Noter til regnskabet

Kirk Revisionspartnerselskab
Ørsted Kros Venner
Tingparken 93
8950 Ørsted
Regnskab for 2013/14
Registrerede revisorer FSR - danske revisorer ∙ Richardt Biger Andersen ∙ Kurt Telling Jørgensen
Niels Brocks Gade 12 ∙ 8900 Randers C ∙ Tlf. 70 270 870 ∙ Fax 70 270 871 ∙ Mail [email protected]
Indholdsfortegnelse
Foreningspåtegning
3
Revisors erklæring om opstilling af regnskab
4
Foreningsoplysninger
5
Anvendt regnskabspraksis
6
Resultatopgørelse 2. september 2013 - 31. december 2014
8
Balance 31. december
9
Noter til regnskabet
11
Side 2 af 13
Foreningsspåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt regnskabet for 2013/14 for Ørsted Kros Venner.
Det er vores opfattelse, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med den valgte
regnskabspraksis.
Ørsted, den 13. marts 2015
Bestyrelse
Tove Hjort
Lone Hegnet
Berit Thorngaard
Peter Tvilum
Torben Bach
Peter Krause Sørensen
Flemming Seiersen
Undertegnede har i egenskab af revisorer for Ørsted Kors Venner revideret regnskabet. Revisionen
heraf har ikke givet anledning til bemærkninger.
Det er vores opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med almindelig regnskabspraksis
og at der gives et retvisende billede af Ørsted Kros Venner´s aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31. december 2014.
Regnskabet er revideret i henhold til lov om frivilligt foreningsarbejde.
Ørsted, den 13. marts 2015
Britt Lægaard
Rita Tams
Side 3 af 13
Revisors erklæring om opstilling af regnskab
Til ledelsen i Ørsted Kros Venner
Vi har opstillet regnskabet for Ørsted Kros Venner for regnskabsåret 2. september 2013 – 31.
december 2014 på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.
Regnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle
oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Jer med at udarbejde og præsentere
årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser
i revisorloven og FSR – danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende
integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til
opstilling af årsregnskabet, er Jeres ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er
vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, I har givet os
til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om,
hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Randers C, den 13. marts 2015
Kirk Revisionspartnerselskab
Kurt Telling Jørgensen
Registreret revisor FSR – danske revisorer
Side 4 af 13
Foreningsoplysninger
Foreningen
Ørsted Kros Venner c/o Torben Bach
Tingparken 93
8950 Ørsted
CVR-nr.:
Etableret:
Hjemstedskommune:
Regnskabsår:
35 34 17 49
2013
Norddjurs
2. september 2013 - 31. december 2014
Bestyrelse
Tove Hjort
Lone Hegnet
Berit Thorngaard
Peter Tvilum
Torben Bach
Peter Krause Sørensen
Flemming Seiersen
Revisor
Kirk Revisionspartnerselskab
Niels Brocks Gade 12, 2
8900 Randers C
Pengeinstitut
Djurslands Bank
Sparekassen Kronjylland
Hovedaktivitet
Foreningens aktivitet er at søge og indsamle midler til
projekter og modernisering af Ørsted Kro.
Side 5 af 13
Anvendt regnskabspraksis
Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Ligeledes indregnes
omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af- og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil
fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer inden regnskabet
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har
fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter og
med fradrag af afgivne rabatter i forbindelse med salget.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter årets køb af varer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets
forskydning i varebeholdninger.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager inkl. feriepenge og pensioner samt andre omkostninger
til social sikring med fradrag af eventuelle refusioner fra offentlige myndigheder.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til markedsføring, lokaler og administration samt
tab på debitorer m.v.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og –
tab på værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt amortisering af finansielle aktiver
og forpligtelser.
BALANCEN
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag
af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivninger foretages på grundlag af individuel
vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Side 6 af 13
Anvendt regnskabspraksis
Likvide beholdninger
Posten omfatter kontante beholdninger og indeståender i pengeinstitutter.
Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til den nominelle værdi af forpligtelsen.
Side 7 af 13
Resultatopgørelse 2. september 2013 - 31. december
2014
Note
2013/14
kr.
