Referat fra borgermødet 28.9.2015

Lokalrådet i Jungshoved
Referat fra borgermødet mandag den 28. september 2015
Afbud fra Kristian, Lise, Jørgen BS, Sys
Der var mødt i alt 31 personer
1. Valg af dirigent
Vores faste dirigent Kristian havde meldt forfald, så Gerda prøvede
efter bedste evne at lede mødet.
2. Orientering om Miljøgodkendelse for Peder Andersens
Biogasanlæg
Jørgen fremlagde sagsforløbet og orienterede om Lokalrådets
bekymring omkring den nye miljøgodkendelse. Bl.a. mener
Lokalrådet, at den åbner for tilførsel af affald, således at anlægget
bliver af industriel karakter med rigtig meget lastvognstransport til
følge; og selve hensigten (anlæg til afbrænding ved
landbrugsproduktion) forsvinder.
Peder Andersen orienterede om, at hans anlæg kunne klare 80 m³ i
døgnet. Noget af P.A.’s gylle (lidt over 700 m³) transporteres på
kontrakt til Oremandsgård til brug på markerne.
Der blev talt om VVM undersøgelse, og Peder Andersen sagde, at den
ikke kunne laves under 500.000 kr.
Der blev orienteret om en artikel i ”Ingeniøren”, der omhandler
biogasanlæg, og om affald som en energiressource.
Der blev talt om de mange udslip tidligere, der har forårsaget skader
på vandkvaliteten i Bøgestrømmen.
P.A. lovede, at der etableres forbrønd og afværgepumper samt andre
tiltag, der skulle mindske risikoen for udslip. Bl.a. vil alle dræn blive
ført til forbrønd, før det løber til havet.
Der laves forsøg med afklip fra vejgræs (en del forurenet af dåser og
flasker) samt med halm.
Peder Andersen har lavet en brochure, som han afleverede til alle.
Endvidere bad han om, at den blev lagt på Lokalrådets hjemmeside.
Jeg får en fil af denne brochure, og så vil jeg sende den rundt på mail
listen.
Bankforbindelse: Møns Bank: konto 6140-0004078513
CVR nr. 34385063
Formand: Gerda Silke Holm E-mail: gerda. [email protected]
Telefon: 36467830/21809205
Lokalrådet i Jungshoved
3. Orientering om Fibia
Fibernet i de indkredsede områder: Jungshoved By, Stavreby,
Roneklint, Kohaven, Bønsvig Strand er blevet godkendt af Fibia. Vi
er stadigvæk bekymrede over, at der er mange uden for områderne,
der har tilmeldt sig, men ikke får. Vi lovede fortsat at arbejde på, at
der bliver mulighed for, at de på én eller anden måde kan komme
med. Vi talte bl.a. om ”selv at grave renderne” mod at Fibia lægger
ledningerne.
4. Transformatortårne
Det er endelig lykkedes at få aftaler på plads omkring istandsættelsen.
Selve tårnene skulle stå nyrenoverede inden jul. Vi håber, at vi evt.
kan få lov til at udsmykke dem (kunstnere) inden sommerferien.
5. Forskønnelsespuljen
Foreningen ”Stavreby Vandværks Venner” i daglig tale kaldet
”værket” har søgt Forskønnelsespuljen om 68.000 kr. til istandsættelse
af gadekær og det grønne område omkring det i Stavreby.
Samme forening har også søgt Nordea Fonden om penge til et telt til
brug ved bl.a. forskellige arrangementer i Stavreby Havn.
6. Brugsen
Der er forlydender om, at Brugsen skulle være blevet solgt i dag eller i
morgen. Forhandlingerne var vist på plads, der manglede bare de
sidste underskrifter. Vi venter spændt.
7. Kulturdagen ”set i bakspejlet”
Dette punkt er sat på dagsordenen for at takke gruppen bag
arrangementet for en fantastisk indsats. Vi har hørt ros fra Præstø,
Næstved, Vordingborg og så selvfølgelig Jungshoved. Det var et
overmåde flot arrangement.
Bankforbindelse: Møns Bank: konto 6140-0004078513
CVR nr. 34385063
Formand: Gerda Silke Holm E-mail: gerda. [email protected]
Telefon: 36467830/21809205
Lokalrådet i Jungshoved
8. Skolen
KIF udvalgets forslag til egnshuse er vedtaget i kommunalbestyrelsenman kan læse hele referatet på kommunens hjemmeside. Styregruppen
for Jungshoved skole er indkaldt til møde med forvaltningen d.6.10,
hvor der forhåbentlig bliver svar på mange spørgsmål og
bekymringer.
Mht. til tilskud er det kort sagt sådan, at kommunen før har betalt for
driften, altså lys, vand, varme, renovation uden at styregruppen har
været involveret i det. Nu bliver det en del af skolens opgave at betale
for disse ydelser, men der bevilges til alle 4 kommunale et drifttilskud
udregnet pr. m² ( Det er ca 14.000 kr mindre end den udgift, der
faktisk er til disse poster, pt. 140.000 kr) og et tilskud til
vedligeholdelse til alle kommunale og private "forsamlingshuse" igen
udregnet pr. m², dog er det sådan at drifttilskud og vedligeholdelse til
alle nævnte huse skal være en nulløsning, altså det må ikke koste mere
end i pt. Da nogle skal have mere end tidligere, er der så nogle, der får
mindre bl.a. Jungshoved skole!
(Der afsættes desuden en ekstrabevilling til Køng og Viemose til
klimaskærm i det kommende budget)
Alt gøres i et forsøg på at harmonisere noget, som er fuldstændig
forskelligt. En ny udfordring, men stadig bedre end at købe skolen for
en krone og fortsætte uden drifttilskud, som var det udspil, der med
god støtte fra hele halvøen, blev stoppet i foråret.
En anden udfordring bliver det rent administrative, hvor vi håber på et
godt samarbejde, så frivilligheden fortsat vil være stor i vores område.
Endelig kan der tilføjes, at skolens hensigt er, fortsat kun at leje ud til
overnatninger og bevare det gode samarbejde vi har med
forsamlingshuset, som tager sig af private fester etc. Men alt det
vender skolens styregruppe tilbage til, når vi ved mere om vilkårene
efter d.6.10.
9. Evt.
Jette orienterede om, at hun havde fået ”de sidste påskeliljer” fra
frivillighedspuljen. Man blev bedt om at hente løg og sætte dem rundt
om skilte og andre steder, hvor de vil pynte i landskabet.
Bankforbindelse: Møns Bank: konto 6140-0004078513
CVR nr. 34385063
Formand: Gerda Silke Holm E-mail: gerda. [email protected]
Telefon: 36467830/21809205
Lokalrådet i Jungshoved
Vi har fået lovning på 100 planter til næste år, og vi talte om, at det
kunne være hyggeligt, men nogle ”krukker, små cementrør, eller
lign.” ved indkørslen til vores byer som en slags ”Velkommen”.
Jette mangler mindst èn samarbejdspartner til hele det store arbejde,
hun udfører, så ring, - mail gerne til hende om, at du gerne vil være
med i gruppen.
Gerda orienterede om, at Integrationsrådet inviterer til foredrag:
”Vejen til integration” med Janus Nabil Bakrawi (”Rod. En fighters
fortælling”)
Mødet sluttede i god ro og orden. Alle hjalp som sædvanlig med at rydde op.
Tak for det.
Referent: Gerda
Bankforbindelse: Møns Bank: konto 6140-0004078513
CVR nr. 34385063
Formand: Gerda Silke Holm E-mail: gerda. [email protected]
Telefon: 36467830/21809205