fuld rapport - Om skolen - Hotel

ØKOLOGISK OMLÆGNING
PÅ HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN
Indhold
Introduktion
4
4
5
8
10
11
Evalueringens formål
Datamateriale
Økologiprojektets baggrund og målsætning
Kortlægning af Hotel- og Restaurantskolen
Oversigt over økologiprojektet i korte træk
Oversigt over økologiprojektets organisering og samarbejdspartnere
Redegørelse af økologiprojektets målsætninger
12
Økologisk omstilling af samlet fødevareindkøb
14
Økologisk omlægning af kantinen
16
16
16
18
21
2
4
Indledning og forløb
Omlægning af råvarer og indkøb
Kompetenceløft af kantinemedarbejderne
Opsummering
Økologisk omlægning af undervisningen
22
22
25
28
32
34
Indledning
Omstilling af råvareforbrug og indkøb i undervisningen
Kompetenceløft af underviserne
Underviserne om kompetenceløftet
Eleverne om undervisernes komptencer
Opsummering
Formidling af økologiprojektet
36
40
36
En stor organisation
Økologiprojekt for alle ansatte
Konklusion
42
22
42
Økologi i gryden og i hjertet
3
Introduktion
Evalueringens formål
Evalueringen er en ekstern proces- og effektevaluering
med det overordnede formål at dokumentere og belyse
processen og effekten af gennemførte økologiprojekt,
”Økologisk omlægning af råvareforbrug i kantine og
undervisningskøkkener på Hotel- og Restaurantskolen”.
Økologiprojektet har et todelt formål:
1.
2.
At omstille Hotel- og Restaurantskolens samlede
indkøb af fødevarer til 60 % økologi og omstille
skolens kantine til 75 % økologi
At gennemføre en økologisk omstilling af køkkenundervisningen samt gennemføre kompetenceløft
af alle køkkenundervisere på Hotel- og Restaurantskolen.
medarbejdere, elever og eksterne aktører tilknyttet
projektet samt en række udsendte spørgeskemaer. I alt har 19 personer medvirket i personlige interviews.
Dette har været repræsentanter fra hhv. skolens ledelse,
underviserne, kantinemedarbejderne og eleverne samt
skolens leverandører og projektets eksterne aktør,
Københavns Madhus. Herudover er der blevet afholdt
fire gruppe-fokusinterviews, hvor i alt 27 personer
deltog. Ét fokusinterview med underviserne, to med det
administrative personale og ét med en gruppe elever.
Datamateriale
Datamaterialet omfatter yderligere en række deltager­
observationer i skolens køkken- og teoriundervisning
(heriblandt underviseres bestilling og afhentning af
råvarer), ledelsesmøder, undervisningsmøder samt
deltagelse i den daglige gang for medarbejderne på
Hotel- og Restaurantskolen, både i arbejdet og pauserne.
Observationerne har taget form af aktiv deltagerobser­
vation, som ofte har omfattet uformelle samtaler og
direkte deltagelse i undervisningen.
Hertil er datamaterialet understøttet af tre forskellige
spørgeskemaer målrettet hhv. samtlige 85 undervisere,
samtlige 65 ansatte (som administrativt personale og
driftspersonale) og knap 1000 elever på grund- og
hovedforløb i perioden marts og april. Blandt under­
visere har 25 returneret spørgeskemaet i udfyldt stand.
Blandt det administrative personale og driftspersonalet
har 29 returneret i udfyldt stand. Af eleverne har 284
returneret i udfyldt stand.
Datamaterialet til rapporten er indsamlet gennem
perioden 10. februar – 1. maj 2015. Materialet består af
indsamlede deltagerobservationer fra skolens daglige
virke i denne periode. Herudover består materialet til
rapporten af gennemførte interviews med skolens
Deltagerobservation, interviews og spørgeskemaer er
metodetilgange med en intern understøttende effekt.
Således er tendenser fra spørgeskemaer blevet undersøgt uddybende via interviews og deltagerobservationer.
Evalueringen sætter fokus på hvilke kompetencer, viden,
holdninger og værktøjer til at implementere økologi som
en solid, integreret del af Hotel- og Restaurantskolen,
som medarbejdere og undervisere på skolen har opnået
via projektets aktiviteter. Evalueringen tager udgangspunkt i skolens forskellige arbejdsområder for at belyse
hver arbejdsområdes opnåede erfaringer med projektet.
Yderligere belyser evalueringen udvalgte erfaringer og
tiltag i projektet, der har haft særlig fremmende effekt for
omlægningen med henblik på en fortsat implementering
af økologi på Hotel- og Restaurantskolen.
4
Ligeledes har spørgeskemaerne belyst udbredelsen af
enkeltstående erfaringer, som fremgår via interviews
og/eller deltagerobservationer. Tilsammen har dette
givet et billede af en række gennemgående erfaringer
og tendenser i økologiprojektets implementering, som
fremgår af denne evaluering.
Hotel- og Restaurantskolens økologiske
omlægnings­projekt har fået økonomisk støtte
af EU og fra Fødevareministeriets Landdistrikts­
program som led i regeringens handlingsplan 2020.
Økologiprojektets baggrund og målsætning
Økologiprojektet er en del af skolens overordnede
vision om, at sundhed, økologi og bæredygtighed skal
være synlige faglige elementer i alle skolens aktiviteter.
Denne vision blev formuleret i 2013, og det økologiske
omstillingsprojekt er det første projekt igangsat på
denne baggrund. Siden er flere fulgt efter.
Som førende skole i Danmark for uddannelse af kokke,
ernæringsassistenter, gastronomassistenter, smørre­
brødsjomfruer, catere, tjenere og receptionister er
det for Hotel- og Restaurantskolen vigtigt at være
på forkant med udviklingen inden for al planlægning,
tilberedning og fremstilling af mad – både i den offentlige
og den private bespisning. I tilknytning hertil lægger
Hotel- og Restaurantskolen vægt på vedvarende at
arbejde innovativt med måltidernes sammensætning
og herunder fokus på oprindelse, sæson og kvalitet af
råvarer, råvareudnyttelse og forståelse, foruden sundhed og nye måltidsløsninger, nedbringelse af madspild
samt udvikling og formidling af økologi med relevans for
receptionist- og tjenerområdet. Endvidere ønsker Hotelog Restaurantskolen at tage ansvar for ansatte, elever
og kursister ved bl.a. at være ressourcemæssigt velkonsolideret, miljøbevidst og sikre en høj grad af økologi.
I forlængelse heraf har Hotel- og Restaurantskolen
udarbejdet føromtalte vision for, at sundhed, økologi og
På Hotel- og Restaurantskolen arbejder vi
kontinuerligt med en sundhed-, økologi- og bæredygtighedsindsats. Det gennemsyrer alt, hvad vi
laver – både drift, miljø og undervisning. Og det er
også noget, vi tænker over i vores tryksager.
sundhed
økologi
bæredygtighed
www.hrs.dk
No. 001
KLIMA-NEUTRAL
TRYKSAG
”Jeg tror ikke, at man skal vælge økologi for kvalitetens
skyld. Du skal gøre det for naturens skyld”.
bæredygtighed skal træde tydeligt frem i alle skolens
aktiviteter. Økologiprojektet udspringer af denne vision
og virker direkte og indirekte understøttende for alle tre
områder. De tre parametre bliver en integreret del af al
undervisning samt fremstilling af mad på alle niveauer
på skolen og dermed også i indkøbsleddet, tjener- og receptionistområdet, i studie- og arbejdsmiljø samt husets
øvrige generelle drift.
For at virkeliggøre Hotel- og Restaurantskolens vision
skal økologien have en synlig og fremtrædende plads i
alle undervisningssammenhænge, og det er derfor alfa
og omega at sikre et kompetenceløft af skolens medarbejdere vedr. økologi. For at skabe sammenhæng er
det yderligere naturligt, at en andel på mindst 60 % af
skolens indkøb består af økologiske råvarer og at skolens
kantine, som hver dag bespiser både elever og ansatte,
også gennemgår en økologisk omlægning og opnår en
økologiprocent på 75 %.
Økologiprojektets målsætning er todelt og har til hensigt:
1.
2.
At omstille Hotel- og Restaurantskolens samlede
indkøb af fødevarer til 60 % økologi og omstille
skolens kantine til 75 % økologi. I tilknytning hertil
skal indkøbsstrategi, råvarehåndtering og lagerbeholdninger understøtte indsatsen
At gennemføre en økologisk omstilling af køkkenundervisningen samt gennemføre kompetenceløft
af alle køkkenundervisere på Hotel- og Restaurant­
skolen. Dels for at understøtte den økologiske
omstilling generelt på skolen, og dels for at sikre,
at økologi bliver solidt integreret i undervisningen i
alle skolens uddannelser, og at eleverne viderefører
økologien efterfølgende både til privat og offentlig
bespisning.
Kortlægning af Hotel- og Restaurantskolen
Hotel- og Restaurantskolen er en selvejende organisation
med en tilhørende bestyrelse. Nuværende direktør for
skolen er Søren Kühlwein Kristiansen og bestyrelsesformand er Allan Agerholm, CEO Bellacenter. Hotel- og
Restaurantskolen er Danmarks største fagskole inden
for hotel- og restaurantbranchen og har eksisteret
siden 1922. Med afsæt i historiske traditioner fremstår
skolen som en moderne skole, der tilbyder hele viften af
uddannelser inden for branchen, stor faglig ekspertise
og et væld af brancherelaterede aktiviteter, events,
konkurrencer m.m. Skolen forholder sig løbende til at
implementere forandringer i skolens mange aktiviteter
ud fra de tendenser og faglige dagsordner, som måtte
dominere inden for relevante fagområder både nationalt
og internationalt.
Hotel- og Restaurantskolens mission er at uddanne
elever og kursister på alle niveauer til branchen.
Det er skolens ambition at være et kompetence- og
videns center på bespisningsområdet, nationalt som
internationalt, og være trendsætter på alle niveauer i
uddannelseshierarkiet, hvilket også fremgår af skolens
handlingsplan. Skolen forholder sig løbende til at implementere forandringer i sine mange aktiviteter ud fra de
tendenser og faglige dagsordner, som måtte dominere
inden for relevante fagområder.
Hotel- og Restaurantskolen arbejder ud fra følgende
vision om at:
•
8
•
•
Være attraktiv overfor vores elever, studerende og
kursister
Være branchens foretrukne samarbejdspartner
Have et pædagogisk og fagligt innovativt miljø
•
•
•
Være en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere og
ledelse
At til enhver tid være økonomisk og ressourcemæssigt velkonsolideret
Være miljøbevidst.
