Nr. 2-3 - Allslekt.org

'"l 11111
1111/ .lIlIl
Nr. 2-3.
"Febr'1I3l' og Ill81'S
H)25.
5. årg.
9I1esteren.
Han åpnet mit blinde øie,
han tændte mit sind i brand.
I storc skinnende syner
han viste mig lykkens land.
.Da løsles trældommens lænker,
og slaven fandt veicn ud.
Da anet jeg livets mening,
,da fik jeg et glimt av Gud.
Den ene fik ørnens vinger
til flugt over fjeld og fjord.
den anden fik blomstens ynde
til glæde for små og stor.
Den ene fik heltens hæder
og heltens ansvar og strid,
en anden fik ordet som læger,
og haanden til daglig flid.
Da ønsket jeg kun det ene
.at skilles fra alt på jord.
for siden så længe jeg åndet,
at følge min mesters spor.
Da så han mig mild og alvorlig
ret lenge i øiet ind hans svar så myndig og stille,
brændte sig dypt i mit sind:
Behold kun hvad Gud dig
skjænket giv jorden hvad jordens er.
Fyld dagen med sol og sange
for alle som har dig kjær.
Tjen jorden med rene:hænder,
og vind dig en verden fuld
av lykke i lid~nde hjerter en himmel av ædelt Guld.
Den som ham har set kan intet fristeringe synes alt han siden ser.
Den som eie& ham kan alting mistehan begjærer siden intet mer.
Edin Holme.
10
STAVANGER. DØVEFOR.ENING.
AV SamsoIL O. Hauge.
Her i Stavanger var mange døve, men ingen menighet,
ingen forening og ingen døvelærere til å ta sig av dem. Byens
befolkning syntes at de døve var en skrækk på mange måter, og da jeg blev konfirmert
her i byen i 1873, så måtte
hele' byen op og se, og alle
spurte: kan han snakke?
Jeg kom i arbeide hos en
som kaldtes Haugsan. Der
var andagt hver morgen, og
jeg fikk følge med og var glad
i Herrens ord. Jeg besøkte
ikke de døve, men så på
deres tale og sammenkomster.
De døve sa: der står en bondegutt å ser, han forstår intet.
Det gikk flere år før jeg begynte å besøke dem. Jeg
Samson O. Hauge
vil de danne en forening. men
j'eg ,tu",de ikiloe hegynne alene, og flika< da med mi'g Otto Jensen, som da var prest i min menighet (død som biskop i Hamar),
og vi begynte da vårt arbeide. Han fikk misjonshuset en
søndag aften, og vi tok 10 øre i inngangspenger. Jensen og
jeg skulde tale de døves sak her i byen, og misjonshuset var fyldt
av 650 nysgjerrige tilhørere. Alle byens prester var der også.
J'ensen begynte; men fo.. mig å få mot og 'krart 'liM første
gang å lale, va.. ikke g(l,dt, men ,de fikk ,da .høre hvorledes de
.behandlet sine ,døve og hvad de rb=de gjøre. Der blev mere
tårer enn glede. Jeg fremhoJoctt også at de døve 11&e kunde
få gå i fred, hvis de >talte med hverandre. Jeg fonklarle også
at når de døve ta'lote med hverandre på sitt sprog, så var de
nok iktke så dumme som folk mente, og 'sku~de jeg selv fene
min dom, ,gå vaT nok ,de høl'len'de lli'keså dU!lll!llle, og ·det gjorde
Il
god virkning. Jensen blev; godt humør, og da han var lormann; skolesty.-et Ilovet han, at hvis forelidrene H<!ke 'baIre tir
sine barn om at de lOl!: de døve lå Igå i fred, så skuhde han
påJløgge alle skoler å rise sådanne barn.
Så begynte vi hver søndllJg å sam!le de døve til møre en
time, og jeg Ital<lJe med de!lll om Jesus og Guds ord. Men det
grik!k Ila1lJgsomt, og ,det var valllSkelig å få leiet noget ldkale.
Vi begynre da en uTloclmng av en amenikansk gyngestol til
inntekit for 'lokale. Vi tlIrodde føl'Sit art odet ,kke vade gå, men
da vi 'sil<uilde møtes VM ,der så meg",t lolk 'aJt Vii måtte utsette
det 'till næ~tJe dag, og vi frik!k ,da AJrbeiderforenlingemi ~tore
lakale og der kom ;nu på en ",'fillen 700 kr. Gud være takk[
Vår første kapi111Jl var 760 kr. Men så måtte Jensen reise Ira
os's, og vi måtte irmslJil:le et år. Da kom paJSrtJor Hms Ruud,
nu " HøV'ik, oss till ror hjelp. Jeg 'læI1re ham lørlSt tegnsproget, og så samlet han ,de døve i Domk!irken efoter gudstjenesten
mellem 1 og 2 er.rermi,ddag og otaJllte lorde døve. Dette var
uloI1~lemmelHge stunder, og med ham gikik -det 'llsigell1.g godt.
