2-2015 - Ydremission

SMF
Su n d h e d s p e r s on al e t s
M i s s i on s Fæ l l e s s k ab
i n d hol d
Andagt: Min Gud! Min Gud! ... 2
Missionærbreve4
Tak til Erik Wengel
6
Mindeord10
Generalforsamling 2015
11
Hilsen fra regnskabsføreren 11
April
2015
Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab
www.ydremission.dk/smf
Bladet sendes gratis til alle kontingentbetalende medlemmer af SMF.
Medlemskontingent er 250,- pr. år.
Udkommer 5 gange årligt.
Oplag: 675 stk. ISSN 1604-1143.
Forside: Helmer Breindal.
Tryk: Team Lynderup, tlf. 97 17 34 08.
Adresseændringer bedes meddelt til
formand Birthe Dueholm.
SMF’s formål:
SMF er et kristent fællesskab, der søger
at opfylde Jesu Kristi missionsbefaling i
Matt. 28, 19 - 20 ved:
a) at støtte kristent sundhedsperso nale (SMF-missionærer og -volontø rer), der udsendes til evangeliseren de og/eller praktisk arbejde normalt
i den 3. verden.
b) at virke blandt sundhedssektorens personale i Danmark for:
- evangeliets udbredelse.
- styrkelse af det kristne fællesskab.
- forståelse for nødvendigheden af ydre missionsarbejde.
SMF’s bestyrelse:
Formand: Birthe Dueholm,
Mosevænget 5, 7330 Brande.
Tlf. 97 18 05 30 / Mobil: 20 42 98 35.
Mail: [email protected]
Næstformand Hanne Groth Kristensen
Bag haver 7 2.th., 3400 Hillerød.
Tlf. 48 24 50 76 / Mobil: 21 84 19 85.
Mail: [email protected]
Sekretær Alice Møberg,
Byrstedvej 18, 9541 Suldrup.
Mobil: 30 25 98 38.
Mail: [email protected]
Helene Erbs, Højrupvej 78,
Højrup, 7000 Fredericia.
Tlf. 75 56 43 85 / Mobil: 42 31 30 21.
Ingela Christiansen, Stadion Alle 10,
7100 Vejle. Mobil: 61 28 37 55.
Kirsten Højgaard, Vesterlundvej 84b,
8600 Silkeborg. Mobil: 61 75 73 02.
Regnskabsfører Fritz Kristiansen
Rude Havvej 11D, 8300 Odder
Tlf. 2011 8833. Mail: [email protected]
Bankkonto 1551-1002864.
Giro nr. 1002864.
Matthæus evangeliet 27, 45-46
»Min Gud! Min Gud!
Hvorfor har
du forladt mig?«
Min mor på 97 år faldt for nogen tid siden i sin lille lejlighed.
Hun er udstyret med et nødkaldeanlæg og trykkede på en
alarmknap med det samme. Da opkaldet ikke blev besvaret,
var mor i tvivl, om nogen havde hørt hende. Hun var chokeret og følte sig helt alene i verden. Efter en times venten
på hjælp fra hjemmeplejen havde mor sundet sig så meget,
at hun kunne glide langs gulvet hen til fastnettelefonen. Hun
ringede til min søster og svoger, der straks kom og hjalp
hende på benene igen. Heldigvis var der intet brud. Mange
ældre har prøvet at være i en lignende situation - også langt
værre end denne.
I bibelen læser vi om mange mennesker, der følte sig ene og
forladt midt i en vanskelig situation. Vi læser også, at de på
hver deres måde bad til Gud om hjælp og fik den.
Da vores Herre Jesus Kristus hang på korset og var døden
nær, råbte han: »Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forladt
mig?«. Vi ved fra bibelens tekst, at Gud aldrig har været mere
nærværende end i dette øjeblik, hvor hans egen søn måtte
lide og dø. Jorden revnede, mørket sænkede sig ned over en
højlys dag, mennesker opstod af grave, forhænget i templet
flængedes fra øverst til nederst, og mange andre overnaturlige
ting skete med hver deres betydning. I sandhed virkede Guds
enorme og forvandlende kraft i situationen, og det fortsatte.
