GENERALFORSAMLING 2015 IDAS VENNER,

Støtteforening for Bogø-Stubbekøbing Overfarten
GENERALFORSAMLING 2015
I
IDAS VENNER,
STØTTEFORENING FOR BOGØ-STUBBEKØBING OVERFARTEN
Tid: onsdag 27. maj 2015, kl. 19.00
Sted: Restaurant FARØ, Grønsundvej 699, 4793 Bogø
DAGSORDEN (iflg. vedtægterne)
1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning ved formanden
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen
Formand
Bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsessuppleanter
Erik Büchert
Jochim Thede
Anne Ihlemann
Erik Kjørup Andersen
Helen Bonde
Svend Erik Andersen
Carsten Astrup
Poul Albrektsen
Kim Jørgensen
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant
Revisorer
Vagn Lollike
Ove Paarup
Revisorsuppleant
Lis Hummel
10. Eventuelt
Valgt 2014 – ikke på valg
Valgt 2013 - villig til genvalg
Valgt 2014 for 1 år - villig til genvalg
Valgt 2014 for 1 år - villig til genvalg
Valgt 2013 - villig til genvalg
Valgt 2014 – ikke på valg
Valgt 2014 – ikke på valg
Valgt for 1 år – genopstiller ikke
Valgt for 1 år – stiller mandatet frit
Valgt 2014 – ikke på valg
Valgt 2013 - villig til genvalg
Valgt 2014 for 1 år – villig til genvalg
Støtteforening for Bogø-Stubbekøbing Overfarten
REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 I FORENINGEN ’IDAS VENNER’ Tid: Onsdag 27. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Restaurant Farø, Grønsundvej 699, 4793 Bogø Dagsorden: Iflg. vedtægterne. Referat: 1. Velkomst ved formanden Formand Erik Buchert bød velkommen til de ca. 30 fremmødte. 2. Valg af dirigent Bestyrelsen foreszlog Ove Paarup som dirigent, han blev valgt uden modkandidater. Ove konstate-­‐
rede udfra fremlagte annoncer mv., at genersalforsamlingen var korrekt indkaldt, og fik forsamlin-­‐
gens accept af, at generalforsamlingen var lovlig. 3. Valg af stemmetællere John Jacobsgaard og Claus Jørgensen blev valgt. 4. Bestyrelsens beretning ved formanden Beretningen blev fremlagt som en mundtlig beretning af, styret af en stram synops, med illustrati-­‐
oner på power point og formanden som fortaler og koordinator af en række indlæg, hvor også flere bestyrelses-­‐ o.a. medlemmer med særopgaver fortalte om udvalgte emner undervejs. Se sy-­‐
nopsen og talerrækken i Bilag 1, ligesom Power Point-­‐serien vedlægges generalforsamlingsrefera-­‐
tet. Efter få spøgrmsål fra salen (eller var der overhovedet nogen?) blev beretningen godkendt. 1
Støtteforening for Bogø-Stubbekøbing Overfarten
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Det reviderede Årsregnskab 2014 blev fremlagt af kasserer Erik Kjørup Andersen. Der var enkelte kommentarer, bl.a. konstaterede dirigenten med tilfredshed, at Idas Venners økonomi fortsat er vældig god. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 6. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslog uændret 100 kr. pr. medlem. Formanden svarede på et spørgsmål fra salen om, hvorvidt man har overvejet at indføre familie-­‐
medlemskaber, at det er enklere med enkeltperson-­‐medlemsskaber, og det er bl.a. for at gøre det muligt for f. eks. begge ægtefæller at melde sig ind, at vi i en årrække har fastholdt kontingentet på de 100 kr. pr. person. Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 7. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag. 8. Valg til bestyrelsen På valg var Jochim Thede (valgt 2013), Anne Ihlemann (valgt 2014 for 1 år), Erik Kjørup Andersen (valgt 2014 for 1 år) og Helen Bonde (valgt 2013). Alle var villige til genvalg, og da der på dirigen-­‐
tens opfordring ikke meldte sig alternative kandidater, blev de alle genvalgt for 2 år. Begge bestyrelsessuppleant-­‐poster var ledige. På dirigentens opfordring meldte Jette Ulvig og Anni Giray sig som kandidater, og de blev valgt for 1 år som hhv. 1. suppleant (Jette) og 2. suppleant (Anni). 9. Valg af revisorer og revisorsuppleant På valg var Ove Paarup (valgt 2013) og – som revisorsuppleant -­‐ Lis Hummel (valgt 2014 for 1 år). Begge havde erklæret sig villige til genvalg, og de blev genvalgt. 10. Eventuelt En deltager (Peter Clemmensen) spurgte, om Idas Venner har en bestyrelsessansvarforsikring -­‐ hvis ikke kunne han anbefale, at man tegnede en sådan. Formanden svarede, at det har vi ikke i dag, men han fandt spørgsmålet relevant og vil bringe det op på førstkommende bestyrelsesmø-­‐
de. 2
Støtteforening for Bogø-Stubbekøbing Overfarten
Da der ikke var yderligere under Evt. foreslog dirigenten, at vi råbte Hurra for foreningen, hvilket alle selvfølgelig med stor glæde deltog i. Derefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og gav ordet tilbage til formanden. Formand Erik Büchert takkede dirigenten for en kompetent ledelse af generalforsamlingen, og alle fremmødte for en god aften -­‐ med et super oplæg fra Berit Christensen før selve generalforsam-­‐
