NAALAKKERSUISUT Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen

Anlngaasaqamermut Aatsltassanullu Naalakkersulsoq
Naalakkersulsoq for Finanser og Råstoffer
NAALAKKERSUISUT
GOVERNMENT OF GREENLAND
Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq
HER
Svar på § 37 Spørgsmål nr. 2015-131 vedr. Rubiner
I medfør af Inatsisartuts forretningsorden § 37, stk. l, har du fremsat nedenstående
spørgsmål til Naalakkersuisut, som hermed besvares under antagelse af, at spørgsmålene vedrører True North Gems Greenland AIS' licens 2014/21.
1.
Hvor er alie rubinerne som man som forsøg har udført fra landet?
Svar:
Rettighedshaver opbevarer korund (herunder rubin) på to adresser i Vancouver,
Britisk Columbia (Canada) og på en adresse i The City of New York (USA).
Derudover opbevarer rettighedshaver borekerner på en adresse i Vancouver,
Britisk Columbia (Canada) samt bjergartsmateriale på en adresse i Lakefieid,
Ontario (Canada).
2.
Hvilke planer er der for disse, og hvilken vægt?
Svar:
Korund (herunder rubin) udtaget under efterforskningsfasen er omfattet af krav i
godkendelser og tilladelser udstedt ihl. råstofloven, hvilket bl.a. indbefatter, at
salg af mineraler skal ske til markedspris og i henhold til salgsformer, der er
godkendt af råstofmyndigheden. Forud for salg vil råstofmyndigheden gennemføre en gemmologisk analyse af korund, der vil blive anvendt i råstofmyndighedens værdiestimat for korund.
1. juni2015
Sagsnr. 2015·110245
Postboks 930
3900 Nuuk
TIl. (+299) 34 68 00
Fax (+299) 32 43 02
E-mali: [email protected]
www.naalakkersulsutgl
Den samlede vægt for rettighedshavers korund udgør 15.365 karat sleben korund (svarende til 3.073 gram sleben korund), 299.797 gram rå korund og 1.400
kg. bjergartsmateriale, der indeholder korund.
3.
Hvilke tanker har man omkring disse rubiner. for at disse kan tilbageføres
her til landet og udnyttet?
Svar:
Vedrørende korund (herunder rubin), der er udvundet under efterforskningsfasen og som på nuværende tidspunkt opbevares i Canada og USA, er der endnu
ikke truffet afgørelse om råstofmyndighedens gemmologiske vurdering skal
gennemføres i Grønland eller i fx Canada.
Råstofmyndigheden vil dog under alle omstændigheder gennemføre en gemmologisk vurdering af korund udvundet under efterforskningsfasen og råstofmyndigheden skal forud for salg godkende salgsformen.
4.
Hvilken kontrol vil der være for udvindingen og eksporten af rubiner ved
.. Aappaluttoq" ved Qeqertarsuatslaat?
113
Svar:
Korund (herunder rubin), der er udtaget under udnyttelsesfasen, vil blive fulgt af
råstofmyndigheden fra udtagning fra fjeld i tilladelsesområdet til køber i forbindelse med salg, uanset om det sker i eller uden for Grønland.
Korund følges via råstofmyndighedens adgang til rettighedshavers opgørelser
over korund, råstofmyndighedens egen kontrolopgørelse over korund, rettighedshavers løbende indrapportering samt via råstofmyndighedens fysiske inspektioner af korund på forskellige stadier i processen. Råstofmyndighedens
gemmologiske kontrolsortering og værdiansættelse af korund er en af flere fysiske inspektioner under udnyttelsesfasen og gennemføres forud for eksport og
salg.
I tillæg til råstofmyndighedens kontrol har rettighedshaver sine egne kontrolsystemer med fokus på dels mængdeopgørelser på de forskellige stadier dels tyverisikring. Disse systemer skal desuden godkendes af råstofmyndigheden.
5.
Hvilken kontrol vII der være omkring rubinernes kvalitet og priser?
Svar:
Forud for eksport og salg foretager råstofmyndigheden en kontrol af rettighedshavers sortering af korund (herunder rubin). Sorteringen foregår efter størrelse,
farve og kvalitet.
På baggrund af sorteringen foretager råstofmyndigheden en uforpligtende
skønsmæssig vurdering af korund, der baseres på markedspriser for tilsvarende
korund fra andre lande samt tidligere opnåede salgspriser for tilsvarende grønlandsk korund.
Med henblik på at opnå reelle markedspriser, skal råstofmyndigheden forud for
salg godkende salgsrnetoden, og råstofmyndigheden har allerede overordnet
defineret rammerne for en del af salget. Et hvert salg vil blive registreret, og råstofmyndigheden gennemfører prisanalyser for at verificere, at de opnåede
salgspriser kan godtgøres som reelle markedspriser.
6.
VII der være uafihænglg vurdering af disse i forbindelse udvindingen?
Svar:
Ja. I henhold til artikel 10 i True North Gems Greenland AIS' udnyttelsestilladelse nr. 2014/21, skal råstofmyndigheden foretage en uforpligtende skønsmæssig
vurdering af korund (herunder rubin).
7.
Vil der være uafhængigt tilsyn?
Svar:
Ja, råstofmyndigheden vil foretage regelmæssige tilsyn. Både i form af anmeldte og uanmeldte tilsyn.
8.
Hvad mener Naalakkersuisut om at man adskiller smykkesten fra den almindelige råstoflovgivning, og laver en særskilt lovgivning på dette område?
Svar:
Der er flere muligheder for at sætte større fokus på dette område. En mulighed
er, som foreslået, at helt at adskille smykkesten fra den almindelige råstoflov-
213
givning og lave en Smykkestenslov. En anden mulighed er, at bibeholde de generelle bestemmelser i Råstofloven og udarbejde en bekendtgørelse, som dækker de mere specifikke og konkrete bestemmelser på smykkestensområdet.
Dette er muligheder, som bør undersøges nærmere i dialog med alle relevante
parter, herunder Råstofudvalget og småskalatilladelseshaverne.
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
1\d vn nlir hilsen
~~
313