Deadline til næste blad
er den 4. maj 2015.
andagt
Gud har aldrig været
mere nærværende
end i dette øjeblik,
hvor hans egen søn
måtte lide og dø.
Jesus, der selv var uden synd, efterlod ved sin
død på korset menneskehedens skyld i dødsriget og opstod levende efter tre dage. Døden
havde ingen magt over Guds søn, og vores gæld
var betalt. Opstandelseskraften sikrer på den
måde alle, der tror på Guds søn som verdens
frelser, et håb om et evigt liv sammen med ham.
Dette evige liv bliver uden lidelse, ensomhed,
smerte og bekymring.
Min mor vidste ikke, om hendes nødkald var
blevet hørt. Når vi beder til Gud i vores nød,
kan vi undertiden også være i tvivl, om Gud har
hørt os. I mors situation viste det sig, at man i
hjemmeplejen havde hørt hendes opkald, men
forbindelsen til mor var afbrudt. Man havde
modtaget to nødopkald på samme tidspunkt,
og mor var nummer to i rækken.
I Guds rige er der ingen begrænsninger på ressourcer, og Gud er ikke afhængig af tid og sted.
Er det ikke en fantastisk og vidunderlig tanke?
Dog må vi altid indstille os på, at Gud svarer
os på sin måde og i hans time. Gud ved, hvad
vi trænger til før vi har kaldt, men paradisiske
tilstande uden nogen form for smerte får vi
aldrig her på jorden.
Ind imellem bliver dine og mine handlinger en
del af Guds svar. Jesus fuldførte sin plan om at
frelse en hel verden. Må vi lykkes i at følge Jesu
plan for vort liv om at gå til vor næste og hjælpe
mennesker i nød med de ressourcer, vi har.
Glædelig påske!
Alice Boelskifte Mortensen
SMF • 2-2015
Breve fra missionærerne
Inger Holmgaard
Født d. 25. september 1954.
Uddannet fysioterapeut i Holstebro og diakon på Kolonien Filadelfia 1979.
Master i Sundhedsantropologi fra Århus
Universitet.
Gift med can.teol. Arne Holmgaard.
Missionær i Etiopien 1985-1993, 2002-2003,
2006 og igen fra 2014, udsendt af Dansk
Ethioper Mission.
Nyt fra Eth
iopien
Kære familie og venner!
Da vi nu har fået internet efter mange lange
måneder, hvor vi har plaget Etiopian Telecom for
at give os det, ja, så er der ikke længere nogen
undskyldning for ikke at sende en hilsen. Der er
også nok at skrive om, så det er bare med at
komme i gang ved tasterne.
jeg da også har gjort. Synodens kvindeleder er
uddannet i noget, der hedder »Gender and
Development« (Kønsroller og udvikling). Hun
bringer da også mange gode ting på banen, når
hun underviser, men nogle gange bliver det i
mine ører lidt for rødstrømpeagtigt.
Ligeledes har jeg selv undervist om den skadelige praksis, som stadigvæk foregår i kulturen
her omkring, og som for størstedelen drejer
sig om undertrykkelse og overgreb over for
kvinder. Det er også nødvendigt og udmærket.
Der er bare det, at det nytter så lidt at undervise
kvinderne om, hvor undertrykte de er osv., for
hvad kan de selv gøre ved det, når det kommer
til stykket.
Derfor har jeg hele tiden været af den overbevisning, at det egentlig var meget mere vigtigt
at undervise mændene om disse ting. Og derfor blev vi enige med synodens ledelse om at
indkalde synodens præster med ægtefæller til
et fire dages kursus. Underviserne skulle have
været et ægtepar, som står for Family Ministry
på Mekane Yesus Kirkens hovedkontor, men af
helbredsmæssige grunde lod det sig ikke gøre.
