. maj kl.
10 – 12. Blodtryksmåling ved Føtex,
Vestergade 32 i Nyborg.
Onsdag 6. maj kl. 10 – 12. Blodtryksmåling ved Tarup Apotek, Tarup Center, Rugvang 36 i Odense NV.
Mandag 18. maj kl. 10 – 12. Blodtryksmåling ved SuperBrugsen, Hans
Schacksvej 2 i Kerteminde.
Hjernesagen i Vejle. Mandag 11. maj
kl. 15 – 17. Blodtryksmåling ved hovedindgangen i Føtex ved Havnen i Vejle.
Region Midtjylland
Hjernesagen i Roskilde, Lejre og
Greve. Ugerne 19 og 20. Nærmere oplysninger kan ses på den lokale hjemmeside, i dagspressen eller fås hos
Jørgen Boesgaard på tlf. 46 49 92 27 –
21 75 92 27.
Hjernesagen i Holstebro, Struer og
Lemvig. Mandag 11. maj kl. 13 – 17.
Blodtryksmåling ved SuperBrugsen i
Vinderup.
Hjernesagen i Horsens og Hedensted. Onsdag 6. maj kl. 10 – 14. Blodtryksmåling i Sundhedshuset,
Grønlandsvej 1, 1. sal i Horsens.
Hjernesagen i Frederikshavn og
Læsø. Torsdag 7. maj kl. 10 – 12 og
kl. 13 – 16. Blodtryksmåling på 1. sal i
Føtex, Frederikshavn.
Hjernesagen i Hjørring. Lørdag 9. maj
kl. 10 – 12. Blodtryksmåling i Metropolen i Hjørring.
Hjernesagen i Jammerbugt og
Vesthimmerland
Mandag 11. maj kl. 14 – 16. Blodtryksmåling ved SuperBrugsen i Løgstør.
Tirsdag 12. maj kl. 10 – 12. Blodtryksmåling ved Kvickly i Aars.
Tirsdag 12. maj kl. 14 – 16. Blodtryksmåling ved Farsø Indkøbscenter.
Hjernesagen i Morsø, Thisted, Skive
og Viborg. Mandag 11. maj kl. 14 – 17.
Blodtryksmåling hos Løvbjerg i Nykøbing M.
Hjernesagen i Aalborg. Mandag 11.
maj kl. 10 – 17. Blodtryksmåling
på torvet ved Føtex i Nørresundby.
26 • Hjernesagen nr. 2 2015
LOKAL NYT
Hjernesagen
landet rundt
Nordjylland
Gode råd til dig, der
sender lokalstof
Midtjylland
Deadlines for lokalstof i 2015:
26. maj, 20. august og 24. november.
Hovedstaden
Stoffet kan sendes til sekretariatet
eller e-mailes til
[email protected]
Vi har begrænset plads i bladet – skriv
kort og kun om fremtidige aktiviteter.
Vi bringer ikke beskrivelser fra
Syddanmark
afholdte arrangementer.
Sjælland
Hjælp os ved at bruge den
fremsendte skabelon.
Hjernesagens netværk for
børn, unge og yngre voksne,
der har en hjerneskadet
mor eller far
Hjernesagens netværk
på Facebook
– Hjernespiren
Kontaktpersoner:
쎲 Maiken Pedersen
(Esbjerg)
Tlf. 27 89 24 15
E-mail: [email protected]
쎲 Andrea Margrethe Dragsdahl
(København)
Tlf. 42 31 55 26
E-mail:
[email protected]
쎲 Britta Bechmann Jensen
(Bornholm)
Tlf. 21 75 90 84
E-mail: [email protected]
Hjernesagen har en række netværk for dig, der lever med en hjerneskade eller er pårørende:
쎲 Hjernesagens netværk for voksne med hjerneskade
쎲 Hjernesagens netværk for unge med hjerneskade
i alderen 13 - 30 år
쎲 Hjernesagens netværk for mennesker med følger efter
en hjernerystelse
쎲 Hjernesagens netværk for børn og unge med en hjerneskadet
mor eller far – Hjernespiren
쎲 Pårørende til mennesker med senhjerneskade
Netværkene er lukkede grupper på Facebook, hvor medlemmerne
kan skrive sammen i fred. Kun medlemmer kan læse, hvad der bliver skrevet. Find netværkene på Facebook ved at søge på deres
navne.
Velkommen til!
Hjernesagen nr. 2 2015 • 27
Region
Hovedstaden
Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for Hjernesagsforeningernes bestyrelser i Albertslund, Bornholm, Gladsaxe, Gentofte, Ballerup,
Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Furesø, København og Frederiksberg
er: Jens Barfoed, tlf. 44 44 64 00
mail: [email protected]
Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for Hjernesagsforeningernes bestyrelse i Nordsjælland er: Lisbet Kragh,
tlf. 61 26 10 09
mail: [email protected]
Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for Hjernesagsforeningernes bestyrelse i Høje Taastrup, Rødovre,
Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk, Tårnby
og Dragør er: Lillian Knudsen,
tlf. 32 53 76 10
mail: [email protected]
Region Hovedstadens
Kulturklub
Tilmelding
Er du interesseret i nedenstående arrangementer, skal du kontakte Lisbet
Kragh på [email protected]
eller tlf. 61 26 10 09.
Beløb for deltagelse skal indbetales til
konto 5358-0243043 i Arbejdernes
Landsbank.
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Onsdag 15. juli kl. 17 – 21
Filmaften. Vi ser filmen ”De urørlige”
og spiser formandsgryde. Pris:
Kr. 100. Sted: Viemosegård, Hejrevej 1
i Hillerød. Tilmelding til Lisbet Kragh
(se ovenfor) inden 15. juni.
쎲 19. – 21. august
Minicruise til Oslo. To nætter om
bord med to x morgenbuffet, to x aftensmad samt byrundtur i liftbus med
besøg i Vigelandsparken og på Munchmuseet (for egen regning). Mulighed
for handicapkahyt. Pris i udvendig
kahyt: 2.000 kr. pr. person ved to personer. Enkeltkahyt kr. 2.600. Deposi-
tum kr. 500. Hvis du er interesseret
eller ønsker flere oplysninger, så er du
velkommen til at kontakte Lisbet
Kragh (se ovenfor) inden 1. maj.
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Fredag 8. maj kl. 14 – 17
Apopleksidagen. Blodtryksmåling i
Snellemark Centret i Rønne.
쎲 Søndag 20. september kl. 13 – 17
Regionsudflugt. Vi mødes på
Viemosegård, Hejrevej 1 i Hillerød til
formandsgryde og hyggeligt samvær.
Arrangementet slutter kl. 17. Pris:
Kr. 100. Drikkevarer kan købes billigt. Tilmelding til Lisbet Kragh (se
ovenfor) inden 10. september.
쎲 Lørdag 6. juni kl. 14
Udflugt til Lensgaard Rapsolie. Vi
besøger rapsolie- og sennepsfabrikken. Tag kaffekurven med, så finder
vi et sted at nyde den. Sted:
Lehnsgaard, Lykkesvej 11 A, 3720
Aakirkeby. Tilmelding senest tirsdag
5. maj til Arne på tlf. 27 63 11 52.
Hjernesagen
i Albertslund
John Duelund Nielsen, formand.
Tlf. 43 64 48 99
E-mail: [email protected]
Faste aktiviteter
Medlemsmøde onsdage i ulige uger
kl. 12.30 – 15.00
Sted: BS 72’s klubhus, Vridsløsevej 1.
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Onsdag 6. maj
Heldagsturs til Odense. Tilmelding
senest 22. april hos Claus Hauritz på
tlf. 20 22 18 69, hvor yderligere oplysninger også kan fås.
쎲 Onsdag 17. juni kl. 12.
Sæsonafslutning.
Hjernesagen Bornholms
Regionskommune
Vivi Sørensen, formand.
Tlf. 29 91 53 09
E-mail: [email protected]
Faste aktiviteter
Hjernesagscaféen har åbent den første tirsdag i måneden kl. 18 – 22. Den
5. maj, 2. juni og 7. juli. Vi holder sommerferie i august.
Hjernesagscaféen er et værested for
senhjerneskadede, der er ramt af en
blodprop/hjerneblødning, og pårørende. Der er fælles spisning, kaffe og
socialt samvær. Pris: Kr. 30.
Sted: Ressourcevejens lokaler på
Kommunikationscentret, Sveasvej 8,
3700 Rønne.
쎲 Torsdag 11. – mandag 15. juni
Folkemøde. Igen i år kommer
Landsforeningen fra Hjernesagen på
Folkemødet. Vi hjælper til. Har du
lyst til også at give en hånd med så
kontakt Arne på tlf. 27 63 11 52.
Hjernesagen i Gladsaxe,
Gentofte, Ballerup,
Lyngby-Taarbæk,
Rudersdal og Furesø
Aase Rasmussen, formand.
Tlf. 44 98 30 80
E-mail: [email protected]
Faste aktiviteter
Værestedet Laden ved Gladsaxe
Kirke hver mandag kl. 9.30 – 14.00.
Mulighed for talepædagog, afspænding/gymnastik, fællessang med klaverakkompagnement, forskellige spil
og socialt samvær. For undervisningen betales et mindre beløb.
Tilmelding til Aase Rasmussen,
tlf. 44 98 30 80, eller Jens Barfoed,
tlf. 44 44 64 00 eller tlf. 22 46 29 16.
Sted: Gladsaxe Kirkes sognegård
”Laden”, Provst Bentzons Vej 1, 2860
Søborg (over for Netto). Bemærk, at
vi holder lukket Anden pinsedag 21.
maj. Vi holder sommerferie fra 2. juni,
indtil vi ses igen 7. september.
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Mandag 1. juni
Sommerafslutning. God sommer og
på gensyn 7. september.
28 • Hjernesagen nr. 2 2015
Hjernesagen
i Høje Taastrup
Tove Christensen, formand.
Kontaktperson:
Svend Winther Nielsen.
Tlf. 43 99 13 09 – 20 72 16 81
E-mail: [email protected]
Faste aktiviteter
Vi mødes første mandag i måneden
kl. 13 – 15 i Træningscentrets Café,
Espens Vænge 44, Taastrup, til kaffe
og hyggesnak m.v. Bemærk, at vi holder ferie i juli og august.
