Klik her for at se notat om ny finansieringsstrategi

Faxe Forsyning A/S
CVR-nr. 31 48 04 34
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev
Tlf.: 70 26 02 07
Fax: 56 37 34 99
[email protected]
www.faxeforsyning.dk
4. november 2015
Ny finansieringsstrategi og takster
Baggrund
Faxe Forsyning A/S foretager en række anlægsprojekter (renoveringer og nyetableringer af
ledningsnettet, vandværker, rensefaciliteter osv.) inden for vandforsyning i Haslev by (Gl. Haslev Kommune) og spildevand i hele Faxe Kommune. Disse aktiviteter finansieres over taksterne og i praksis via lånoptag. Taksterne finansierer tillige den daglige drift af ledningsnettet
og rensningsanlæggene.
Selskabet skal løbende – for en årrække ad gangen – fastsætte en strategi for anlægsprojekter
og finansiering af disse. Der er tale om store investeringer med stor miljømæssig betydning for
lokalområdet og tilsvarende stor økonomi, hvor der er tale om meget langsigtede investeringer, idet fx kloaknettet har en levetid på mellem 75 og 100 år.
Faxe Forsynings bestyrelse og ledelse har i 2015 haft en intern proces, hvor man fremadrettet
ønsker en ny og robust strategi for renovering af ledningsnettet i kommunen og for finansiering af dette arbejde.
Nærværende notat redegør for de elementer, der indgår i beslutningsgrundlaget for valget af
en ny strategi.
Sagsfremstilling
Jura
Al virksomhed i Faxe Forsyning er reguleret af en række love. De primære i denne sammenhæng er vandsektorlovgivningen og miljølovgivningen. Disse love sætter rammerne for det råderum, selskabet har for at sikre en omkostningseffektiv og miljørigtig håndtering af vandforsyning og spildevand i kommunen.
Der er et tæt samarbejde med Faxe Kommune, idet det er kommunen, som er ansvarlig myndighed på området.
Forsyningssekretariatet i Forbruger- og Konkurrencestyrelsen varetager det statslige tilsyn
med forsyningsselskaberne i Danmark. I denne opgave indgår bl.a. overvågning af taksterne,
årlige udmeldinger af centralt fastsatte effektiviseringskrav etc.
Det er Faxe Forsynings bestyrelse, som fastsætter taksterne, mens byrådet skal legalitetsbehandle disse.
Takster
Taksterne på vand og spildevand skal jf. vandsektorloven fastsættes efter hvile-i-selv-princippet. Dette går ud på, at forbrugerne maksimalt må betale de faktiske omkostninger ved produktion og transport. Merforbrug eller mindreforbrug skal løbende indregnes i taksterne, og
dette sker i praksis med to års forsinkelse.
Taksterne har i de seneste 3 år haft følgende udvikling:
Vandtakst
Vandafgifter til staten
Vandafledningsbidrag, rensning
Vandafledningsbidrag, transport
M3 takst i alt
M3 pris i alt
Målerleje (mindste måler)
Stikbidrag
Moms
Årlig betaling for 83,87M3 i alt
Ændring i pct
2013
2014
2015
10,08
6,13
13,59
14,89
44,69
3.748
102
447
1.074
5.371
8,78
6,13
13,73
10,72
39,36
3.301
103
451
964
4.819
8,85
6,53
13,85
10,81
40,04
3.358
104
455
979
4.896
-10,3%
1,6%
Note: Der tages udgangspunkt i en gennemsnitlig husstands forbrug, jf. Forsyningssekretariatets årlige benchmark.
Det ses, at taksterne på vand og spildevand er reduceret i 2014. Reduktionen udgjorde i alt
10,3 pct., og sammenlignes med den almindelige pristalsregulering udgør reduktionen 17,7
pct. Årsagen til de faldende takster skal findes i den valgte metode for beregning af taksterne,
idet man har valgt at opkræve ca. 17 mio. kr. ud af de samlede anlægsinvesteringer på ca. 62
mio. kr.
Faxe Forsyning A/S vurderer nu, at den valgte finansieringsstrategi ikke længere er holdbar,
da selskabets gældsætning ellers bliver for høj. Fremadrettet ønskes at finansiere en større andel af anlægsprojekterne i de år, de udføres.
Lånoptag og afvikling af disse
Der en ingen fast (og lovfastsat) praksis for finansiering af forsyningsselskabernes aktiviteter.
Hovedparten af landets forsyningsselskaber har valgt at finansiere sine aktiviteter via taksterne suppleret med lånoptag i Kommune Kredit med ejerkommunen som garantistiller. Kommune Kredit har meget konkurrencedygtige lånevilkår, og Faxe Kommune tager 0,5 pct. i garantigebyr. Lån kan også tages på det almindelige lånemarked uden kommunal garanti.