Vi fikk nu kjøpt oss hus, det var i dktober 1908; men vi 'hadde
ikke mere; ka,ssen enn 1700 !k<r., så \I; kunde ikke betale mere
enn 1500 kr. konta[)Jt. Vi begy[)Jte inmedning i !kjeMeren tiJ
kapelJ.! med maJlin,g og Ulbslty'r, og a-ltt ,g&!< gO'dt. Og for en
heiHigdom for ,de ,døve. Ovenpå har Vii 6 store værelIser og
2 kjøkkener samt 2 pikevære1:ser. oDen 30. januar Mev EfatiJa
imwlioet ,som ikapellil tflill megen velsignleilise. Vi liklk også Igang
en ikvimreloren'ing som har 'arbcl,døt t!1ofast med utJlodning
,hvert år. Huset og alt 'står nu betaJ1tt og ,døveforeningen har
omkring 10 000 kr. i kapital, hvorav en ,dell er aV/Satt tiJl et påtenkt hjem for ,døve emer -gamJlehjem. Vi har også noget ti1
hjellp hvis det trenges. Elatta har en pen beJWggenhet tei't ved
HetlandskWken med en stor 1omt, \Sa vi kan bygge kapell~ ved
si-den, men det var vell best å få kjøpt også naJboeiiendommen,
når Ilci.Jighelt ,gaves, og så er det vår 1aJ11ftæ å !kjøpe en sommerboffig på ffandet, så de ,døve 'kan ha naget 'til forandring.
Der har været holdt møter i kapel!ffet hver søndag. Elter pastor
Ruud fikk vi Anthon Larsen, som jeg også lærte tegnsproget
,
12
og han blev en udmel'kert pl'ØSl! lor de døve, som a,IUe savner
ham meg,;!. Han var prest lor de ,døve i 13 fur, så liJkk vi
pæstor Eloemoe i 2 ",r, og DJU eir ,det Hem. Brække, som jeg
og5å ,lærer ~eignspmgøt, og Mir nOK Ferd,j,g med delt 11111 påske
11åper jeg. I augus~ ha.. vi tenkt å ha 25 åT<> les't; det s,kal nu
avgjøres på generallorsamlingen i februar.
Døt er ik'ke naget lett arbeide å være med i "tyret for de
døve, men Gud være bakk lar alt jeg har lått mot og halt til
å tjene ,dem. Jeg må være både lørst og sist, legge i ovnen
og sage ved o. s. v. og har nu holdt på i 25 år. Heile byen,
pre tene og øvrugheten er megelt lakknemlige og Vlill all bid
hjelpe, h",re jeg her ,dem om ,det. Her er 50 døve i byen og
10 uternlm byen, og ,a'lne har ,det go,dt med 'VaU«re hj'em. 3
hjem har piano og a'Me ,går pem! .kI1'edde, så byen er ,sltoll,t av
dem. Jeg er meget streng mot drlikk og 1e'~t sel~kap og må
være årvåken over alt sådanJt, li'! unodeHetn;nlg lar reisende
døve som er bange fOT å besøke Stavanger.
Jeg har i konthe<t skrevet dette, men de skal lå festskriftet
som bl", mer,e uttømmende.. HVGlrll.,des ,dert vul bl,; med 25
år!S lesten kan jeg ,j'kilre su ilda'g. Jeg lår mere å ,gjøre el1iIl jeg
maJloter, synes j e,g.
Vi hadde ju~'e'trefest li ~r,e<l,S'esarmeen 27-12-24. Kvinneforenli'nJgen h",dde 19. j,an. ~eS'1 md utlaclldni!l1g og jw1clre, !Samt
beveclning med ·Ioalle, lOg alMe døve var med. Og nu blir del
nok bollilefest mandag e:~ter F aste1aven, og ·deJ1eftter nok utlodning.
J'eg 'sender en hjeTite%g takk '!'ill «De døves vell» og ",Ne som
er med i arbeli'det fur de ,døve.
Samson O. Haugen,
AVaJI,dsnæsgate 47.
Johannes Berge, lærer ved Trondhjem offentlige skole,
kunde den
døvelærer.
lste januar iår feire silt 25 års jubileum som
13
.. BED 00 ARBEiD",
Som den 7. i rekken av 9 søsken blev
jeg født den 4. januar
1875 j Nes kommune,
Hedmark. Mine søsken var alle friske,
men jeg fødtes uten
hender.
Da jeg var 1 1/2 år.
blev mor syk, og jeg
skulde da få være hos
min snille bestefa,: og
mine tanter i nogen
dager. De dage varte
i 25 år, da døde min
uforglemmelig snille
bestefar, men min kjære tante og jeg er
,
sammen den dag i
dag, og kun døden vil
kunne skille oss ad.
Jeg er nu så lykkelig
over å kunne skaffe
henne et rolig hjem på
hennes gamle dager,
og hun er selv så takk18 ål' gammel.
nemlig for dette.