Café for pårørende til senhjerneskadede i Høje Taastrup
Vi mødes anden onsdag i måneden
kl. 14 – 16 i Træningscentrets Café,
Espens Vænge 44, Taastrup til kaffe
og hyggesnak m.v. Kontaktperson:
Anna-Lisa Jensen på tlf. 42 32 92 62
eller på mail [email protected] – bemærk, at vi holder ferie i juli.
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Onsdag 29. april kl. 10 – 13
Forårsfrokost. Sted: Kulturcentret,
Poppel Alle i Taastrup. Pris: Se opslag
de sædvanlige steder. Tilmelding skal
ske til Britta Harding Nielsen på
tlf. 43 99 13 09 senest 20. april.
Selvhjælpsgruppen består af ramte.
Med udgangspunkt i egne erfaringer
støtter vi hinanden til at blive
selvhjulpne, så vidt det er muligt, og
vi puster ild i livsglæden med selskab
og nye interesser. På møderne planlægger vi ture til teatre, museer, koncerter (gerne gratis) og film. Vi spiser
ofte sammen bagefter. Bemærk: Sidste møde inden sommerferien er 8.
maj. Møderne holdes i foreningens
lokaler, Lyshøjgårdsvej 43 i Valby.
Kontakt evt. Kirsten Gudme på
tlf. 40 55 62 31. Første møde efter
sommerferien er 11. september.
Møde for pårørende
Når apopleksien slår ned, står de pårørende næsten altid med ansvaret
for den fremtidige daglige trivsel. Så
er det godt at møde andre pårørende.
Vi kan både udveksle erfaringer om
stort og småt, men kan sandelig også
bare hygge os. Møderne holdes i foreningens lokaler, Lyshøjgårdsvej 43 i
Valby. Nærmere oplysning om mødedag og tilmelding til Anni Andersen
på tlf. 32 59 54 40.
쎲 Fredag 12. juni
Sommerudflugt til Nordsjælland. Vi
kører med liftbus. Pris: Kr. 375. Yderligere oplysninger samt tilmelding
skal ske til kasserer Britta Harding
Nielsen tlf. 43 99 13 09.
Skolen for Apopleksi- og
Afasiramte
Skolen holder til i vores lokaler på
Lyshøjgårdsvej 43. Der er fx undervisning i dansk, skrivning og hukommelsestræning samt edb, ligesom der
bl.a. også tilbydes afspænding, yoga
og korsang. Ring til vores skoleleder,
Hanne Jæger, på tlf. 36 46 32 08 og få
en snak med hende. Måske er der
noget, der kunne interessere dig.
Hjernesagen i København
og Frederiksberg
Den årlige sommerfrokost holdes lørdag den 30. maj i centret kl. 13 – 16.
Tilmeldingsfristen er 20. maj.
Anni Andersen, formand.
Tlf. 32 59 54 40
E-mail: [email protected]
Faste aktiviteter
Vores medlemsmøder holdes altid
den sidste søndag i måneden fra
kl. 13 – 16
Sted: Lyshøjgårdsvej 43 i Valby,
tlf. 36 46 30 19. Dog ikke i månederne
juni, juli og december.
Selvhjælpsgruppe den 2. fredag i
måneden kl. 14 – 17
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Søndag 26. april kl. 13 – 16
Forårsfest. Hanne, Ralf og Lau fremtryller lækker mad. Pris: Mad og
kaffe/te er gratis. Sted: Foreningens
lokaler på Lyshøjgårdsvej 43 i Valby.
Tilmeldingsfrist torsdag 23. april i
centret på tlf. 36 46 30 19 eller til
Anni på tlf. 32 59 54 40.
쎲 Lørdag 9. maj kl. 10 – 17
Blodtryksmåling i Frederiksberg
Centret.
쎲 Tirsdage 19. maj, 9. og 30. juni ved
11-tiden
Socialt samvær – og måske også en
dukkert i Øresund – på ”Stranden”,
som er Dansk Handicapforbunds åndehul i Charlottenlund. Vi spiser et
par stykker mad og håber på sommervejr, så vi kan sidde ude på Strandens store terrasse. Kontakt evt.
Birthe Andersen på tlf. 38 10 66 30.
쎲 Søndag 7. juni kl. 10 – ca. 17
Skovtur. Vi kører med liftbus, så alle
kan deltage. Bussen henter os kl. 10
på Lyshøjgårdsvej, hvor vi bliver sat
af igen ved 17-tiden. Nærmere besked om skovturen fås enten via opslag i centret eller hos Anni Andersen
på tlf. 32 59 54 40.
Hjernesagen i Nordsjælland – Allerød, Egedal,
Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs,
Helsingør, Hillerød og
Hørsholm
Lisbet Kragh, formand.
Tlf. 61 26 10 09
E-mail: [email protected]
Faste aktiviteter
Tirsdage og torsdage kl. 10 – 15 er
der åbent på værestedet Viemosegård. Vi hygger os med sang og
musik, tegning og maling, bevægelse
og boccia, billard og TV/biograf og
meget mere. I vores værksted kan du
bl.a. lære at arbejde på trædrejebænk
under kyndig vejledning af vores garvede husflidsspecialister. Datastuen
og netcaféen står til fri afbenyttelse,
og om tirsdagen kan du blive introduceret til det nye mailprogram HERBOR, som er målrettet personer med
kommunikationshandicap. For kr. 60
får du formiddags- og eftermiddagskaffe samt middagsmad. Adressen er:
Viemosegård, Hejrevej 1, 3400 Hillerød. Tlf. 48 28 73 10 og mail [email protected]
OBS: Vi holder lukket i juli måned.
Bassintræning
Holdtræning i varmtvandsbassin på
Frederikssund Hospital hver fredag
Hjernesagen nr. 2 2015 • 29
kl. 14.00 – 14.45 og 14.45 – 15.30.
Pris kr. 1.600 pr. år – ca. 40 gange. Vil
du være med, skal du kontakte Lisbet
Kragh (se ovenfor).
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Torsdag 7. maj kl. 9.30 – 19.00
Forårsudflugt til Skåne. Vores svenske søsterorganisation står for arrangementet. Vi mødes på Viemosegård
kl. 9.30. Pris: Kr. 225 for brugere,
kr. 250 for første ledsager og kr. 350
for øvrige deltagere. Tilmelding inden
28. april.
쎲 Tirsdag 12. maj kl. 10 – 15
Blodtryksmåling. Vi markerer
Hjernesagens Kampagnedag med
blodtryksmåling og åbent hus på
Viemosegård.
쎲 Mandag 8. – fredag 12. juni
Ferietur til Midtjylland. Vi kører i
liftbus og skal bo på Danhostel i Herning. Vi skal på udflugter til Hjerl
Hede, til Viborg og sejle på Silkeborgsøerne. Pris: Kr. 4.500 inkl. fuldpension. Tillæg for enkeltværelse kr. 700.
Depositum på kr. 500 (og afbestillingsforsikring på kr. 150, hvis dette
ønskes) betales ved tilmelding. Tilmelding inden 1. maj.
쎲 Lørdag 27. juni kl. 15 – 21
Vinylaften med mojito’er og helstegt
pattegris. Bagefter sender vi heksen
til Bloksbjerg. Pris kr. 150. Tilmelding
inden 13. juni.
쎲 19. – 21. august
Minicruise til Oslo. Se yderligere oplysninger under Region Hovedstadens Kulturklub.
A i Pejsestuen, 2610 Rødovre. Er du
interesseret så kontakt Rita Jensen –
se oplysningerne ovenfor.
Hjernesagen i Tårnby
og Dragør
Lillian Knudsen, formand.
Tlf. 32 53 76 10
E-mail: [email protected]
Selvhjælpsgruppe. Det er rart at
have et sted at komme og møde
andre, der har lignende problemer.
Det gør det lettere for både ramte og
pårørende at tackle den nye og ændrede situation. Mød op og sæt jeres
præg på arbejdet i gruppen.
Alle møderne finder sted kl. 13 – 15 i
Foreningscentret, ”Postkassen”,
Amager Landevej 71, lokale 1 i stuen.
Kaffen koster 15 kr., og brød kan
medbringes. Yderligere oplysninger
fås hos Lillian Knudsen på
tlf. 32 53 76 10.
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Mandag 27. april
Afslutning i Postkassen.
쎲 Mandag 11. maj kl. 9.30
Skovtur. Vi mødes ved Postkassen.
Rigtig god sommer og på gensyn i
september. Hold øje med vores lokale
hjemmeside, hvor dato for møder i efteråret følger ultimo august/primo
september.
Region
Sjælland
Hjernesagen i Rødovre,
Brøndby, Glostrup,
Herlev, Hvidovre, Ishøj og
Vallensbæk
Rita Jensen, formand.
Tlf. 44 84 73 07 – 23 45 73 08
E-mail: [email protected]
Faste aktiviteter
Taleundervisning
Hver tirsdag i vinterhalvåret – start
20. oktober 2015. Sted: Broparken 2
Kontaktperson fra hovedbestyrelsen til Hjernesagsforeningernes
bestyrelser i regionen er: Lillian
Knudsen, tlf. 32 53 76 10
mail: [email protected]
Hjernesagen i Holbæk
og Odsherred
Vores arrangementer foregår, medmindre andet er nævnt, på CSU, Seminarieparken 5, 4300 Holbæk.
Faste aktiviteter
Støttegruppen for afasi- og apopleksiramte for Holbæk og Odsherreds
kommuner holder til på CSU, Seminarieparken, 4300 Holbæk. Skolen er
handicapegnet. Vi mødes torsdage i
lige uger kl. 15.30 – 17.30. Er du ramt
af apopleksi, afasi eller en anden form
for hjerneskade, er du velkommen til
at være sammen med os. Pårørende/
hjælpere er også meget velkomne.
Vi er at træffe på afd. 03 – 3 – apopleksiafsnittet på Holbæk Sygehus
onsdage i ulige uger fra kl. 15.30.
Henvendelse til personalet.
Sommerferie til 20. august.
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Torsdag 16. april kl. 15.30
Underholdning ved trubadur Peter
Ankersen.
쎲 Torsdag 30. april
Udflugt. Vi kører med egne biler til
Dyndet i Borup, hvor vi besøger købmandshandlen og tehuset. Yderligere
oplysninger fås ved tilmelding, som
skal ske senest 24. april.
