Diabetes og sundhedskompetencer

AARHUS UNIVERSITY
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH
Diabetes og
sundhedskompetencer
– fra viden til handling
Diabetes Update
16 November 2o15
Helle Terkildsen Maindal, MPH, Ph.d.
Sektion for Sundhedsfremme og
Sundhedsvæsen, Aarhus universitet
Forebyggelse og forandring, hvordan?
Fys
akti isk
vite
t
Sundhedskompetence
“Health literacy er personlige, kognitive
og sociale færdigheder, der afgør
motivation for og mulighed for at få
adgang til, forstå og bruge information
på en måde der er sundhedsfremmende”
Nutbeam D. Health Promotion Glossary. Health Promotion
International, 13(4): 349-364. 1999 (also - WHO/HPR/HEP/98.1)
Sundhedskompetence
•  Mellem 10 og 20 % af den danske befolkning
oplever, at det er svært at forstå forskellige
former for sundhedsinformation.
•  De oplever også, at det kan være svært at
snakke godt med sundhedspersonale og få
stillet de spørgsmål, som kan gøre det
nemmere at forstå f.eks. hvordan man skal
håndtere en sygdom.
Diabetes og kost kræver
sundhedskompetence
•  Der er lang vej fra viden til omsætning i
hverdagslivet.
•  Kost, madvaner og måltider er både videnskab og
hverdag. En jungle at navigere i.
•  Mad og måltider er altid indlejret i den kultur og de
omgivelser, personen indgår i og er en del af. Det er
socialt betinget og vanskeligt overførbart.
Hvorfor nu denne opmærksomhed?
•  Patienternes/borgernes tilgang til sundhed
ændrer sig
–  Internettet, ugeblade, hverdagen..
•  Sundhedsvæsenet ændrer sig
•  Accelererede forløb, telemedicin, nye
behandlingsregimer, ny organisering (navigation)
•  Samfundets tilgang til ”sundhed”
–  ”Alle mands eje” – alle arenaer
–  Markedsføring af usund livsstil
Hvad ved vi om betydningen af
sundhedskompetence?
Lav health literacy har sammenhæng med…
• Utilstrækkelig viden om sundhedsvæsenets
muligheder, øget hospitalisering
• Forkert brug af sundhedsvæsenet
• Dårligere selvvurderet helbred
• Helbredsmæssige effekter
De Walt DA, et al. Literacy and health outcomes: a systematic
review of the literature. J Gen Intern Med 2004:12:1228-39.
From: Association of Health Literacy With Diabetes Outcomes
JAMA. 2002;288(4):475-482. doi:10.1001/jama.288.4.475
Copyright © 2012 American Medical Association.
All rights reserved.
Health literacy survey - EU
§ Lav sundhedskompetence, 8,8%-20,2%
§ Lav sundhedskompetence er associeret med lav
indkomst, lavt uddannelsesniveau, bo alene og
ikke-dansk etnicitet
10
Sundhedskompetence og kronisk sygdom
Friis & Maindal 2015
Temaanalyse region Midtjylland
2015 - diabetes
Diabetes
•  I alt har 1.819 personer med diabetes svaret
på spørgsmålene om sundhedskompetencer
•  Kendetegn for svarpersoner med diabetes:
–  54 % mænd, 46 % kvinder
–  Gennemsnitlig alder: 64 år
–  33 % med lavt uddannelsesniveau (17 % i
befolkningen)
Diabetes
F ig ur 3 . A ndelen ( % ) a f p ersoner m ed d iabetes ( n=1.819) og i h ele b efolkning en ( n=27.152), der h ar s varet 'svært' e ller 'meg et s vært' p å d e t i s pørg smål om s undhedskompetencer. 9 5 % konfidensintervaller
L æ se o g f orstå a l inform ation p å m edicinpakninger
27
19
S ikre d ig a t s undhedspersonalet f orstår d ine p roblem er
18
P ræ cist f ølge a nvisninger d u f år a f s undhedspersonalet
25
25
15
Udfylde s kem aer m ed s undhedsoplysning
24
16
B live v ed m ed a t s pørge indtil d u f orstår s undhedspersonalet
18
L æ se o g f orstå s kriftlig inform ation o m s undhed
13
22
S tille s pørgsm ål t il s undhedpersonalet f or a t f å inform ation
20
15
Tale o m d ine p roblem er m ed s undhedspersonalet
14 18
H ave g ode s am taler o m d it h elbred m ed læ ger 1717
F orstå h vad s undhedspersonalet v il h ave d ig t il a t g øre
9
0
5
10
22
P ersoner m ed d iabetes
H ele b efolkningen
15
15
20
25
P c t. ( % )
30
35
40
45
System/Institution
• 
• 
• 
• 
• 
Policy
Nudging
Ledelsesopbakning
IT-platforme
Monitorering af "det rigtige”….
Professionel
• 
• 
• 
• 
Patientinvolvering
Deltagerstyring/motivation
Kommunikation
Dialog
Patient/borger
• 
• 
• 
• 
• 
Informerede beslutninger
Social støtte
Finde mening med sundhed
Motivation
Forstå og anvende sundsbudskaber
15
WHOs system perspektiv
WHO regional office for Europe, 2013. Health literacy: The solid facts
Internationalt – rivende udvikling
Global working group on health literacy
Eksempler på interventioner
•  Diabetesforeningens motivationsgrupper
•  Prædiabetes projekt i Holstebro
•  Fokus på transformative læreprocesser gennem dialog
og desorienterende dilemma, erfaringer og kritisk
refleksion
–  At give god plads til deltagernes fortællinger
–  At al viden skal være handleorienteret
–  At begrænse mængden af information
–  At anvende billeder/tegninger og illustrationer
Efter 12 måneder var der flere personer i
interventionsgruppen end i kontrolgruppen,
der havde tabt sig 5% af deres vægt ved
starten af studiet (OR 2.36 )
Eksempler på interventioner
•  Diabetesforeningens motivationsgrupper
Enhancing the Effectiveness of Diabetes SelfManagement Education: The Diabetes Literacy Project
GO HOME budskaber
•  Primær
sundhedsvæsen
•  Fra viden til handling…..
•  Borgerne skal handle på informerede grundlag
•  Sundhedsprofessionelle skal involvere og differentiere
•  Sundhedsvæsenets skal prioritere lettere adgang og reel
inddragelse
Tak for opmærksomheden