Hotel- og Restaurantskolen har i de seneste år udvidet
viften af uddannelsestilbuddene. Tilbuddene spænder
derfor bredt lige fra 10. klasse og brobygningsforløb, til
EUD, HTX og EUX samt et bredt tilbud af efteruddannelsestilbud. Skolen står for at uddanne 1/3 af alle (ny)
uddannede inden for branchen i hovedstadsregionen.
Konkret er det ca. 6.000 elever årligt.
Derudover er ca. 4.000 kursister årligt tilknyttet
Hotel- og Restaurantskolen i forbindelse med deres
efteruddannelse.
Skolens brede, brancherelaterede uddannelsesvifte vil
på sigt have potentielt stor effekt på kendskab og kompetencer i forhold til økologi hos kommende køkkenchefer,
køkkenledere, ernæringsassistenter, catere, m.fl.
Erhvervsuddannelser:
Hotel- og Restaurantskolen tilbyder følgende erhvervsuddannelser i fællesindgangen ’Mad til mennesker’, både
grund- og hovedforløb:
•
•
•
•
•
•
•
•
Gastronom med specialet kok
Gastronom med specialet smørrebrødsjomfru
Gastronom med specialet cater
Gastronomassistent
Ernæringsassistent
Ernæringshjælper
Konference- og selskabstjener
Tjener
•
•
•
•
Receptionist
10. klasse – en erhvervsklasse med særlig fokus på mad
Grundforløb i bager- og konditoruddannelsen
Skolen er godkendt som skolepraktikcenter og
danner praktikramme for 100 elever årligt.
Særlige uddannelser af kortere varighed:
•
•
•
•
•
Sommelier-uddannelsen – en uddannelse målrettet
vin og drikkevarer på specialiseret niveau
Chocolatier-uddanelsen – en nyudviklet uddannelse
for chokoladenørder og som skal efterkomme et behov på at kunne specialisere sig og gå i dybden med
et bestemt område i gastronomiens verden
Kellner-uddannelsen – ølverdenens svar på sommelieruddannelsen
Lederuddannelse – retter sig mod nye og kommende ledere/mellemledere, der arbejder med drifts- og
personaleansvar, f.eks. restaurantchef, køkkenchef,
receptionistchef, kantineleder eller har en anden
leder- eller mellemlederfunktion.
Food coordinator-uddannelsen med fokus på ressourcebrug og reducering af madspild.
Kurser og efteruddannelse:
Der udbydes mere end 80 forskellige kurser og efteruddannelser for faglærte og ikke-faglærte inden for hotelog restaurantbranchen. En del af disse er skræddersyede til specifikke virksomheder, mens andre gennemføres
i AMU-regi samt under ’Åben Uddannelse’. Endvidere holder skolen kurser i gastronomisk teambuilding, foredrag
og deltager i events om aktuelle temaer. Derudover deltager skolen i et væld af konkurrencer – både forskellige
elevkonkurrencer og branchekonkurrencer. En stor del
af den målrettede og intensive forberedelse og sparring
hertil foregår på Hotel- og Restaurantskolen.
9
Kantinen på Hotel- og Restaurantskolen består af en
elevkantine og cafe, Café Klinken, samt en medarbejderkantine og et fælles køkken. Kantinen virker i tillæg
som elevpraktikcenter for ca. 100 elever årligt. Kantinen
har ti faste medarbejdere, der også agerer undervisere
for elevpraktikanterne. Medarbejderne har et primært
ansvar for kantinens forskellige arbejdsområder samt
ansvar for elevpraktikanternes oplæring.
Den økologiske omlægning af råvareforbrug i kantinen
gik officielt i gang pr. 1. marts 2014.
2013
Kantinen:
Oktober
2014
Oversigt over økologiprojektets aktiviteter
Løbende
•
•
•
Arbejdspakke: Projektledelse, synergi, formidling og
evaluering
Arbejdspakke: Økologisk omstilling af råvareforbrug
i undervisningen- samt kompetenceløft af køkkenundervisere på Hotel- og Restaurantskolen
Arbejdspakke: Økologisk omstilling af skolens samlede
indkøb samt omlægning af kantinen.
Projektet påbegyndtes med kortlægning og analyse af
det nuværende råvareforbrug, videns- og kompetence­
niveau på Hotel- og Restaurantskolen. Derefter fulgte
en forberedelses- og udviklingsfase, som havde til
formål at sikre omlægning af konventionelle råvarer
til økovarer ud fra samme økonomiske budget, samt
sikre at indsatsen blev målrettet, relevant og imødekom
skolens behov. Herefter fulgte en gennemførelsesfase,
hvor der sideløbende blev dokumenteret og evalueret
på effekter og forandringer mhp. forankring, formidling
og vidensdeling. Denne evaluering er et resultat af dette
arbejde og hører således til arbejdspakke 1.
10
Evaluering og dokumentation af
projektets aktiviteter
Faglige fyraftensmøder
Økologisk omlægning af indkøb og
råvarer bestilling
Udarbejdelse af undervisnings­
materiale
Supervision af køkkenundervisning
Uddannelsesdage for køkkenunder­
visere på U1
April
•
Uddannelsesdage for køkkenunder­
visere på U2
August
•
Faglig uddannelsesdag til Svanholm og
Aarstiderne
September
•
2015
3.
Kortlægning og analyse
Januar
Økologiprojektet består af tre arbejdspakker:
2.
•
•
•
Oversigt over økologiprojektet i korte træk
1.
•
Leverandørtræf/høstmarked
Løbende
•
Supervision og faglig sparring
Januar – april
•
•
Faglige fyraftensmøde
Endelig evaluering og formidling
Maj
•
Afsluttende seminar
Oversigt over økologiprojektets
organi­sering og samarbejdspartnere
Organisering af projektet
For at sikre en god involvering af de mange deltagere –
både interne og eksterne – samt stabil koordinering og
fremdrift gennem hele projektet, etableres en række
styre- projekt- og arbejdsgrupper. I styregruppen del­
tager både interne aktører samt eksterne bidragsydere.
Projektgruppen har ansvaret for den daglige drift og
udgøres af projektleder samt Københavns Madhus og de
interne ansvarlige. Yderligere etableres arbejdsgrupper,
der sikrer realisering og fremdrift i de tre arbejdspakker.
Økologiprojektets samarbejdspartnere
Landbrug & Fødevarer
Landbrug & Fødevarer har indgående kendskab til
markedet og afsætningsforhold - både i Danmark
og internationalt. Derudover har organisationen
årelang erfaring med formidling til food servicesektoren, herunder grossister, storkøkkener,
erhvervsskoler/fødevareuddannelser.
Københavns Madhus
Madhuset er den førende aktør i Danmark, hvad
angår erfaringer og metoder i relation til økologisk
omstilling i gryder og hoveder. Madhuset har bevist,
at ”en omlægning af såvel hoveder som gryder” kan
sikre indførelse af økologiske fødevarer uden at
driftsøkonomien efter omlægningen øges.
Aarstiderne
Aarstiderne har gennem en lang årrække opbygget
en ”know how” og viden om økologisk dyrkning af
frugt og grønsager samt levering af produkterne til
forbrugerne. Endvidere har Aarstiderne opbygget
særlige kompetencer til at formidle betydningen
af de dyrkningsvilkårene, herunder viden om miljø,
natur, dyrkning og tilberedning af gode råvarer, som
giver smagsoplevelser, livskvalitet og æstetik.
11
Redegørelse af økologiprojektets målsætninger
Økologiprojektets succeskriterier var ifølge projektbeskrivelsen:
3000 elever, 95 ansatte på Hotel- og Restaurantskolen
samt 100 skolepraktikelever
•
Som nævnt bestod økologiprojektet af tre arbejdspakker
(Se side 10).
Succeskriterierne for disse arbejdspakker var at:
•
At omstille Hotel- og Restaurantskolens samlede
indkøb af fødevarer til 60 % økologi og omstille
skolens kantine til 75 % økologi. I tilknytning hertil
skal indkøbsstrategier, råvarehåndtering og lagerbeholdninger understøtte indsatsen.
At gennemføre en økologisk omstilling af køkkenundervisningen samt gennemføre kompetenceløft
af alle køkkenundervisere på Hotel- og Restaurant­
skolen. Dels for at understøtte den økologiske
omstilling generelt på skolen, og dels for at sikre,
at økologi bliver solidt integreret i undervisningen i
alle skolens uddannelser, og at eleverne viderefører
økologien efterfølgende både i privat og offentlig
bespisning.
Målet med økologiprojektet var at bidrage til en øget
efterspørgsel af økologiske råvarer for dermed at
bidrage til stigende økologisk produktion i det danske
landbrug. Hotel- og Restaurantskolen er opmærksom på
de mange miljømæssige konsekvenser, der er forbundet
med produktion af fødevarer og har et stort ønske om
at være en del af løsningen. Samtidig var målet at sikre,
at de elever, der nu og i fremtiden bliver uddannet inden
for Hotel- og Restaurantskolens mange fødevareuddannelser, naturligvis også har viden og kompetencer
til at bidrage til bæredygtige og økologiske løsninger.
Herved ønskede Hotel- og Restaurantskolen at støtte
op om de nationale målsætninger om at udbrede det
økologiske spisemærke, at landets offentlige indkøb kan
gøres mindst 60 % økologiske i år 2020, og at arealet af
økologisk landbrugsproduktion stiger.
Projektet involverer 22 køkkener, 640 dagligt spisende,
12
•
•
•
Hotel- og Restaurantskolen via et forøget indkøb
og forbrug af økologiske varer opnår en økologiprocent på 60 af det samlede indkøb, tilbyder mad
i kantinen til ansatte og elever med en økologi­
procent på 75 samt implementerer ’Det økologiske
sølv-spisemærke’.
Alle undervisere på Hotel- og Restaurantskolen
med tilknytning til køkkenundervisning på grund–
og hovedforløb, 10. klasse og efteruddannelse vil
være fagligt kompetente nøglepersoner, der løfter
økologiforbruget og sikrer, at økologien får en fremtrædende og fast plads i undervisningen.
Erfaringer fra indsatsen vil være dokumenteret og
beskrevet samt formidlet overfor andre erhvervsskoler, uddannelsesinstitutioner og branchen.
”Når vi får en eftermiddag sammen, lærer vi sammen
og taler samme sprog, i stedet for, hvis der er en eller
to som har været på kursus”.