쎲 Torsdag 28. maj
Udflugt. Vi kører med egne biler til
Røgeriet på Odden. Yderligere oplysninger fås ved tilmelding, som skal
ske senest 21. maj.
쎲 Torsdag 11. juni
Sommertur. Vi tager med bus til Kullen i Sverige. Yderligere oplysninger
fås ved tilmelding, som skal ske senest 4. juni.
쎲 Torsdag 25. juni
Udflugt. Vi tager til Sorø, hvor vi skal
sejle på Sorø Sø. Yderligere oplysninger fås ved tilmelding, som skal ske
senest 18. juni.
Sommerferie til 20. august.
Ret til evt. ændringer forbeholdes.
Ilse Rosenkilde Johansson, formand.
Tlf. 55 54 83 00
E-mail: [email protected]
Besøg vores hjemmeside på
www.hjernesagen-holbaek.dk
30 • Hjernesagen nr. 2 2015
Hjernesagen
i Guldborgsund
Hanne Trane på tlf. 28 71 39 80 eller
på mail [email protected]
Kirsten Pedersen, formand.
Tlf. 24 93 26 95
E-mail: [email protected]
Kontaktperson vedrørende arrangementer: Kirsten Pedersen på
tlf. 24 93 26 95 eller på
mail [email protected]
Faste aktiviteter
Hvor intet andet er anført, mødes vi
på Aarslewsgade 5, 4800 Nykøbing F,
kl. 16.15-18.15. Pris for kaffe og kage:
Kr. 20 pr. person. Sommerferie fra 5.
juni indtil 13. august, hvor vi mødes
igen.
Læs om vores arrangementer på
Hjernesagens hjemmeside. Vi sender
aktivitetsoversigter ud pr. mail.
Den varme linje
Du kan altid tale med et af bestyrelsens medlemmer, der alle selv er
ramt af apopleksi eller pårørende.
Se under Bestyrelse på Hjernesagens
hjemmeside.
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Torsdag 16. april kl. 19.00 – 21.30
Pårørendemøde.
쎲 Torsdag 23. april
Mindfulness v/Sonja Davidsen.
쎲 Torsdag 7. maj
Byvandring i Nykøbing F. Vi mødes
ved pølsevognen på Storetorv kl. 16.
Efter byvandringen går vi på Liva og
spiser stegt flæsk med persillesovs.
Pris pr. person: Kr. 50 ekskl. køb af
drikkelse. Tilmelding senest 30. april
til Jytte Peterson på tlf. 50 12 05 66
eller på mail [email protected]
쎲 Torsdag 21. maj
Kongespil og petanque. Tag madpakken med, så hygger vi os bagefter.
Foreningen giver drikkevarerne.
쎲 Torsdag 4. juni kl. 12
Sommerudflugt til Museet Thorsvang i Lendemarke på Møn. Der vil
være samkørsel fra Banegårdspladsen i Nykøbing F kl. 12. Pris pr. person: Kr. 100. I løbet af eftermiddagen
bliver der mulighed for et stykke
kage. I tager selv en kande kaffe og
kopper med. Inden vi slutter dagen af,
spiser vi aftensmad sammen. Stedet
er endnu ikke fastlagt. Tilmelding til
Kontaktperson vedrørende ændringer/nye mailadresser: Hanne Trane
på mail [email protected]
Hjernesagen
i Kalundborg
Lisbeth Larsen, formand.
Tlf. 59 50 86 32 – 30 52 86 43
E-mail: [email protected]
Faste aktiviteter
Vi mødes onsdage i ulige uger
kl. 15.30 – 17.30 på Aktivitetscentret, Esbern Snaresvej 55, 4400 Kalundborg, hvis ikke andet er skrevet.
Kom og vær med. Det gælder både for
ramte personer og deres pårørende.
Vi har det hyggeligt sammen, så på
gensyn.
Vi er at træffe tirsdage i lige uger
kl. 10 – 13 i Infobutikken, Lindegade 3 i Kalundborg, tlf. 59 51 11 60.
Vi holder sommerferie fra 18. juli til
11. august.
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Onsdag 22. april
Hyggeligt samvær.
쎲 Onsdag 6. maj
Fuchsiahaven i Jyderup. Yderligere
oplysninger og tilmelding senest
14 dage før hos Lisbeth Larsen på
tlf. 59 50 86 32 eller 30 52 86 43.
beth Larsen på tlf. 59 50 86 32 eller
30 52 86 43.
쎲 Onsdag 17. juni
Hyggeligt samvær – vi ønsker hinanden en god sommer.
쎲 Onsdag 12. august
Første møde efter sommerferien.
Hjernesagen i Køge,
Stevns og Solrød
Conni Andersen, formand.
Tlf. 50 93 34 80
E-mail: [email protected]
Faste aktiviteter
Vi mødes mandage i lige uger
kl. 14 – 16. Kom og vær med. Det gælder både ramte og pårørende. Vi har
det hyggeligt. Sted: Selskabslokalet,
Højelsevej 1, 4623 Ll. Skensved, lige
ved Skensved Hallen, hvis ikke andet
er anført. Bus nr. 242 kører lige til
døren fra Ølby Station kl. 13.35 (fast
minuttal 35).
Husk altid tilmelding senest 8 dage før.
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Mandag 27. april kl. 14 – 16
Banko. Husk gave og tilmelding.
쎲 Mandag 11. maj kl. 11 – ca. 17
Forårstur til Bakken med rundvisning i Korsbæk og spisning. Kl. 11
kører vi med handicapbus fra Ølby
Station. Pris: Kr. 300. Tilmelding skal
ske senest 20. april til Conni Andersen på tlf. 50 93 34 80 eller til Annie
Pedersen på tlf. 21 22 19 56.
Vi holder sommerferie fra 12. maj og
ses igen mandag 3. august til hyggeligt samvær.
쎲 Mandag 11. maj kl. 10 – 14
Blodtryksmåling i Kvickly i Elmegade.
Kontaktpersoner
Conni Andersen på tlf. 50 93 34 80 og
Annie Pedersen på tlf. 21 22 19 56.
쎲 Onsdag 20. maj
Ud i det blå. Yderligere oplysninger
og tilmelding senest 14 dage før hos
Lisbeth Larsen på tlf. 59 50 86 32 eller
30 52 86 43.
Hjernesagen i Næstved,
Faxe, Vordingborg
og Lolland
쎲 Onsdag 3. juni
Udflugt. Yderligere oplysninger og tilmelding senest 14 dage før hos Lis-
Jytte Schulin-Zeuthen, formand.
Tlf. 54 78 83 17 – 30 66 46 87
E-mail: [email protected]
Hjernesagen nr. 2 2015 • 31
Faste aktiviteter
Apopleksi- og afasigruppen Næstved mødes 1. og 3. onsdag i hver
måned kl. 14.30 – 17.00 på Videncentret, Birkebjerg Allé 3, Næstved. Der
er hyggeligt samvær, spil, video, foredrag, udflugter og sang. Ring til
Grethe Pedersen, tlf. 55 76 13 61.
Nakskovgruppen “HÅND I HÅND”
Vi mødes 1. mandag i hver måned
kl. 14.00 – 16.30 på FrivilligCenter,
Nakskov, Hoskiersvej 17, 1. sal. Dog
ikke i juni, juli og august. Der er hyggeligt samvær, bankospil, foredrag,
film og sang. Programmet er sammensat af bestyrelsen. Kontakt Bodil
Paaske på tlf. 29 62 34 38.
Maribogruppen for ramte og
pårørende
Vi mødes torsdage i lige uger kl. 15 –
17. Sted: FrivilligCenter Maribo,
Søndre Boulevard 84, 4930 Maribo.
Gruppen er selvstyrende, så vi bestemmer selv, hvad vi skal lave. Kontaktperson Jytte Schulin-Zeuthen,
tlf. 54 78 83 17.
Vi er at træffe på Nykøbing Falster
Sygehus 2. og 4. onsdag hver måned
kl. 15 – 16. Vejledende samtaler med
ramte og pårørende – nogle, der har
prøvet det selv. Kontaktpersoner
Bodil Paaske, tlf. 29 62 34 38 og Jytte
Schulin-Zeuthen, tlf. 54 78 83 17.
Vi er at træffe på Info-stedet på
Næstved Sygehus hver torsdag om
eftermiddagen, hvor vi giver gode råd
til de nyramte og fortæller lidt om det
praktiske, når man lige er ramt. Yderligere information hos Grethe Pedersen, tlf. 55 76 13 61.
Den varme linje
Det er altid muligt at få en snak i telefonen med følgende tre repræsentanter for Hjernesagen. Alle er selv
apopleksiramte eller pårørende:
Jytte Schulin-Zeuthen, Maribo,
tlf. 54 78 83 17. Grethe Pedersen,
Næstved, tlf. 55 76 13 61. Jutta Nielsen, Præstø, tlf. 55 99 38 01.
Bemærk at vi har sommerferie i juli
og august.
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Mandag 11. maj.
Apopleksidagen
Blodtryksmåling kl. 10 – 16 i Jyske
Bank, Nygade, Nakskov. Blodtryksmåling kl. 10 – 14 på Næstved Sygehus.
쎲 Lørdag 30. maj kl. 10 – 15
Præhospitalet fra regionen kommer
og viser alt deres materiale, og vi deltager hele dagen. Vi har lånt en campingvogn, hvis vejret bliver dårligt.
Her kan man få målt sit blodtryk og få
en snak.
쎲 Lørdag 20. juni
Sommerudflugt. Kryds allerede nu
hele dagen af i kalenderen. Indbydelse med yderligere oplysninger bliver sendt ud på et senere tidspunkt.
Bisidder i området:
Birgit Parkdal mobil, 28 49 96 05.
Hjernesagen i Ringsted
Hans Erik Tolstrup Christensen,
formand.
Tlf. 57 61 35 77
E-mail: [email protected]
Faste aktiviteter
Mødested, hvis intet andet er
nævnt: Vesterled, Fredensvej 9, 2.
sal, Benløse, 4100 Ringsted.
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Torsdag 23. april kl. 13 – 17
Besøg på hjælpemiddelcentralen i
Holbæk. Vi får en rundvisning og ser
nogle af de mange muligheder, der findes til afhjælpning af forskellige handicap. Der bliver også tid til
eftermiddagskaffe. Vi mødes på Fredensvej og kører sammen i liftbus.
