Januar 2015 - Hørsholm Skole

Referat Skolebestyrelse
Sted:
Dato:
Skolens kontor
20.01.15 kl. 18.30 – 21.00
Deltagere:
Birgitte Dyreborg, Jens-Christian Britze, Klaus Kolberg,
Frederik Thalbitzer, Peter H. Hagedorn, Tine Saabye,
Anthony Verniere Jr., Mette Vöge Jensen, Mikael
Hermansen, Per Høxbroe, Eva, Jeppe
Fraværende: Caroline (elevrådet), Anja Leschly
Emne:
Dato: 14.01.2015
Skolebestyrelsesmøde
1. Godkendelse af referat – Godkendt!
2. Meddelelser:
Kontakt
Per Høxbroe
Skoleinspektør
[email protected]
Direkte tlf. 4849 6160
Hørsholm Skole
horsholm.dk
a) Formanden:
Møde med deltagelse af Skolechefen, bestyrelsesformændene
og skolelederne. Der blev talt om udskolingslinjer, hvor
eleverne samles på tværs af skolerne. 7. klasserne for sig selv.
8. og 9. har linjer sammen. Et positivt projekt.
Information vedrørende A.P. Møller Fonden, hvor godkendelse
af ansøgning på tre millioner afventes.
Madordning: BSU ønsker en ny spørgeskemaundersøgelse.
Birgitte foreslog et møde kun med deltagelse af
bestyrelsesformændene, så bestyrelserne kan informere
hinanden – fx om kandidater til Advisory Board.
b) Forældrene:
Brev til forældre vedr. rengøring? Birgitte sender et kort svar.
c) Medarbejderne:
Lærerarbejdspladserne er lige ved at være på plads. Det
påregnes at alt er klar til brug mandag d. 26. januar.
Printer/kopimaskiner, kaffemaskiner o. lign. kommer også på
plads. Der er blevet etableret netværksmøder mellem
tillidsrepræsentanterne og sikkerhedsrepræsentanterne på
kommunens skoler.
Pædagogernes tillidsrepræsentanter har møde med
skolechefen onsdag d. 21. januar, hvor forskellige ting omkring
reform og arbejdstid skal diskuteres.
1/3
Dagsorden
d) Elevrådet:
En anti-mobbe dag er blevet drøftet og bestyrelsen er enige
om, at det er en god idé at arbejde videre med projektet. De
elever, der vil stå for det, må meget gerne kontakte Per
Høxbroe.
Dato: 14.01.2015
e) Ledelsen:
Sammen med ministeriets læringskonsulenter skal samarbejde
med 2., 4. og 8. årgang omkring et udeskoleprojekt. Kursus for
alle lærerne om udeskole som koncept (og lidt om læringsmål)
d. 19. februar.
Gallafest for de store elever torsdag d. 29. januar.
Fastelavn afholdes fredag før vinterferien, og gøres til mere
end bare tøndeslagning. Fx vil der være lege og
værkstedsaktiviteter.
Elevskabene på gangene er endnu ikke på plads. Skulle snart
være på vej.
Madordningen er i gang. Der er ikke mange bestillinger endnu,
men flere på anden end første dag. Vi reklamerer for det på
intra.
Regnskabet er afsluttet og vil blive gennemgået på næste
møde. Det ser umiddelbart meget fornuftigt ud! Der er tre
budgetopfølgningsmøder om året.
Lærerarbejdspladser: Der skal ses på noget ventilation i lille
hjemkundskab.
På næste møde skal kvalitetsrapporten gennemgås og
kommenteres.
Obligatorisk elevtrivselsundersøgelse i februar/marts.
Der arbejdes kommunalt på at se på lærernes arbejdstid –
evaluering og eventuelle justeringer.
3. Godkendelse af ferieplan for kommende skoleår /PEH
Der skal ligges en ekstra fridag, så vi kommer ned på 200
skoledage. Den ekstra feriedag lægges ind d. 4. januar 2016.
ferieplanen lægges hurtigst muligt på hjemmesiden.
4. Drøftelse af brev vedr. de trafikale forhold /alle
Frederiks udkast til et brev blev drøftet. Udvalget og Formanden vil
forsøge at få et møde med direktør for området, Mette Jensen.
Forslaget kan være, at der laves en helheldsvurdering
/helhedsplan på området, så alle muligheder kommer på bordet.
Måske kan brevet rettes lidt til, så det er et oprids af
udfordringerne, som så kan sendes til Mette Jensen inden et
møde, hvor indholdet i brevet drøftes. Få endelig flettet ind at
forsøget på Stolbergsvej har været en succes. Klaus retter brevet
til.
2/3
Dagsorden
5. Skolens principper – gennemgang og drøftelse. Hvilke skal bare
opdateres – og hvor er der behov for nye principper? Alle
principper findes på skolens hjemmeside.
Principper for kontaktforældre – skal der ses lidt på.
Principper for teamsamarbejdet og skemalægning – ledelsen ser
på det og kommer med et forslag.
Princip for lejrskoler og hytteture – skal revideres. Grundtankerne
omkring principperne mangler.
Udgangstilladelse – Grundtankerne mangler – principperne
mangler.
Principper for evaluering – skal ses igennem og rettes til.
Dato: 14.01.2015
Generelt er det fint, hvis de overordnede grundtanker og lidt om,
hvad vi så gør, bliver beskrevet nærmere.
Referater fra bestyrelsesmøder og skolens mobbepolitik forefindes
ikke på skolens hjemmeside. Mikael følger op på det.
Per og Birgitte prøver at udarbejde en køreplan for arbejdet med
principperne.
6. Fastlæggelse af datoer/indhold for kommende møde med
kontaktforældre – og stormødet i maj.
Formanden synes, det er vigtigt, at kontakten til
kontaktforældrene holdes ved lige. Derfor anbefaler Formanden et
kontaktforældremøde d. 24. marts omhandlende skolereformen.
Tine og Jens Christian planlægger. En idé kan være, at
afdelingslederne giver en briefing.
Stormødet omkring reformen skal skolen og bestyrelsen se på
sammen. Dato kommer senere.
7. Evt.
- Peter deltager ikke i næste møde.
- Lektiecafé – status.
3/3