Kursus for ægtepar
Helt siden vi kom herud for godt og vel et
år siden, har vi haft et stort ønske om at
komme i gang med kurser om det kristne
familieliv. Og nu i sidste uge blev det så
endelig til noget.
Jeg, Inger, har hele tiden haft til opgave
at være med til at styrke kvindernes position i kirken og i samfundet. Det mest
nærliggende var vel så at arbejde sammen med synodens kvindeleder, hvilket
Pastor Dawit Yohannes og hans
kone, Terunesh, underviser på ægteskabskursus i Wabe Batu Synoden.
SMF • 2-2015
Deltagerne i Wabe Batu
Synodens ægteskabskursus for
præstepar, februar 2015.
I stedet blev det et præstepar fra Tabor Kirken i
Hawassa, der kom og underviste, og det gjorde
de godt. Præsten, som engang har været gæst
ved DEMs/Promissios årsmøde, hedder Dawit
Yohannes, og hans kone hedder Terunesh,
hvilket betyder: »Du er god« (tænk at hedde
sådan - det må da kunne hjælpe på selvværdet).
Disse to supplerede hinanden rigtig godt, og jeg
hørte kun positiv respons fra deltagerne.
Et ægtepar, som har været gift i 33 år, sagde, at
hvis det ikke havde været fordi de var kristne,
og han var præst, og at man ikke bliver skilt, når
man er kristen, så ville de have gået fra hinanden
for mange år siden. De fortalte, at de over en periode af mindst tre år ikke havde sovet sammen.
På trods af at de boede i samme hus, havde
de nærmest ikke haft noget med hinanden at
gøre. De har haft mange problemer at slås med.
En del af præsterne får ikke fast løn, men bare
hvad deres menighed har lyst til at give dem.
Det er også tilfældet med denne præst. Derfor
kan det ofte være svært at få økonomien til at
slå til, og præsten må foruden sin præstegerning
også være landmand. Konen har kun gået i skole
et par år. Desuden er et af deres børn psykisk
udviklingshæmmet. Efter dette kursus var de
begge fortrøstningsfulde og parate til at starte
forfra. De havde lært rigtig meget om at forstå
og respektere hinanden.
Et andet yngre par, hvor konen er universitetsuddannet og regeringsansat, var ivrige efter at
komme hjem til deres menighed for at undervise andre ægtepar om det samme.
Ved dette kursus var der 16 par foruden os, og
der er allerede planlagt et tilsvarende kursus for
de »nye« præster og deres ægtefæller. Siden
vi planlagde dette kursus, er der nemlig blevet
indviet yderligere 14 præster. To af dem gør dog
ikke til dagligt tjeneste i Wabe Batu Synoden;
men fordi de oprindeligt kommer fra Dodola,
blev de ordineret her. Dvs. at disse nye præster
bliver indkaldt til et tilsvarende kursus om et
par måneder.
Dernæst er det vores vision, at vi skal ud til de
enkelte provstier for at støtte præsterne i at
give denne undervisning videre til evangelister
og andre ledere i menighederne.
(fortsættes næste side)
SMF • 2-2015
Indsats mod skadelige skikke
Der er naturligvis også sket andre ting, siden jeg
sidst skrev - det er jo lang tid siden. En væsentlig
ting som jeg har været involveret i, er færdiggørelse af en ny ansøgning til Dansk Missionsråds
Udviklingsafdeling vedrørende støtte til et nyt
projekt med det formål at reducere skadelige
kulturelle praksis. Sidste år udløb det forrige
projekt, men der er stadig et stort behov for
undervisning osv. når det gælder disse ting.