Tilmelding skal ske til Britt på
tlf. 57 80 95 50 eller til Gurli på
tlf. 57 52 85 98.
쎲 Lørdag 9. maj kl. 10.00
Apopleksidagen. Blodtryksmåling i
Ringstedet ved gennemgangen til
Ringsted Isenkram.
쎲 Torsdag 21. maj kl. 13 – ca. 17
Udflugt til Kjøge Mini-By. Vi mødes
på Fredensvej og kører i minibus og
egne biler. Pris: Kr. 30. Tilmelding
skal ske til Britt på tlf. 57 80 95 50
eller til Gurli på tlf. 57 52 85 98.
쎲 Lørdag 20. juni kl. 11
Udflugt til M/S Museet for Søfart i
Helsingør. Vi mødes på Fredensvej.
Pris: Kr. 175. Tilmelding skal ske til
Britt på tlf. 57 80 95 50 eller til Gurli
på tlf. 57 52 85 98.
Vi holder sommerferie i juli.
Hjernesagen i Roskilde,
Lejre og Greve
Jørgen Boesgård, formand.
Tlf. 46 49 92 27 – 21 75 92 27
E-mail:
[email protected]
Faste aktiviteter i Roskilde
Medlemsmøder afholdes på Plejecenter Kristiansminde, Margrethekær 2
– 12, 4000 Roskilde, medmindre
andet er nævnt.
Tilmelding til de faste onsdagsmøder
i ulige uger skal ske senest kl. 20 søndagen før mødet. Tilmelding til Jørgen Boesgård enten på mail
[email protected]
eller på tlf. 46 49 92 27 – 21 75 92 27.
Der bestilles kaffe og 2 stk. smørrebrød til en pris på kr. 30, som betales
kontant.
Aktiviteter forår/sommer
i Roskilde:
쎲 Onsdag 22. april kl. 16 – 19
Foredrag. Lisbeth Bech kommer og
fortæller os om Lifewave-produkterne, der giver forbedret energi,
smertelindring m.v.
쎲 Ugerne 19 og 20
Apopleksidagen. Se i den lokale
presse eller på vores lokale hjemmeside for nærmere oplysninger om arrangementer.
쎲 Onsdag 3. juni kl. 16 – 19
Damernes butik, som sælger både
dame- og herretøj, kommer og besøger os.
32 • Hjernesagen nr. 2 2015
Faste aktiviteter i Greve:
Medlemsmøder afholdes i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve,
medmindre andet er nævnt.
Tilmelding til de faste medlemsmøder, der afholdes første tirsdag i måneden, skal ske senest kl. 20
søndagen før mødet. Tilmelding
til Inge-Lise Jensen enten på
mail [email protected] eller
tlf. 23 32 00 92.
Der vil blive serveret kaffe/te, og der
er mulighed for bestilling og køb af
mad ved tilmelding.
Aktiviteter forår/sommer i Greve:
쎲 Tirsdag 5. maj kl. 17 – 20
Hyggemøde.
쎲 Tirsdag 2. juni kl. 17 – 20
Hyggemøde krydret med brætspil.
Fælles aktiviteter forår/sommer:
쎲 Onsdag 20. maj
Forårstur til Dragørfortet. Invitation følger pr. mail – se også på vores
lokale hjemmeside.
쎲 Onsdag 17. juni kl. 15 – 20
Sommerfest. Vi hygger, tænder grillen og ønsker hinanden en god sommer. Invitation følger pr. mail – se
også på vores lokale hjemmeside.
Netværkscafé for pårørende
Når livet er svært, kan det gøre godt
at tale med andre i samme situation.
Vi kan alle komme ud for svære perioder og problemer, som vi ikke føler,
vi kan magte alene. Det kan være en
støtte at mødes i netværkscaféen og
snakke, lytte og udveksle erfaringer.
Vi har nu afholdt 2 møder, og det er
besluttet at fortsætte. Dato for næste
møde følger på vores lokale hjemmeside eller oplyses af Jørgen Boesgård
på tlf. 21 75 92 27.
Ønskes en løbende information om
vores lokalforenings aktiviteter pr.
mail, så send en mail til [email protected] – man kan
også finde mere information om os på
vores lokale hjemmeside på
www.hjernesagen.dk
Hjernesagen i Slagelse
og Sorø
Region
Leif Kristiansen, formand.
Tlf. 58 54 53 84 – 40 45 53 84
E-mail: [email protected]
Kontaktperson fra hovedbestyrelsen til Hjernesagsforeningernes bestyrelser i regionen er: Lisbet
Kragh, tlf. 61 26 10 09
mail: [email protected]
Faste aktiviteter
Medlemsmøder onsdage i lige uger
kl. 19 – 21. Der er kaffe/te og
kage/brød. Sted: CSU Slagelse, Sverigesvej 15, 4200 Slagelse. Der holdes
sommerafslutning onsdag 10. juni, og
første møde efter sommerferien er
onsdag 19. august.
For at gøre det billigere og hurtigere
at sende vores nyheder, vil vi gerne
bede om jeres mailadresser. Fremover vil nyhederne kun komme i
vores fælles blad, i aktivitetskalenderen og på mail.
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Onsdag 15. april kl. 19
Ekstraordinær generalforsamling.
Sted: CSU Slagelse, Sverigesvej 15,
4200 Slagelse.
쎲 Onsdag 29. april kl. 19
Hyggeaften.
쎲 Onsdag 13. maj kl. 19
Hyggeaften.
쎲 Onsdag 27. maj
Forårstur til GeoCenter Møns Klint.
Pris samt yderligere oplysninger kan
ses på hjemmesiden. Deltagerantal:
Max 40 personer inkl. 5 kørestolsbrugere. Husk tilmelding senest 19. maj
til Leif Kristiansen på tlf. 58 54 53 84
– 40 45 53 84 eller på mail
[email protected]
쎲 Onsdag 10. juni
Sommerafslutning. Yderligere oplysninger kan ses på hjemmesiden.
쎲 Onsdag 19. august
Første møde efter sommerferien.
Café for ramte og pårørende
Vi mødes den anden tirsdag i hver
måned kl. 10 på Sorø Kultur- og Fritidscenter, Frederiksvej 27, 4180
Sorø. Hvis du vil vide mere så kontakt
Sonja Mikkelsen på tlf. 25 21 32 11
eller på mail [email protected]
Syddanmark
Hjernesagen i Aabenraa
og Sønderborg
Søs Albæk, formand.
Tlf. 51 20 26 25
E-mail: [email protected]
Faste aktiviteter
Netværkscafé for pårørende mødes
den 2. tirsdag i hver måned kl. 19 –
21. Her er alle pårørende velkomne.
Når livet er svært, kan det gøre godt
at tale med andre i samme situation.
Vi kan alle komme ud for svære perioder og problemer, som vi ikke føler,
vi kan magte alene. Det kan være en
støtte at mødes i netværkscaféen og
snakke, lytte og udveksle erfaringer.
I er velkomne til at henvende jer til
enten Søs Albæk på tlf. 51 20 26 25
eller Annegrethe Borring på
tlf. 24 91 33 60 for nærmere oplysninger. Sted: Bofællesskabet Møllemærsk, 6200 Aabenraa.
Sommerferie i juli og august
– vi ønsker alle en dejlig sommer.
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Onsdag 13. maj kl. 19
Hyggeaften. Måske går vi en tur?
Pris: Kr. 20 for kaffe og kage.
Sted: Bofællesskabet Møllemærsk,
6200 Aabenraa.
쎲 Lørdag 6. juni kl. 9
Udflugt. Vi kører en tur til Manø.
Samkørsel fra Statoil i Rødekro. Vi
kører i egne biler til Vester Vedsted.
Dem, der ikke kører selv, samler vi
op. Pris: Kr. 300 inkl. frokost og traktorkørsel. Tilmelding skal ske senest
5. maj til Søs Albæk på tlf. 51 20 26 25
eller Annegrethe Borring på
tlf. 24 91 33 60.
쎲 Onsdag 10. juni kl. 17
Sommerfest med grill, musik og
Hjernesagen nr. 2 2015 • 33
sang. Husk varmt tøj. Sted: Bådelauget Mølleåen, Sdr. Havnevej 6,
6200 Aabenraa. Pris: Kr. 50.
Tilmelding senest 7. juni til Søs på
tlf. 51 20 26 25 eller Annegrethe på
tlf. 24 91 33 60.
Hjernesagen i Billund,
Varde og Vejen
Hanne Nielsen, formand.
Tlf. 75 32 23 54
E-mail: [email protected]
Faste aktiviteter i Grindsted
Samtalegruppe. Vi holder møde 2.
mandag i måneden kl. 15 på Mødestedet, Nygade 29A, Grindsted. Tilmelding senest fredagen før kan ske til
Hanne på tlf. 75 32 23 54. Nye, der
gerne vil med, kan ringe til Hanne.
Faste aktiviteter i Varde
Samtalegruppe. Vi mødes mandage
og onsdage kl. 10.00 – 11.30 i Medborgerhuset, Storegade 56, Varde.
Vil du være med så ring til Bente på
tlf. 21 26 09 10 eller til Hanne på
tlf. 75 21 08 55 – 25 32 09 55.
Faste aktiviteter i Vejen
Samtalegruppe. Vi mødes kl. 19 på
følgende mandage: 13. april og 4. maj.
Vi mødes i Huset, Østergade 2, Vejen.
Tilmelding kan ske til Tove på
tlf. 74 84 89 20 eller på
mail [email protected]
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Fredag 8. maj kl. 14 – 16
Blodtryksmåling på Grindsted Apotek, Borgergade 29, 7200 Grindsted.
Sted: Vindrosen, Exnersgade 4 i Esbjerg.
Der holdes sommerferie: Mandagshold fra 9. juni til 16. august. Tirsdagshold fra 17. juni til 10. august.
Pårørendegruppe i juli.
Gratis træning på ETAC
Tirsdage kl. 14 – 16.
Fredage kl. 12 – 14.
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Fredag 17. april kl. 17
Revy på Østerbycentret.
Pris for middag og revy: Kr. 100.
Sted: Ribegade 169, 6700 Esbjerg.
쎲 Lørdag 9. maj kl. 10 – 14
Blodtryksmåling i Esbjerg Storcenter ved hovedindgangen.