Økologisk omstilling af samlet fødevareindkøb
Ved økologiprojektets start i september 2013 var det
kun 9 % af det samlede råvareindkøb på Hotel– og
Restaurantskolen, der bestod af økologiske råvarer.
Da skolen har et månedligt indkøb på ca. 40 ton, svarede
det på daværende tidpunkt til 3600 kg. økologiske råvarer
om måneden. Derfor var første step at projektlederen,
skolens ledelse og skolens leverandør udarbejdede en
indkøbsstrategi med henblik på et øget økologisk indkøb
og vareudbud. Strategien har taget udgangspunkt i en
systematisk forandring af de enkelte produktgrupper.
Først blev alle mejeriprodukter omlagt til økologiske
varer, herefter kolonialvarer, herefter sæsonens grøn­
sager og frugt osv. indtil alle råvaregrupperne var blevet
gennemarbejdet. Sidst er produktgrupperne kød, pålæg
og fisk blevet omlagt. Disse produktgrupper er stadig
under omlægning (pr. 1. maj 2015).
Visse varer, som for eksempel mel og gryn, har umiddelbart været ukomplicerede for leverandøren at tilbyde i
økologiske varianter, da prisændringer og forsynings­
sikkerhed var uden betydelige problemer.
Andre varer, som for eksempel ost og æg, har udgjort en
større udfordring i forhold til forsyningssikkerhed af
de ønskede mængder og til en pris der kunne matche
budgettet.
Den største udfordring, sortiment- og prismæssigt,
har omhandlet kød og pålægsvarer, og er omlægningen
stadig i proces. Såfremt det har været muligt, har dansk
sæsonfrugt og -grønt været prioriteret og visse grupper
af frugt og grønt har været lukket for bestilling i visse
årstider.
Ved projektets afslutning er en lang række konventionelle
varenumre slettet fra indkøbslisten og erstattet med
økologiske varer. Økologiprojektets omlægning af skolens
14
samlede vareindkøb har således lagt grunden til den
økologiske omlægning i både kantinen og i undervisningen.
Yderligere er omlægningen af indkøbet blevet understøttet af en ændring af skolens bestillingssystem.
Forandringen består i en indarbejdet synlig markering
af alle produkter, således at det er let og overskuleligt at
prioritere de økologiske produkter. Yderligere får
underviserne ved endt bestilling en opgørelse over,
hvilken samlet økologiprocent de har opnået efter
endt bestilling. Det understøtter den undervisning og
formidling, der altid finder sted efter en varebestilling til
undervisningsbrug.
Økologisk omlægning af kantinen
Indledning og forløb
Økologiprojektets delmål bestod i at omstille Hotel- og
Restaurantskolens samlede økologiforbrug til 60 % og
kantinens økologiprocent til 75 %. Hertil skulle indkøbsstrategier, råvarehåndtering og lagerbeholdninger
understøtte indsatsen. Den økologiske omstilling af
kantinen begyndte officielt i marts 2014. Omstillingen
fremstår som en succes idet målsætningen på 75 %
økologisk varer indkøb blev nået i september 2014. Ved
projektets afslutning pr. 1 maj 2015 lå tallet på 80 %.
Dette kapitel omhandler den økologiske omstilling af
kantinen. Kapitlet vil tage udgangspunkt i kantinens
omlægning af råvarer og indkøb og vil løbende belyse
medarbejdernes erfaringer med samme. Kapitlet vil
ydereligere belyse kantinemedarbejdernes faglige
udvikling igennem processen. Løbende vil der blive
reflekteret over, hvilke kompetencer og redskaber
medarbejderne med fordel har gjort brug af for at
imødekomme omstillingens udfordringer.
Omlægning af råvarer og indkøb
Økologi vs. nøglehulscertificering
Et år før den økologiske omlægning i kantinen startede,
blev et andet forandringsprojekt igangsat i køkkenet
med ønske om at blive en nøglehulscertificeret kantine.
Denne omstilling har også haft indflydelse på kantinens
vareindkøb. De to omstillinger har indvirket på hinanden
og kan til tider være vanskelige at skelne mellem, både
for medarbejdere og gæster i kantinen. Overlapningen
af de to forandringer omhandler især kantinens indkøb
af sæsonvarer, mængden af grøntsager og kantinens
udvalg af råvarer generelt. Disse områder fremstår som
en gråzone mellem de to omstillinger og kan opfattes
som tilhørende begge. Medarbejdere og kunder i
kantinen udtrykker umiddelbart, at de godt kan skelne
16
mellem de to omstillinger, men det modsatte fremstår
ofte når de forskellige aktører italesætter og specificerer
de to koncepter. For eksempel udtaler praktikanter i
kantinen, at de især har oplevet omstillingen til økologi
via den øgede mængde af grøntsager der skal skrælles.
Samtidig udtrykker medarbejdere i kantinen, at de har
oplevet samme tendens, men udtaler at ”det er jo ikke
økologiens skyld, det er nøglehullet”. Gråzonen mellem
de to omstillinger synes at have en indvirkning på
omstillingerne, idet holdninger til det ene koncept bliver
forvekslet med det andet. Derudover har sammenfaldet
af de to omstillinger haft indvirkning på hinanden på et
mere praktisk plan, da nøglehulscertificeringen har sat
en række rammer og begrænsninger for den økologiske
omstilling.
Omlægning af indkøbsvaner
Omstillingen af kantinens vareindkøb bliver af kantinens
medarbejdere beskrevet som en vanskelig, men positiv
proces. For at igangsætte den økologiske omstilling af
kantinen bedst muligt, har det været en fordel at kortlægge kantinens tidligere indkøbsvaner. Denne kortlægning er blevet understøttet af Københavns Madhus med
henblik på at frigive en række økonomiske midler netop
vha. Omlægning af kantinens indkøbsvaner. Ved at tage
udgangspunkt i tidligere indkøbsvaner har det været
muligt for kantinen at gennemføre en gradvis omlægning. Således er konventionelle varer blevet usluset
løbende og erstattet af en økologisk omstilling med
fokus på et øget forbrug af sæsonvarer og -grønt. Denne tilgang har hjulpet overgangen til at blive så flydende
som mulig og samtidig skabt plads og tid til at implementere de nye indkøbsvaner gradvist. Idet kantinen
har haft ekstra økonomiske midler til at imødekomme
omstillingen, har muligheden for en direkte konvertering
af nogle varer været mulig. Dette gælder for eksempel
mejeriprodukter og visse kolonialvarer, der ikke omfatter
en større prisstigning. Samtidig har kortlægningen af
kantinens indkøbsvaner fremvist et samlet forbrug, der
har hjulpet til et fremadrettet indkøb af større mængder
til billigere priser.
Økologi vs. sæson
Som nævnt har kantinen gradvist indsluset flere sæsonvarer. Praktisk har det resulteret i at udvalget, men ikke
mængden, af grøntsager i vintermånederne er faldet
betydeligt. Traditionelle grøntsager, som for eksempel
tomater og agurker, er blevet erstattet af sæsonens
grønt, som kål og rodfrugter, og forbruget af disse er
derfor steget i specifikke måneder.
Denne del af omstillingen har krævet en ekstra indsats i
form af udarbejdelse af nye opskrifter samt planlægning
af vareindkøb tilpasset de forskellige årstider.
Det ekstra arbejde har primært været gennemført at
køkkenlederen, hvilket har styrket en målrettet omstilling,
men også skabt en mere sårbar forankring.
Gamle arbejds- og indkøbsvaner blandt medarbejderne
har således let sneget sig ind i hverdagen og sinket
omstillingen, hvis rammerne for nye bestillings- og
arbejdsvaner ikke er blevet fastsat tydeligt.
For at imødekomme denne udfordring – og ikke mindst
for at undgå interessekonflikter – fremstår dialog og
fælles ansvar for omstillingen som positive redskaber.
Det fremstår vigtigt, at medarbejderne inkluderes
i omstillingen ved hjælp af en fælles forståelse og
ansvarsfølelse for omstillingen samt indlæring af nye
arbejdsmetoder og mulighed for indflydelse på dele af
processen. Denne sidste del er blandt andet opnået via
projektets kompetenceløft, som vil blive belyst i
følgende afsnit.
17
I tillæg til en række vaneændringer af medarbejdernes
arbejdsmetoder, har kantinens økologiske omstilling
også udfordret gæsternes spisevaner. I denne proces
har dialog og meningsdannelse været vigtige redskaber
for udviklingen. En medarbejder fortæller for eksempel:
”Når en kunde har sagt til mig at det er en dårlig kantinemad, fordi der mangler for eksempel tomater, så har
jeg spurgt [kunden]: har du tomater i din have lige nu?
[og sagt til kunden at] Det har jeg ikke, men når jeg får
det, så får du også tomater i din mad”.
Kantinens økologiske omstilling bliver som nævnt let
forbundet med mangel på udvalg af varer i kantinen.
Denne sammenkobling bunder på mange måder i et
dilemma om valget af sæsonvarer, som hører til i den
førnævnte gråzone, idet økologi ikke nødvendiggør brug
af sæsonvarer. I denne forbindelse fremstår et fælles
kompetenceløft af både medarbejdere og gæster som
et positivt bidrag til denne udvikling, da dette understøtter en forståelse af valget af, og konsekvenserne
ved, en økologisk omlægning af kantinen. Dette bliver
belyst i følgende afsnit.
Medarbejderne gør opmærksom på, at der ved omlægningen til økologi også skal tages højde for en større
forskelligartethed af den enkelte råvaretype.
Et eksempel på dette bliver for eksempel beskrevet
således af en medarbejder: ”12 blomkål er ikke altid 12
blomkål”. De enkelte råvarer opleves altså mere varierende
i størrelse, smag og udseende året rundt og fra bestilling
til bestilling, end den konventionelle råvare gør. For at
imødekomme denne udfordring har man benyttet sig
af dialog med leverandøren som et positiv redskab. Idet
leverandøren opnår en viden om indkøberens behov,
18
forekommer det lettere at imødekomme udfordringerne
med råvarens variation på forhånd ved at informere om
de forskellige varers fremtoning og alternativer.
