Anders Højen

Bad = b +ad
Mad = m+ad
Hvad nu hvis…?
•
•
•
•
•
•
Forældre-info
Sprog-screening
Sproglige mål, test
Krav og støtte
Intensiv indsats
MERE intensiv indsats
Fart på sproget – fra starten
• Sponsor: Socialstyrelsen
• Center for Børnesprog, SDU
– Dorthe Bleses og Anders Højen (nu AU)
• Afprøve sprogindsats i børnehaver
– Effekt i ”den virkelige verden”?
– Sprogaktiviteter ifm. leg vs. læsning
– Gruppestørrelse, ca. 5 vs. 20
– Fast vs. åbent curriculum
FART PÅ SPROGET/SPELL
Systematisk og eksplicit
Faste læringsområder og -mål
INSPIRERET AF RIA
(Justice et al., 2010)
• Curriculum som
supplerende redskab
• Læsning
Differentiering af indsats
Evaluering indsats
Monitorering af børn
• Omkostningslet
– Begrænsede udgifter
til materialer og
efteruddannelse
• Nemt at opskalere
2 x 30 minutter ugentligt i 20 uger med boglæsning/legeaktiviteter
Aktivitetsbeskrivelser
Faste læringsområder og -mål (2 per forløb)
Ordforråd, narrativer, lydlig opmærksomhed og
skriftsprogskoncepter
Læringsstigen
Differentiering af indsats
Aktivitetsnoter
Refleksion over forløb af sprogindsats
Sprogudviklingsskemaer Refleksion over børns udbytte
Fire læringsområder og læringsmål
• Ordforråd
• Skriftsprogskoncepter
• Lydlig opmærksomhed
• Narrativer
Læringsmål – Ordforråd
1. At forstå og bruge mindre typiske ord
2. At forstå og bruge nye ord for rumlige
begreber
3. At forstå og bruge nye ord der har at gøre
med tid
4. At kunne tale om nye ords betydning
5. At forstå og bruge nye ord der har at gøre
med følelser
6. At forstå og bruge nye ord for tankeprocesser
Læringsmål – skriftsprogskoncepter
1. At forstå at skrevne ord bærer betydning og
forstå forskellen på billeder og ord
2. At forstå at man på dansk læser fra venstre
mod højre og fra toppen og ned
3. At kunne benævne nogle store bogstaver, fx i
eget navn
4. At forstå og bruge nye ord der har at gøre
med bøger
5. At forstå forskellen på ord og bogstaver
6. At genkende nogle ord der ses hyppigt i
omgivelserne
Læringsmål – lydlig opmærksomhed
1. At kunne høre når to ord rimer
2. At kunne opdele ord i mindre dele, og sætte
ord sammen af mindre dele
3. At kunne høre når to ord begynder med
samme lyd
4. At kunne finde på ord der rimer
5. At kunne finde og sige et ord der begynder
med en bestemt lyd
Læringsmål – narrativer
1. At kunne finde og beskrive personer og omgivelser i en
historie
2. At kunne finde og beskrive en eller flere vigtige
begivenheder i en historie
3. At kunne sætte mindst tre begivenheder i en historie i
den tidsmæssigt rigtige rækkefølge
4. At kunne fortælle en historie selv med personer og
omgivelser
5. At kunne fortælle en historie selv med en klar start,
midte og slutning
6. At kunne fortælle om følelser, tanker eller oplevelser i
en historie som er præcis og forståelig
Læringsstigen
++ UDFORDRING
++ STØTTE
• Generalisere
• Forudsige
• Argumentere
• Hjælpes ad
• Begrænse valg
• Give svaret
*Justice et al. 2010 (Read it again)
Generalisere
• Foregår ved at bede barnet om at
overføre aktivitetens indhold til en anden
kontekst – til tidligere eller fremtidige
oplevelser.
Pædagog:
Prinsen var nervøs. Anne, kan du fortælle
mig om engang, da du har du været
nervøs?