lingen, og med en fantastisk udsigt til Grønsund og Farøbroen – og en generelt vældig positiv og optimisitsk stemning omkring vores forening -­‐ at glæde sig over undervejs. Referat: Helen Bonde Godkendt af dirigenten: Bogø, _________________________ (dato) ___________________________________________ Dirigent Ove Paarup
3
Støtteforening for Bogø-Stubbekøbing Overfarten
BILAG 1. BESTYRELSENS BERETNING Beretningen blev aflagt som mundtlig beretning efter den nedenst. synops, med formanden som hovedtaler og flere ’gæstetalere’ undervejs. Se også det tilhørende power point-­‐show ’GF IV 2015, Beretning’. Introduktion v. Erik B. • Kort om 2014 sammenlignet med andre år: Igen et aktivt år, med samme hovedsktiviteter som tidligere år, men også nyheder. • Præsentation af bestyrelsen. • Bestyrelsens daglige arbejde / foreningens organisation med flere udvalg og arbejdsgrupper. Medlemsudvikling: Der er ca. 600 medlemmer, det er en fremgang ift. 2013, og da den ’natur-­‐
lige’ forventning må være en svag tilbagegang, kan dette kun skyldes medlemskampagnen i 2014 (mere herom senere). Sæson 2014 på overfarten, v. Erik B. • Udvidet sejlsæson fra 1.5. – har været en succes. • Overfartstal 2014 – en ’mellemsæson’, men fortsat fremgang på de ’strategisk’ vigtige cykel-­‐
overførsler. Det er også især cykelturisterne, der benytter den udvidede sejlperiode 1.-­‐5-­‐ maj. • Besætning 2014 og 15 • Renovering af Ida: Færgen renovereret i Gilleleje Havn. Der er bestilt en Liv båd, denne båd laves på Turø som kopi efter den gamle livbåd der er fundet på Fejø. Særsejladser og events St. Cykeldag 2014 – og 15, v. Karen Fich: • Cykeldagen i 2014 var den hidtil største, blev besøgt af ca. 800 cyklister. St. Cykeldag 2015 er netop afviklet, med lidt færre deltagere (formentlig p.g.a. dårligt vejr) og mindre arrangement på havnene – men med 1.000 deltagere (heraf ca. 500 cyklister). Onsdags-­‐ m. fl. sejladser Carsten • Gennemgang af de gennemførte sejladser, med hovedvægt på nyhederne. • Evaluering: Deltagelsesmæssigt og økonomisk lidt bedre end 2013. • Plan for sæson 2015 – med flere nyskabelser, bl.a. Veterantræf og Jazz.aften på færgen i Stubbekøbing Havn. Efterårsferie-­‐aktiviteter Helen • Efterårs ferien var også en god uge, på trods af vejret kom der dog ca 1200 besøgende i løbet af ugen. PR-­‐aktiviteter, v. Niels Høeg • Idavisen 4
Støtteforening for Bogø-Stubbekøbing Overfarten
•
•
Hjemmesiden er under omdannelse Facebook bliver stadigt vigtigere – Niels opfordrede til at esøge Ida på Facebook og gerne af-­‐
levere nogle ’Likes’. Erik gennemgik nogle øvrige PR-­‐/ informationstiltag: • Flyer + plakat 2014 – og tilsvarende for 2015, som foreligger sprinye. • Turistannoncering, oversigt over årets annoncering • Pressemeddelelser – i 2014 lavedes der pressemeddelsler for hvert arrangmenet i løbet af sommeren – måske en af grundene til den moderate fremgang. Andre ting i 2014 (-­‐ 15) Grønært v. Joachim • Joachim præsenterede den nye Grønært-­‐gruppe og vagtplanen for sommerens arrangemen-­‐
ter med Grønært-­‐deltagelse. Opfordrede flere til at melde sig under fanerne! Stubbekøbing Havn-­‐projekt, v. Erik • Dette projekt ligner Bogø Havn-­‐projektet 2011-­‐13, men er blevet voldsomt forsinket p.g.a. manglend medfinansiering fra Guldborgsund Kommune. Nu er finansieringen påplads, så nu kommer det til at gå meget hurtigt ,med opførelse af de nye faciliteter. Tilbage til ’vores egen verden’ (foreningen), v. Erik • Medlemskampagnen foråret 2014: Først var vi lidt skuffede over resulktatet, men nu kan vi se, at den alligevel har haft positiv effekt, da den er hovedforklaringen på medlemsfremgangen 2013-­‐14. • Samarbejdet med rederiet og kommunerne (styregruppen), herunder en meget vellykket Po-­‐
litikertur aug. 2014. Den 25. juni i år afholdes der en ’VIP-­‐tur’ for vigtige pressen og andre kon-­‐
takter for overfarten og foreningen. Hele bestyrelsen er inviteret. • Eventgruppemøder og sæsonafslutningsfest 28.11.2014 Ønsker for IV i det kommende år: • Vi kan altid ønske flere aktive til vores stadig meget ambitiøse arrrangement-­‐porogram. • Vi skal fortsat udbygge samarbejdsrelationer til myndigheder, turistorganisationer m. fl. Formanden afsluttede beretningen med at konkludere, at Idas Venner fortsat en mere end al-­‐
mindeligt velfungerende forening, med mange medlemmer og mange aktiviteter. Og en god økonomi, hvormed han henviste til det efterfølgende punkt, Regnskabsaflæggelse. 5