Et resultat af denne dialog har bestået i en øget fælles
forståelse og forventningsafstemmelse mellem indkøber
og leverandør ifht. den enkelte råvare. Når leverandøren
får en fornemmelse af, hvor meget indkøber forventer
at 12 blomkål fylder eller vejer, er det lettere for leveran­
døren at bestille den mængde, som indkøberen har behov
for. Bestillingen kan også forenkles ved at afskrive
bestillinger i stk. og i stedet omlægge til bestillinger i
vægt eller fylde. Lignende gør sig gældende for prisen
af forskellige varer. Viden om kantinens samlede indkøb
gør det lettere for leverandøren at indkøbe i større
mængder og samtidig tilbyde en bedre pris.
Kompetenceløft af kantinemedarbejderne
Som nævnt består en af omlægningsprocessens
udfordringer i det begrænsede udvalg af økologiske
varer sammenlignet med konventionelle. Denne
oplevede udfordring bunder blandt andet i kantinens
prioritering af sæsonvarer frem for økologiske varer
fra udlandet, hvilket særligt i vintermånederne har
resulteret i et mere begrænset udvalg af forskellige
råvarer og haft betydning for, hvilke varer kantinen har
haft til rådighed. Herudover har et begrænset udvalg
af økologiske varer hos kantinens leverandør – særligt i
starten af omlægningen - samt visse prisstigninger også
sat begrænsninger for kantinen udvalg af varer.
For at imødekomme denne udfordring har kompetenceløftets eksterne sparring med blandt andet Københavns
Madhus været et brugbart redskab. Madhuset har stor
erfaring med omlægning af kantiner og deres hensigt er
blandt andet at bidrage til nye arbejdsvaner, udvikling af
opskrifter og nye tilberedelsesmetoder. Da kantinen har
været underlagt en forandringsproces for at blive nøglehulscertificeret, har Madhusets bidrag til den økologiske
omstilling, til tider været en udfordring at få passet ind
i rammerne for Nøglehullet. En medarbejder beskriver
sparingen med Madhuset således:
”Det har været en lidt svær proces. De [Københavns
Madhus] er jo heller ikke så meget inde i nøglehullet, så
de har skulle vise os nogle ting, og når de så har gjort
det, så har det jo også været skidegodt det de har lavet.
Problemet er bare, at det er de færreste af tingene, vi
kan bruge, fordi vi samtidig kører Nøglehullet”.
Denne betragtning gør opmærksom på, at den økologiske
omlægning af kantinen har skulle tilpasses kantinens
forudsatte rammer. Denne udfordring har medarbejderne
blandt andet imødekommet ved at tage imod Københavns
Madhus’ tilbud og derefter selv tilpasset disse ind i
kantinens rammer. En medarbejder forklarer blandt
andet denne proces således:
”Nu er det jo ikke alle retter på en buffet, der skal være
nøglehulsmærket. Så har vi sat dem ind lidt hist og pist,
hvor det passer. Det er fint nok.
Vi har taget de opskrifter, som madhuset har lavet, og
så har vi lavet dem om og passet dem ind et eller andet
sted. Og det må du godt”.
I processen med at inddrage den økologisk omlægning
i de på forhånd fastsatte rammer har det fremstået
vigtigt at kortlægge netop disse rammer og kantinens
målsætninger på forhånd. Kantinen fungerer som et
praktikcenter for 100 elever om året. Medarbejdernes
rolle er derfor ikke kun at lave mad til kantinen, men også
sørge for oplæring og vejleding af praktikanterne. Dette
20
skaber en ekstra praktisk udfordring for kantinemedarbejderne, der samtidig med, at de selv skal tilpasse sig
de nye omlægninger, føler, at de skal lære det nye fra sig.
For at imødekomme denne udfordring bedst muligt har
skolen med fordel skabt plads til indlæring uden for
medarbejdernes vanlige arbejdsplads og i fællesskab.
Således beskriver medarbejderne, at de har fået den
største optimering med sig, når de samlet har kunne
tage på kurser udenfor huset. Dette skaber plads til
fordybelse og indlæring, samtidig med at medarbejderne
føler, at de kan tage det tillærte med sig tilbage og
tilpasse i kantinens rammer. I denne proces fremstår
fællesskabet vigtigt, idet alle medarbejderne lærer
de samme nye redskaber, som de herefter lettere og
hurtigere kan implementere. En medarbejder udtrykker
det således:
”Når vi får en eftermiddag sammen, lærer vi sammen og
taler samme sprog, i stedet for, hvis der er en eller to som
har været på kursus. Det drukner, når du kommer hjem.
(…) Vi bliver sammen enige om, hvad der er godt og hvad
der ikke er godt. Så går snakken og ideerne”.
Det fremstår vigtigt at medarbejderne i fællesskab
bliver enige om, hvad der er ’godt’ og ’dårligt’ i forhold til
deres opfattelse af kantinens rammer, behov og værdier.
Medarbejderne pointerer vigtigheden i at kunne tilpasse
den nye viden ind i kantinens rammer ved at udvælge de
dele af kompetenceløftet, som de synes at kunne bruge.
Et eksternt kompetenceløft af kantinens medarbejdere
synes altså at kræve et grundigt kendskab til kantinens
rammer og behov eller bestå af en eksponering af nye
kompetencer og redskaber, som medarbejderne selv kan
udvælge og passe ind.
Udviklingen af et fælles værdisæt fremstår særligt som
en positiv del af omstillingsprocessen.
Følelsen af et socialt fællesskab virker motiverende for
medarbejderne, og der fremstår en fælles begejstring
blandt medarbejderne over at kunne bakke op om en
økologisk udvikling igennem deres arbejde.
Medarbejdernes udtrykte begejstring varierer i form.
Således udtrykker en medarbejder sig for eksempel
positivt overfor den konkurrencefølelse, der opstår
ved at kunne opnå det økologiske spisemærke, mens
en anden medarbejder udtaler sig uforstående over for
samme og mener, at det er indhold fremfor eksponering,
som er vigtigt. En tredje medarbejder fortæller, at hun
finder motivation i kreativiteten ved at finde og udarbejde
nye produkter med en høj økologi-procent. Således er
medarbejdernes motivationer forskellige, men fælles
for de fleste medarbejdere er, at de udtrykker sig positivt
om vigtigheden af en høj økologi-procent i deres kantine.
Denne fælles værdiopfattelse synes særligt at blive
skabt igennem et socialt og målrettet kompetenceløft af
alle medarbejderne og med hensyn til kantinens fastsatte
rammer.
Opsummering
Den økologiske omlægning af kantinen fremstår som en
succes, idet målsætningen på 75 % økologi blev opnået
inden for projektets tidsramme. Omlægningen bliver
af kantinemedarbejderne beskrevet som en vanskelig,
men positiv proces. Omlægningen er hjulpet på vej af en
kortlægning over kantinens samlede vareindkøb samt af
rammerne for kantinens arbejdsgange. En kortlægning
af kantinen har været hjulpet på vej af Københavns
Madhus, der som ekstern aktør har erfaring med
omlægning af kantiner og kan se kantinen med nye øjne.
Yderligere fremstår det understøttende for omlægningen,
at kantinemedarbejderne har haft mulighed for et fælles
kompetenceløft i form af kurser og fælles indlæring.
Kompetenceløftet har haft størst opnået effekt, når det
har været muligt at tilpasse en ny læring ind i kantinens
forud fastsatte rammer og behov. Dette er blandt andet
blevet gjort ved at medarbejderne har taget den nye
læring til sig og selv tilpasset den til kantinens behov.
Samtidig har det fremstået positivt, når kantinens
medarbejdere samlet har kunne tage ud af huset i
forbindelse med kompetenceløftet frem for individuelt.
En fælles ny indlæring uden om medarbejdernes vanlige
arbejde skaber ro og rum til læring. Den kollektive indlæring
virker fremmende for en hurtigere forandringsproces,
da der opstår en fælles forståelse af den nye læring og
styrkelse af medarbejdernes sammenhold.
21
Økologisk omlægning af undervisningen
Indledning
Den økologiske omlægning af undervisningen bestod
dels i en omlægning af råvareforbrug og -indkøb i under­
visningen samt et kompetenceløft af alle køkkenundervisere på skolens grund- og hovedforløb, 10. klasse og
efteruddannelseskurser. Kompetenceforløbet skulle
sikre, at underviserne både teoretisk og praktisk kunne
forandre undervisningen til at tage afsæt i økologi og
økologiske fødevarer med henblik på, at eleverne skulle
kunne bære det videre både i praktik og jobmæssig
sammenhæng.
Dette kapitel vil først og fremmest belyse den økologiske
omstilling af råvareforbrug og indkøb til undervisningen,
og vil dernæst reflektere over processens forløb og udvikling. Herefter beskrives undervisernes kompetenceløft med fokus på undervisernes egne erfaringer med
projektet.
Omstilling af råvareforbrug og indkøb i
undervisningen
Den økologiske omstilling af råvareforbrug og -indkøb
til undervisningen fremstår som en succes, idet økologi­
procenten pr. 1 maj 2015 lå på 66 % for dette område.
Udviklingen af denne omlægning har fulgt skolens samlede omlægning af råvarer, hvor udvalget af økologiske
varer løbende er udvidet og blevet mere tilgængelig for
underviserne.
I undervisningen er den enkelte underviser ansvarlig
for egen bestilling af varer til sin klasses forbrug i hver
undervisningstime. Via et fælleslager på skolen tilknyttet den pædagogiske afdeling, kan underviserne i
tillæg hente de mest gængse råvarer, som stort set altid
22
indgår i en køkkenundervisning. Disse råvarer indgår
ikke direkte i undervisernes enkelte budget og fremstår
derfor som en ekstra økonomisk og praktisk ressource.
Ved bestillingen af varer kan underviserne vha. skolens
bestillingssystem følge ændringen af procenter for
hver vare, der bestilles, samt se den samlede økologiske
procentdel for den samlede bestilling. Underviserne
udarbejder selv opskrifter til brug i deres undervisning,
og varebestillingen skal sendes af sted til skolens leverandør minimum fire dage før undervisningen afholdes.
Underviserne har et fast rådighedsbeløb pr. elev, som
varierer mellem grund- og hovedforløbene. Ved bestilling
af varer fremgår en oversigt over underviserens samlede
rådighedsbeløb pr. klasse for hele undervisningsforløbet.
Således kan undervisernes udgifter variere mellem hver
enkel undervisningstime, så længe det samlede budget
overholdes i sidste ende.