Renteniveauet er historisk lavt på både lån med fast rente (ca. 1,5 pct.) og lån med variabel
rente (0-0,5 pct). Selskabets politik er at have maksimalt 50 pct. af lånporteføljen med variabel rente.
Der er i princippet ikke noget loft for det maksimale lånoptag, et forsyningsselskab kan foretage, og det er det enkelte forsyningsselskab, som suverænt beslutter gældsætningen og tilbagebetalingstiden for disse. Dog må man ikke låne til andet end anlægsinvesteringer – dvs. ikke
til afdrag eller egentlige driftsudgifter. Denne lokale beslutningskompetence skal bl.a. ses i lyset af, at det er de lokale forhold (behovet for renovering/nyetablering af ledningsnet, behovet
for vedligehold/modernisering af renseanlæg osv.), der er bestemmende for udgiftsniveauet.
Side 2 af 8
Faxe Forsyning A/S har i dag følgende ”profil” for lånoptag/gældsætning:
Gældsudvikling ved uændret takstniveau
600
500
400
339
373
402
424
489
507
442
477
499
459
2022
2023
2024
2025
2026
2027
300
254
300
214
200
111
139
100
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Bankgæld i mio. kr.
Det ses, at gældsætningen vokser. Årsagen til dette er, at aktivitetsniveauet forventes uændret i forløbet, og ikke mindst at taksterne ikke finansierer tilstrækkeligt for, at gælden enten
holdes på samme niveau eller reduceres.
Faxe Forsyning A/S vurderer nu, at gældsætningen bør have et forløb, hvor der inden for en
passende tidshorisont på 12 år - svarende til to vandplansperioder1 - sker en ændring fra stigende gæld til faldende gæld. Denne strategi sikrer på den ene side, at der fortsat kan gennemføres renoveringer/etablering af ledningsnettet i kommunen mv. (se mere nedenfor), og at
der afdrages med en passende hastighed. Med dette ønsker Faxe Forsyning A/S at undgå, at
der ikke er en miljømæssig eller økonomisk ”regning”, der gives videre til næste generation af
borgere.
Gældsudvikling ved nyt takstniveau
400
350
300
250
276
200
214
150
100
50
111
301
320
333
339
342
344
346
343
336
327
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
242
139
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Bankgæld i mio. kr.
De EU-direktivbestemte, nationale vandplaner har en 6-årig cyklus, og de regionale vandhandleplaner udmøntes i kommunale initiativer, der indgår i spildevandsplanerne.
1
Side 3 af 8
Efterfølgende i nærværende notat vil takster og aktivitetsniveauet i fremtiden blive beskrevet.
Den viste udvikling i gælden, som baserer sig på de nye takster og et revideret aktivitetsniveau for de kommende 12 år, har nu et knæk i 2025 – det vil sige, at gælden vil reduceres fra
om ca. 10 år.
Overordnet finansieringsstrategi
Jf. vandsektorloven skal forbrugerne af vand og spildevand betale for omkostningerne forbundet med produktion og transport af vand samt transport og rensning af spildevand. Da der er
tale om store anlægsinvesteringer, er det formålstjenligt, at disse – i en vis udstrækning – finansieres via lån, og at der sker en tilbagebetaling over en årrække.
Faxe Forsyning har i sine første leveår valgt at have en forholdsvis lav tilbagebetalingsgrad.
Dette har alt andet lige betydet, at taksterne i kommunen har kunnet holdes på et forholdsvis
lavt niveau, til trods for et højt aktivitetsniveau, hvor en række større renoveringsprojekter er
blevet gennemført til gavn for miljøet og driftssikkerheden. Således indregnes der årligt 10-15
mio. kr. i finansieringen af anlægsprojekterne.
Faxe Forsyning vurderer nu, at det er nødvendigt at ændre den tidligere takststrategi, og at
taksterne på vand og spildevand – i højere grad end tidligere – skal indeholde her-og-nu-finansiering af anlægsprojekterne. Der sigtes efter fra 2016 at indregne 30-35 mio. kr. pr. år. Samtidig agter selskabet at reducere omfanget af anlægsprojekter fra 2020 og frem, jf. ovenfor.
Senest i år 2025 skal den samlede lånportefølje reduceres mere pr. år end de årlige nye lånoptag. Den hidtidige fordeling mellem fastforrentede lån og lån med variabel rente vil blive overvejet, således selskabets økonomi bliver mere robust i forhold til rentestigninger. Lånetiden på
25 år fastholdes.
