Referat af bestyrelsesmøde for Strandmølleskolens Venner.

Referat af bestyrelsesmøde for Strandmølleskolens Venner.
Bestyrelsesmøde nummer: 8
Sted: Living Flames
Tid: Tirsdag d. 15. september 2015 kl. 19.00
Deltagere: Karsten Plum, Lasse Andkjær Nielsen, Bo Reimer, Jacob Boe Madsen, Søren Kappendrup.
Fraværende: Ulrik Sørensen
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Konstituering af bestyrelsen.
Kasserer, Ulrik Sørensen
Formand, Karsten Plum
Næstformand, Lasse Andkjær Nielsen
Sponsor koordinator, Bo Reimer
Sekretær, Søren Kappendrup
3. Gokendelse af seneste referat 11. august 2015.
Godkendt
4. Evaluering af generalforsamlingen.
Fint forløb og god afvikling. Der var 13 fremmødte.
5. Status på medlemmer og sponsorer:
 Private medlemmer.
5 nye medlemmer siden sidst
 Virksomheder
Der er ikke kommet nye siden sidste møde.
6. Status fra kassereren.
Kassereren var ikke til stede.
7. Indkomne ansøgninger om donationer fra Strandmølleskolens ledelse.
Der var ikke indkommet noget.
8. Status på hjemmesiden. Er der behov for yderligere hjælp?
Der gøres en god indsats i løbet af den næste måned. Hjemmesideudvalget har hjemmesiden klar
til næste møde.
Facebook. Lasse opretter en Facebook profil.
9. Betalingsmetoder og hvordan skal vi bruge dem? Mobilpay, Swipp, Betalingsservice, bankoverførsel
til konto.
Søren undersøger muligheden for at vi kan få Betalingsservice og laver oplæg til betalingsvejledning
til hjemmesiden.
Mobilpay virker indenfor 14 dage.
10. Drøftelse af svar fra Randers Realskoles Venner. På fire spørgsmål, som Karsten havde stillet dem:
1.
2.
3.
4.
hvad er jeres vigtigste indtægtskilde?
kontakter I erhvervslivet og/eller fonde, hvad er jeres erfaring?
laver I arrangementer for eleverne hvor I kan tjene penge?
er alle forældre tvangsindlagt som medlemmer? Er det 100 kr. pr. forældrepar?
Svar fra Randers Realskoles Venner:
Spg 1. og 4.
Vores vigtigste indtægskilde er kontingent. Alle forældre der melder deres børn ind på Randers Realskole
bliver automatist medlem af Vennerne. Sådan har det været de sidste cirka 6-7 år. Før den tid var det
frivilligt, men det kræver rigtig meget arbejde af Vennernes bestyrelse, at holde forældrene til "ilden".
Kontingentet er 100kr ( hvilket det har været de sidste mindst 20 år). For forældre med børn på skolen,
betales der 10 kr pr måneden i 10 måneder, som automatisk trækkes over skole pengene. Desuden har vi
ca 120 passive medlemmer, dvs forældre af tidligere elever, tidligere elever eller blot folk som ønsker at
støtte Realskolens Venner. Passive Venner er vigtige for os, da det er blandt disse vi vælger repræsentanter
til skolens repræsentantskab og bestyrelse.
Spg 2.
Faktisk har vi fået henvendelser fra erhvervslivet om sponsorater. Vi har derfor i dette år taget stilling til
hvordan vi vil kunne håndtere det og har udarbejdet et foreslag til en sponsorkontrakt. Den er nu sendt til
skoleledelsen, -for som alt hvad vi laver i Realskolens støtteforening er det det vigtigt at koordinere og have
et rigtig godt samarbejde med skolen.
Spg 3.
Vi laver ikke arragementer i støtteforeningen, hvor vi kan tjene penge med eleverne. Vi giver penge til
arrangementer�
ALLE elever får glæde af Randers Realskoles Venner, men naturligvis nogle mere end andre og sådan er det.
Ingen forældre har klaget over, at de for en lille del af skolepengene skal støtte Vennerne - snarere
tværtimod!
I skrivene stund har vi 1069 medlemmer
Jeg kan kun anbefale, at i ser på vores link på skolens hjemmeside. Her kan i læse rigtig meget om det vi
giver penge og hvad vi er for en støtteforening. Her kan i også læse vores vedtægter og referater fra vores
bestyrelsesmøder og årlige generalforsamlinger.
Håber det var svar på jeres spørgsmål. Ellers er i velkomne til at kontakte mig.
Vi beder Strandmølleskolen om, at de fremover ved indmeldelse af elever har et afkrydsningsfelt hvor
forældre kan acceptere medlemskab af Strandmølleskolens Venner og at skolen må videregive
kontaktoplysninger, således at vi kan registrere medlemmet og tilmelde dem til Betalingsservice.
11. Drøftelse af hvilke emner der ønskes drøftet på et fællesmøde med Strandmølleskolens ledelse og
bestyrelse:
 Hvad kan Strandmølleskolens Venner med fordel hjælpe Strandmølleskolen med?
 Samarbejdsformen?
 Link på forældreintra og skolens hjemmeside?
 Mulighed for at forældre giver tilladelse til indmeldes og derefter PBS opkrævning af
kontingent fra nye børn på Strandmølleskolen.?
 Donationsønsker. Liste med emner.
 Andre ting.
Strandmølleskolens Venner inviterer til fællesmøde i marts måned 2016.
Søren laver liste med gamle udestående punkter, som vi afventer svar på og mailer den til
Karsten som videresender det til Strandmølleskolen.
Den daglige kontakt med skolen er med skolens ledelse. Kontakt til bestyrelsen skal ske til Lars
Gustavsen [email protected]
12. Næste møde og fælles møde med Strandmølleskolens ledelse og bestyrelse.
Næste møde afholdes som almindeligt bestyrelse tirsdag d. 6. oktober kl. 19.00 ved Karsten Plum.
Der skal kun være 1 punkt på dagsordenen. Hvordan skaffer vi flere donationer fra erhvervslivet?
13. Eventuelt.
Bod til skolefesten.
God ide at lave arrangementer sammen med skolen.