Underviserne har i stor grad været opmærksomme på
den økonomiske faktor ved omstillingen til økologi, da de
i første omgang ikke har fået afsat et større rådighedsbeløb pr. elev til brug af økologiske varer. Imidlertid har
skolen afsat ekstra midler for at understøtte omlægningen
økonomisk, men langt fra alle undervisere har taget
disse midler i brug. For at imødekomme den økonomiske
udfordring har underviserne gjort brug af de omlægningsprincipper, som også anvendes i produktionskøkkener,
ved blandt andet at skære ned på antal af retter, mængden
af kød og udarbejdet nye opskrifter bestående af
mere grønt og flere sæsonvarer. De fleste undervisere
beskriver økonomien som den primære udfordring, og
samtidig som rammen for, hvor mange økologiske varer,
de kan inddrage i undervisningen. For at understøtte
den økologiske omlægning af undervisningen praktisk
og økonomisk, er undervisernes føromtalte fælleslager
blevet tilført en række sæsonvarer og økologiske varer.
Fælleslageret virker dermed som en løftestang for
omlægningen, idet underviserne herigennem har let og
stort set gratis adgang til økologiske råvarer.
Denne støtte opleves umiddelbart positivt blandt
underviserne, da den gør sæsonvarer og økologiske
varer let tilgængelige.
Varebestilling og oplevet faglighed
Underviserne bestiller varer på baggrund af egne
tidligere udarbejdede opskrifter og bestillingssedler.
Således fremstår hver bestilling individuel og er baseret
på tidligere arbejdsvaner. Undervisernes individuelle
omlægning af varebestilling varierer derfor stort, da
udgangspunktet er forskelligt for hver underviser.
For at understøtte den samlede omlægning, er der som
nævnt udarbejdet en strategi, som har sikret en økologisk
omlægning. Som en konsekvens af det kan en række
konventionelle varer ikke længere bestilles hos leverandøren. Ifølge flere undervisere har denne strategi
hjulpet dem med også at omlægge undervisningen til
at inkludere økologiske varer, men skaber samtidigt et
ekstra arbejde, som de ikke altid har rum til at imødekomme optimalt. Underviserne udtrykker, at de pga.
tidsmangel ofte ’trykker på repeat-knappen’ og bestiller
ud fra tidligere bestillingssedler og opskrifter, som de
føler sig sikre på. Dette sker særligt, når en ønsket vare
ikke udbydes tilsvarende i en økologisk udgave, hvilket
kan være tilfældet med for eksempel kød eller friske
grøntsager udenfor sæson. Den økologiske omstilling
beskrives som et accepteret tiltag blandt underviserne,
men samtidig som et tiltag, der nødvendiggør en række
ekstra ressourcer, som flere ikke føler, at de får stillet til
rådighed i tilstrækkelig omfang.
23
Som nævnt opleves den økologiske omstilling ofte som en
reducering af udvalgte råvarer. Denne oplevelse fremstår
også blandt underviserne, der til tider føler sig fagligt
begrænset på grund af omstillingen. En underviser
udtrykker dette således:
”De har glemt, at det er en undervisning, hvor eleverne
skal lære bestemte forberedelsesmetoder. Jeg har brug
for bestemte råvarer for at lave et bestemt produkt.
Det kan jeg ikke gå på kompromis med.”
Andre undervisere udtrykker en følelse af øget faglig­hed
i forlængelse af omstillingen, idet økologien virker som
et fagligt benspænd, der skaber udvikling og kreativitet
blandt både undervisere og elever. De fleste undervisere
finder med tiden nye løsninger og bliver fagligt skarpere
på at omlægge deres råvareforbrug til økologisk indenfor det samme budget. Denne udvikling beskrives af
underviserne som både tidskrævende og udfordrende,
men også som spændende og udviklende.
De fleste undervisere udtrykker en usikkerhed ved at
undervise i opskrifter, de ikke har afprøvet på forhånd
eller med råvarer, som de oplever ’opfører’ sig anderledes. Oftest har underviserne ikke mulighed for at teste
alle deres opskrifter forud for undervisningen og må
derfor tillære sig ny viden sammen med eleverne i løbet
af undervisningen.
For at imødekomme de nye udfordringer trækker underviserne blandt andet på forskellige tiltag fra projektets
kompetenceløft. Herudover fremstår der også en udvik­
ling af en intern sparring blandt grupper af undervisere,
hvor nye opskrifter og alternative løsninger deles og
udvikles på tværs af fag. Dette vil bliver beskrevet
ydereligere i et senere afsnit.
24
Kompetenceløft af underviserne
Kompetenceløftets forløb og indhold
Økologiprojektets kompetenceløft af underviserne
bestod i et undervisningsforløb opdelt i tre dele:
1.
Regler, principper og produktionsforhold samt viden
om markedet
2. Implementering af økologi i gryde og generel drift
– økonomisk og fagligt.
3. Økologien ’fra jord til bord’ – indsigt i alle faser på
økologivejen.
Ansvaret for undervisningsforløbets tre dele var ligeledes
opdelt mellem tre eksterne aktører:
1. Landbrug & Fødevarer
2. Københavns Madhus
3. Aarstiderne A/S.
Disse tre aktører skulle levere det faglige indhold af
kompetenceløftet. På baggrund af indsamlet viden om
Hotel- og Restaurantskolen, målgruppen og uddannelserne opbygning, indhold og faglige niveau, skulle der
udvikles et undervisningsforløb og et understøttende
undervisningsmateriale målrettet underviserne.
Kravet til undervisningsmaterialet var, at der både skulle
være fokus på det faglige samt hvorledes det faglige kan
omsættes til praktisk handling og undervisning.
Undervisningsforløbets 1. og 2. del tog primært form
som et to-dages uddannelsesforløb for alle underviserne
på Hotel- og Restaurantskolen. Forløbet blev lavet i et
samarbejde mellem projektledelsen, Landbrug & Fødevarer og Københavns Madhus og bestod af en blanding af
oplæg, workshops og diskussioner. Forløbet blev afholdt
to gange i hhv. januar og april, først for underviserne
på grundforløbet (U1) og derefter for underviserne på
hovedforløbet (U2). Undervisningsforløbets tredje del
var oprindeligt tiltænkt som en fællestur til Aarstiderne
A/S og Svanholm for alle køkkenundervisere, men blev
udvidet til at omfatte alle Hotel- og Restaurantskolens
medarbejdere, herunder også de administrative.
Yderligere skulle der igennem kompetenceforløbet være
mulighed for løbende supervision og faglig sparring med
de tre eksterne aktører. Dette tog blandt andet form
som en løbende klippekortsordning med Københavns
Madhus, hvor der var mulighed for sparring og undervisning for både underviserne og deres elever.
Herudover indeholdt kompetenceløftet en række
faglige ’faglæredage’ med omdrejningspunktet; hvordan
økologien på et fagligt relevant niveau og rent praktisk
kunne indgå i undervisningen. Som en mere konkret del
af kompetenceløftet blev der i sep. 2014 afholdt et
økologisk fagligt høstmarked på skolen målrettet skolens
undervisere og elever. Her fik en række økologiske
producenter muligheden for at holde faglige oplæg og
fremvise forskellige økologiske produkter.
Der blev desuden igangsat et udviklingsarbejde på
Hotel- og Restaurantskolen, som skulle afstedkomme nye
undervisningsmaterialer og understøtte kompetenceløftet.
Motivation som kompetence
Undervisningsforløbets første og anden del tog som
nævn form af to uddannelsesdage. Om disse dage
fortæller underviserne blandt andet positivt om dagens
motiverende og inspirerende effekt:
25
”Det er dejligt at sidde med kollegaer og blive grebet af
den gode energi, som kom fra vores foredragsholdere.
Vores tanker kunne deles med alle og vi kunne få glæde
af andres ideer”.
Selv om flere undervisere udtrykker blandede holdninger
og meninger om niveau og relevans af de forskellige
aktiviteter, bliver dagene generelt omtalt, som citatet
indikerer, positivt og givende blandt underviserne.
Dette synes både at skyldes de eksterne oplæg og ikke
mindst den interne inspiration og fællesskabsfølelse,
der opstod blandt underviserne.
Blandt ledelsen bliver intern motivation og inspiration fremhævet som en afgørende faktor og metodik for implementeringen af nye elementer i undervisningen. Således
udtaler en medarbejder i ledelsen sig om dette emne:
”Vi kører en slags Sirius-metode. Vi kobler en underviser,
der har interessen eller erfaringen, sammen med én, der
har en lidt mindre interesse for samme og endnu ikke
de samme erfaringer. Når man kobler de to mennesker
fornuftigt sammen, så sker der næsten altid det samme.
Efter en tid kan vi koble den erfarne fra og koble endnu
en ny på den mindre erfarne. Det er en kædereaktion”.
Citatet understreger, hvordan motivation på Hotel- og
Restaurantskolen anvendes som en kompetence, der
positivt fremmer en udvikling blandt underviserne.
Økologiprojektets kompetenceløft fremstår som understøttende for denne metodik ved at udbyde et fælles
og faglig kompetenceløft for alle underviserne. Ved at
skabe en social og fælles ramme for kompetenceløftet,
øges mulighederne for intern og personlig sparring
underviserne imellem, der således også kan drage større
nytte af hinandens kompetencer på tværs af fag og
arbejdsområder.
26
Udover uddannelsesdagene fremstår også kompetence­
løftets fællestur til Svanholm som en stor inspirationskilde blandt de fleste undervisere såvel som medarbejdere.
Ifølge flere undervisere skyldes dette især en følelse af
’naturlighed’ omkring brugen af økologi. En underviser
italesætter dette således:
”Det var ligesom hele stemningen, som var der.
Det var ikke på den der påduttede måde. Det faldt dem
[beboerne på Svanholm] naturligt at bruge økologi,
fremfor her, hvor man skal tænke enormt meget over,
hvordan man gør tingene”.
Underviserne værdsætter altså det, de skildrer som en
”natulig brug af økologi”, hvilket de beskriver som en
mere ubevist brug af økologien. Herudover udtrykker
underviserne den positive effekt ved at være fælles om
en konkret og praktisk tilgang til ny læring.
Dette udtrykker en underviser således:
”Det var en god tilgang til økologi, fordi det giver en hel
oplevelse. At det [råvaren] kommer ude fra naturen af,
og at man er fælles og sammen og har det hyggeligt
omkring det”.
Underviserne udtrykker generelt at undervisningsforløbet har givet dem en øget inspirationskilde og en
motivation for at implementere økologi i undervisningen. Samtidig udtrykker flere, at denne motivation gør
det lettere for dem at engagere sig selv og deres elever.
”Det er bare lettest at begejstre andre, når man selv er
begejstret” udtaler en underviser sig, og fremhæver
dermed en effekt af motivationen.