Nettoomsætning
Vareforbrug
Andre stykomkostninger
1
2
3
Bruttofortjeneste
1.248.945
535.284
52.549
661.112
Lønninger og personaleomkostninger
4
Dækningsbidrag
416.905
244.207
Salgsfremmende omkostninger
Lokaleomkostninger
Administrationsomkostninger
5
6
7
Resultat før finansielle poster
42.976
277.128
134.588
-210.484
Finansielle indtægter
197
Årets resultat
-210.287
Resultatdisponering
Årets resultat
-210.287
Til disposition
-210.287
Forslag til resultatdisponering
Overført til næste år
-210.287
I alt
-210.287
Side 8 af 13
Balance 31. december
Note
31.12.14
kr.
Aktiver
Varebeholdninger
20.000
Varebeholdninger i alt
20.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
4.943
Tilgodehavender i alt
4.943
Likvide beholdninger
8
Likvide beholdninger i alt
98.461
98.461
Omsætningsaktiver i alt
123.404
Aktiver i alt
123.404
Side 9 af 13
Balance 31. december
Note
31.12.14
kr.
Passiver
Overført overskud
9
Egenkapital i alt
-210.287
-210.287
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
10
24.908
308.783
Kortfristede gældsforpligtelser i alt
333.691
Gældsforpligtelser i alt
333.691
Passiver i alt
123.404
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Kontraktlige forpligtelser
Nærtstående parter
11
12
13
Side 10 af 13
Noter til regnskabet
1
2
3
4
2013/14
kr.
Nettoomsætning
Indbetalt medlemmer
Udlejning af værelser
Afholdte arrangementer
29.800
21.373
1.197.772
Nettoomsætning i alt
1.248.945
2013/14
kr.
Vareforbrug
Varekøb
Varekøb u/moms
Lager, færdigvarer, ultimo
541.784
13.500
-20.000
Vareforbrug i alt
535.284
Andre stykomkostninger
2013/14
kr.
Maskinopvask mm
Køb af gas
Renovation
Vaskeri
Køb af engangsservice/duge mm
Reparation af driftsmidler
Leje af duge/sengetøj mm
909
1.816
1.164
16.065
28.493
3.951
150
Andre stykomkostninger i alt
52.549
Lønninger og personaleomkostninger
2013/14
kr.
Lønninger
Teamvikar - lønninger
Den Blå Kutter - lønninger
Øvrige forsikringer
Arbejdstøj
346.907
48.716
12.997
152
8.134
Lønninger og personaleomkostninger i alt
416.905
Side 11 af 13
Noter til regnskabet
5
6
Salgsfremmende omkostninger
2013/14
kr.
Gaver og blomster
Anden repræsentation
Annoncer
Dekoration/skilte
Reklameartikler/gaver mv.
Kodaafgift
649
5.673
31.503
1.724
360
3.067
Salgsfremmende omkostninger i alt
42.976
Lokaleomkostninger
2013/14
kr.
Leje af lokaler Ørsted Kro A/S
Varme
El, vand og gas
Vedligeholdelse
Opbygning scene
Omkostninger v/opstart
Rengøring
77.500
71.297
34.246
61.344
13.557
6.229
12.955
Lokaleomkostninger i alt
7
277.128
Administrationsomkostninger
2013/14
kr.
Kontorartikler/tryksager
EDB-udgifter
Småanskaffelser
Telefon
Informationssøgning
Licens
Porto
Revisorhonorar
Forsikringer
Kontingenter
1.442
11.752
68.024
7.901
8.760
769
1.089
20.000
14.051
800
Administrationsomkostninger i alt
8
134.588
Likvide beholdninger
31.12.14
kr.
Kasse
Djurslands Bank nr. 1125948
Sparekassen nr. 8239681
4.000
23.459
71.002
Likvide beholdninger i alt
98.461
Side 12 af 13
Noter til regnskabet
9
10
11
Overført
resultat
kr.
Egenkapital
Saldo primo
Årets resultat
0
-210.287
Egenkapital ultimo
-210.287
31.12.14
kr.
Anden gæld
Skyldig moms
Andre skyldige omkostninger
Mellemregning med Ørsted Kro A/S
24.218
3.139
281.426
Anden gæld i alt
308.783
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.
12
Kontraktlige forpligtelser
Der er indgået lejekontrakt med en årlig lejeudgift på tkr. 90. Lejemålet er
uopsigeligt frem til 10. september 2023.
13
Nærtstående parter
Ørsted Kros Venner´s nærtstående parter omfatter følgende:
Ørsted Kro A/S
Side 13 af 13