F.eks. var jeg sammen med synodens kvindesekretær i Kokossa i november måned for at
undervise kvindelige ledere i netop det område,
hvor det tidligere projekt arbejdede på blandt
andet at stoppe kvindelig omskærelse. Af de 30
deltagere på kurset var der ikke en, der ikke var
omskåret, og ingen syntes at have en god idé
til at få det stoppet. Selvom alle er enige om at
det er MEGET skadeligt, er der ingen, der har
mod til virkelig at gå imod det. En kvinde der
ikke er omskåret, bliver betragtet som uren, og
andre i lokalsamfundet vil ikke omgås hende
eller tage imod bare et glas vand fra hendes
hånd. Hvordan får man vendt denne indstilling?
Derfor har vi søgt midler til at fortsætte indsatsen mod de skadelige skikke, så kvinder også
ad den vej kan få bedre vilkår. De fleste af de
skadelige skikke er nemlig overgreb mod piger
og kvinder.
Arkivfoto
Jeg tror jeg vil stoppe her for denne gang, og så
håber jeg ikke det varer lige så længe, inden I
igen hører nyt herfra.
Med kærlig hilsen
og tak for forbøn
Inger og Arne Holmgaard
en tak til
Erik Wengel
Erik Wengel har set sig nødsaget til at
træde ud af SMFs bestyrelse med udgangen af 2014.
Der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak
til Erik for hans arbejde i bestyrelsen.
Vi har været meget glade for det gode
og seriøse samarbejde vi har haft og ønsker dig alt godt og Guds velsignelse til jer
begge 2 i jeres pensionisttilværelse.
PBV. Birthe Dueholm
Ivrige efter at komme hjem
og give undervisningen videre
til andre ægtepar.
SMF • 2-2015
Nyt fra tan
Af journalist Svend Løbner
zania
»MYGGENET fisker man da med!«
Uvidenhed gør, at hvert femte barn dør inden det er fem år i Tanzania. Men et dansk
sundhedsprojekt redder liv i 46 landsbyer omkring Tanganyikasøen. Nøglen er oplysning.
På Congosiden er sundhedsprojektet i sin opstartsfase, men projektets sundhedsarbejdere
rejser allerede i pendulfart mellem 12 landsbyer.
En af landsbyerne hedder Kansenge.
Eva Fibiger Diemer
Født 1981.
Uddannelse: Jordemoder i 2008.
Udsendt til primær sundhedsprojekt ved
Tanganiykasøen i Tanzania februar 2013.
Gift med Jonas. Cand.mag. fra Århus Universitet.
Børn: Anton 2,5 år og Olivia 8 mdr.
Udsendt af Brødremenighedens Danske
Mission.
Leder vand fra en kilde i bjergene
Solen bager, men vinden køler, mens der høres sang fra landsbyen lille kirke i baggrunden.
Projektleder Respice Mbalu sidder med et barn
på skødet. Den lille pige kigger apatisk frem
for sig, mens armene hænger slapt ned langs
siden. Moren klager over, at pigen er syg, men
ved ikke, hvad hun skal stille op. Respice bliver
hurtigt klar over, at det er ernæringen, det er
galt med. Han opfordrer moren til at lave vælling
af majsmel – og ikke af kassava, som der ikke
er mange vitaminer i.
På Congosiden ligger landsbyerne omkranset
af stejle bjerge, som gør det svært at dyrke afgrøder og helt umuligt at grave brønde. Derfor
når hjælpeorganisationer normalt ikke ud til
landsbyer som Kansenge.
Men Brødremenighedens sundhedsprojekt er
i fuld gang med at lede vand fra en kilde oppe i
Malaria er en stor svøbe i Afrika og dræber flere
mennesker end HIV og Aids. Sygdommen har
også været en stor svøbe omkring Tanganyikasøen mellem Tanzania og Den Demokratiske
Republik Congo.
Men et dansk sundhedsprojekt underviser befolkningen i at bruge myggenet. Før brugte de
dem til at fiske i søen med.
- Det viser hvor vigtig viden er. Og hvilken udfordring vi står over for, fortæller projektleder
Respice Mbalu fra landsbyen Kipili ved
søens bred.