14 år gl. gikk jeg ut av foll,eskolen med en av de beste
karakterer. Min snille lærer Jens Myhre, nu ved Hamar
folkeskole, mente at jeg burde forsøke seminariet da jeg
muligens kunde fått lærerinnepost eller kontorarbeide i min
hjembygd. Han syntes jeg hadde så lett for å skrive. (Jeg
holder pennen mellen begge armene. Alt arbeide forøvrig
ulføres også på samme måte.) Skrivegjerningen som livsyrke
hadde jeg imidlertid mindre lyst til, - jeg vilde arbeidet, jeg
14
\Som anJdre, Oig jeger gJlad for alt jelg s:om lbarn viJlde lære å
uitler;e de fO<iSkjelllligstie M!:Jei'der, - iru(;elt skuMe hin,dre mJig
li å væ"e s·om a:nJd:re mente jeg.
J elg !hws1reT hvor begeii5'1Jret jeg vM 'den ,dalg lrua jeg i Hamar
S,ti'ftt9hi!dende førme gang så en aT'trikke'1 om fukneme Fleischers
skole for vanføre i Ktiistianlia. Jeg ømeJt alt derigjennem skul,de de må,1 jeg haJdde saJbt mig li aive't, bli Viirke'ligg jort. Jeg
taiIlte med mtiJn ·I_er om deltite og han foroSItJod mig og hjallp
mig 'trO~Lg, ~l jeg en dag, 17 ik ,~., befumlt ni~g på «ArbeidssIkolen foor Vlan'føre», Korugens ,galte 13, Kl1LSNan'ia. Skolen var
nok 'ikke så stOT'artct den ,gang, og det Vall" hel\l1er ikke så mange fag å lære. Men vi rom de føm'te år var ølever ved Skolen,
vi vet Jnlliaket s'trev og arbeiJde som krevedes, og Vii kan best
bedømme og verdsette det stare, opofrende og banebrytende
arbeide som s~olens g!rUn'nlegger,e ,de 'to søstre f'r!knene Nanna
og Agne,s Floeiic.her, utfør.te for OSS voanføre ~ Nooge. Det førs,te
år ved ,sk()llen ,læri~e jeg børsrtebh1Jæng, jeg ban~ ·aIItI'e iSl~gs børster. Dette aT'be'ide varr bra n()k, men ,det Vall" vevning mLn
sæl1lige Ily~ stod tilJ. De første år var dog iil<!ke dette fag optaM
ved skolen, - man man~let vevs'loler. Efter madeH fra TelcmaTiken blev det da ved skoilen aII1b"idet en veV/Sltod med flyveskY't'teil ;lIiQ miJg, 'o,g j,eg Jmsike:r "å gO'dt! ,da i eg første ,gang sa'bte
millg i ve\l1stolIen. Selv VOM jeg så ,slilkker på all delt 'skul,de gå,
men frk. Agnes Flelischer VM vis&! mere h'i.!en'de, for da stkyt'lellen for gjennem veven, slag hun herrdene ammen og ropte:
«Hurra for Anna!»
Jeg Iærte forskjell1'ige sIlags møns~ervevnling, samt å veve
gaend'in tøi·er.
Nogen år dte<' mJm njem!komst {.pa lSiko!len, ,døde best~efa..,
ta~be Mev da ,ansatt ,,·om ø'konom ~or by,gdens bedehus, og vi
bodde der li huset li 20 år. I ,den 'liid begynte jeg å spa..e til
mitltt egect «Solheim».
I 28 å.. har jeg nu ,levert vevoaorbeider, ri senere tad me~
ga'I1dointøier, såvel ·tiI private som, dkke mlin~, ,til hus~lii'dsfor­
enå~gerr, således 1IiI Kr.arna husfl'i,dsf()renlillJg d ,den hele
nevnte 'tiid.
15
Medre~~t lærebDden ha.. jeg ""U sltteJt ~ 'VieVlSl1Jolen o 30 år.
Og m'irtlt ,a:rbe~de er blitt tiiJre!lWg 'V1e1J.slDgn~t. <<Bed og arbei,d»
heter det, og det hM' været mitlit motllto. J'eg ett' ,glæd fOll' at
i'eg ,er 'V'olæet og i ,et kaWstoot hj~, hvor i,eg fra iba1"nsboo av
læJ!te å søke .ditt hvO!r kraiit og s1:ylrl1re .!linllle's mil å .seliire over
a,lll,e illiV1e<tISsW!l'1Il€or. Jeg hoo!<elr 'at min kjære g<amil~ bestefar
sa 'til rig 'engang: de'g ber Iså iio.-clilg, Anna, ,at delt må gå
diJg ,galdt i ve.,den,» o.g j'eg har sett v,e~ls'i'glll:e,lsen av !hams forbønn fair mi,g.
Je,g ,hM' nu ll1l'i'tt eg€ot IltiNe «S'ollhe,im», og jeg'eIr 'så 'lyklkeiLig
Vleld 'taniken på att ,dette er mitlit J,j,em. - Hus'eIt bielV bygget for
6 år istiden, og er med nød'V1elld~ge UJlIhllls IbtnamlJt~s,el"t for kr.
