1 Vi giver lovliggørende landzonetilladelse til allerede opført

Holmenevej 14
3140 Ålsgårde
Center for Teknik, Miljø og Klima
Natur og Miljø
Mørdrupvej 15
3060 Espergærde
Sendt til e-boks og via e-mail d.d. til
Tlf. 49282589
[email protected]
www.helsingor.dk
ejer DATEA A/S,
repræsentanter for ejer Morten Kristensen og Michael
Stistrup og
rådgiver arkitekt, Niels Henrik Rossing
Dato 15.09.2015
Sagsnr. 15/3787
Sagsbeh.
Mette Thorsen
Vi giver lovliggørende landzonetilladelse til allerede opført hestestald,
fårehus og ridebane
Adresse
Holmenevej 14, 3140 Ålsgårde
Matrikelnr. 9i Saunte By, Hornbæk
Ejendomsnr. 48648
Kære Morten Kristensen og Michael Stistrup, repræsentanter for ejer, DATEA A/S,
og Niels Henrik Rossing, rådgiver
I får lovliggørende landzonetilladelse til at beholde jeres allerede opførte
hestestald på 86 m², fårehus på 25 m² og ridebane på Holmenevej 14 i Ålsgårde.
Tilladelsen får I med baggrund i at:

Bygningerne og ridebanen påvirker ikke det omliggende, værdifulde
landskab eller naturværdierne i området negativt

Et eventuelt hobbyhestebrug på ejendommen berettiger en stald af denne
størrelse (86 m²) og et mindre, fritliggende læskur (25 m²) til dyr

Det nærliggende vandløb, Brunedamsvandløbet, som er en del af
Østerbæk, påvirkes ikke.

Bygningerne og ridebanen har ligget upåtalt hen siden opførelsen.
Vilkår

At der ikke etableres lysmaster ved ridebanen.
Samtidig med tilladelsen har vi afslået jer at beholde en værkstedsbygning og
en carport med tagterrasse – se separat afgørelse.
Bemærk



Tilladelsen er omfattet af klageadgang – vi offentliggør tilladelsen på
vores hjemmeside (se nedenfor)
I må ikke udnytte tilladelsen, før klagefristen er udløbet.
Tilladelsen er gyldig i 3 år. Hvis den ikke er udnyttet inden, bortfalder
den (planlovens § 56)
1

I skal også have byggetilladelse til projektet – I skal være opmærksomme
på, at byggetilladelsen kan indebære krav om at ændre bygningerne. Så
de blandt andet opfylder brand-, isolerings- og afstandskrav.
Byggesagsbehandler Kari Olofsson Friis vil kontakte jer, når klagefristen er
udløbet, hvis der mangler oplysninger til byggesagsbehandlingen.
Afgørelsen er truffet efter