쎲 Søndag 17. maj kl. 12.30
Spisning på Skovlunde Kro med efterfølgende gårdbesøg. Foreningen
giver et tilskud på kr. 50 til maden.
Sted: Nygårdsvej 13, 6823 Skovlunde.
쎲 Torsdag 4. juni kl. 11
Besøg i Glad Zoo, Gl. Møllevej 1A,
6660 Lintrup. Vi mødes ved Vindrosen. Pris: Kr. 50. Foreningen medbringer 3 stk. håndmadder pr. person.
쎲 Mandag 22. juni – fredag 26. juni
Faxe Vandrerhjem. Turen foregår i
liftbus.
Hvor intet andet er skrevet, er tilmelding senest fem dage før arrangementerne til: Inger-Marie Pedersen på
tlf. 75 11 58 47 eller 22 55 30 06.
Hjernesagen i Fredericia
Hjernesagen i Esbjerg
og Fanø
Freddy Sørensen, formand.
Tlf. 22 92 33 31
E-mail: [email protected]
Faste aktiviteter – Esbjerg
Vi har samtalegrupper mandage i
lige uger kl. 10 – 12 og tirsdage i
ulige uger kl. 10 – 12, samt en pårørendegruppe den sidste torsdag i
måneden kl. 16 – 18.
Leo Dreier Christensen, formand.
Tlf. 51 30 15 45
E-mail: [email protected]
Faste aktiviteter
Vi mødes hver anden torsdag i lige
uger kl. 14.00 – 16.30 til hyggesnak,
kaffe og småkager. Sted: Frivillighedscenteret i Vendersgade 63, st.,
Fredericia.
Arrangementer forår/sommer:
Lørdag 30. maj kl. 10
Udflugt til Kattegatcentret i Grenaa.
Vi mødes på Banegården kl. 10. Pris:
Kr. 300 i egenbetaling for bus, indgangsbillet, frokost og hyggeligt samvær. Tilmelding senest 16. maj til Leo
Dreier Christensen på tlf. 51 30 15 45
eller på mail [email protected]
Hjernesagen i Haderslev
og Tønder
Lis Ernlund Mastrup, formand.
Tlf. 22 50 42 98
E-mail: [email protected]
Faste aktiviteter
Vi mødes den første og anden
onsdag i måneden kl. 19.00 – 21.30
(medmindre andet er anført) til
hyggeligt samvær, kreative aktiviteter, snak, spil, kaffe m.m. Gerne tilmelding til Lis på tlf. 22 50 42 98.
Sted: VSU, Bygnaf 14 i gården, 6100
Haderslev.
Bemærk, at vi holder sommerferie i
august.
Hammelev Sport-genoptræningglad motion
Hver tordag kl. 17 – 20 i Hammelev
Hallen, Hammelev Bygade 28A, 6500
Vojens. Motionscenter, gymnastik,
kegler og boccia. Bagefter spiser vi
sammen eller får en god snak. Fra
september 2015 til og med april 2016.
Pris: Kr. 150 pr. år, som kan
indbetales på konto i Nordea reg.nr.
2450 kontonr. 3498 554 813. Tilmelding kan ske til Lis på tlf. 22 50 42 98.
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Onsdag 6. maj kl. 19
Damernes butik kommer på besøg
sammen med masser af tøj. Der vil
blive serveret gratis kaffe og kage.
쎲 Torsdag 7. maj kl. 10 – 14
Blodtryksmåling ved Kvickly i Vojens.
쎲 Fredag 8. maj kl. 10 – 14
Blodtryksmåling på biblioteket i Haderslev.
쎲 Onsdag 13. – søndag 17. maj
Sommerhuse i Hou. Onsdag kl. 16 til
søndag kl. 10. Pris: Kr. 800 for husleje,
el, varme, vand, mad samt udflugt til
Tunø. Sted: Villavej 25, 8300 Hou.
34 • Hjernesagen nr. 2 2015
Hvis du vil høre nærmere og vide, om
der er ledige pladser så kontakt Lis
på tlf. 22 50 42 98.
쎲 Fredag 5. – fredag 12. juni
Rejse til Kreta. Vi flyver fra Billund.
Pris: Kr. 5.598 for fly, mad ombord,
bus til hotel og ophold med all inclusive. Hvis du vil høre nærmere og
vide, om der er ledige pladser så kontakt Lis på tlf. 22 50 42 98.
쎲 Onsdage i juli kl. 19
Sommeraftener på Haderslev Museum, Åstrupvej/Dalgade 7. I pausen
mødes vi til kaffe og lagkage. Tilmelding kan ske til Lis på 22 50 42 98.
쎲 Lørdag 25. juli
Udflugt til Jesperhus Blomsterpark,
hvor vi runder dagen af med middag
på Pejsegården. Vi mødes på Hertug
Hans Plads kl. ca. 8. Pris: Kr. 250 inkl.
bus, entre og middag. Tilmelding til
Lis på tlf. 22 50 42 98 senest 1. juli.
Hjernesagen i Kolding
Ove Christoffersen, formand.
Tlf. 75 54 24 21
E-mail: [email protected]
Faste aktiviteter
Pårørendegruppe
Vores pårørendegruppe mødes første tirsdag i lige måneder. Kontakt
Grethe Riis, tlf. 75 53 29 22 for at høre
hvor mødet holdes.
Bisidder i Kolding/Vejle:
Ove Christoffersen
Tlf. 75 54 24 21
E-mail:
[email protected]
Hjernesagen i Assens,
Faaborg–Midtfyn,
Langeland, Middelfart,
Svendborg og Ærø
Flemming Frederiksen, formand.
Tlf. 64 74 26 90
E-mail: [email protected]
Faste aktiviteter:
Den tredje mandag i hver måned
kl. 19 – 21
Netværkscafé for pårørende. Vi
mødes og snakker over en kop kaffe
og kage. Egenbetaling ca. kr. 10 for
kaffe og kage. Sted: ”Oasen”, Odensevej 29 B, 5610 Assens (Assens gamle
sygehus). Tilmelding til pårørenderådgiver Helle Skov Iversen på
tlf. 64 74 71 06.
Den sidste torsdag i måneden
kl. 19 – 21
Vi har også en “åben” pårørendegruppe, som man kan tilmelde sig til,
hvis man er pårørende til en person
med erhvervet hjerneskade. Sted:
“Oasen”, Odensevej 29 B, 5610 Assens
(Assens gamle sygehus) i kælderen.
Tilmelding til Helle Juel på
tlf. 64 74 26 90 eller
mail [email protected]
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Tirsdag 21. april kl. 17 – ca. 19
Bøf og Bowling. Vi bowler i en time,
hvorefter vi hygger os med et måltid
mad og god snak. Egenbetaling for
sko, mad og drikke. Sted: Lillebæltshallernes Bowlingcenter, Færøvej 67,
Middelfart. Husk tilmelding senest
15. april til Flemming Frederiksen på
tlf. 64 74 26 90. Bemærk at ugedag og
sted er anderledes denne gang!
쎲 Torsdage 23. april og 21. maj kl. 16 – ?
Netværkscafé med fællesspisning.
Vi laver mad og spiser sammen. Vi
synger og spiller musik. Egenbetaling
kr. 50 pr. person til mad og drikkevarer. Sted: ”Oasen”, Odensevej 29 B,
kælderen, 5610 Assens (Assens
gamle sygehus). Husk tilmelding senest søndagen før til Flemming
Frederiksen på tlf. 64 74 26 90.
쎲 Torsdag 7. maj kl. 17 – ca. 19
Bøf og Bowling. Vi bowler i en time,
hvorefter vi hygger os med et måltid
mad og god snak. Egenbetaling for
sko, mad og drikke. Sted: Assens
Bowling Center, Korsvangcentret 1 i
Assens. Husk tilmelding senest søndagen før til Flemming Frederiksen
på tlf. 64 74 26 90.
쎲 Torsdag 4. juni kl. 14 – 19
Sommerhavetur. Vi mødes ved ”De
Japanske Haver, hvor vi går på opdagelse. Dagen byder også på kaffe,
kage, snak og sang, inden vi slutter af
med fællesspisning i havens japanske
café. Pris: Hjernesagen betaler entrébilletterne. Der er egenbetaling for
mad og drikke. Sted: De Japanske
Haver, Vøjstrupvej 43 i Nørre Broby.
Husk tilmelding senest 1. juni til
Flemming Frederiksen på
tlf. 64 74 26 90.
Vi holder sommerferie i juli måned.
God sommer til alle.
Du kan også finde vores aktiviteter
på Hjernesagens hjemmeside
www.hjernesagen.dk
Ret til ændringer forbeholdes.
Hjernesagen
i Kerteminde og Nyborg
På grund af sammenlægning af
Hjernesagsforeningerne hører
medlemmer, der bor i Kerteminde
og Nyborg, til Hjernesagen i Kerteminde, Nyborg, Odense og Nordfyn.
Hjernesagen
i Kerteminde, Nyborg,
Odense og Nordfyn
Dorthe Pind, formand.
Tlf. 65 95 50 40 – 20 18 52 10
E-mail: [email protected]
Faste aktiviteter
De Kreative
Vi mødes hver torsdag kl. 9.30 –
12.30. Vi arbejder med vores hobby,
fx tegning, maling, filtning, knytning
osv. Vi inspirerer hinanden og får en
god snak. Du medbringer selv materialer, og du sørger selv for transport.
Der kan købes mad og drikke i caféen.
Kontaktperson: Jette Martinsen på
tlf. 28 15 31 72. Sted: Bolbro Brugerhus, Indgang H, 1. sal, Stadionvej 50,
5200 Odense V. NB! Vi holder sommerferie i juli måned.
Pårørendegruppe
Er du interesseret i at være sammen
med andre pårørende, som er i samme situation som dig, hører vi gerne
fra dig. Kontaktperson: Dorthe Pind
på tlf. 65 95 50 40 eller 20 18 52 10.
Hjernesagen nr. 2 2015 • 35
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Fredag 17. april kl. 17.30 – ca. 21.00
Spisning og foredrag. Vi starter med
et måltid mad, og efter spisningen vil
speciallæge Morten Blomgren fortælle om sin rejse til Afrika med BS og
”Outsiderne”. Der vil blive vist film
fra turen, og der bliver mulighed for
at stille spørgsmål. Pris: Kr. 50 ekskl.
drikkevarer. Sted: Plejecenter Vesterbo, Vestervænget 21 i Søndersø.