Motivation og meningsdannelse
Stort set alle undervisere udtrykker en positiv holdning
til økologi og en motivation for at inddrage og bruge
økologi både privat og professionelt. Selv undervisere,
som ikke finder økologi relevant for deres undervisning,
eller som peger på forhindringer ved at implementere
økologi i deres arbejde, udtrykker et ønske om at inddrage
økologi i undervisningen for så vidt muligt.
Motivationen varierer dog stort blandt de enkelte
undervisere. Variationen afspejler oftest de enkelte
underviseres personlige meningsdannelse om økologi.
Det fremstår således, at undervisere, der udviser en
stor motivation for at inddrage økologi i undervisningen,
samtidig udtrykker, at de ser god mening med at øge
forbruget af økologi generelt i samfundet og på skolen.
Blandt underviserne fremgår mange og forskelligartede
argumenter for, hvorfor de opfatter økologi som et positivt koncept. Når disse argumenter bliver spredt, delt og
diskuteret internt mellem underviserne, fremstår dog en
øget motivation for at inddrage mere økologi.
Blandt de mangeartede argumenter kan fremhæves, at
de fleste udtrykker en følelse af ansvar over for naturen
samt et ønske om færre sprøjtemidler og tilsætningsstoffer i råvarer. Andre fremhæver mere specifikt et
ønske om forbedret dyrevelfærd og et ønske om at
skåne miljøet vha. mindre kødproduktion.
Andre undervisere pointerer, at økologiske råvarer har en
bedre smag og kvalitet, fordi råvaren er mere naturlig.
De mange aspekter af tilvalg af økologien vidner om, at
underviserne hver især har brug for at skabe en personlig
meningsopfattelse af emnet. Denne opfattelse sker
blandt andet via tilført ny viden om økologien, men
27
også via gentagende diskussioner og refleksioner af de
forskellige argumenter.
Et argument, som især er blevet debatteret blandt
underviserne, er påstanden om at ’økologi er lig med
kvalitet’. For eksempel udtaler en underviser sig således:
”Jeg tror ikke, at man skal vælge økologi for kvalitetens
skyld. Du skal gøre det for naturens skyld”.
Andre undervisere udtrykker en opfattelse af, at økologi
er lig med dårligere kvalitet, idet der opnås et mindre
ensartet råvareprodukt: Således italesætter en underviser
denne holdning:
”Du skal ikke komme og bilde mig ind at økologi er lig med
bedre kvalitet, det er alt for uens en vare”.
Andre undervisere udtrykker at økologi er kvalitetsvarer,
fordi det er lig med det naturlige produkt.
Dette synspunkt udtrykker en underviser således:
”Giv min mormor en konventionel kylling, der er fyldt med
saltvand, og hun vil sige, at det intet har med smagen af
en kylling at gøre”.
Således fremstår der en udvikling og diskussion af
holdninger til økologien, som bliver understøttet af
kompetenceløftets tilførsel af ny information om
emnet. Dog fremstår det særlig vigtigt, at hver enkelt
underviser må finde deres egen mening og at denne
mening skabes igennem gentagne refleksioner. For at
undgå interessekonflikt fremstår det derfor vigtigt ikke
at tage branchens opfattelse af ’kvalitet’ for givet. Flere
af underviserne udtrykker en personlig motivation for
28
at bruge økologi. Denne motivation skaber ofte en stærk
ressource blandt underviserne. Mange af underviserne
har arbejdet med økologi i andre sammenhænge og
bruger økologiske varer privat. Flere fortæller, at deres
personlige interesse for økologi gør dem opsøgende
over for information af nye tendenser og udvikling inden
for økologi, som de bruger i undervisningssammenhæng.
Underviserne om kompetenceløftet
Underviserne udtrykker, at de generelt har fået mere
fokus på økologi og er blevet inspireret til at gøre økologi
til en del af undervisningen. Især undervisere, som allerede før økologiprojektet arbejdede meget med økologi
i undervisningen udtrykker, at de føler, at de har fået
en større opbakning. Denne opbakning består både af
deres medarbejderes øgede interesse for emnet, men
ligeså meget i form af skolens værdisignalering udadtil.
Underviserne udtrykker i det store hele en positiv
holdning til økologi og finder skolens omlægning positiv.
Størstedelen af underviserne (87 %) finder det relevant at inddrage økologi i undervisningen, selvom der
er uenighed om, i hvor stort et omfang dette kan og bør
gøres. Undervisere, som ikke finder det relevant at inddrage økologi i undervisningen, begrunder ofte denne
holdning med, at de ikke direkte arbejder med fødevarer
eller miljøfag og sundhedsfag. Nogle undervisere ytrer
også, at de mangler viden og argumenter til at forsvare
inddragelsen af økologi på deres faglige område, og der
deles generelt en holdning om, at økologi lettest kan
indgå i specifikke fag fremfor i en overordnet helhed
i alle fag. Hvilke fag dette gælder, varierer dog blandt
underviserne. Teoriundervisere, som især arbejder med
økologi i miljø- og sundhedsfag, udtrykker til tider usik-
kerhed om, hvordan de inddrager økologi i køkkenundervisningen og visa versa. Denne tendens vidner om et
potentiale til at inddrage økologi på et bredere plan ved
hjælp af vidensdelings på tværs af fagunderviserne.
72 % af underviserne udtrykker, at de har tilstrækkelig
viden og kompetencer til at inddrage økologi som en del
af undervisningen. Underviserne fortæller for eksempel,
at de ”inddrager økologi hvor det giver mening og relevans
for deres undervisning”, og udtrykker således en følelse
af at de inddrager økologi i et tilstrækkeligt omfang.
Denne holdning er som nævnt fagspecifik og også
individuel. Den begrænser sig ikke kun til en personlig
motivation og holdning om økologi, men er i høj grad
også afhængig af mere praktiske omstændigheder,
hvilket jeg vil komme nærmere ind på herunder.
69 % af underviserne udtrykker et behov for mere
vidensdeling om økologi, og der er en generel efterspørgsel på praktiske og mere systematiserede forhold
for at opnå dette. Undervisere efterspørger især flere
konkrete ressourcer i form af undervisningsmaterialer,
metoder og intern sparring for at omdanne de uddannelsesdage og kurser, som de har deltaget i, til undervisningsforløb eller -materialer tilpasset deres fag.
Underviserne giver altså et klart billede af at være blevet
motiveret og inspireret igennem kompetenceløftet, men
mangler flere konkrete redskaber til at implementere
økologi i undervisningen.
Kompetenceløftet understøttes af en række konkrete
tilbud i form af undervisningsmaterialer, klippekort til
sparring med eksterne partnere og faglige aftensmøder.
Mange undervisere fortæller dog, at de ikke har brugt
disse konkrete dele af kompetenceløftet. Kun 17 % af
underviserne har deltaget i faglige fyraftens møder og
24 % har benyttet sig af klippekortsordningen med tilbud om ekstern sparring. Årsagerne hertil er forskellige.
Undervisere pointerer ulemperne ved at lægge faglige
kurser udenfor den obligatoriske arbejdstid og fremhæver
dermed nødvendigheden af et vis niveau af tvang fra
ledelsen side. En underviser udtaler sig således:
”Hvis kurset ligger i min arbejdstid, så skal jeg jo komme,
og så kommer jeg også, hvis jeg ikke skal undervise. Men
hvis det ligger efter klokken 16, så er jeg gået”.
Hertil opstår et dilemma, som grunder i ledelsens strategi
om Sirius-metodikken og undervisernes muligheder for
at praktisere frivillig inddragelse af økologi. Som tidligere
nævnt bruger ledelsen en frivillig pædagogik for at opnå
det største engagement blandt underviserne. I tråd med
denne opnås den bedste undervisning ved at underviserne
selv viser engagement og tager initiativ til at implementere emnet i deres undervisning. Underviserne udtrykker sig enige i, at den bedste undervisning opstår, når
underviseren selv har motivationen til at indføre økologi
i sin undervisning. Dog føler de undervisere, der gerne vil
indføre mere økologi i deres undervisning, sig forhindret
i praktisk at udnytte kompetenceløftets motivation og
udføre dette arbejde i praksis. En underviser udtrykker
det således:
”Jeg tror, det er helt fint at det er frivillige kræfter, som
skal gå forrest i det her, men så giv os da muligheden for
at gøre det. Blokér vores forberedelsestimer og giv os
den tid, det tager”.
29
Overstående udtalelser vidner om en øget nødvendighed for praktiske og organiserede rammer og ressourcer,
som gør det muligt for underviserne at udnytte kompetenceløftet optimalt.
Yderligere udtrykker underviserne en usikkerhed om,
hvilke forventninger, der bliver stillet til dem. De ytrer,
at de er usikre på, hvad der mere konkret menes med,
at økologi skal inddrages som en fast og naturlig del af
undervisningen. For eksempel udtaler en underviser:
”Jeg vidste ikke rigtigt, hvor meget der blev forventet af
mig efter kurset [uddannelsesdagene]. Altså, jeg troede
faktisk at jeg skulle stå klar med nyt undervisnings­
materiale fra på mandag”.
Mangel på konkrete ressourcer og usikkerhed om forventninger kan være medvirkende til en passiv udvikling af kompetenceløftet. I stedet for at inddrage den
ny-tilegnede viden og kompetencer i undervisningen,
falder underviserne tilbage i gamle mønstre og vaner og
kompetenceløftet bliver ikke udnyttet optimalt.
De undervisere, som har gjort brug af kompetenceløftets
fagligt understøttende aktiviteter, udtrykker sig meget
positivt om disse. Her har der været mulighed for at imødekomme nogle af de praktiske udfordringer, som er opstået
i forlængelse med omstillingen af råvarer. Navnlig har
ekstern sparring med Københavns Madhus fremstået
som en succes, særligt hvis disse tilbud blev inddraget
og tilpasset et givent undervisningsforløb på skolen.
Intern vidensdeling som kompetence
En stor del af kompetenceløftet består i en intern videns­
deling af undervisnings- og informationsmaterialer udviklet af medarbejdere i projektledelsen og undervisere.