Aktivitetsniveau
Den grundlæggende præmis er, at Faxe Forsyning A/S er et lokalt forsyningsselskab, der yder
en høj service over for borgere og forbrugere samt har en høj forsyningssikkerhed på vand,
spildevandsrensning og håndtering af dagrenovation i Faxe Kommune. Selskabet skal løbende
effektivisere sine aktiviteter, således at de centralt udmeldte effektiviseringskrav kan opfyldes.
Med den besluttede effektiviseringsplan primo 2015 og øvrige omkostningsreducerende initiativer vurderer Faxe Forsyning A/S at kunne imødekomme disse udfordringer de kommende år.
En anden central præmis er, at selskabet – i tæt dialog med kommunens forvaltning – skal arbejde målrettet for at gældende lovgivning og statens planer for spildevandsrensning i by og
det åbne land overholdes i tid og kvalitet.
De seneste år har Faxe Forsyning gennemført en lang række anlægsprojekter. Således har selskabet i dag fem velfungerende renseanlæg, hvoraf de to største (Faxe og Haslev) har den seneste teknologi inden for spildevandsrensning.
Klimaforandringer har gennem de seneste år øget fokus på kloaksystemernes funktion i Faxe
Kommune. Faxe Kommune har i 2013 vedtaget en handleplan for klimatilpasning, som har
adresseret en række konkrete problemområder. Faxe Forsyning skal bidrage til løsning af disse
Side 4 af 8
problemstillinger, men har også en lang række øvrige hensyn at tage, herunder vedligeholdelse og drift af ledningsnettet, opfyldelse af udledningskrav mm.
Det rådgivende ingeniørfirma COWI har i 2014 udarbejdet en saneringsplan for Faxe Forsyning
A/S. Planen skaber et overblik over de fremtidige sanerings- og investeringsbehov over en
seksårig periode, og sikrer, at de kommende saneringsprojekter gennemføres efter en prioriteret handlingsplan, så der opnås optimal udnyttelse af de afsatte økonomiske ressourcer.
Saneringsplanen tager udgangspunkt i en undersøgelse af afløbssystemets tilstand vurderet ud
fra oplysninger om ledningsnettets fysiske tilstand, beregninger af den hydrauliske tilstand,
oplysninger om driftstilstanden, miljøtilstanden og konsekvenser ved sammenbrud.
Den fysiske tilstand af ledningsnettet er undersøgt på baggrund af oplysninger om alder og fysisk index og indikerer lokalt et stort behov for renovering.
Den hydrauliske tilstand er vurderet ud fra hydrauliske beregninger af stuvningsforholdene i
ledningsnettet. Beregningerne viser, at den hydrauliske kapacitet af ledningsnettet mange steder ikke er tilstrækkelig til at håndtere den øgede mængde nedbør, der forventes de kommende år. Det er derfor hensigtsmæssigt at opdimensionere ledningsnettet i forbindelse med
renovering.
Mht. miljøtilstanden er bl.a. overløb med spildevand til vandmiljøet udpeget som et indsatsområde i spildevandsplan 2012-2015. I Vandplanerne er der udpeget 6 overløb fra fælleskloakerede områder i Dalby med krav om indsats, og i Karise er der indsatskrav overfor 6 forskellige
placeringer ved Karise bæk. Der ud over har Faxe Forsyning kendskab til overløb med et stort
antal aflastninger, hvor der også planlægges en indsats for at nedbringe aflastningerne.
På vandforsyningsområdet (i Haslev) er der gennemført renovering af ledningsnettet, vandværker mv. Siden 2009 har der været gennemført omfattende renoveringsarbejder af vandledningsnettet for ca. 18 mio. kr. Der er pt. et meget lavt vandspild (ca. 4 pct.) i ledningsnettet,
og driftssikkerheden er meget høj, idet ganske få husstande oplever, at der ikke er vandforsyning.
I 2011 indgik Faxe Forsyning A/S og Royal Unibrew aftale om levering af vand til bryggeriets
produktion. Aftalen omfattede – ud over levering af vand – også etablering af vandledning fra
Haslev (højdebeholderen) til Faxe. Samarbejdet er som minimum udgiftsneutralt for øvrige
forbrugere.
Faxe Forsyning A/S vurderer, at der fortsat vil være øget behov for renovering af kloakledningsnettet i kommunen.
Faxe Forsyning A/S har på baggrund af den viden, selskabet har i dag, vurderet, at nedenstående investeringsplan er miljømæssigt og økonomisk bæredygtig de næste 12 år. Det er samtidig selskabets vurdering, at det kan blive nødvendigt - fx hvert 2. eller 3. år - at foretage en
revurdering, såfremt rammebetingelserne for selskabets virke ændres.