(fortsættes næste side)
Sundhedsprojektet er søsat af Brødremenighedens Danske Mission i
Christiansfeld og omfatter oplysning og oprettelse af sundhedskomitéer i 46 landsbyer omkring
Tanganyikasøen. På Tanzania-siden
er der oprettet brønde, toiletter
og klinikker i 34 landsbyer langs
bredden. Og har de ikke en klinik,
kan syge og gravide transporteres
til klinik eller hospital i en af projektets otte ambulancebåde.
Jonas Diemer lærer børn
remser og sange om at vaske
hænder. Foto: BDM
SMF • 2-2015
bjergene. Rørene rækker næsten ned til landsbyen, så befolkningen kan hente frisk drikkevand
fra en vandtank.
- Vi er meget taknemmelige for det rene vand.
Ellers drikker vi vand, som er meget beskidt,
som får indbyggerne til at lide under diarre og
kolera. Men det rene vand forbedrer sundheden, fortæller landsbyens formand Kabunde
Kalonde Simon.
Hver femte mangler et toilet
En omfattende undersøgelse peger på stor
børnedødelighed i området.
- Noget tyder på, at børnedødeligheden er
større ved Tanganyikasøen eller i DR Congo
generelt. 19,6 procent af alle levendefødte
børn dør, inden de er fem år. Det var en slem
opdagelse, fortæller danske Eva Diemer, der
som jordemor er udsendt med sin mand Jonas
som rådgiver i sundhedsprojektet.
Ud over malaria er dårlig hygiejne årsagen til at
hvert femte barn dør.
- 20 procent af befolkningen mangler et toilet.
Når hver femte går et andet sted hen og forrette sin nødtørft, bliver det jo til meget, når
der er så mange mennesker. Enten de går ud i
skoven, ned til floden eller ud i søen, fortæller
Eva Diemer.
Derfor er oplysning nøglen til bedre sundhed i
DR Congo. På Tanzania-siden er kolera praktisk
talt udryddet, efter at projektet har stået på i
syv år. Men befolkningen i Congo har særlige
udfordringer, fortæller hun:
- 76 procent af alle kvinder har slet ikke gået i
skole. Det er vildt. Vi spurgte kvinder mellem
20 og 30 år, og de var jo skolebørn under borgerkrigen. Så det er klart, at det ligger højt. Det
siger noget om deres niveau, når vi skal ud og
undervise dem.
Ingen død i barselsseng
Eva Diemer underviser bl.a. i fødselsforberedelse. Målet er, at kvinderne skal konsultere
de lokale sundhedsarbejdere og blive fragtet
i ambulancebåd til den nærmeste klinik, hvis
der opstår komplikationer. Det har man gode
erfaringer med fra søens Tanzania-side, fortæller
projektleder Respice Mbalu:
- Tidligere døde både mor og barn ved fødselskomplikationer. Men i de sidste to år er ikke en
eneste kvinde i landsbyerne død i barselsseng.
De sørger for at komme til klinikken i god tid.
Der er oprettet sundhedskomitéer i hver
landsby, og her har man oprettet fonde.
- Når en kvinde skal føde, kan de bruge penge
fra fonden til at transportere den fødende
kvinde med båd. Og så tilbagebetaler familien
beløbet efter fødslen.
Familieplanlægning er tabu
I DR Congo er myndighederne taknemmelige
for at Brødremenigheden nu når ud med sundhedsoplysning til de afsidesliggende landsbyer.
- Det er godt at Brødremenigheden er kommet til DR Congo. For I er ikke bange for at
undervise i »det hemmelige«, siger embedslæge
Gabriel Njema da vi møder ham på hans kontor
i Moba. - Spørgsmålet om familieplanlægning
er tabu. Derfor går kvinderne til heksedoktoren. Og de føder hjemme ved hjælp af lokale
fødselshjælpere. Hygiejnen er dårlig og derfor
bliver mange syge.
