Jobrettet uddannelse FOR LEDIGE

GODSTRANSPORT - 6 ugers jobrettet uddannelse
KOLDING
GO
D
2015
ST
NSPORT
A
R
P SITIVLISTEN
6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE
VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE
GODSTRANSPORT - POSITIVLISTEN
6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE
- DEN LANDSDÆKKENDE POSITIVLISTE, GÆLDER FOR HELE 2015
Denne liste indeholder de kurser og uddannelsesforløb du som ledig kan deltage på, fra 1. ledighedsdag, når du er
berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse. Neden for kan du se hvilke kurser og forløb AMU SYD kan tilbyde, der er
omfattet af den landsdækkende positivliste.
6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE
- LANDSDÆKKENDE positivliste
PAKKE 152
30 dg
PAKKE 154
30 dg
Ny i branchen - vejgodstransport
Lastbilmonterede kraner D og E samt lovpligtig efteruddannelse
Kursusforløbet indeholder mulighed for at få de grundlæggende
kompetencer indenfor vejgodstransport.
Kursusforløbet indeholder mulighed for at erhverve krancertifikat
til lastbilmonterede kraner D og E.
Kursusforløbet henvender sig til personer, der er nye indenfor godstransportbranchen, og som er i besiddelse af gyldigt kørekort til
almindelig personbil (kategori B).
Desuden bliver der undervist i køreteknik på glatbane, vejen som
arbejdsplads, kørehviletidsregler og flakkøretøjer.
AMUkode Titel
47854
Godstransport med lastbil
PAKKE 153
Dage
30
30 dg
Vogntog, lovpligtig efteruddannelse og ADR
Kursusforløbet indeholder mulighed for at erhverve sig ret til at
køre lastbil med påhængskøretøj.
Endvidere kan deltagerne erhverve bevis for gennemført lovpligtig
efteruddannelse.
Kursusforløbet henvender sig til personer, der er i besiddelse af kørekort til lastbil over 3.500 kg. (kategori C).
AMUkode Titel
42845
Grundlæggende flakkøretøjer
2
44722

Køre- og hviletidsregler
1
45122

Køreteknik
2
47136

Vejen som arbejdsplads - Certifikat
47478
Lastbilmonteret kran, certifikat D
10
47479
Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm
10
47848
*EU-Efteruddannelse for godschauffører - obligatorisk del
Der bliver undervist i de nyeste regler inden for køre-, hviletider og
transportdokumenter.
Der bliver ligeledes undervist i de regler, der er for afmærkning af
adgangsveje ifm. arbejde ved veje.
Der er mulighed for at opnå certifikat til kørsel med farligt gods.
Kursusforløbet henvender sig til personer, der er i besiddelse af gyldigt kørekort til lastbil over 3.500 kg. (kategori C).
AMUkode Titel
Dage
44722

Køre- og hviletidsregler
1
45079

Transportpapirer inden for vejtransport
1
45114
Kørsel med vogntog, kategori C/E
46905
ADR Grundkursus - Vejtransport af farligt gods
i emballager
47136

47848
*EU-Efteruddannelse for godschauffører - obligatorisk del
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
20
Dage
PAKKE 155
2
3
28 dg
Lovpligtig efteruddannelse samt truck og ADR og andre relevante
kompetencer for chauffører
Kursusforløbet giver kompetencer til at køre gaffeltruck, arbejde
med lastsikring og stuvning af gods.
Endvidere kan deltageren erhverve bevis for gennemført lovpligtig
efteruddannelse.
Kurset indeholder mulighed for at erhverve certifikat til kørsel med
farligt gods.
3
Der bliver undervist i de nyeste regler indenfor kørehviletider, samt
brug af diagramark og kontrolapparat.
2
Der undervises i kundeservice samt natdistribution, sundhed, service og logistik.
3
Kursusforløbet henvender sig til personer, der er i besiddelse af gyldigt kørekort til lastbil over 3.500 kg (kategori C).
AMUkode Titel
Dage
44722

Køre- og hviletidsregler
1
45075

Brug af diagramark og kontrolapparat
1
*Der kan først udstedes EU-bevis, når der er gennemført 5 kursusdage i alt inden for en periode på 1 år (= EU-efteruddannelse for
godschauffører – obligatorisk del + 2 meritgivende dage)
45107

Sundhed, sikkerhed, service og logistik
3
45122

Køreteknik
2
– kursusmoduler i pakken markeret med gult  giver merit for de 2
ud af de 5 dage.
45261

Kundeservice
3
45310

Lastsikring og stuvning af gods
3
46905
ADR Grundkursus - Vejtransport af farligt gods
i emballager
3
47592
Gaffeltruck certifikatkursus B
7
47677

