Pjece om træthed

Træthed efter
hjerneskade
Træthed efter hjerneskade
De fleste personer, der har haft en hjerneskade, oplever træthed i større eller mindre
grad.
strengelse, end man er vant til. Trætheden
varer ofte længere end normal træthed og
forsvinder ikke altid efter en nats søvn eller
et hvil.
Træthed efter hjerneskade er anderledes
end normal træthed. Den er svær at forstå
for den enkelte, og den er vanskelig at forklare for andre. Trætheden opstår i forbindelse med forskellige typer hjerneskade, og
forskningen viser, at trætheden ikke nødvendigvis bliver mindre ved lettere hjerneskader.
Træthedens typiske symptomer
Træthed er en følgevirkning på lige fod med
andre følger efter hjerneskade. Det er afgørende at forstå trætheden for at kunne
mindske de gener og begrænsninger, den
kan give.
Normal træthed
Vi kender alle den normale træthed, der er
en del af den daglige cyklus, hvor man får
genskabt sin energi og sine kræfter med et
hvil eller med søvn. De fleste raske beskriver træthed som en kropslig fornemmelse,
f.eks. at man kan føle sig som ”en slatten
klud”.
En anderledes træthed
Hjerneskadetræthed er anderledes. Der er
ikke tale om en fysisk træthed men om mental træthed. Mange oplever, at den mentale
træthed opstår, når hjernen overstimuleres
med for mange indtryk. Det kan f.eks. være i
form af samvær med mange mennesker, telefonsamtale, en indkøbstur osv.
Den mentale træthed indtræffer ofte uforudsigeligt og udløses af langt mindre an-
●● Nedsat evne til at koncentrere sig og
være opmærksom i længere tid
●● Besvær med at håndtere flere indtryk
samtidig
●● Det kræver unormal lang tid at genopbygge energi
●● Hjerneskadetræthed varierer, er ofte
mindre om formiddagen og forværres i
løbet af dagen
●● Besvær med at tage initiativ og overkomme daglige gøremål
●● Øget irritabilitet
●● Oplevelse af hukommelsesproblemer
●● Lys- og lydfølsomhed
●● Hovedpine
●● Let stressbar
●● Tendens til isolation
Årsagen
Man kender i dag ikke den præcise årsag til
mental udtrætning efter hjerneskade, men
der forskes i problematikken, og hypotesen
er, at der er sket fysiologiske forandringer i
nogle af hjernens celler.
Dele af hjernen er skadet, så informationerne nu skal sendes ad andre veje rundt
i hjernen. Det betyder, at processer, der
før var automatiske, nu kræver en mere
bevidst indsats, hvilket i sig selv er meget
energikrævende. Skaden kan også have
påvirket den energigivende del af hjernen,
så det er vanskeligt at opretholde energi-
niveauet. Den del af hjernen, der beskytter
os mod overstimulering, kan være påvirket
af skaden. Trætheden kan også skyldes eller forstærkes af den psykiske reaktion på
det, der er sket.
Andres reaktion
Det kan være svært for andre at sætte sig
ind i, hvor overvældende trætheden kan
være.
Nogle i omgivelserne vil måske være tilbøjelige til at mene, at den hjerneskaderamte
blot skal tage sig sammen og vise lidt viljestyrke. Omgivelserne har også brug for
at få viden om den mentale træthed for at
kunne forstå og støtte den hjerneskaderamte.
Hvad kan man gøre?
Hjerneskadetræthed er ikke et problem,
der kan behandles væk. Ofte vil trætheden
aftage efter nogen tid, men for nogle vil
trætheden vare ved. Hvis man vælger at
overhøre træthedstegnene, kan man både
fysisk, kognitivt og følelsesmæssigt blive
dårligere.
Det er af afgørende betydning, at den hjerneskaderamte lærer at forstå logikken i udtrætningen og lærer at disponere de resterende kræfter, så hverdagen kan indrettes
efter trætheden.
Der findes ingen formler på den rigtige
måde at tackle trætheden på. Hver enkelt
må finde sine egne regler for regulering af
træthed, hvile og energi.
Referencer
Lucie Nielsen:
Om at få ro i hovedet – træthed og hjerneskade. Hjernesagen, januar 2011.
Louise Brückner Wiwe:
Håndbog for pårørende – til personer med hjerneskade.
Hjerneskadeforeningen, 2006.
Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland
Borgmester Jørgensens Vej 2B
9000 Aalborg
Tlf.: 99 82 54 40
E-mail: [email protected] - Sikker e-mail: [email protected]
www.hjerneskadecenter.dk
©Hjerneskadecenter Nordjylland - 2015
Göteborg Universitet:
Mental trötthet eller hjärntrötthet.
www.mf.gu.se