Den mest brugte vidensdeling blandt underviserne er
30
sparring med andre kollegaer. 78 % af underviserne
bruger sparring mellem kollegaer til at tilegne sig viden
om økologi, hvorimod kun 50 % af underviserne bruger
skolens intranet og 33 % selv opsøger information via
søgemaskiner på nettet. Sparring med andre kollegaer
sker både i direkte form, når underviserne for eksempel
mødes på fællesarealerne eller tager kontakt med en
specifik underviser med en særlig kompetence inden for
emnet. Herudover sker der også en intern vidensdeling
via mail mellem grupper af undervisere. Dette kan for
eksempel være fremsendte links til hjemmesider eller
anden inspirationskilder til undervisningsmaterialer.
Denne form for vidensdeling fremstår isoleret blandt
grupper af undervisere og afhænger derfor ofte af
personlig interesse eller tilfældigheder.
Mange af underviserne besidder en specifik viden om
økologi, som udgør en potentielt stor kompetence, der
kan være til stor hjælp for andre undervisere på tværs
af fagene. Dette kan for eksempel være en underviser
i miljøfaget, der har en stor teoretisk viden, eller en
kokkelærer med større erfaring med hvordan økologien
praktisk kan implementeres i køkkenet. Da sparingen
mellem kollegaerne ofte starter tilfældigt, isoleres en
del vidensdeling jævnligt blandt de samme undervisere
og udnyttes dermed ikke optimalt blandt alle underviserne. Der fremstår en usikkerhed blandt underviserne
om, hvilke undervisere der ligger inde med hvilke kompetencer og hermed spildes en potentiel vidensdeling.
Opstår kontakten derimod tilfældig mellem to undervisere, bliver den konkrete vidensdeling ofte forhindret
af praktiske grunde, som for eksempel tid til i praksis at
udarbejde et undervisningsmateriale sammen.
Projektledelsen bruger primært SØB (projekt Sundhed,
Økologi, Bæredygtighed) på intranettet og nyhedsbreve
som en fællesplatform for vidensdeling blandt underviserne. På SØB-intranettet ligger diverse undervisningsmaterialer og information udviklet og indsamlet af både
undervisere og medarbejdere i projektledelsen. Som
nævnt efterspørger 69 % af underviserne mere vidensdeling om økologi internt på Hotel- og Restaurantskolen,
men det er kun 50 %, som bruger SØB på intranettet
til at tilegne sig viden om økologi. Endnu færre, nemlig
45 %, bruger SØB på intranettet til at hente inspiration
og redskaber til undervisningen, hvilket vidner om at
projektledelsens vidensdelingsmetoder ikke har den
optimale effekt.
Underviserne udtrykker generelt, at de finder SØB på
intranettet uoverskueligt og rodet, hvilket holder flere
fra at opdatere sig om økologi herigennem. Undervisere,
som gerne bruger SØB på intranettet udtrykker, at de
ofte har vanskeligt ved konkret at inddrage eller tilpasse
undervisnings- eller informationsmaterialerne i deres
fag. Underviserne efterlyser altså en vidensdeling, som
er tilpasset de specifikke fag eller mulighed for selv, i
samarbejde med andre kollegaer, at udvikle undervisningsmateriale, som passer ind på de forskellige forløb.
31
Eleverne om undervisernes kompetencer
83 % af eleverne oplever, at økologi er en del af Hotelog Restaurantskolen. Denne oplevelse er primært
fokuseret omkring introduktion og generel information
om skolens værdier. Eleverne fortæller, at de primært
lægger mærke til elevkantinens omlægning til økologi,
informationsvæggen og økologi-barometrene, som er
placeret udenfor kantinen, samt den økologiske vareomlægning i køkkenundervisningen. Herudover nævner
eleverne oftest faget miljø som det primære fag, der
introducerer dem til økologi. Eleverne udtrykker, at de i
miljøfaget bliver klædt på til at reflektere over økologi,
men at de herudover ikke oplever, at økologi er en del af
deres undervisning. En elev udtrykker det således:
”Altså jeg har hørt en masse om, at nu er vi blevet så og
så økologiske her på skolen og vi køber en masse økologi
ind. Men jeg synes ikke rigtig, at det bliver fulgt op på i
undervisningen. Den glipper lidt.”
50 % af eleverne efterspørger mere økologi i undervisningen og der fremstår generelt et ønske om at inddrage
økologi som en mere naturlig og fast del af undervisningen.
Denne efterspørgsel tager blandt andet form af en mere
konkret inddragelse af økologi i forskellige opgaver.
En gruppe elever fortæller:
”Nu har vi for eksempel lige haft en opgave om at skabe
vores eget restaurantkoncept. Og her har vi ikke haft
noget om, hvad man skal tage højde for, hvis man vil gøre
det økologisk, koncept, økonomi osv. Det ville ellers ha´
været oplagt. Der er ikke rigtig blevet stillet krav til at vi
skulle tænke over det.”
Eleverne efterspørger altså redskaber i undervisningen,
som kan hjælpe dem til rent praktisk at kunne vælge
økologien til i deres uddannelse.
Ikke alle elever ønsker mere fokus på økologi. 10 %
udtrykker, at de ikke finder det relevant at inddrage
økologi som en del af deres undervisning. Denne holdning dækker primært elever på receptionistuddannelsen
eller uddannelsesretninger, hvor eleverne ikke direkte
arbejder med mad. Økologi bliver til tider udelukkende
forbundet direkte med råvaren og derfor anses det som
irrelevant for nogle elever at lære om økologi uden for
køkkenfagene. Også i køkkenfagene fremstår nogle
elever med en holdning om, at økologi ikke er særlig
relevant for deres uddannelse. Denne holdning har dog
en tendens til at ændre sig, når først eleverne i undervisningen får mulighed for at arbejde fagligt med økologien. Blandt andet hos elever, som har haft modtaget
undervisning, der specifikt har fokuseret på økologi i en
mindre periode. En elev udtrykker sig således:
”Før, der tænkte jeg bare, fuck naturen, jeg tager bare
hvad der kommer først. Men blandt andet de dage, vi
har haft med Madhuset, har ændret min holdning om, at
bæredygtighed og økologi hænger sammen, og naturen
og dyrene får det bedre, hvis vi kører økologi. Det er klart.
Det var ærgerligt at det var så få dage. Jeg ville gerne
have arbejdet noget mere med det i køkkenet også”.
Citatet vidner om, at elevens holdningsændring er sket
ved en blanding af teori- og køkkenundervisning.
Holdningsændringen i teoritimen har skabt en base for
at kunne arbejde videre med emnet praktisk i køkkenet,
og de to metoder supplerer derfor hinanden positivt.
En anden elev udtaler om samme undervisningsforløb,
at det ikke havde rykket hendes holdning. Grunden hertil
forklarer hun således:
”For at være ærlig ,så fulgte jeg ikke med. Når han står og
plaprer deroppe i tre kvarter, så står jeg af. Så lytter jeg
ikke efter. Så har jeg måske brug for at prøve at smage
forskellen mellem en konventionel og økologisk gulerod
eller noget andet mere praktisk.”
Denne udtalelse vidner om elevernes forskellige behov
for indlæringsmetoder og argumentationsform.
Forskellige motivationsfaktorer spiller i denne sammenhæng en vigtig rolle for eleverne. Eleverne fremlægger
ligesom underviserne forskellige motivationsfaktorer
for, hvorfor de har lyst til at vælge økologien til eller
fra, og faktorer som forbedret dyrevelfærd eller færre
sprøjtemidler spiller igen her en betydelig rolle.
Begge ovenfor citerede elever efterlyser en praktisk
tilgang til emnet, hvor de får mulighed for at afprøve og
konkret arbejde med emnet.
Personlig motivation og begejstring for økologi blandt
underviserne er stærkt efterspurgt blandt skolens
elever. Blandt de interviewede elever udtrykte alle et
stort ønske om et synligt engagement for emnet hos
deres undervisere. Netop den personlige interesse hos
underviseren gør altså en forskel for eleverne. Eleverne
udtrykker yderligere en mangel på debat om økologiens
fordele og ulemper, men gør alligevel opmærksom på
vigtigheden i at kunne drage sine egne konklusioner
fremfor at blive belært. En elev udtrykker sig således
om dette emne efter et undervisningsforløb med
Københavns Madhus:
33
”Jeg synes, det var vigtigt, at vi startede med at lære, at
vi ikke kan bevise, at økologisk er bedre. Men vi kan heller
ikke bevise, at konventionelt ikke er farligt. Prøv at overvej scenariet. Er det en risiko, der er værd at tage? Det
gav stof til eftertanke uden at virke belærende. I stedet
for at gå ind og sige, ”økologi er fantastisk, det kan alt”.
Så lod de os selv drage konklusionen”.
Denne reflekterende tilgang til økologi fremstår altså
positiv for eleverne, i det de selv får lov til at vælge
økologien til på baggrund af en række nuancerede
informationer, fremfor at føle, at det er en påtvungen
holdning.
Opsummering
Den økologiske omlægning af råvareforbruget til
undervisningen fremstår som en succes, idet der
ved projektets afslutning inddrages 61,5 % økologi i
undervisningen. Tallene i sig selv vidner om, at økologi
i stor grad er blevet en fast forankret og naturlig del af
undervisningen, selv om flere undervisere og elever
efterlyser en større og bredere inddragelse af økologi i
selve undervisningen. Samtidig fremstår en meget varierende inddragelse af økologi i undervisningen blandt de
enkelte undervisere.
Økologiprojektets kompetenceløft har været særligt
styrkende for undervisernes motivation, inspiration og
viden om økologi generelt. Yderligere har kompetenceløftet givet underviserne en række generelle redskaber
til at imødekomme den økologiske omstilling af råvarer
og økonomiske udfordringer. For at implementere disse
kompetencer som en fast del af undervisningen, og ikke
mindst bredt på tværs af alle fag, fremstår en vigtig
34
anerkendelse af på forhånd at identificere uddannelsesretningernes forskelligartede forløb og klargøre, hvilke
specifikke forventninger, der stilles til de enkelte undervisningsforløb og fag. I denne sammenhæng ligger der
generelt en stor kompetence i undervisernes personlige
motivation og faglige viden, som med fordel kan benyttes
til at implementere økologien mere målrettet ind i de
forskellige fag. For at udnytte undervisernes faglige
viden optimalt, fremstår det vigtigt at lade interne
frivillige kræfter gå forrest og samtidig stille de ekstra
ressourcer og rammer til rådighed. Undervisernes, såvel
som elevernes, motivation fremstår som en vigtig faktor
og synes at blive dannet mest hensigtsmæssigt ved
hjælp af en række reflekterende argumentationer.
Det synes i denne forbindelse vigtigt, at underviserne og
eleverne får mulighed for at drage egne konklusioner og
dermed danne en personlig mening og holdning til økologi.