- Befolkningen er meget uvidende, da de fleste
slet ikke har gået i skole. Ofte tror folk at piller er nok. Men hvis de ikke kender årsagen til
sygdommen, og hvordan de skal tage medicinen,
hjælper det jo ikke. Så kommer sygdommen
bare igen!
- Vi sætter stor pris på jeres projekt og vil gerne
samarbejde, siger embedslægen.
Eva og Jonas Diemer.
Foto: Svend Løbner
SMF • 2-2015
Giv en gave
Overførsel fra kontonummer
8
Indbetaler
GIROIND
BETALING
7
Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse
100-2864
Sundhedspersonalets Missionsfællesskab
Regnskabsfører
Rude Havvej 11D
8300 Odder
Evt. meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt
Dit medlemsnummer, som er anført på bagsiden af dit SMF-blad, bedes venligst påført.
Medl.nr.:
Alm. gaver
Kredsgave fra kreds:
Gavebrev
Kroner
Øre
.
.
Underskrift ved overførsel fra egen konto
Betalingsdato
,
Dag
Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt
+01<
eller
Måned
År
Betales nu
Sæt X
4060S 2004.09 BG 431-23650
+1002864<
Beløbsmodtager
Gaver til Sundhedspersonalets
Missionsfællesskab kan
fradrages på selvangivelsen
Gavefradrag efter Ligningsloven § 8A
Fra 1. januar 2012 er bundgrænsen på 500 kr. bortfaldet. Det betyder, al man kan opnå fuldt fradrag
for gaver op til 14.800 kr. i 2014 efter ligningsloven
§ 8A. Der er ingen krav om mere, at der skal indbetales 500 kr. til én organisation for af få fradrag. Nu
kan der gives fradrag bare for 1 kr. til én organisation efter ligningsloven § 8A., dersom gavegiveren
har oplyst sit CPR nr. til SMF.
Gavebreve (Ligningsloven § 12)
er retsligt bindende i 10 år og kan enten være et
fast beløb eller en procentdel af årsindkomsten.
Sundhedspersonalets Missionsfællesskab rådgiver
gerne om de nærmere regler.
Ovennævnte gavemuligheder kan benyttes
samtidig af begge ægtefæller.
Testamenter
Sundhedspersonalets Missionsfællesskab vil være
meget taknemmelig for at blive betænkt testamentarisk og er berettiget til at modtage arv uden at skulle
betale boafgift.
TAK FOR DIN GAVE!
Til frankering
100-2864
Sundhedspersonalets Missionsfællesskab
Regnskabsfører
Rude Havvej 11D
8300 Odder
Indbetalers navn og adresse
Kroner
Post Danmarks kvittering
Øre
.
Arkivfoto
Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske Bank
modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket
beløb du har betalt.
Gebyr for indbetaling betales kontant
.
,
SMF • 2-2015
Mindeord - missionær Grethe Madsen
Grethe Madsen fik sit missionskald som 16årig.
Med denne bevidsthed om Guds kald til mission uddannede hun sig som sygeplejerske,
sundhedsplejerske og sygeplejelærer. Grethe
rejste herefter til Skotland, hvor hun blev uddannet som jordemoder, som i Skotland er
en overbygning på sygeplejerskeuddannelsen.
I årene inden Grethes udsendelse som 32 årig
fungerede hun som rejsesekretær i Santalmissionen.
Hun blev indviet og udsendt som missionær
1961. Grethe blev forinden tilknyttet en SMF
kreds i Nykøbing Mors. Det betød meget for
hende at være tilknyttet SMF kredsen, har hun
fortalt, specielt på grund af brevene hjemmefra, for interessen for hendes arbejde og forbønnen. At der altid er nogle, der tænker på
os, når vi er ude, har hun berettet.
Grethe var missionær i Indien i 12 år. Her
brugte hun med stor dygtighed sin uddannelse
på missionshospitalet i Mohulpahari.
