Referat menighedsrådsmøde 2015 06 16 juni

Referat af menighedsrådsmøde
Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 18.00 i Teglgården.
Bogense Menighedsråd
Mødt var: Kjeld Bruun, Dorthe Aarøe, Kirsten Nielsen, Jeannie Bruun, Birgit Folden, sognepræst Karen
Holm Agersnap, sognepræst Bente Bisgaard Thomsen, kirkegårdsleder Flemming Jørgensen og Lise
Jørgensen. Kirkeværge Henning Gammelgaard Andersen stødte til mødet senere.
Afbud fra: Jytte Madsen, Marianne Poulsen og organist Klaus Andersen
Der var 2 tilhørere: Jan Horskjær, kirketjener Lone Møldrup Pedersen
I Jytte Madsens fravær var Lise Jørgensen referent
Dagsorden
1 Eventuelle bemærkninger til dagsordenen
Der mangler lukket punkt.
2 Godkendelse af referat fra den 5. maj 2015
Virksomhedspraktikant Lene Knudsen, har været ansat som præstesekretær-praktikant i Assens og
Vissenbjerg, og ikke som tidl. noteret Tommerup og Glamsbjerg .
3 Præsterne informerer siden sidst
Siden sidste møde har der været afholdt 5 bisættelser, 1 begravelse og 3 dåb, heraf 1 lørdagsdåb.
Aftengudstjenesten var en god oplevelse, dog var den ikke godt nok publiceret.
Konfirmandundervisning vil næste skoleår blive afholdt mellem kl. 8-10 fra oktober til december, og fra kl.
14-16 fra januar til april, begge hold om onsdagen. Derudover vil der blive 2 temadage, sandsynligvis lokalt
kirkearrangement/natkirke og konfirmandevent i Odense.
Indskrivning til konfirmander 2016, vil foregå den 9/8 2015, efter højmessen.
Der er desværre ikke nok tilslutning til Stafet for Livet.
I forbindelse med 2 bisættelser, har der været tilbudt kaffe til de pårørende, p.g.a. lang transporttid. Dette
har der været taget godt imod, og de pårørende har givet udtryk for at det var god service. Dog har dette
givet ekstra arbejde til Lone, tak for det.
Karen er tilmeldt kursus i superversion, med henblik på sorggruppeleder.
Præstesekretær Lene Knudsen har været i praktik i 4 uger.
Der er kommet takkekort fra tidl. præstesekretær Berith Jørgensen, i forbindelse med hendes
fratræden.
Skole/kirkesamarbejde
By Night i Bogense, der mangler bemanding, giv venligst besked til Bente. Kjeld køber pavillon til brug ved
bl. a. By Night.
Lys ved alteret blænder menigheden. Dorte taler med Henning om dette.
Kirkestatistik, faldende dåbstal. Dette emne kan evt. tages op på næste visionsdag.
Konvent i Svendborg. Tine Lindhardt har fremlagt forslag til gudstjenestecirkulære. Der ønskes afholdt 1
gudstjeneste i alle sogne hver søndag. Der afventes endelig afgørelse. Der kan evt. søges om dispensation
for afholdelse for Bente`s vedkommende. 3 gange på søndage.
Der har været afholdt friluftsgudstjeneste på Gyldensteen Strand. Dette var koldt og blæsende.
Aktivitetsudvalget arbejder videre med evt. at finde et andet område til afholdelse af friluftsgudstjeneste.
Der er afsluttet hold 2 i sorggruppen. Nyt hold starter den 6/10 2015.
4 Økonomi
Budget for 2016, blev godkendt på menighedsrådsmødet den 5/5 2015, men p.g.a. ændring i proceduren
for aflevering af budgetter, manglede der at blive noteret i protokollen endeligt tidspunkt og dato for
elektronisk overførsel.
Der blev aftalt at når der handles på ”konto” til kirken, skal der underskrives på bilag, således at der er
mulighed for at afstemme kontoudskrifter.
5 Oplæg til skoletjeneste
Menighedsrådet ser positivt på den kommende skoletjeneste.
6 Information fra diverse udvalg.
Dorte:
Der har været afholdt provstesyn på Teglgården og præsteboligen. Det endelige referat er endnu ikke
modtaget. Dog er der umiddelbart ikke større overraskelser.
Der er aftalt i menighedsrådet at der prioriteres hvilke opgaver der haster mest.
Personalet fra kirkegården har mulighed for at afse tid til at være behjælpelig med udførelse af nogle af
opgaverne.
Kirkeværge:
Tjæring af tag er bestilt.
I forbindelse med renovering af tagkonstruktionen, er alle spær undersøgt.
Der udfærdiges projekt, som skal til provstiet, Det kongelige Bygningsinspektorat og Nationalmuseet til
godkendelse.
Nordfyns Kommune har forespurgt om mulighed for opførelse af offentlig toiletbygning på kirkegården.
D.v.s. at Nordfyns Kommune betaler for opførelse af denne. Kjeld Bruun har talt med Provstiet og Stiftet,
som begge har tilkendegivet dette.
Kirsten:
Frivilligmøde den 27/5, talt om Stafet for Livet. Mangler hjælpere. Derfor ingen deltagelse fra Bogense
Kirke/Menighedsråd
By Night, planlægninger er godt i gang.
Carl Nielsen, koncert den 9/6, der var 116 tilhørere. Flot arrangement.
Kontrakt med Lene Siel til julekoncert er underskrevet.
Der er bestilt foredrag med Emil Thorup, dette er målrettet konfirmanderne. Dette afholdes i kirken.
Tour de France, vil gerne låne Teglgården, når de gæster Bogense midt i juli. Dette er godkendt.
7 Eventuelt
Flemming:
Flemming vil deltage på menighedsrådsmødet 1 gang i kvartalet.
Gravsteder, som er udløbet, kan slettes efter 1 år. Dette skal godkendes af formanden. På mødet blev
underskrevet 3 aftaler.
Flemming viste skitse til den fremtidige kirkegård (om 50 år) Dette så ud som et spændende projekt, og
menighedsrådet så positivt på dette forslag.
P.g.a. pladsmangel tages den nyanlagte urneplads i brug .
Stendiget trænger til renovering.
Lone:
Rosenfestivallen er planlagt, diverse tilbehør er indkøbt, der mangler kun at købe roser – mange roser. Vi
venter spændt på resultatet af Lone`s kreativitet.
Der er bestilt en banner til ophængning på våbenhuset.
Lone er tilmeldt kursus i blomsterbinding.
Der har været set på evt. besparelse på indkøb af papirvarer, lys m.m. Umiddelbart virker det som
konkurrencedygtige priser, hvor vi p.t. handler.
Lukket punkt.
Mødet afsluttet ca. kl. 20.00
Referent
Lise Jørgensen