Leverings- og suppleringsaftale 2016 Synscentralen

VORDINGBORG
KOMMUNE
Faxe Kommune
Synscentralen
Centerchef Kasper Sonne
Rådhuset - Frederiksgade 9
4690 Haslev
Færgegårdsvej 15 H
4760
Vordingborg
Tlf: 5 5
3 6 3 3
3 3
Fax: 55 36 33 34
[email protected]
www.visus.dk
30. april 2015
Leveringsaftale 2016
Aftalegrundlag: Aftalen omhandler alle aktuelle ydelser til blinde og svagsynede borgere i
kommunen.
Aftalen skal læses i sammenhæng med Synscentralens Årsrapport 2014 og
Servicedeklaration og Ydelseskatalog som kan læses på www.visus.dk
Leveringsaftalen indgås på baggrund af rammeaftalerne, hvorefter der indgås bilaterale
aftaler mellem driftskommune og brugerkommune. Jf. disse lægges der vægt på mindst
mulig administration, færrest mulige takster og tillægsydelser. Planlægning finder sted i
kommuneklynger.
Bekendtgørelse om specialundervisning for voksne:
§7. Kommunalbestyrelsen kan henlægge sine beføjelser vedrørende henvisning, herunder
visitation til voksenspecialinstitutioner.
§3. De fornødne læremidler, herunder undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler,
stilles gratis til rådighed for deltagerne, jf. lovens §4, stk. 2.
Vedr. §3 drejer det sig i overvejende grad om optiske, optikunderstøttende samt
computerbaserede hjælpemidler jf. Lov om social service §112 og §113, som også
omfatter øjenproteser.
Synscentralen sikrer gennem visitation, at brugeren på baggrund af den øjenlægelige,
optiske og pædagogiske vurdering opfylder betingelserne for at modtage
Kommunens/Synscentralens rådgivning, vejledning og undervisning og iværksætter disse
tilbud.
Synscentralen foretager udredning af brugerens behov for synshjælpemidler jf. Lov om
Social Service.
Synscentralen forestår udlån af synshjælpemidler, der er tilskudsberettigede.
Ved en samlet takst sikrer kommunerne, at Synscentralen på vegne af disse fortsat kan
råde over de nødvendige synshjælpemidler, varetage genbrugsdepot og sikre
indkøbsaftaler med leverandører, herunder samarbejdsaftaler med lokale optikere.
Kommunen henlægger øjenproteseområdet til Synscentralen.
Synscentralen leverer sine ydelser til borgerne på vegne af kommunen, og kan indgå
i kommunens faglige, organisatoriske og udviklingsmæssige arbejde på området.
I n s t i t u t for blinde og svagsynede i Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg kommune.
-
2-
Takstberegning er foretaget således:
Alle aktuelle ydelser til registrerede blinde og svagsynede og samtlige direkte og indirekte
henførbare udgifter.
Takster er fordelt i forhold til antal registrerede blinde og svagsynede pr. den 1. januar
2015.
Ca. 40 % af alle registrerede blinde og svagsynede modtager hvert år et kortere eller
længerevarende forløb fra Synscentralen. Derudover modtager personer med
medicinsk/optisk varig øjenlidelse og/eller varigt synshandicap (svagsyn so ptik) refraktionsundersøgelser og udredning vedr. synshjælpemidler (Serviceloven §§ 112 & 113).
På grund af spredning af sjældne og kostbare løsninger til børn (0-17 år) i skole og
institutioner er omkostningerne for disse hjælpemidler - og kun disse - objektivt fordelt i
forhold til indbyggerantal.
Budget for 2016 er fremskrevet med den estimerede L&P på 1,9 %. (KL's estimat).
Budget for hjælpemidler i henhold til Serviceloven er ikke fremskrevet.
2016
Faxe
Guldborgsund
Lolland
Næstved
Vordingborg
lait
Befolkningstal Antal registrerede
1.10.2014
synshandicappede
1.1.2015
35.147
60.830
43.157
81.611
45.413
266.158
248
679
543
704
484
2.658
Drift
Hjælpemidler Hjælpemidler
skole
902
2.468
1.974
2.559
1.760
9.663
362
991
792
1.027
706
3.878
lait
45
78
56
105
59
343
1.309
3.537
2.822
3.691
2.525
13.884
Takster;_Undervisning, rådgivning og vejledning af blinde og svagsynede børn og voksne,
visitation og tildeling af lovbundne synshjælpemidler jf. Serviceloven og Folkeskoleloven.
Tallene i de sidste 4 kolonner angiver 1.000 kr.
Følgende foranstaltninger er ikke indeholdt i nærværende aftale: Optagelse på Instituttet
for Blinde og Svagsynede (Hellerup), på Synscenter Refsnæs (Kalundborg) eller på
Fugisangscentret (Fredericia), omkostninger i forbindelse med bygningsændringer samt
førerhunde.
Aftalen indgås for en periode på 1 år fra den 1. januar 2016, og der tages samtidig særskilt
stilling til vedhæftede forslag om tilslutning til Suppleringsaftalen.
På vegne af Faxe Kommune
På vegne af Synscentralen,
Vordingborg Kommune
Den:
Den:
Marita Dalsgaar
Psykiatri- og handicapchef
Fungerende stedfortræder
VORDINGBORG
KOMMUNE
Faxe Kommune
Centerchef Kasper Sonne
Rådhuset - Frederiksgade 9
4690 Haslev
Synscentralen
Færg eg ard s vej 15 H
4760 Vordingborg
Tlf: 55 36 33 33
Fax: 55 36 33 34
[email protected]
www.visus.dk
30. april 2015
Suppleringsaftale 2016
Synshjælpemidler jf. Serviceiovens §§ 112 & § 113: Kommunen indgår i genbrugs- og
stordriftsordningen på Synscentralen, der forestår udlevering af hjælpemidler. Det drejer sig om
ADL-hjælpemidler, mobilitystokke, talende ure, digitale afspillere, oplæsningsapparater m.m., jf.
oplistning i Kvalitetsstandard for Synshjælpemidler.
Prognose
De konkrete udgifter til nyindkøb af hjælpemidler jf. suppleringsaftalen for 2014 i hver enkelt
kommune fremgår af nedenstående tabel.
2014
Beløb i kr.
Faxe
76.654
Guldborgsund
51.916
Lolland
37.557
Næstved
97.652
Vordingborg
79.564
Dialogmøder indgår som en del af samarbejdet omkring kommunens serviceniveau, ankesager,
håndtering af data, informativ virksomhed m.v.
På vegne af Faxe Kommune:
På vegne af Synscentralen,
Vordingborg Kommune.
Den:
Den:
Marita Dalsgaard
Psykiatri- og handicapchef
Fungerende stedfortræder
Institut for blinde og svagsynede i Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg kommune.