Tilmelding skal ske til Jette Martinsen, tlf. 28 15 31 72, eller til Dorthe
Pind, tlf. 20 18 52 10, senest 14. april.
쎲 Mandag 4. maj kl. 10 – 12
Blodtryksmåling ved Føtex, Vestergade 32, 5800 Nyborg.
쎲 Onsdag 6. maj kl. 10 – 12
Blodtryksmåling ved Tarup Apotek,
Tarup Center, Rugvang 36,
5210 Odense NV.
쎲 Mandag 18. maj kl. 10 – 12
Blodtryksmåling ved SuperBrugsen,
Hans Schacksvej 2, 5300 Kerteminde.
쎲 Onsdag 20. maj kl. 14.15 – ca. 17.00
Udflugt til ”Kongsdal Have”. Vi
håber på dejligt vejr, så vi kan nyde
den flotte have i Hindevad, som på
det tidspunkt forventes at stå i fuldt
flor. Vi mødes på p-pladsen ved Bolbro Ældrecenter, Stadionvej 50,
Odense V. Pris: Kr. 50 inkl. entre og
kaffe m/hjemmebag. Tilmelding skal
ske til Jette Martinsen, tlf. 28 15 31 72,
eller til Dorthe Pind, tlf. 20 18 52 10, senest 13. maj.
쎲 Lørdag 20. juni kl. 14 – ca. 20
Sommerafslutning – grillaften. Vi
starter med kaffe og en god snak. Der
arrangeres forskellige spil, man kan
deltage i. Senere tænder vi grillen og
hygger os med grillmad og salat. Sted:
Bolbro Ældrecenter, Stadionvej 50,
indgang K, Odense V. Pris: Kr. 50
ekskl. drikkevarer. Tilmelding skal
ske til Jette Martinsen,
tlf. 28 15 31 72, eller til Dorthe Pind,
tlf. 20 18 52 10, senest 13. juni.
Bisidder i Odense og Nordfyn:
Koordinator Ruth Lauritzen
tlf. 66 13 04 50
Hjernesagen i Svendborg,
Faaborg-Midtfyn,
Langeland og Ærø
På grund af sammenlægning af Hjernesagsforeningerne hører medlemmer,
der bor i Svendborg, Faaborg–Midtfyn,
Langeland og Ærø, til Hjernesagen i
Assens, Faaborg–Midtfyn, Langeland,
Middelfart, Svendborg og Ærø.
Herning Frivillig Center, Fredensgade
14, 7400 Herning.
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Torsdag 23. april kl. 14 – 16
Bowling. Vi mødes i Herning Bowlinghal, Fyrrevej 6 i Herning. Vi bowler og hygger os i et par timer. Pris:
Kr. 50 inkl. kaffe. Leje af sko: Kr. 10.
Husk tilmelding hurtigst muligt til
Hardy eller Claus.
쎲 Torsdag 7. maj kl. 13.30 – 15.30
Medlemsmøde.
Hjernesagen i Vejle
Inge Christensen, formand.
Tlf. 75 82 11 99
Faste aktiviteter
Vi mødes 2. torsdag i hver måned
kl. 10 – 12 i Vejle Handicap Center,
Kirkegade 11 C. Hyggeligt samvær/snak/spil og nyt fra foreningen.
Der er kaffe på kanden.
쎲 Torsdag 21. maj kl. 12.30 – 18.00
Udflugt til Vedersø via Gødstrup,
Vildbjerg, Tihøje, Ørnhøj, Stråsø Plantage, hedearealer, Vind kirke, Krageris bakker. Vi drikker kaffe på
Vedersø Præstegård, hvor vi også får
en rundvisning. Pris: Kr. 75.
Husk tilmelding senest 2. maj til
Hardy eller Claus.
쎲 Torsdag 4. juni kl. 13.30 – 15.30
Medlemsmøde.
쎲 Mandag 11. maj kl. 15 – 17
Blodtryksmåling. Sted: Ved Hovedindgangen i Føtex ved Havnen i Vejle.
쎲 Torsdag 18. juni kl. 13.30 – 15.30
Sidste møde inden sommerferien.
Tilmelding til arrangementerne skal
ske senest 4 dage før til enten Ragnhild på tlf. 75 82 23 53 eller Bente på
tlf. 25 66 99 24.
Hjernesagen i Holstebro,
Struer og Lemvig
Region
Midtjylland
Kontaktperson fra hovedbestyrelsen til Hjernesagsforeningernes bestyrelser i regionen er:
Lene Jensen, tlf. 86 97 43 01,
mobil 40 26 51 33
mail: [email protected]
Hjernesagen i Herning
og Ikast-Brande
Hardy Langborg-Hansen,
konstitueret formand.
Tlf. 97 11 95 37 – 28 49 60 12
E-mail: [email protected]
Faste aktiviteter
Medlemsmøder hver torsdag i ulige
uger kl. 13.30 – 15.30. Vi serverer
kaffe/te. Medbring selv brød. Hvor
intet andet er anført, er mødestedet
Niels Slet, formand.
Tlf. 97 89 51 76 – 41 97 36 28
E-mail: [email protected]
Faste aktiviteter
Hjernesagens selvhjælpsgruppe i
Holstebro.
Vi mødes den første onsdag i måneden kl. 15 – 17.
Er du blevet ramt af en blodprop, en
hjerneblødning eller en anden form
for erhvervet hjerneskade? Eller er
du pårørende? Så kom og vær med i
gruppen, som består af selvhjulpne
og rimeligt velfungerende personer.
Kom og få en snak med andre, der er i
samme situation som dig selv. Pris:
Kr. 10 for kaffe/te og kage. Kontaktperson: Mette Jensen, tlf. 51 35 37 36.
Sted: Mødestedet, Kultur- og Frivillighuset, Nygade 22 i Holstebro. Der holdes sommerferie i juli.
Selvhjælpsgruppen i Struer
Kontaktperson er Karen Jensen,
tlf. 24 46 56 25. Der holdes sommerferie i juli.
36 • Hjernesagen nr. 2 2015
Selvhjælpsgruppen i Lemvig
Vi mødes den første tirsdag i måneden kl. 15 – 17. Kontaktperson Niels
Slet, tlf. 41 97 36 28. Mødested: Lemvig Gymnasium, Romvej 30 i Lemvig.
Der holdes sommerferie i juli.
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Tirsdag 28. april
Tur med naturbussen. Pris: Kr. 200
inkl. formiddagskaffe og frokost. Indbydelse sendes ud til medlemmerne.
Yderligere oplysninger fås hos Niels
Slet, tlf. 41 97 36 28, eller hos Søren
Funder Nielsen, tlf. 97 40 41 10.
쎲 Mandag 11. maj kl. 13 – 17
Blodtryksmåling ved SuperBrugsen
i Vinderup.
Hjernesagen i Horsens
og Hedensted
John Jørgensen, formand.
Tlf. 50 66 10 21
E-mail:
[email protected]
Faste aktiviteter
쎲 Tirsdage kl. 15 – 17
Café i Hedensted – et samarbejde med
Hjerneskadeforeningen. Der er mulighed for at købe kaffe, te, sodavand og
brød med ost. Sted: Fogedvænget 23 –
25, 8722 Hedensted. Tilmelding er ikke
nødvendig. Vi holder sommerferie fra
26. juni til 10. august.
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Torsdag 16. april kl. 19 – 21
Temaaften. Kurt Hermann fortæller
om at blive ramt af en hjerneblødning. Sted: ASV, Nørrebrogade 38a,
lokale 52 i Horsens. Pris: Kr. 25 for
kaffe og kage.
Tilmelding snarest til John Jørgensen på tlf. 50 66 10 21 eller på mail
[email protected]
쎲 Tirsdage 5. maj og 2. juni kl. 19 – 21
Hyggeaften. Et åbent møde med formålet at være sammen, møde andre
medlemmer, dele erfaringer og skabe
netværk. Sted: ASV, Nørrebrogade
38a, lokale 52 i Horsens. Pris: Kr. 25
for kaffe og kage. Tilmelding senest
fredagen før til John Jørgensen på
tlf. 50 66 10 21 eller på mail
[email protected]
쎲 Onsdag 6. maj kl. 10 – 14
Apopleksidagen i Sundhedshuset,
Grønlandsvej 1, 1. sal i Horsens. Mød
repræsentanter fra Hjernesagen. Her
kan du få målt dit blodtryk, indhente
information om foreningens arbejde
og stille spørgsmål.
쎲 Torsdag 28. maj kl. 19 – 21
Temaaften. Orkide Knud (Knud Nielsen) fortæller om en tur til Sydamerika, hvor han og hans kone blev
kidnappet, da de søgte efter orkideer.
Sted: ASV, Nørrebrogade 38a, lokale
52 i Horsens. Pris: Kr. 25 for kaffe og
kage. Tilmelding senest mandag 25.
maj til John Jørgensen på tlf. 50 66 10
21 eller på mail [email protected]
gere oplysninger fås hos Lene på
tlf. 86 97 43 01 – 40 26 51 33.
쎲 Mandage 13. og 27. april samt
11. maj kl. 14 – 16
Cafétilbud til borgere med erhvervet
hjerneskade i Norddjurs Kommune.
Sted: Sønderport 8, 8500 Grenå. Yderligere oplysninger fås hos Britt på
tlf. 29 48 54 38.
쎲 Mandage 20. april, 4. og 18. maj,
1. og 8. juni kl. 14.30 – 16.00
Cafétilbud til borgere med erhvervet
hjerneskade i Norddjurs Kommune.
Sted: Auning Træningscenter Vest,
Elme Alle 6, 8963 Auning. Yderligere
oplysninger fås hos Susanne på
tlf. 21 37 84 61.
쎲 Torsdag 25. juni kl. 18 – 22
Filmaften. Vi starter med fællesspisning. Pris: Kr. 40 inkl. mad. Yderligere
oplysninger om filmtitel og sted oplyses ved tilmelding, der skal ske senest 19. juni til John Jørgensen på
tlf. 50 66 10 21 eller på mail
[email protected]
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Onsdag 29. april kl. 14.30 – 16.00
Tilbud til patienter og deres pårørende. Kom og få en snak og en kop
kaffe. Sted: Hammel Neurocenter,
Voldbyvej 15, 8450 Hammel. Du finder os i forhallen. Yderligere oplysninger fås hos Lene på tlf. 86 97 43 01
– 40 26 51 33.