11 500. Med 'VevninJge.n ha!!' jlClg s,lått llIl'i,g ægjoo""em i 'ai!ile dis'se
å<r og fiIk!k med lSItrev og ISPM'SOmheJt 1<ligrt :H'tt!: penger <t01'side før
j'eg våJget å Jegge ,j vci med å Ibyg:ge hus. I holHgballlken 1ånrte
jeg 3000 :kro'!1!e,r, ,s'om IllU dellv!is ler betaJtt 'tiilhake, :o.g .go.de venIlle.. hjalp også med ,litt byg,geilån.
- Tan<te o.g j'eg har ,det så hyggelll~g og godrf s'aIl1lffien. Hun
er nu IsnaJJ!t 82 ·år. Vii har helIe 1. etasje ii huæt mIi'l!t, og 2.
etas je er u<lJJ.eoe<t tOl et par ung,e 10ilk ,som er h)'iggeilæge og sm'lile
mot oss.
ni SUIsit €on hjerteiltig hiilsien både til kj'CInJfJe og ukjelllte,
frii,g!<e og v'an,fØ!l'e. Du Vlanføre lS'om sItrøver hå..dt og ofte føler
diiig 5ylk og 1treItt: Bød og arbelitd, og ,du skail bla ve~siigne<t.
Anna 0verlien, BrumullIddal s,t.
Efter •Solglimt.·
16
SMl'd ,den lOde Lebr-uar 1925.
DE DØVES VEL!
Mange takk fo.- bilialde't, ,som j'eg e~ meget ,gfilald 'i å få og
'saanil'er på 'aJBe numrene. J,,,,g!LiJker godt å nese li 'bll'aldet Olg vlill
gj,e,me ha ,det. Jøg ørfn-j'sk og lev,er hær,e ,g,adJ!. J,eg har
væreJt på Sanc1næs ()Ig 'arbeIildet på [email protected])overlkelt, IDIeJn nu e.- j'eg
kommet hjøm på ,grunn ,av ærbe'dsløsheJten på Sa'!lJdnæs. Jeg
håper nødsaTueii,de \'in seJttels li ,ga·ng. Jeg barmoder alt j'eg skal
fåM1beimde på <[email protected]! t'i'!' vå<ren. Jeg hær væne-t på Sa11Jdnæs
nws'ten 2 å.-. J'eg '!liker godt å vær;e på SaJllc1næs" hV'or jeg
har mange kamena'ter. J,,,g haT VæTet på :besøk li Sta'Vlanger og
Sa'!lJdnæs. Jeg va,r på )Ullebref"'sten for 'døve li ~r€lJ,sesar'II",ens
h,kaJle. Jeg ha.- mange lkallllwaJter. Mine ,døve venner o,g j",g
taJlte med ltegnsprog, og j'eg 'sY'!1'eS ,det er raTt. Vii bI]'eIV beverteit med g,od l<aHe, j'\llleb.-ød og b01ll'er og meget ,glO'd1. V;i fi~
god talle, .s'aJllg og mus-iklk. Pas,tor Bneikike <l!a!llt'e, <:llg fm. Bdstrøm
taJHe med tegnsprog; hun 'er me-gelt m~nk ;\\Dl å rtal1'e meld tegn.
J eig var også li ·de ·døvels kirlke. ,Vi vær ba"'e 13 døve som vaT
[ Idøv'ekapcllJ.ert, og mange ,døN'e vaT ~kike i kIiTIk,en. En døv
s'komakmtmelster, menlig.heltens ~diolka<er, ",ed naV'll Samson Hauge, preket olg 'ta'lilJe om J'esUls. Jeg f"'Ps,told allit hVaid han s·a.
J,,,g har besøM mlilne døve venner veid na"'lll Ærrrhm og Harry
Ralsmus'sen, de er hrødre. Beg,ge to er ·skrre'ddere. ATlthur
v,alr på ,døveskoiJoen i HOI]lIlle'slrran,d og Harry via.' ellev hQ hr.
Beng'e på Gil'øshaugen,s 'sko~e. J "ig Viær ell'ev rt,.] lær,erirure fru
Sij,gJliJd Voll,d, Ha.-,ry har 2 søsrtre 'S<J1Ill ·er døV'e, den ene er
'l1jemme Olg ls-teobl,er i hUlse't bo'!' ·sine brødr,e. Den 'aJOnen er gift
med .høre.,de mann. Sene'l'e l<om øn døv mann v,ed nalVn Jonas
. N~I ga,ard -og besøli!te slin v,eTIlll Har,ry. Han var ell'ev tål frk.
~'reydi,s Kr,ok08IVa'd. Han '].ever ·go,dt 'og er li],nk rtull å talle og
synge, for han ,hør,e!T ndlJså meg'et.
Jeg haT vær",t li Stavang'e-r i 6 'dalger, jeg bo,dde hos Jrin
tante. Jeg var i Sandnæs, Dog vaT ,da li banke-n der. Jeg har
be.søkt ma'ng'e arbe.ldskameTat'e'l', lio.- j'e,g hær været på Sandnæs før.