47848
*EU-Efteruddannelse for godschauffører - obligatorisk del
Natdistribution for godschauffører i byområder
2
3
DEN REGIONALE UDDANNELSESPULJE
De kurser, der er nævnt på denne liste gælder i perioden 1. april – 30. september 2015.
Fra 1. oktober kan der være andre kurser på den regionale liste.
I modsætning til de 6 ugers jobrettet uddannelse, som
JOBRETTET UDDANNELSE OVER 6 UGER
er en ret du har, så er det alene jobcentret, der i det
- LANDSDÆKKENDE positivliste
konkrete tilfælde, vurderer hvorvidt de vil godkende
PAKKE 8
52 dg
uddannelse i henhold til denne pulje.
Ny i branchen - vejgodstransport
Kursusforløbet indeholder mulighed for at få de grundlæggende
og samtidig rimeligt alsidige og solide, kompetencer indenfor vejgodstransport.
Kursusforløbet henvender sig til personer, der er nye indenfor vejgodstransportbranchen, og som er i besiddelse af gyldigt kørekort
til almindelig personbil (kategori B).
AMUkode Titel
Dage
47854
Godstransport med lastbil AK
30
45114
Kørsel med vogntog, kategori C/E AK
20
40457
Kørsel med modulvogntog A
2
JOBRETTET UDDANNELSE - REGIONAL positivliste
Titel
AMUkode Dage
BYGGE OG ANLÆG:
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
47136
2
45261
3
47115
3
SALG, INDKØB OG MARKEDSFØRING:
Kundeservice
JERN, METAL OG AUTO:
Håndtering af uheld og ulykker
TRANSPORT, POST, LAGER- OG MASKINFØREARBEJDE:
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + kl.1 47696
5,4
ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. 46905
3
ADR Repetition - Grundkursus
47706
1,7
ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1
47707
2,3
ADR Repetition - Grundkursus + Tank
47714
2,7
ADR Repetition - Grundkursus + Tank + Klasse 1
47716
3,3
Anhugning af byrder
43931
5
Brug af diagramark og kontrolapparat
45075
1
Certifikatuddannelse C for kranførere
40558
7
EU-Efteruddannelse for godschauffører - obligatorisk
47848
3
Godstransport
47854
30
Kran D
47478
10
Køre- og hviletidsregler
44722
1
Køreteknik
45122
2
Kørsel med vogntog C/E
45114
20
Lastsikring og stuvning af gods
45310
3
Opbevaring og forsendelse af farligt gods
46946
5
Er der et kursus AMU SYD ikke er godkendt til, vil vore kursussekretærer oplyse hvor dette kursus kan tages
RING TIL AMU SYD FOR TILMELDING: 76 37 37 37
Regler for deltagelse på 6 ugers jobrettet uddannelse
Hvordan?
Hvornår skal kursusforløbet være afsluttet?
Du har ret til ét jobrettet uddannelsesforløb svarende
Er du under 25 år, skal uddannelsen være afsluttet in-
til ét kursus eller ét kursusforløb. Et kursusforløb kan
den du når 6 måneders sammenlagt ledighed.
bestå af flere kurser, der tilsammen kvalificerer dig til
Er du fyldt 25 år, skal uddannelsen være afsluttet inden
en bestemt jobfunktion på arbejdsmarkedet.
du når 9 måneders sammenlagt ledighed.
Du skal søge om hele forløbet samlet i én ansøgning.
Hvilke uddannelser kan du deltage på?
Ansøgningsblanket AR 237 kan du rekvirere hos din
A-kasse eller hos AMU SYD. Du kan også selv hente
blanketten på www.star.dk - http://www.star.dk/da/
Arbejdsmarkedspolitik/Beskaeftigelsesreformen-2014/
Positivliste-6-ugers.aspx
Hvem gælder denne ret til 6 ugers jobrettet uddannelse for?
Ufaglærte og faglærte ledige personer, samt personer
med en kort videregående uddannelse, der samtidig
har en erhvervsuddannelse.
De uddannelser du kan deltage på står på en liste, der
hedder ’Positivlisten’. Listen indeholder alle de uddannelser/kurser, som giver kompetencer til fagområder,
der bliver efterspurgt på arbejdsmarkedet.
Hvor kan jeg finde de kurser jeg kan tage på AMU
SYD, som er omfattet af Positivlisten?
På hjemmesiden www.amusyd.dk kan du i menuen
vælge ”POSITIVLISTEN”. Her vil du få et overblik over
alle de kurser du kan tage via AMU SYD.
Hvornår kan du deltage på den jobrettede uddannelse?
brug af retten skal du have en samtale med jobcenteret.
P
Retten gælder fra første ledige dag, men for at gøre
O
L
V
I
T
SI
ISTEN
Ønsker du at gøre brug af ordningen før du har været
til samtale i jobcenteret, skal du kontakte jobcentret.
De har herefter en uge til at holde samtalen med dig.
DING
TILMEL
ne Holm
Jan
Ring til
på
Hovedafdeling • C F Tietgens Vej 6, 6000 Kolding • 76 37 37 37 • [email protected] • www.amusyd.dk
020715_AMU SYD_cbw
7 37 31
tlf. 76 3