Landzonebestemmelserne (planlovens § 35 stk. 1)
Klageadgang er fastlagt i planlovens § 58 stk. 1, nr. 1 (se nedenfor)
EU's habitatdirektiv, Bilag IV – listen over særlig sårbare og truede
dyrearter.
Luftfoto 2015 – med grøn streg er markeret de bygninger og ridebanen, der får landzonetilladelse. De
med brun streg markerede bygninger skal fjernes.
Lovgivningen
Landzonebestemmelserne og kommuneplanen
Planlovens § 35, stk. 1 indebærer, at tiltag, der ikke er nødvendige for driften af
landbrug, kræver landzonetilladelse.
En hestestald er ikke i dette tilfælde nødvendig til landbrugsdriften, men til et
privat hestehold til hobbybrug. Bygninger til landbrugets drift kræver tilladelse,
når de ligger uden tilknytning til den eksisterende bebyggelse – fårehuset ligger
med en afstand på ca. 23 m fra nærmeste bygning sådan, at en tilladelse er
nødvendig. Som udgangspunkt må arealer i landzone ikke ændre anvendelse
uden landzonetilladelse. Ridebanen er en ændring af anvendelsen af
landzonearealer, der kræver tilladelse.
2
Ved vurdering af om projekter kan opnå tilladelse afvejes formålet – nytten –
nøje i forhold til især landskabs- og nabopåvirkningen, men også i forhold til de
generelle planmæssige aspekter.
Ejendommen er i kommuneplanen udpeget som beskyttelsesområde for
landskaber, kulturmiljø og biologiske interesser.
Landskabsværdier og kulturmiljø
Ejendommen er en del af Holmene overdrevslandskab, som er karakteriseret af
en ejendomsskruktur med små husmandssteder fra udstykningstiden med
småbeplantninger og levende hegn. Kombinationen af de små markstykker,
kratbevoksningerne og hegnene definerer landskabskarakteren her som
”mosaik”. Landskabet har stor autenticitet, og høj sårbarhed overfor tilplantning
og bebyggelse, der kan ødelægge den særlige struktur.
Biologiske interesser
Ejendommen er udpeget som område med naturinteresser, som udgør større
sammenhængende områder, hvor dyr og planter kan leve uforstyrret. Der er
udlagt et potentielt naturnetværk i et bånd på 20 m fra å-løbet for Østerbæk,
som forbinder beskyttelsesområderne med hinanden.
Før vi tillader projekter i landzonen skal vi også vurdere, om det har afgørende
virkning på habitatområder og dyrearter, der er omfattet af beskyttelsen i EU's
habitatdirektiv.
Foto fra besigtigelsen 12. maj 2015 – hestestalden er opført i 1978, og 2 tilbygninger mod
henholdsvis mod øst og nord er opført i 2002.
3
Foto fra besigtigelsen – Fårehuset foran højspændingsledningerne er opført i 1999, og er på 25 m².
Projektet, ejendommen og sagsforløbet
I har til at begynde med henvendt jer for - i forbindelse med et kommende salg at få registreret bygninger i BBR, som ikke tidligere har været indberettet.
Vi har gennemgået oplysningerne i vores arkiv og luftfotos, og det har vist sig, at
flere bygninger ikke er ansøgt inden opførelsen, og mangler landzonetilladelse og
byggetilladelse.
Vi har herefter partshørt jer og varslet lovliggørelse af bygningerne (13. april
2015). Vi besigtigede ejendommen sammen med jer, hvor der viste sig også at
være anlagt en ridebane uden tilladelse. I fik vores umiddelbare vurdering af, at I
sandsynligvis ville kunne få retlig lovliggørelse – det vil sige efterfølgende at få de
nødvendige tilladelser – til den ene af de bygninger, som I kalder henholdsvis
værksted og hestestald.
I har som følge af vores varsel af påbud søgt om lovliggørende landzonetilladelse
til at beholde