Side 5 af 8
Faxe Vandforsyning
A/S
2016
Udskiftning af målere
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Sum
0
0
3.500
0
0
0
0
0
3.500
0
0
0
7.000
Ledningsrenovering
6.000
6.000
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
37.000
Vandværker, kildepladser, andet
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
18.000
Sum
7.500
7.500
7.500
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
7.500
4.000
4.000
4.000
62.000
Faxe Spildevandscenter A/S
Løbende renovering af
renseanlæg
Opgradering af Karise
Renseanlæg
Sum
Faxe Spildevand A/S
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Sum
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
0
7.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000
10.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
36.000
7.000
43.000
Sum
Kloakering i det åbne
land
Kloakering af DÅL
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
45.000
Fra Vandplanerne i øvrigt
Indsats i Dalby
20.500
5.000
5.000
30.500
Indsats i Karise
10.000
10.000
4.500
24.500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6.000
2.000
8.000
8.000
8.000
6.000
6.000
6.000
4.000
4.000
2.000
2.000
56.000
Kloaksaneringsprojekter
TV-inspektioner
Renovering af ledninger
efter TV
Jernbanegade, Haslev
Øvrige separeringsprojekter
Øvrige kloaksaneringsprojekter
10.000
10.000
8.000
11.500
19.500
26.500
20.300
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
190.80
0
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
42.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
24.000
Udskiftning af dæksler
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
12.000
Pumpestationer, renovering
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
18.000
52.000
52.000
50.500
48.000
41.800
34.500
32.000
32.000
30.000
30.000
28.000
28.000
458.80
0
Tilslutninger
Tilslutninger ifm. byggemodninger
Øvrige projekter
Sum
Det ses, at der fortsat vil være økonomisk råderum til at opfylde vandplanernes krav om indsats lokalt i kommunen samt til renovering af ledningsnettet for vand og spildevand, således at
dette er funktionsdygtigt.
Der er ikke tale om en ambitiøs plan, men en plan, som kan fagligt forsvares med udgangspunkt i den til rådighed værende økonomi.
Det skal understreges, at der ikke er råderum til større, nye projekter som fx udbygning af erhvervsområder, infrastrukturprojekter (fx motorvejsramper mv.), men at mindre projekter,
som måtte opstå som følge af fx den almindelige byudvikling, vil kunne indprioriteres.
Nye takster
Faxe Forsyning A/S vurderer, at taksterne for 2016 skal ændres med i alt 18,4 pct. Derudover
vil taksten årligt stige med 3 pct, hvilket forventes at være mere end den almindelige pristalsSide 6 af 8
regulering. Stigningen på 18,4 pct. samt forskellen mellem 3 pct. og den årlige pristalsregulering vil udelukkende blive anvendt til større afdrag på lån og mindre lånoptag. Med det valgte
aktivitetsniveau vil selskabets samlede gæld få en ”knæk” omkring 2025, hvorefter gælden reduceres.
Vandtakst
Vandafgifter til staten
Vandafledningsbidrag, rensning
Vandafledningsbidrag, transport
M3 takst i alt
M3 pris i alt
Målerleje (mindste måler)
Stikbidrag
Moms
Årlig betaling for 83,87M3 i alt
Ændring i pct
2013
2014
2015
2016
10,08
6,13
13,59
14,89
44,69
3.748
102
447
1.074
5.371
8,78
6,13
13,73
10,72
39,36
3.301
103
451
964
4.819
8,85
6,53
13,85
10,81
40,04
3.358
104
455
979
4.896
10,15
6,25
11,60
20,51
48,51
4.069
106
464
1.160
5.798
-10,3%
1,6%
18,4%
Note: Der tages udgangspunkt i en gennemsnitlig husstands forbrug, jf. Forsyningssekretariatets årlige benchmark.
Det ses, at prisen for vand og spildevandstransport stiger betragteligt. Det er på disse områder, hvor der foretages meget store investeringer i ledningsnettet og deraf afledte lånoptag.
På spildevandsrensning falder prisen, da gennemførte moderniseringer af renseanlæggene er
gennemført og derigennem opnået lavere driftsomkostninger.