17
Mine fore-Idre og søsken er i Amerika, og de har været der
i manl1e år. Mine søsire er føclt i Ohicago. Min mor reiste
hl Amerika da jeg var 1 år gammeil, så kom hun hjem på
besøk. da jeg var 5 år gammel. Jeg huslmt godt min mor. da
hun reisIte. Hun skaJ ,1<o=e hjem tiU Norge IIDI sommeren og
besøke min bestemor og mj,g, men hun sloa'l re,ise o.-er igjen.
Jøg ha.. 6ik!ke lys,t ,liVI å rei,se, jeg '!I:ker mj,g bøst i Norge. Jeg
bor hos min belsi,emor. Hun er f~i'slk o:g .-æsk ,som en ungdom,
og [ijU'lwS's ,fOT at ,hun nu er 76 å.. 'gil., er hun Oeibt på fOlben.
Hun' har været hu,sbes,tyr,erinne hos engeIlskmenn i Suldal i
mange år. Si'den har hun l!<okt mi,ddag ti'! per,sonalet på middeilskcllen på Sarud, men nu har hun en gammelloone som er
syk og som hun plæer.
En voksen gmt på Sænd ved navn Odd Rasmussen, var elev
lilll hr. Berge pa Gleiliaugem. Han \JEr 20 år gammel, og er
stor o'g kjekk. Han har været på arbeids'skoile og Ilært å arbæde kurver. Han gikk også for lærer Van dvik, og ·leser og
skniver. Han mi "let sine foreldre. Hans fa.- var S'oorCingsmann og Candlef. Odd kommer t']l mi,g og besøker m'i,g hver
dag.
HJ,s 'alNe 'Som .lese'r li de -døves vel.
Hj,J,sen fra
Sigurd Olsen, Sand i Ryfylke.
•
Kosmo, jan. 1925.
Kjære redaktør!
Jeg visste ikke De var lIi! tede på 'kongres\'ien i Trondhjem
før jeg ,leste hr. Dahls s1<rivel~e i "De døves vell» for aug.
1924 om at De var der på samme tu'd som mig, og beklaJger ai
jeg iklke filik hilst på Dem. Nu kj'emler jeg Dem kun gjennem "De ,døves veJ" o,g etter b'iU:Ie,det <l!V Dem sammen med
RægnMlid Kåta 'og Jothn Grytbak i «De ,dØ'V'es V1e,l>, for jam.
1922, som jeg 'har her.
Jeg vil si til de ensomme: Prøv og snak ojlere med dine
18
•
PEDER V. KORSMO
er født 22de januar 1871 i Fauske
i Salten. Han utskreves fra
Trondhjems døveskole 1888.
døve og hør'ende venner, nær og fjern i din hjembygd, så swal
du .se 'aJ! du Jacl<e synes ai det er ,lan.Jg"omt, men mOO1somi!
T'en.!< ikike, h"'OT ,det !runde være JIy,g;gJeJlilg og morlsorrut å bo
sammen med maruge .døve i ,de s>tm,e byer lisær 1 Syd-Norge,
som man. rdaiglig ,får weff,e S>MlJJJlen. og 'ta~es ",ed! Nei, drei er
,!dre alllobid så ,g.rlot delt helilJer. Ofte vamlker der bak>vas'kel'se
og ond tall'e ~.'V ,garrun.e1 'syrudillg vane. Men. IbM man Guds
barn - laller man. vel om able og ha.. kjæI1Lighet o(li~ '1II\IIe, oom
Gud sel\ov er kjæJ1l~ghet. Vi er aIl!e syndige - ringen er ren
uoten. Gud alene. Men Gud elsker oss, når y;j v'iJl gjøre hans
~lje ælile 'dæger innti!! vår død. Si heil51: jeg ,duer oJIi:l intet alt får jeg hos Gud, han. er uurotømmellig på kjærloighei og
nåde mot oss allle.
Må Gud få s>tyrike org beva..e eder alMe som ,Jeser disse
l'injer - rtJnl sist få.. I samle's .g·jen i himlens Jtetil'i,ge lam,d av
Gurds nåde, JIvor vi a1l1e Hlr møtes o,g synge Gu'd og 'lammets
"ang i par3Jd'iscl Jtos Gud!
19
Tenft<, ,der fM friistelS'0ll være borte; ,der får vi være f1'i fQr
,;ynden; der .skall VIi døve og ",tumme, hvillket er 'en fwfemdelig
trnsit tIiJlstand å være li, få bli hørende vel helbreden av vår
store og allmek!tige llirnmel1læge Jesus; der skall vår evige
glede og crykilre få være. Logen nu i w<r levetid kan helbrede
oss som iklke kan taJe og høre - S'ellV er j'eg IH1<eså f>ulll's'tencliig
døvsæum som ,den 'for Itiig vcl ,kjente ,dans1<e C, Becker fra
kongressen (se hans bilJlede li «De døves vel» for dWt. 1924).