Hjernesagen i Norddjurs,
Syddjurs og Randers
쎲 Torsdag 7. maj kl. 18.30 – 20.30
Apopleksidagen. Blodtryksmåling i
Sundhedscenteret, Nørreport 2, 8400
Ebeltoft.
Lene Jensen, formand.
Tlf. 86 97 43 01 – 40 26 51 33
E-mail: [email protected]
Faste aktiviteter
쎲 Onsdage 6. maj og 3. juni kl.13.30
Vedligeholdelsestræning. Sted: Hedebo-Centret, Karen Blixens Vej 1,
8500 Grenå med efterfølgende kaffe –
det er gratis. Yderligere oplysninger
fås hos Aase på tlf. 86 32 02 46.
쎲 Mandage 13. april, 18. maj og
22. juni kl. 15.00 – 16.30
Socialsamværsgruppe. Sted: Auning
Træningscenter Vest, Elme Alle 6,
8963 Auning.
Yderligere oplysninger fås hos Lene
på tlf. 86 97 43 01 – 40 26 51 33.
쎲 Torsdage 30. april, 28. maj og
25. juni kl. 19 – 21
Socialsamværsgruppe. Sted: Sundhedscenter Thors Bakke, Multisalen,
Biografgade 3, 8900 Randers. Yderli-
쎲 Onsdag 20. maj kl. 14 – 16.
Apopleksidagen. Blodtryksmåling i
Randers Sundhedscenter Thors
Bakke, Biografgade 3, 8900 Randers.
쎲 Onsdag 17. juni kl. 14.30 – 16.00
Tilbud til patienter og deres pårørende. Kom og få en snak og en kop
kaffe. Sted: Hammel Neurocenter,
Voldbyvej 15, 8450 Hammel. Du finder os i forhallen. Yderligere oplysninger fås hos Lene på tlf. 86 97 43 01
– 40 26 51 33.
Når man har fået en hjerneskade, kan
det godt være svært at få hverdagen
til at fungere. Har du eller dine pårørende brug for en snak så ring til Lene
Jensen på tlf. 86 97 43 01 – 40 26 51 33
eller send en mail til
[email protected]
Hjernesagen nr. 2 2015 • 37
Hjernesagen i Odder
Aage Poulsen, formand.
Tlf. 86 27 21 71 – 23 96 27 21
E-mail: [email protected]
Faste aktiviteter
Vi mødes 3. onsdag i hver måned
kl. 13.30 – 15.30 i Klubrummet, Aktivitetshuset, Ålykkecentret i Odder,
hvis ikke andet er nævnt.
På møderne serveres der te/kaffe
med brød for kr. 25.
Bemærk at vi holder ferie i juni, juli
og august.
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Onsdag 15. april
Kim Arne Pedersen, valgmenighedspræst og forsker, kommer og fortæller os om Grundtvigs forfatterskab.
Pris: Kr. 25 inkl. kaffe/te og kage. Tilmelding snarest til Aage Poulsen på
tlf. 86 27 21 71 eller tlf. 23 96 27 21.
쎲 Onsdag 20. maj
Niels Rosenberg, formand for Socialog Sundhedsudvalget, kommer og
fortæller os dels om arbejdet som frivillig, dels om det politiske arbejde i
byrådet. Pris: Kr. 25 inkl. kaffe/te og
kage. Tilmelding senest 3 dage før til
Aage Poulsen på tlf. 86 27 21 71 eller
tlf. 23 96 27 21.
Hjernesagen
i Ringkøbing-Skjern
Asger Sig Lauridsen, formand.
Tlf. 97 32 12 61 – 22 23 02 54
E-mail: [email protected]
Faste aktiviteter
Samlingssted for senhjerneskadede
og deres pårørende. Vi mødes til kaffe
og det planlagte program, som beskrevet nedenfor. Sted: Medborgerhuset, Brogårdsvej 2, 6950
Ringkøbing. Pris: Kr. 40 for kaffe med
brød medmindre andet er anført.
Vi holder sommerferie i juni og juli
måned.
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Tirsdag 21. april kl. 14 – 16
Foredrag. Museumsmedarbejder
Olav Martinsen kommer og fortæller
om sit arbejde på Museet og Bork Vikingehavn.
쎲 Tirsdag 5. maj kl. 13
En forårsdag ved Røjklit Havn. Vi
mødes ved Medborgerhuset og kører
derud i egne biler, hvor vi griller/hygger med egne drikkevarer og kaffe.
Verner sørger for grill og tilbehør. Tilmelding senest 3. maj til formanden,
hvor prisen for arrangementet oplyses.
쎲 Tirsdag 19. maj kl. 14 – 16
Havebesøg hos Lis Mikkelsen, Ølstrupvej 18a. Vi mødes ved Medborgerhuset og kører i egne biler ud til
haven, hvor vi nyder vores medbragte kaffe. Foreningen sørger for
brød til kaffen.
Hjernesagen i Silkeborg
og Skanderborg
Annie Nielsen, formand.
Tlf. 61 46 61 04
Hjernesagen i Århus,
Favrskov og Samsø
Lars Spliid Nielsen, formand.
Tlf. 26 99 64 11
E-mail:
[email protected]
Faste aktiviteter
Medlemsmøder tirsdage i ulige uger
kl. 14.30 – 17.00 på Carl Blochs Gade
28, 8000 Århus C. Der er som altid
kage, brød, ost, pålæg og kaffe/te.
Pris: Kr. 20.
Bemærk, at vi holder sommerferie i
juli og august.
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Tirsdag 21. april kl. 14.30 – 17.00
Hyggelig mødedag.
쎲 Tirsdag 19. maj kl. 14.30 – 17.00
Rundvisning i væksthusene i Botanisk Have med efterfølgende kaffe
m.v. Vi mødes på Carl Blochs Gade 28
og følges ad. Pris: Kr. 20 for medlemmer og kr. 50 for ikke medlemmer.
Tilmelding skal ske senest 5. maj
til Lars Spliid Nielsen på
telefon 26 99 64 11 eller e-mail
[email protected]
쎲 Tirsdag 16. juni kl. 13 – 17
Sommerfrokost. Pris: Kr. 100 for
medlemmer og kr. 250 for ikkemedlemmer. Tilmelding skal ske senest 2.
juni til Lars Spliid Nielsen på telefon
26 99 64 11 eller e-mail
[email protected]
Transport
Bor du i Århus Kommune, er der mulighed for at få bevilget kørsel til foreningens arrangementer, hvis du ikke
kan bruge offentlige transportmidler.
Hjernesagen Århus, Favrskov og
Samsø tager sig af bevillingen.
Avislæsning kan være et problem
efter apopleksi. Hovedbiblioteket i
Århus udgiver hver uge en lydavis.
Lydavisen er gratis og kan bestilles
på Hovedbiblioteket.
Region
Nordjylland
Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
til Hjernesagsforeningernes bestyrelser i regionen er: Anna Grethe
Martens, mobil 24 80 36 61 – mail:
[email protected]
Hjernesagen
i Brønderslev
Lars Jørgen Sloth, formand.
Tlf. 40 81 36 99
E-mail: [email protected]
Faste aktiviteter
Male-, værksteds-, kortspils- og
pårørendegrupper den 3. mandag
i hver måned kl. 16 – 18 (undtagen i
juli måned) på Nordens Allé 33 i
Brønderslev.
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Mandag 15. juni kl. 16 – ?
Sommerfest med grill. Sted: Nordens Allé 33 i Brønderslev. Tilmeldingsfristen er 8. juni.
38 • Hjernesagen nr. 2 2015
Hjernesagen
i Frederikshavn og Læsø
Birthe Albrektsen, formand.
Tlf. 40 41 33 69
E-mail: [email protected]
Faste aktiviteter
Værestedet Hjerneaktiv – hver
mandag kl. 10.00 – 13.00
Værestedet er et gratis tilbud til
vores medlemmer, hvor både ramte
og pårørende kommer. Værestedet er
kendetegnet ved en hyggelig og venskabelig atmosfære, hvor socialt
samvær og accept er højt prioriteret.
Alle skal føle sig velkomne – man beskæftiger sig med den aktivitet, man
ønsker, eller snakker og drikker
kaffe/te sammen med nogle, man har
det hyggeligt med. Vi starter hver
mandag med sang, kaffe/te og brød.
Derefter er der åbent træværksted,
bobspil, boccia, kortspil m.m. Værestedet arrangerer desuden et interessant foredrag ca. en gang om måneden, og vi tager gerne imod gode forslag fra medlemmerne. Pris: Gratis
adgang for medlemmer, kaffe/te og
brød kr. 20.
Sted: Anholtvej 4, 1. sal (elevator),
9900 Frederikshavn. Yderligere oplysninger fås hos formand Birthe Albrektsen på tlf. 40 41 33 69 –
[email protected] – bemærk,
at der holdes pinseferie 25. maj og
sommerferie fra 9. juni til 15. august.
Hjerneskadekoordinator
i Værestedet Hjerneaktiv
Mandage i ulige uger kl. 10 – 12
Frederikshavn Kommunes hjerneskadekoordinator besøger Værestedet og besvarer spørgsmål fra de
fremmødte medlemmer samt informerer om relevant nyt på sit område.
Har du noget, du gerne vil spørge om,
er det en god idé at skrive det ned, så
du husker det den mandag, hun kommer forbi.
Støt Hjernesagen
Bidrag til Hjernesagen kan indbetales på vores bankkonto:
Reg.nr. 3129
Kontonr. 3350130640
eller via www.hjernesagen.dk
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Torsdag 7. maj
Blodtryksmåling på 1. sal i Føtex,
Frederikshavn. Kl. 10 – 12 og
kl. 13 – 16.
쎲 Mandag 8. juni kl. 10 – 13
Sommerafslutning med kaffe/te og
smørrebrød. Tilmelding skal ske til
Merete Sørensen på tlf. 29 89 15 61
senest 1. juni.
쎲 Søndag 14. juni
Sommerudflugt. Vi kører med liftbus
en tur syd for Limfjorden. Undervejs
gør vi ophold for at indtage en dejlig
middag og drikke kaffe/te. Yderligere
oplysninger om tilmeldingsfrist, pris,
program m.m. følger i løbet af foråret.