Forsyningssekretariatet foretager årligt et pris-benchmark på alle landets 98 kommuner (bilag). I 2014 lå Faxe Kommune som 27.-billigste kommune i landet. Hovedparten af de billigste
kommuner er større bysamfund som fx København og omegnskommunerne. Forudsættes det,
at alle forsyningsselskabers takster stiger med den almindelige pristalsregulering, vil Faxe
kommune med ovennævnte takstændring vil blive placeret i midterste tredjedel omkring nummer 65. Blandt de 20 dyreste kommuner i Danmark er syv kommuner i Region Sjælland. Et
benchmark er retningsgivende, og der kan være lokale forhold, som kan forklare den aktuelle
placering på oversigten.
Besparelser og effektiviseringer internt i selskabet
Faxe Forsyning iværksatte i foråret 2015 – efter behandling i kommunens Økonomiudvalg - en
femårig effektiviseringsplan, hvor der hen over årene skal akkumuleres effektiviseringer for ca.
8,5 mio. kr. årligt. Planen følges, og der er foretaget andre interne besparelser, som alt i alt
har medført en reduktion af driftsomkostningerne fra 2014 til 2016 på ca. 4,5 mio. kr. Dette
beløb vedrører alle forsyningsgrene, men beløbet får positiv effekt på taksterne på vand og
spildevand for 2016 svarende til ca. 2,5 pct.
Forbehold og næste revision af finansieringsstrategien
Den valgte finansieringsstrategi kan gennemføres i sin fulde udstrækning, såfremt der ikke
indtræffer større ændringer i en række forhold:
-
Udlånsrenten. Det er forudsættes, at renten ikke stiger til mere end 2,0 pct. Måtte den
stige yderligere, vil bestyrelsen overveje den samlede strategi.
Initiativer til at imødekomme klimaforandringer er i nogen udstrækning medtaget, når
ledningsnettet renoveres, men den samlede klimahandlingsplan i kommunen er ikke
Side 7 af 8
-
medtaget i den nye finansieringsstrategi. Måtte det vise sig nødvendigt med iværksættelse af omkostningstunge initiativer for at imødekomme vandskader mv. i forbindelse
med fremtidens større regnmængder, vil bestyrelsen overveje den samlede strategi.
Ny miljøregulering, herunder strengere krav til spildevandsrensning og transport, kan
medføre øgede driftsomkostninger og omkostninger til ny teknologi.
Nye og omkostningstunge regler på vandforsyningsområdet.
Større, nye anlægsprojekter i kommunen. Fx kan næste etape i ECO-Valley medføre
øgede omkostninger uden tilsvarende indtægter.
Øgede centrale effektiviseringskrav fra staten.
Faxe Forsyning A/S vurderer, at såfremt ovenstående forudsætninger ændres, tages finansieringsstrategien op til revision. Under alle omstændigheder vil selskabet revidere strategien
hvert tredje år – det vil sige næste gang i 2018.
Kommunikation
Den ændrede finansieringsstrategi og de ændrede takster er komplekst og dermed også vanskeligt at kommunikere om. Der er række interessenter, som hver især har forskellige behov
for svar.
Hovedbudskabet omkring de ændrede takster er:




Taksterne bør fremover - i større grad end hidtil - afspejle de udgifter, Faxe Forsyning
har på anlægsprojekter. Således ønsker vi, at det samlede lånoptag i fremtiden reduceres, og at vi knækker gældskurven i 2025 – altså om 10 år.
Der er fortsat stort behov for at renovere kloaker mv. i kommunen. Dette er dyrt, men
nødvendigt.
Vi er klar over, at takstforøgelsen rammer økonomisk hårdt i enhver husholdning, men
vi synes ikke, at der er andre veje at gå, når vi ønsker ikke at efterlade en stor pengegæld eller miljøgæld til vores børn. Det - finder vi - er ansvarligt.
Faxe Forsyning A/S arbejder løbende på at modernisere og effektivisere, og derigennem
få råderum til god service, høj forsyningssikkerhed og et bedre miljø.
Sammenfatning/konklusion
Faxe Forsyning A/S har revurderet finansieringsstrategien for selskabet. Dette betyder, at taksten på vand og spildevand i 2016 stiger med 18,4 pct. og at taksterne frem over stiger med 3
pct. På denne måde kan selskabets samlede gældsbyrde begynde et fald i ca. 2025.
Faxe Forsyning A/S skal fortsat være et lokalt forsyningsselskab med fokus på effektivitet, service og øje for lokale behov. Der fortsættes med et aktivitetsniveau på renovering af vand- og
kloakledningerne, således disse er funktionsduelige.
Faxe Forsyning A/S følger nøje udviklingen i de rammebetingelser, selskabet lever under.
Måtte en eller flere af disse ændres radikalt, vil den nye finansieringsstrategi blive genoverovervejet. Dette vil dog ske senest i 2018.
/HEL
Side 8 af 8