Kjære døve som skriver li «De døves vel»: SkrilV oftere
i bladet så godt de kan! Må bladet bli r!'ill 1'ik velsignelse i
de hjem det fM lov å gå inn i. Det er undet1I,~g at en døv og
taus venn ,SI!ro'I få Jov å btim:ge ,w],SkiiDn i th jemmet. De døve
har jo en av de ty,istel9te ,tIiJ1værelser i ve1'den - så det er
nwlig å få utrette naget godt!
Og så vil jeg ti,] siS'! brlinge red., alile skrivere og 'lesere av
«De døves vel» de beste ønsker om et riktig godt nyttår i
Jøsu navn! Må vi alll'e væ1'e enlige 1Ii,I å lIa!1&e Gud som av
sin siore Ikjæ:r;1i~et har el",1<et vel'den, også oss døve, og Ialtt
oss få 'lov å begynne det nye år i Jesu navn!
Peter V. Kosmo.
FRA ARENDAL.
Jeg har i 1924 ,fått frj billræse gjennem Sørlandet, og har
besøkt mange døve.
V,i startet et håndslkJrelVet blad ,i janua<r 1924 (en bok). Den
har innehocr'dJt marr1Jge ,go,de fortelilin,ger m. m., og ba'l'e 2 døve
har skrevet i bla'det, neml~g T'edalktøl'en ~a1'1 S~ansen og jeg.
Kara E. Stiansen er varaformann li foreningen og mistet hørselen li en ,.1 der av 25-30 år; han er nu over 50. Han har en
lett og fin hUl'f.igskrif>t, 'har meget god shiveform og SJtill, og
er den beste som redaMør. Han ,og jøg a",gjør atlile S'ail<er i
bestyrelsen. Han bor på Staubo ved Borøen, en haIv Wues
vei fra Ma1'gm Mosebak. Vår.t hån'dskrevne blad Ioaliles «De
Døves Venn», og opleses på møter.
•
20
•
Fru J,aik.olbiJne N~lsls'en o'g 2 bar,n e'r nu i Stawaruger, da hennes mor er alll\\ollill;'g syk, o,g J1UIn "kall være .der ,så '].e11lge hun
er sY'k.
Jeg :har tm- ·en uke s~den besØkt M>al1gat Mmsebak. Hun
,1,eV'er bm OIg ~an ,hør,e Bkeså meget som mlj,g. Jeg har gått
på tollkesloOilen He",e åT, men forsømte meslbeparten ,av Skd].e-,
dalgene og 'læ:r1te lkke annet ,en,n l.tt '1'egn'i~g på follkeskalen.
Jeg ,kom linn på Krij..tianlira ,døV1e,slw].e ,høsten 1906, og flyttet
li begymrre1'sen ,av 1907 tloiU Hollme~amd døV'esko:Ie.
«Arerudail og omegns k,r. 'døveforerili~g" holMer 'et ·stevne for
døve ,j Ar,enldal 26.-28. j'un' (3 dager). Program m. m. for'
slevnet ikommer li «De dø"es "'elL f,or '[email protected];mai måned. På
stevnets før!sTe da'g, om kv'e,J,cien, bll:ir IdeT ge·ne'mHopsamll.illJg.
2 ·damer fra Kjøbenhavn B<ommer også ,"ul ."levnet. Den
ene 'e'r Idøv o'g den annen høren,de. B,eg'ge to deltok li ,den nord,ske .dØ'V1e!kon·gr-e"s li Tll'Ondihj,em ifjor.
•
JULETREFEST.
Fredag, 2nen ny>Ttårs·dialg, a'VIho,lldites ,den 'sedvanJI'ilge juletrefersrt j;or barna v.ed OsiIlo oH. 's'lmile fm dø"",. KIl,o~ken 5
"alml~des halma. 's,pi1se,s'wen, ,hv.or ·de 'bilev 'trakTert meld sj'okolalde 'OIg"lma.er. Nede på s'kioll'en stold et herll~g PYl!1tet ju1lerre.
Det VaJ!' morsomt å s'e d.e SitråJI.ende ,ansliJIDler, da ,de kiom ned
og fikk -se det. Så ,g'nkik aJ],!.e, -bå,de store -og små, omkrinJg treet
og saJng jules,aJlmer og j;Iere mor'somme slanger, 'som barna kunde 'ta ,delJ i. Derpå bevertecles meld julegodter, og tloreet bIev
J,østet.
Sener,e togeIt man oV'er i .gyul1l'a'Sltikk.saJen, hvor der var
arrangert tablåer av Ilærerull11lene. Det var de smi døve som
s·elv optrå,dte. En rinnprmnis.ert se-ene ","aT dan!!e1t med :!rantrær som kull,iss'er. Føl'st så man jtlJ].errris'sene med hVit! skjegg
G.g rød.e toppluer, ·som 'sa'tt om grøtltat'et med h"are og "lev.
Så kom Rødhette o'g ullven. V'i ,så Rødhettes førsle møte med
ulv·en 'Olg 's'<åen <Uilven ,olg bes'temor 1"gg<mde i semgen og H.ød-
21
hette med et forskremt ubtry,k!k stå og overre!k:ke henne en
vakker blomsterbukett. Det SJ:l>te tablå var Oile Lakøie med
paraplyen og sprøi1en sroende over de 2 sovende barn 'i sengen.