(Barnet fortæller)
Begrænse valg
Foregår ved at give barnet to-tre
valgmuligheder når man stiller eller
genstiller et spørgsmål
Pædagog:
Vilbert, ved du hvilken lyd
sssslange begynder med?
(Vilbert tøver).
Starter sssslange med
ssss eller llll?
Vilbert:
ssss.
Aktivitetsnoter
• Efter hver gang
• Brug af elementer, fx læringsstigen
• Hvert barns deltagelse, udbytte
Udviklingsskemaer
• Tre gange
• Grundigere noter om barnets kompetencer jf.
læringsmål, fx
– Kan finde på ord der rimer
Altid
Ofte
Sjældent/aldrig
Design
• Lodtrækningsforsøg med tre
indsatsgrupper og kontrol
• Før- og efter-målinger (sprog)
• Studie af gennemførelse
• Kvalitative studier
Læs mere i Sproget kan styrkes af Bleses et al. (2015)
Kan downloades fra www.sdu.dk/cfb
Deltagere
Gruppe
Børn
Pæd. Inst.
Kontrol
1.436 111
37
FpS (Stor) 1.393 77
36
FpS (Lille)
1.378 157
38
Fps (Åben) 1.393 164
34
I alt
145
5.436 509
Gennemførte aktivitetsforløb ud af 40, gruppeniveau
Aktivitetsforløb
p10
Gennemsnit
p90
p = 0,015
FpS STOR
23
35
40
FpS LILLE
14
30
40
FpS ÅBEN
16
29
40
Resultater – overblik
SPELL
FpS STOR+LILLE
FpS ÅBEN
Før-skrift
+
+
Talesprog
-
-
+ (57%)
+ (27%)
Samlet
+
-
+ (27%)
• FpS ÅBEN størst effekt
• Nemmest af forbedre før-skrift (lydl.opm., opm. skrift)
• Resultater svarer til andre effektivitets-studier
Baggrundsfaktorer
Før-skrift
Talesprog
Førmåling
-
-
Alder
+
-
Køn
-
-
Ikke-dansk baggrund
-
-
Mors uddannelse
-
-
• Stort set ingen forskel på effekt på tværs af forskellige
baggrunds faktorer
• Alder: større effekt for ældre børn
Gennemførelsesgrad
• Flere forløb = større udbytte
• Talesprog kræver mange
forløb
• Større potentiale!!
• Ikke-dansk baggrund = færre
forløb
FpS ÅBEN – Før-skrift
FPpS ÅBEN – Talesprog
Flere forløb =
større effekt
både for børn med
dansk og
ikke-dansk baggrund
Men effekten af
antal forløb størst for
ikke-dansk
Opsamling
• Lav-intensiv sprogindsats
– Pædagoger på 2-dages introkursus
– Børn modtog i gns. 12-14 timers indsats
• Især Fart på sproget ÅBEN er lovende
– Ingen foreskrevne aktiviteter, men
– Faste læringsmål, læringsstige, monitorering af
indsats
• Virker for alle
Implementering i praksis
• Har været hårdt arbejde for pædagoger 
• Men der er håb 
– Arbejde med dokumentation falder bort
– Mindre arbejde med at finde aktiviteter i
fremtiden
– Indpasning i daglige aktiviteter
• Parathed til nye metoder
Vi lærer sprog
• Rapporter om effektstudier
• Koncept Vi lærer sprog
– Beskrivelse af elementer
– Aktivitetsnoter
– Sprogudviklingsskemaer
– Manualer
• Hjemmeside
– Lidt endnu: Center for Børnesprog, SDU
– Fremover: Trygfondens Børneforskningscenter, AU
Uhensigtsmæssigt fokus på sprog?
•
•
•
•
”Fra kompetence-barn til præstations-barn”
”Læring frem for leg”
”Legende læring”
”Det hele barn”
Det hele barn
Krop
Sprog
Følelse
Social
Det hele barn
Krop
Sprog
Følelse
Social
Det hele barn
Krop
Sprog
Følelse
Social
Det hele barn
Krop
Sprog
Følelse
Social