Tilmelding sker til Merete Sørensen
på tlf. 29 89 15 61.
Hjernesagen i Hjørring
Richard Petersen, formand.
Tlf. 23 82 40 89
E-mail: [email protected]
Faste aktiviteter
Mandage 14 – 17: Sølvværksted.
Tirsdage kl. 13 – 17: Glas- og træværksted.
Onsdage 12.30 – 14.30: Kreativt
værksted på HjerneVærket på Hirtshalsvej, når der ikke bowles.
Torsdage 13 – 16: Glasværksted.
Der kan være enkelte ledige pladser,
så tilmeld dig eller bliv evt. optaget på
venteliste.
Der bowles onsdage kl. 14 – 16. Fastsatte dage er 20. maj og 17. juni.
Sted: Hjørring Bowlingcenter.
Tilmelding hos Hans Jørgensen på
tlf. 40 82 45 29.
Sted medmindre andet er anført:
Specialskolen for Voksne, Vendsyssel, Elsagervej 25, 9800 Hjørring.
Tilmelding en uge før til formand Richard Petersen, tlf. 23 82 40 89, eller
se opslagstavlen i caféen på Specialskolen.
Bemærk: Værkstederne holder sommerferie fra 15. juni til 10. august.
Selvhjælpsgrupper
Vi afholder ikke selvhjælpsgrupper,
idet der henvises til Specialskolen
for Voksne, Vendsyssel, Elsagervej
25, 9800 Hjørring, der afholder selvhjælpsgrupper med professionelle
folk. Bedre kan det ikke blive.
Pårørende
Er du pårørende til en person med en
erhvervet hjerneskade, og har du
brug for undervisning og rådgivning i,
hvordan man kommer videre med
det nye liv, så arrangerer Specialskolen for Voksne, Vendsyssel kursus for
pårørende.
Kontakt Birthe Gadekær for at høre
nærmere på tlf. 72 33 59 00 eller på
mail [email protected]
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Lørdag 9. maj kl. 10 – 12
Apopleksidagen i Metropolen i
Hjørring. Kom og få målt dit blodtryk.
Tag familie og venner med og få en
snak med sygeplejersken eller vores
frivillige.
쎲 Lørdag 30. maj kl. 9
Besøg i Aalborg Zoo. Vi mødes på
Specialskolen for Voksne i Hjørring
og kører i egne biler/samkørsel. Har
du mulighed for at have en ekstra
passager med så kontakt os venligst.
Vi medbringer selv frokostkurv og
drikkevarer.
Tilmelding senest 23. maj.
쎲 Onsdag 10. juni kl. 17 – ca. 21
Sommerfrokost. Så går det løs med
sommerfesten. Underholdningen står
hen i det uvisse, så regn med en behagelig overraskelse. Pris: Kr. 125.
Tilmelding senest 3. juni.
Hjernesagen
i Jammerbugt og
Vesthimmerland
Jytte Jensen, formand.
Tlf. 23 71 88 72
E-mail: [email protected]
Faste aktiviteter
Pårørendegruppe
Mødetidspunkt den første onsdag i
måneden fra kl. 15 – 17. Kontaktper-
Hjernesagen nr. 2 2015 • 39
son er Preben Jensen, tlf. 25 38 26 73.
Nye deltagere er meget velkomne.
Sted: Specialskolen for Voksne, Vestre Boulevard 15 A, 9600 Aars. Der
holdes sommerferie i juli og august.
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Torsdag 16. april kl. 19
Syng sammen-aften. Sted: Beskyttet
Værksted, Frederik VII’s Allé 15,
9670 Løgstør. Pris: Kr. 20 for kaffe og
kage.
쎲 Lørdag 9. maj
Udflugt til Rhododendronparken i
Brønderslev. Vi spiser middag i Blokhus, og vi drikker kaffe og spiser kage
i den fine blomsterpark. Vi starter fra
Aalestrup og har opsamling i Farsø,
Aars, Løgstør, Fjerritslev, Brovst,
Aabybro og Pandrup. Yderligere oplysninger og tilmelding senest 8 dage
før hos Bit, tlf. 21 65 51 44.
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Tirsdag 19. maj kl. 18.30 – 21.00
Thingbæk Kalkminer ved Rebild. Vi
skal se og høre om kalkminen. Kørestolsbrugere kan sagtens deltage. Vi
mødes ved kalkminerne og slutter af
med kaffe på Rebildhus. Pris: Kr. 60
pr. person. Tilmelding senest 7. maj
til Lene, tlf. 21 93 66 64, eller til Linda,
tlf. 98 33 73 80 – 30 26 73 80.
쎲 Onsdag 3. juni 17 – ?
Grillfest. Foreningen sørger for mad
og drikke. Sted: Grillpladsen i Møldrup ved Astrup. Pris: Kr. 60.
Tilmelding senest 20. maj til Lene,
tlf. 21 93 66 64, eller til Linda,
tlf. 98 33 73 80 – 30 26 73 80.
Hjernesagen i Morsø,
Thisted, Skive og Viborg
쎲 Mandag 11. maj kl. 14 – 16
Apopleksidagen. Blodtryksmåling
ved SuperBrugsen i Løgstør.
Hanne Nielsen, formand.
Tlf. 97 72 33 71 – 26 14 53 94
E-mail: [email protected]
쎲 Tirsdag 12. maj kl. 10 – 12
Apopleksidagen. Blodtryksmåling
ved Kvickly i Aars.
Faste aktiviteter
Medlemsmøde den første torsdag i
hver måned kl. 14 – 16 i ”De frivilliges
hus”, Skovparken, Nykøbing M. Kaffe
og te kr. 15.
쎲 Tirsdag 12. maj kl. 14 – 16
Apopleksidagen. Blodtryksmåling
ved Farsø Indkøbscenter.
쎲 Torsdag 18. juni kl. 18
Grillaften. Christian kommer og griller for os. Sted: Beskyttet Værksted,
Frederik VII’s Allé 15, 9670 Løgstør.
Pris: Kr. 75. Tilmelding senest 12.
juni.
Møder og arrangementer
Spørgsmål til de forskellige arrangementer: Kontakt Birgit Pedersen, tlf.
98 22 11 99.
Hjernesagen
i Mariagerfjord og Rebild
Ejgil Larsen, formand.
Tlf. 20 41 33 31
E-mail: [email protected]
Vi holder sommerferie i juni og juli og
mødes igen 6. august.
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Torsdag 7. maj kl. 14 – 16
Film og foredrag.
쎲 Mandag 11. maj kl. 14 – 17
Blodtryksmåling. Der måles blodtryk og uddeles brochurer hos Løvbjerg i Nykøbing M.
쎲 Lørdag 30. maj kl. 10.30
Udflugt til Lundø. Vi kører i egne
biler og mødes på Løvbjerg p-plads.
Pris: Kr. 125.
Tilmelding senest 25. maj til Inge Josefsen på tlf. 28 91 05 09.
Bisidder i Skive og Thisted:
Birgitte Jørgensen
Tlf. 97 51 38 59
Hjernesagen i Aalborg
Bruno Christiansen, formand.
Tlf. 53 15 87 00
E-mail: [email protected]
Faste aktiviteter
Medlemstilbud – Svømning og
motion med rabat
Svøm og dyrk motion i Haraldslund
vand- og kulturhus. Kr. 10 for svømning ml. kl. 6.30 og 14.00. Kr. 20 for
motion og svømning i samme tidsrum. Få dine billetter hos Anna
Grethe Martens på tlf. 24 80 36 61.
Aktiviteter forår/sommer:
쎲 Tirsdag 21. april kl. 18.30
Foredrag og spisning. Morten
Freundlich, ledende overlæge ved
Aalborg Universitetshospital, kommer og fortæller om det vigtige præhospitale arbejde og om oplevelser
fra sit arbejde ved lægeambulancen.
Sted: Taleinstituttet, Borgmester Jørgensens Vej 2, 9000 Aalborg. Husk tilmelding senest 14. april til Anna
Grethe på tlf. 24 80 36 61. Bemærk, at
det denne gang IKKE er den sidste
tirsdag i måneden, vi mødes!
쎲 Mandag 11. maj kl. 10 – 17
Apopleksidagen. Vi måler blodtryk
på torvet ved Føtex i Nørresundby.
Alle er velkomne.
쎲 Fredag 5. juni kl. 17
Ålegilde på Gjøl Kro. Husk bindende
tilmelding senest 29. maj til Anna
Grethe på tlf. 24 80 36 61 eller til
Bruno Christiansen på
tlf. 53 15 87 00.
쎲 Lørdag 4. juli kl. 13
Grillfest i Birgit og Brunos sommerhus i Hou. Adresse: Vagtelvej 40,
9370 Hals.
Husk tilmelding senest 27. juni til
Anna Grethe på tlf. 24 80 36 61.
쎲 Søndag 2. august
Sommerudflugt. Program udsendes
senere.
Flexbrace®
Effektiv hjælp ved
dropfod
® anmark
Flexbrace D ecialist
dssp
- din dropfo
Hos os er du som patient i fokus, og vores medarbejdere har mere end 50 års erfaring i behandling og
vejledning af dropfodspatienter for den bedste personlige løsning.
Hvilken skinne er bedst for dig?
Hos os kan du afprøve de fleste dropfodsskinner, der findes på markedet, så vi finder
den bedst egnede til dig.
Vores eksperter har testet og udvalgt markedets bedste skinner
for at kunne tilbyde et bredt sortiment af gode kvalitetsskinner.
Vi har derudover patent på Flexbrace®, en af markedets mest flexible
og biodynamiske skinner.
Sammen med dig finder vi den bedst egnede skinne, således at du
er mest muligt selvhjulpen.
앫 individuel gipsafstøbning for at finde den bedste funktion og pasform.
앫 omfattende testskemaer
앫 vurdering af dit behov
Vi har ambulatorier i flere byer, ligesom vi
kører på hjemmebesøg i hele Danmark.
Efter serviceloven kan der søges tilskud til dropfodskinner.
Der bevilges normalt tilskud til dropfodsskinnner
af din kommune.
Du er velkommen til at kontakte os i dag for
tidsbestilling eller spørgsmål.
Flexbrace®Danmark
Amagerfælledvej 56 A · 2300 København S · Tlf: 46 32 15 61 · Mobil: 46 32 15 61 · [email protected]
www.flexbrace.dk