en opført hestestald på 86 m² (opført 1978-2002, efter luftfotos og jeres
oplysninger)
en værkstedslignende bygning med præg af beboelsesindretning på 97 m²
(opført 2002-2006)
et fårehus på 25 m² (opført 1999)
og en ridebane (opført 2002) i landzonen.
En allerede opført carport på 40 m² med tagterrasse, har I oplyst, at I vil
nedrive.
Ejendommen er på ca. 4,6 ha. og har landbrugspligt. Foruden de bygninger, I
søger lovliggjort findes et stuehus på 279 m² (BBR 1) og en carport på 45 m²
(BBR 2). Carporten er ændret til en lukket garage.
4
I skriver, at I ønsker at beholde ridebanen og alle bygningerne – på nær
fårehuset. Efter en telefonsamtale, hvor vi fastholder udmeldingen om mulig
landzonetilladelse til kun den ene af de større bygninger, har I fortalt, at I gerne
vil beholde fårehuset.
Begrundelsen for, at I vil beholde bygningerne og ridebanen er, at I ønsker
mulighed for ved salg at holde heste på ejendommen og have plads til dyrkede
afgrøder og foder til hestehold og til reparation af maskiner.
Høring
Ansøgningen har ikke været i nabohøring, fordi bygningerne for længst er opført,
og vi vurderer, at ridebanen og de bygninger, der får tilladelse, ikke påvirker
naboerne væsentligt, og fordi de ikke er blevet påtalt overfor kommunen af
omkringboende i den tid, de har eksisteret.
Baggrund og vurdering
Vi vurderer med baggrund i, at der skal være mulighed for at holde heste på
ejendommen, at den ene af de større bygninger, stalden, har sin berettigelse på
ejendommen. I dag er mange af ejendommene i Holmene overdrevslandskab
med hobbyhestehold.
Bygningen har sort bræddebeklædning med gråt tag, stalden fremtræder neutralt
og forstyrrer ikke de landskabelige værdier. Den begrænsede forøgelse af det
bebyggede areal på ejendommen betyder ikke, at ejendommen bliver ”forbygget”
eller at områdets karakter af mosaik med små husmandssteder med
småbeplantninger og levende hegn omkring bliver ødelagt.
På grund af bygningens længerevarende tilstedeværelse (fra 1978) anser vi den
ikke som en trussel for dyre- og plantelivet.
Der er to meters forbud mod byggeri på hver side af det rørlagte vandløb,
Brunedamsvandløbet, og der er ca. 7,5 meter til bygningen. Derfor har vi
vurderet, at beliggenheden af bygningen ikke udgør nogen negativ indvirkning på
vandløbet.
Fårehuset er beklædt med sølvgrå, patinerede brædder og er af beskeden
fremtoning. Med højspændingsledningerne, der dominerer i landskabet, påvirker
den lave bygning ikke væsentligt oplevelsen af et meget sammensat landskab.
Ridebanen ligger lavt i landskabet, og er skærmet af de levende hegn omkring
ejendommen. Derved ser man ikke banen ved færden i området, og den udgør
ikke et forstyrrende element i oplevelsen af mosaiklandskabet.
Hertil finder vi, at projektet, da bygningerne har ligget her længe (siden 1999)
ikke påvirker dyrearter, som er omfattet af beskyttelsen i habitatdirektivet.
Klageadgang
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen på kommunens hjemmeside. Det vil
sige fristen for at klage er til og med 13. oktober 2015.
Eventuel klage skal indtastes i og sendes elektronisk via Natur- og
Miljøklagenævnets klageportal.
Klageportalen nås på klagenævnets hjemmeside.
5
Du må ikke udnytte tilladelsen, før de 4 uger er gået. Hvis der bliver klaget, har
klagen den virkning, at tilladelsen kun må udnyttes, hvis Natur- og
Miljøklagenævnet bestemmer det.
Klageberettigede er:

Enhver med retlig interesse i sagen

Modtageren af afgørelsen

Ejeren af ejendommen

Offentlige myndigheder

Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen

Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er
beskyttelse af natur og miljø

Landsdækkende foreninger og organisationer, som varetager
væsentlige rekreative interesser.
Det er Natur- og Miljøklagenævnet, der bestemmer, om afsenderen er berettiget
til at klage.
Til klageberettigede
Hvis Natur- og Miljøklagenævnet modtager en klage kvitterer Nævnet for
ansøgningen og ansøger får besked. Nævnet videresender også klagen til
kommunen.
Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende
alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen.
Klager og ansøger får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.
Klagegebyret er 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet sender selv en opkrævning,
når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er
modtaget rettidigt.
Oplysninger om klageadgang og gebyr finder du på Nævnets hjemmeside
www.nmkn.dk. – Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis
medhold i klagen.
En eventuel retssag på baggrund af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder
fra datoen for afgørelsen.
Med venlig hilsen
Mette Thorsen
Arkitekt
6
Kopi til orientering
Foreninger:
Danmarks Naturfredningsforening – DN og DN-Helsingør:
[email protected] og [email protected]
Danmarks Ornitologiske Forening – DOF:
[email protected] og [email protected]
Dansk Botanisk Forening:
[email protected] og [email protected]_botaniskforening.dk
Friluftsrådet, Nordsjælland:
[email protected]
Danmarks Fritidsfiskerforbund.
[email protected]
Danmarks Sportsfiskerforbund
[email protected], [email protected], [email protected]
Myndigheder:
Museum Nordsjælland (Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre - Gilleleje
Museum):
[email protected]
Kulturstyrelsen:
[email protected]
Naturstyrelsen
[email protected]
7