Derefter var det Iysbi'lleder, både hi stoniske , geografliske,
religiøse, og flere meget monsomme fra barneveI1denen.
Klokken 9 var festen forbi, da la mange små ~lade barne.sjele ig tilLsengs.
R. B.
Mel.: Gaa mig ei forbi o Frelser.
Vær mig nådug, FreillSer !kjære,
hør min bønn 1JiJl ,diig!
Medens du !til andre ".mler,
gle d da o,gl>å rillg!
Kor: Je91ls, Jesus, ,hør min bønn 11Ul dig,
når du amdre kjærIWg brester,
,da brøst agså m!ig!
La t miiJg ved ,diin nåJdetnon e
vimne himme!lsk f'''ed,
hv,e11galJJg jøg li hamlJilg trllll;ld
)"dmytk kneler ned!
Jeg på mtlet annet slidler
i min sorg og nød,
enn på dog mm J'esus kjære,
og ,din bilke død.
Du er kirMen ifIijJ ,aIlll g'lede,
l ys og 011V !for mrg.
AH hv·..,d jord og !himmel! eier
iirrJJtet er limot 'dig.
22
Denne sang V'iIl jeg sem'de til aJlie Isom han- ,det ondt og
tungt, så de får lese den og bli g'laJd. Især er det bill de døve
i ensomheten som, når de er saanl1et og der synges og prises
av de hørende, Iiidre ikan høre tonen emer musiMken, så tenk
over, I kjære, og tall mød Gwd i bønnen: trøst mog og ,gled mig
som ,du ,trøster 'og ,g,leder de amlme, Kl Gud. Da vet du døve,
'at Gud ser i diH hjerre o,g kjenner en lengsel i mg efter så
gjerne å ville være med i s'angen. Men aJldm, nei, aJldri knurre.
at Gud i sin vlisdom tok hørselen fra dig. Dcl skuilde jo være
gavnlig både for ,dig ,og mig. Du som vøl er .gilad i s'angen og
har samlet i h~ommelsen flleer :Ioorte Is'anger 's'om ,du husker
for dig se/lv som om du synger. Det er jo 'lilI.g og ,det blir
i1&e kjedelig for dig. Alle .døve må jo Ilære og huske på sanger. Vil vet jo at vi skal få synge hos Gud, og det bl'r så
stor ,ta1rl< og pI'is for Guds og lammets trone. LifMgere sanger får vi synge, neppe nogen vi har se·tIt her nE!de. Gud gil oss·
nåde ved den HeIJ'i,gånd å 'V'okse i JYJS og erkjenne10se til hans
ære og pris.
Deres
Anton Løvdal.
En gammel lærer sen:der et Ibcløp tH «De døves vel. med
følgende OI'd:
«Min hu&tru og jeg ,sender vedlagre .til gllede for de ·døve,
;Idlet 'V'i tal1cl<er Gud for at ,ingen av våre barn ·er ,døve eLler
b1inde.•
Solvang forening hadde tredje torsdag ,j februar møte hos
fru Ind'ahl på FredensboI'g. Der er ,dcl mange store stuer,
derfor Ihadde fru Indahl også mnbudt 'foreningem «Flittig».
Dessverre var mange av dem forhindret, ,da ·den foreDling vesentLig består av ungdom ,som iJkke er fri om efterm:idda,gen.
Fru. urmaker Johannessen har gHt forenmgen et middagsoorvlice t>iiJ 6 personer. Dcl blev utloddet og innbragte i ka's-
23
sen kr. 100,00. Lodd nr. 53 va'r det helldige. Loddene er
sollgt for det meste til 'Metsens ~Ik, som var så elskverdig
veIllVli,]lld'ge at loddM'l,get gi!kk «rive-Il!de» og så!lede.. 'vo1dte Ia,te
bryderu for u'blodderne. Hjerte1"g ta'kk.
Typogrof Tlzorer Engelsrad fralrådte 6te februar sin stiiling
ved Grøndahl & Søns boktrykkeri i Oslo efter 49 års virke
i sit fag. Av sine chefer fikk han i dagens anledning en sølvbolle med blomster og av sine kolleger en ibenholt stokk
med sølvhåndtak.
Herr Engelsrud, som nu er 69 år gammel, blev konfirmert
fra Balchens skole i 1875 og begyndte nogen tid efter som
boktrykkerlærling hos Grøndahl & Søn, hvor han først gjennemgikk 5 års læretid og siden arbeidet som svend i 9 år.
