Læs her

1
Dronninglund Menighedsråd
Menighedsrådsmøde
Dato: 10. juni 2015
Sted: Sognegården
Fraværende med afbud:
Tine deltog i slutningen af mødet.
Dagsorden – Åbent møde
kl. 19.00
Beslutninger
1. Godkendelse af ref. fra sidste
menighedsrådsmøde
Godkendt.
2. Efterretninger v/formanden
Brochure om sognerejser blev rundsendt.
Biskoppen er afsender af opfordring fra Danske
Kirker i udlandet. (DSUK) Vi er ikke medlem.
Punktet tages op på næste møde.
Bedre Psykiatri (v/ Ellen Margrethe Pagter) ønsker igen at låne Sognegården til mødeaftener.
Der er tidligere givet tilladelse til dette.
Kulturelt Samvirke har aftalt en koncert med
sydafrikanske sangere plus en pianist i Dronninglund Kirke den 17. november. Bilag vedr.
koncerten var lagt på DAP inden mødet. Koncerten annonceres senere i kirkeblad mm.
3. Budget 2016
 Formulering af målsætning/
særlige indsatsområder
v/Jørgen
Udkast til budget var lagt på DAP inden mødet.
Særlige indsatsområder er nu også udfyldt. Punkt
omkring projekt ”kirke på landet” er tilføjet. Projektet er nyt og skal køre på landsplan, stifts og
provsti plan.
Budgettet blev godkendt.
4. Forslag til ændring af vedtægt for visionsprojektet samt vedtægt for den folkekirkelige skoletjeneste i Brønderslev Provsti
+ bilag
Forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået
og godkendt. Der skal fra næste valgperiode også vælges suppleanter/stedfortrædere til repræsentantskab/bestyrelse. Forslagene viderebehandles i provstiet til august.
5. Fremtidig politik vedr. gaver og tilskud
I juni 2014 vedtog MR at afsætte kr. 5.000 årligt
til støtte af aktiviteter beslægtet med forkyndelse
i folkekirkeregi. Vi fastholder beløbet fremadrettet.
6. Høstgudstjeneste
Sidste år var der lav tilslutning til det efterfølgende frokost arrangement i Sognegården. Er det
blevet for dyrt? Skal der tænkes nyt?
På børne/ familieudvalgsmøde har vi haft punktet oppe. Foreslår at der den sidste søndag i september (d. 27/9) samtidig med ”Fyld Danmarks
Kirker” afholdes traditionel høstgudstjeneste i
Dorf Kirke incl. høstsalmer og pyntet kirke efterfulgt af aktion og kaffe i Møllegården.
I Dronninglund flyttes høstgudstjenesten til d. 4.
oktober kl. 14, da Rune er forhindret 3. søndag i
september. Som et forsøg afholdes en gudstjene-
2
Dronninglund Menighedsråd
ste mere målrettet yngre generationer. Tema taknemmelighed? Håber f.eks. at kunne tiltrække
familier fra babysalmesang og fra minikonfirmander. For begge starter nye forløb op inden
da. Deltagelse af spirekor, FDF mfl. oppe omkring kirken. Måske pandekager over bål mm.
Rykke ind i kirke/våbenhus hvis dårligt vejr, da
dato er lidt sen. Evt. rette henvendelse til landboforening.
7. Gaveregulativ for ansatte
og menighedsrådsmedlemmer
Regulativ fra 2010 ligger nu på DAP. Karen Marie er ansvarlig som kontaktperson. 40 års fødselsdag tilføjes til regulativet. Gavebeløb på
200kr hæves til 300kr. Bent mailer word fil til
Karen Marie, der renskriver.
Skal MR fremover afholde årligt arrangement for
vore frivillige? Aktivitetsudvalget tager punktet
op.
8. Præster
Der bliver i det kommende skoleår konfirmand
undervisning onsdag og torsdag morgen. Præsterne kan så have et hold hver begge dage. Der
er mødt stor velvilje fra skolen i dette. Der skal
fremover også tilbydes konfirmand undervisning
for X klasserne. Sara tager sig af dette næste
skoleår evt. sammen med en pædagog fra skolen.
Rune (med assistance fra Helle) har til gengæld
minikonfirmandundervisningen næste år.
Mandag til torsdag i uge 25 er præsterne på studietur. Helle er ansvarlig på kontoret imens.
Der er sogneudflugt fredag d. 12. juni. Afgang i
2 busser.
Fælles friluftsgudstjeneste er afholdt i Asaa i
pinsen.
Der var ca. 50 deltagere til gudstjeneste m efterfølgende grundlovsmøde i Dorf.
Der afholdes Maratonsang på kunstcentret søndag d. 21.6.
9. Kirkeværge
Augustinusfonden ønsker at komme på besøg i
kirken d. 11. september kl. 11-13. Helle skriver
det i kalenderen. Trine fortæller om malerierne.
Lydanlæg til kirken er nu bestilt. Pris er forhandlet og kontrakten er underskrevet. Opstilling koordineres med Henrik. Deadline 30.6.
Låneanlæg stilles op Finn rykker i morgen.
Vedr. ny varmestyring i kirken har vi kontakt til
ingeniører. Der afholdes møde m. et rådgivningsfirma på mandag kl 13. Hvor meget kan vi
spare. Evt. søge midler hjem. Anlæg kan evt.
snakke sammen m kaboo kalender. Evt. kan styring også dække Dorf kirke, Sognegården og
velfærdsbygningen. Der indhentes 2 tilbud. Oplæg klar til august mødet.
3
Dronninglund Menighedsråd
Dårlig lyd fra del af gudstjeneste på Margrethelund.
Udvalget for kalkmalerier kalder sammen til
møde.
10. Kontaktperson
Vellykket babysalmesang fortsætter. Susanne er
nu i gang med andet hold og tredje hold starter
op til efteråret.
11. Kasserer
Diverse vedtægter for MR medlemmer og udvalg mm. er scannet ind og lagt i separat mappe
på DAP.
12. Udvalg
Der er møde mandag vedr. varmestyring. Evt
også vedrørende Sognegården.
Næste etape af flisegange på kirkegården lægges
nu omkring.
Provstiet (v. diakonipræst Marie Kirketerp) har
via samarbejde m samvirkende menighedsplejer
fået mulighed for at sende tre vanskeligt stillede
familier fra vores sogn plus 2 nabosogne (Asaa
og Hjallerup) på ferieophold i Jespershus Blomsterpark. Familierne er udpeget med hjælp fra
kommunen. To frivillige hjælpere herfra tager
med derover nogle dage.
Børne/familie udvalget har i dag haft møde.
Snakket ny form for høstgudstjeneste og beskrevet årshjul.
Søgte midler er bevilget til Sognecafeen.
13. Evt
Hurtigere referater efter MR møder samt plan for
deadlines 2015/2016 ønskes.
14. Næste menighedsrådsmøde
Onsdag d. 19.8.2015 kl. 19.00 i Sognegården
Forslag til Svend senest mandag d 10.8.