I 1973 blev Grethe udsendt til Bangladesh,
det tidligere Øst Pakistan, som havde været
igennem en borgerkrig to år tidligere. I hovedstaden Dhaka var Grethe med til at opbygge
Sher-E-Bangla orthopædiske hospital.
(fortsættes herunder)
Hun plejede mange patienter, som var blevet
skadet og invalideret under borgerkrigen.
Endvidere blev Grethe underviser for sygeplejersker på College of Nursing i Dhaka - et
arbejde som landets myndigheder værdsatte
højt.
Grethe arbejdede i Bangladesh i 23 år. Hun
var afholdt af de mennesker, som hun færdes
iblandt i Dhaka og ikke mindst meget værdsat af en store gruppe danske missionærer,
som hovedsageligt arbejdede i den nordlige
del af landet. Når vi missionærer kom til Dhaka, stod Grethes dør altid åben for os. Hun
havde gæstfrihedens store nådegave.
I 1997 kom hun tilbage til Danmark og bosatte
sig i sin fødeby Fredericia.
Grethe har efter sin hjemkomst besøgt hendes tidligere arbejdssted i Dhaka og holdt
kontakt med nogle af hendes nære venner
der.
Gennem alle årene som missionær har Grethe haft en tæt kontakt til SMF kredsen i Nykøbing Mors.
Grethe blev i 1998 formand for SMF i en fireårs periode.
Grethe var en trofast kirkegænger i Sct. Michaelis kirke i Fredericia. Hun var også fast frivillig medarbejder i kirkens café.
Grethe blev 85 år. Hun døde på Kolding sygehus den 6.februar, hvor hun sov stille ind.
Indtil det sidste bevarede Grethe interessen
for missionsarbejdet. Det er et stort savn, at
Grethe ikke er hos os mere.
Æret være Grethe Madsens minde.
Ruth Frost Egedal
SMF • 2-2015
Generalforsamling 2015
Dagsorden for SMF ’s generalforsamling d. 15. august 2015
på Hotel Nyborg Strand i forbindelse med årsmødet.
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om SMF’s arbejde.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab.
5. Vedtægtsændringer.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Erik Wengel er udtrådt af bestyrelsen. På valg er Ingela Christiansen,
Ingela tager ikke mod genvalg.
7. Valg af revisor.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.
Således afskrift af vedtægternes § 7. A. stk. a.
Vedrørende indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen
Således afskrift af vedtægternes § 7. A. stk. b.
Medlemsforslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, SKAL være formanden i hænde i skriftlig form, senest d. 1.maj 2015. og skal offentliggøres i SMF bladet inden
generalforsamlingen.
Bestyrelsen
Hilsen fra regnskabsføreren
Kære medlemmer og læsere af SMF
I dette blad er der ingen giverstatistik. Det er primært fordi, jeg ikke nåede at blive klar med
tallene, men når jeg kigger på kontoen, kan jeg se, at der er god aktivitet i givertjenesten. Mange
har allerede indbetalt bidrag, og jeg kan selvfølgelig kun opfordre til at flere deltager i denne
mulighed. Når man læser beretningerne i dette blad, kan det være, at der er vakt et incitament
til at følge op ad den økonomiske vej. I ønskes en god forårstid, med hvad denne bringer af
højtider og helligdage.
Fritz Kristiansen
Afsender: SMF, Mosevænget 5, 7330 Brande
BED & ARBEJD
Marts
»Tro og håb«
Salme 62,6 1. Peter 1, 3-4
April
»Gud er trofast«
Salme 136,1 1. Thes 5,24
Stof til bladet
skal sendes til redaktøren:
Kaj Moslev
Lærkevænget 10
Rækker Mølle
6900 Skjern
Tlf. 97 36 25 52
E-mail: [email protected]
Adresseændringer
Bemærk at Post Danmark aldrig giver
besked om adresseændring til SMF.
Adresseændringer sendes til:
Birthe Dueholm
Mosevænget 5,
7330 Brande
Mail: [email protected]