Så kom den første streik i boktrykkerfaget i 1889, og Engelsrud sammen med mange andre kom ut av stilling. Han fikk
imidlertid efter nogen tids forløp plass i "Norske Intelligentssedlers" trykkeri og der blev han i 17 år. Da avisen gikk
over til å bruke settemaskine, maatte han slutte, men fikk
straks plass hos sine gamle chefer Grøndahl & Søn, hvor han
siden den hele tid har været. Ialt saaledes over 30 år j dette
boktrykkeri. Thorer Engelsrud har været medlem ·av De
døves forening siden foreningens sliftelse i 1878 og har i flere
år været medlem av foreningens styre. Han er gift med fru
Anna Engelsrud, som er hørende, men som altid har vist de
døve varm interesse. Også hun har sittet i De døves forenings
styre, og var specielt mange år suppleant, likesom både hun
og hendes mann er virksomme medlemmer av De døves
menighet.
Vi ønsker både hr. og fru Engelsrud enda mange år i
lykkelig samliv med kraft til fortsat virke for alt hvad de
har kjært.
Ved landsrendet på Dokka 15. febr. tok Ola Moen l. premie i sin klasse i hopp- og lengderenn på ski, og han vandt
dessuten damenes pokal som beste hopper. Han hoppet
stående 45'/2 og 48 meter.
2-1
"Den nye døveforening av /920" hadde sin generalforsamling i Oslo Venstres store lokale, Møllergt. 16, onsdag den
4. februar d. a.
Størstedelen av alle medlemmer var fremmøtt. Til styre
blev gjenvalgt William Ludviksen (formann) og frk. Mathilde
Moe (viceformann), Mickael Aamold (kasserer), Olai Andersen [regnskapsfører), fru Kleppe [korresponderende sekretær).
Ny sekretær blev Kolbjørn A nseth. Sparekasse blev vedtatt
oprettet, og som kasserer hertil blev valgt Emil Karlsen med
frøknene W. Ludviksen og Magnhild Madsen som revisorer.
Kassererens kvittering.
Eli Holmen kr. 1,50. Kalllot GtI'Jhaug 1,50, Petra Aasnes 1,50, Mar"Lhe
Aalerud 1,50, HaugålSen .1,50, Johanne Simen.sen 1,50, AnloneLte Simen-
sen 1,50. Indahl 2,00. Ødegård 1,50. M. og O. Leleslrand 1.60, Marie
Fuglselh 1,50, Pelra Svenkerud 1,50, Anna Eli"n 1,50, H. Gauslad 1,50.
Anna K.reisch 1,50, Asla O:lsen 1,50, Anna Fritzner 1,50, Anna Frog 1,50,
Fanny L.ikken 1,50, Dagmar Di·dr·iksen 1,50, Bergl",l Stokke 1,50, In.ga
Kolberg 1.50, Maren Olsen 1,50, Re.gine Ma·thisen 1,50, MarJe Steen 1,50,
Borgh'ild Hanse.n 1.50. Karen 1,50, O.lea Bjerve 1,50, Andrea Hjelt 1,50,
Harriet Lyche 1,0, Karl Hansen 1,50, Marinuus OJ'sen 1,50, Mary Arenlz
1,50, Anne Presterud 1,50, Julie Fo.ssum 1,50, AgneLhe Johansen 1,50,
Marie Mor,Lerud 1,50, Karen AaJsbakiken 1,50,- MaTie J,ohansen 1,50, J.
Haslie 1,50, Anne Aarsrud 1,50, Eline Engebakken 1,50, Amalie Hansen
1,50, Anne Nanno 1,50, Valborg Kaulum 1,50, K.aroline J,ohaJllJnes;sen 1,50,
Marthe L.ken 2,00, Hdga Ho~lslad 1,50, Oline Mælull1 1,50, Aast,a Løken
1,50, Anna Rogslad 1,50, A. Hansen 5,00, M"ie Andersen 1,50, Ingebor.g
Granerud 1,50, Andr. Olsen 1,50, Løken, Prestrud 1,50, o.laf Hassel 1,50,
Marue Sannerud 1,50, A,gnethe Pedersen 1,50, Minda Mø'l'slad 1,50, Inga
Evensen 1,50, Kara Slenber.g 1,50, Havig, Nysag",lun, 1,50, Lit Ber,gh og
Ber,te Pedersen 1,50, Maja Olsen 1,50, PeHer Lie 1,50, Mathias Andersen
1,50, AJk.sel Anderssen 1,50,
I"ga Hltsengen 1,50,
Gabr·iel Vclld
1,50,
Gudrun Harslad 1,50, Syrine Elisen 1,50, ved Karen Ingvaldsen 10,00,
Marie Ber-godden 1,50, Brænodholen 1,50, Chr·isrl·ine N. Bjørkmann 1,50,
lda Mathisen 1,50, Anna Gus'Lav,sen 1,50, Karen Fjel.dostad 1,50, Birgit
Trå'seth 1,50, lngehorg Over 1,50, Jacob A. Mj~lde 1,50, Hagbart Siav
1,50, Jacob Maurennussen 1,50, Reidar LaTSen 2,00, Inga Ha'lvmisen 2,00.
Utgis av P e t ra Hei ber g.
Utkommer på Hamar 1 gang i måneden og ,kan bestilles ved alle
landets postanstalter. - Bladet koster kr. 1,50 året.
Nor.k .koletid.nd•• boktrykkeri -
Hamar.