Formidling af økologiprojektet
En stor organisation
Hotel- og Restaurantskolen bliver af både ledelsen,
medarbejdere og elever ofte beskrevet som en stor
flåde med mange forskellige sektioner. Skolens mange
uddannelsesretninger og kurser samt store fysiske
størrelse og hurtige udvikling, fremstår ofte kompleks
og til tider uoverskuelig at holde sig opdateret om for
medarbejderne. Formidling om økologiprojektets målsætninger og udvikling fremstår derfor essentielt for en
optimal forankring af projektet.
For at opnå en bred forankring og sikre gennemførelse
af økologiprojektets aktiviteter, blev der ved projektets
opstart udarbejdet en række styre-, projekt- og arbejdsgrupper. Disse grupper skulle også optimere synergien
mellem projektets forskellige aktiviteter og skolens
afdelinger samtidig med, at de skulle repræsentere
skolens forskellige arbejdsområder. Grupperne bestod af
repræsentanter for ledelsen, underviserne, kantinen og
skolens leverandør. Samtidig deltog projektets eksterne
aktører i flere af grupperne. For at opnå en endnu bredere
forankring af projektet blev dele af kompetenceløftets
aktiviteter udvidet til at omfatte alle skolens medarbejdere.
Dette kapitel tager omdrejningspunkt i formidling af
økologiprojektets forskellige delmål og aktiviteter og
reflekterer samtidig over skolens interne kommunikationsformer. Der vil først blive fokuseret på, hvordan forskellige
medarbejdere har oplevet projektets synlighed.
Herefter belyses skolens interne formidlingsstrukturer
med henblik på at fremvise medarbejdernes personlige
og interne formidling. Til slut vil der blive sat fokus på
den del af skolens medarbejdere, der ikke direkte arbejder
med økologi, da deres jobfunktion ligger inden for
det administrative område. Her sættes der fokus på,
36
hvordan den interne formidling har formået at skabe
opbakning blandt denne medarbejdergruppe eller ej.
Oplevet synlighed
En vigtig del af økologiprojektet består i at formidle målsætningen om skolens samlede økologiprocent. Dette
er blandt andet sket løbende via nyhedsopdateringer
på intranettet og nyhedsmails, som har informeret om
status på skolens samlede økologiprocent i relation til
råvareindkøbet. Samtidig bliver disse tal eksponeret
fysisk på skolen i form af et grafisk designet økologibarometer, placeret på væggen udenfor kantinen.
Herudover er kantinens tildeling af først det økologiske
bronzespisemærke og dernæst det økologiske sølvspisemærke blevet fejret da kantinen nåede en økologi
procent på hhv. 50 % og 70 %. Spisemærkerne blev i
samme forbindelse placeret rundt omkring i kantinen.
Ledelsen udtrykker en stor vigtighed i eksponeringen af
projektets målsætninger og en medarbejder i ledelsen
udtaler sig således:
”Enhver udvikling skal eksponeres massivt. (…) Om vi så
skulle starte med at vise tallet nul på økologi-barometrene,
så skulle de op med det samme, så alle kunne se hvor vi
ville hen”.
Som nævnt tidligere udtrykker eleverne, at de primært
oplever økologi som en forankret del af Hotel- og
Restaurantskolen i form af en introduktion og generel
information om skolens værdier. Denne oplevelse dannes
ofte igennem elevernes møde med elevkantinen samt
ved skolens udadvendte signalering via for eksempel
økologi-barometret og kantinens økologi-spisemærke.
Således understøtter elevernes oplevelse vigtigheden i
at eksponere økologiprojektets målsætning udadtil.
80 %
Mål for december 2014
70 %
60 %
Økologi februar 2014
50 %
40 %
Økologi januar 2014
Delmål for maj 2014
30 %
Økologi december 2013
20 %
10 %
Økologi september 2013
0%
MÅL
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
Mål for juni 2015
50 %
40 %
Økologi februar 2014
30 %
Økologi december 2013
20 %
10 %
Økologi september 2013
0%
MÅL
STATUS
Den store eksponering af projektets udvikling i tal bliver
på den ene side modtaget positivt, men fremstår samtidig
med en risiko for at tage fokus væk fra kvalitet og indhold af projektets resterende delmål. Denne holdning
udtrykkes bredt blandt det administrative personale,
undervisere, elever og ledelse. Således udtaler en
medarbejder i ledelsen sig for eksempel om tallene på
økologi-barometrene: Tal, det er lige meget med tal, det
er oplevelsen der gælder”. Lignende ytrer flere elever
sig også idet, de efterlyser en opfølgning på skolens eksponering af økologi-procenter i undervisningen. Dette
understreger at eksponering i sig selv ikke er nok, men
at indhold og kvalitet må følge med eksponeringen.
Blandt kantinens medarbejdere fremstår en forskellig
oplevelse af økologi-procenternes eksponering.
En medarbejder udtaler sig for eksempel således om
kantinens sølvspisemærke:
20 ton pr. måned
18 ton pr. måned
16 ton pr. måned
14 ton pr. måned
Hotel- og Rest
SunDhe
12 ton pr. måned
Madspild april 2014
10 ton pr. måned
i skolens egne
Alle der bliver
SunDhe
8 ton pr. måned
i deres arbejde
6 ton pr. måned
Mål for 2016
4 ton pr. måned
r
Måltide
h
samt ind
2 ton pr. måned
0 ton pr. måned
MÅL
STATUS
Kantinerne
MADSPilD
90 %
økologi
økologi
100 %
STATUS
UnDerViSninGen
SKOLen tOtaLt
”Jeg synes, det er åndsvagt at hænge det op – alle her på
skolen ved jo godt, at vi kører økologi ligegyldig hvad.”
Udtalelsen indikerer at en eksponering af kantinens
økologiprocent ikke anses som nødvendig, ifølge
kantinens medarbejdere, fordi der hersker en opfattelse
af, at alle på skolen godt ved, at kantinen arbejder med
økologi.
Ovenstående udtalelser giver et eksempel på, hvordan
eksponering og synlighed kan opleves forskelligt alt
efter den enkelte medarbejders placering og daglige
arbejdsgang. Denne individuelle oplevelse af synlighed
går igen i mange områder af projektet og fremstår særlig
vigtigt på grund af skolens mange afdelinger og størrelse.
Medarbejdernes udbredte kendskab til skolens økologiprocent fremstår som en undtagelse blandt projektets
yderligere områder. Oftest udtrykker medarbejderne en
37
usikkerhed om projektaktiviteternes forskellige indhold,
hensigt og målsætninger. Dette fremgår især blandt
underviserne, hvis arbejdsområder varierer stort.
De udtrykker ofte et manglende overblik og tid til at
opdatere sig om ny viden.
Særligt i forhold til skolens interne vidensdeling bliver
tydelig eksponering en vigtig faktor. Flere medarbejdere
udtrykker en oplevelse af, at de selv og deres arbejde
er mere synlig for resten af skolen end det ofte reelt
forholder sig. Således udtrykker for eksempel flere
undervisere, at de selv ligger inde med en del materiale,
som de mener er forholdsvis let tilgængelig for resten
af skolen. Dette gælder især for medarbejdere, der har
været ansat i længere tid og som har udarbejdet en
række faste arbejdsgange. Medarbejdere, som har været
ansat i kortere tid, understøtter den manglende synlighed,
idet flere udtrykker en oplevelse af ikke at kende til en
stor del af skolen vidensdeling før langt inde i deres
ansættelsesperiode. Dette kendskab oparbejdes oftest
primært igennem en personlig formidling medarbejderne
imellem. Dette vil blive belyst nærmere herunder.
Formidling mellem mennesker
Som tidligere nævnt formidles projektets formål og
udvikling blandt andet via skolens intranet, nyhedsbreve
og mails. Som evalueringen også har belyst tidligere,
sker den største vidensdeling dog udenfor disse fora og
i stedet personligt og internt mellem medarbejderne. I
denne forbindelse fremstår skolens fysiske omgivelser,
placering af arbejdsområder og medarbejdernes færden
på skolen vigtige for denne vidensudveksling. I løbet af
frokostpausen er en stor del af skolens medarbejdere
samlet i kantinen omkring runde borde med plads til ca.
ti personer. Ofte eksisterer der en mere eller mindre
fast opdeling af arbejdsgrupper, som fordeler sig ved
38
de samme borde, eller holder spisepause på bestemte
tidspunkter. Der opstår dog samtidig også en fordeling
internt mellem de forskellige arbejdsområder og muligheden for at rokere rundt blandt de forskellige medarbejdere kan med fordel udnyttes i forhold til videns­
deling. Underviserne fortæller at de ofte i kantinen
bruger muligheden til at kommunikere på tværs af fag.
Således udveksles erfaringer og viden, som kan medføre
en videre sparring blandt undervisere, der ellers ikke
har indbyrdes kontakt via deres arbejdsområder og
-opgaver. Kantinen skaber også rammen for møde og
sparring mellem medarbejdere og ledelse, hvilket kan
lette afstanden og styrke kommunikationen mellem
de forskellige afdelinger. Personlig sparring i kantinens
frokostpause har dog visse begrænsninger, eftersom
medarbejderne også har brug for den givne halve time til
at spise og tage en pause fra deres arbejde. Derfor bliver
udveksling af erfaring i kantinen ofte kun kort og kræver
en opfølgning på et senere tidspunkt.
I tillæg til frokostpausen bliver andre opholdsrum og
skolens gangarealer også brugt til personlig udveksling
mellem medarbejdere. Kantinen bliver også her brugt
som et opholdsrum, hvor der udenfor frokostpausen
hersker mere ro, da færre medarbejdere er samlet her på
samme tid. Da køkkenundervisningslokalerne ligger tæt
på kantinen, og det her er muligt at hente te og kaffe,
udnytter flere undervisere denne mulighed. Her opstår
således en rolig og social atmosfære, der skaber nogle
fordelagtige forhold for intern sparring og udveksling af
erfaringer. Især i løbet af formiddagen, hvor der serveres
morgenmad i kantinen, bruges kantinen som mødested
for flere af skolens medarbejdere. Således skabes her
rammerne for en mulig erfaringsudveksling skolens
arbejdsområder imellem.
Da den mest brugte formidlingskilde på skolen er den
personlige og interne formidling, opstår der for ledelsen
en udfordring i forhold til at udbrede ny viden bredt og
hurtigt. For at imødekomme denne udfordring har ledelsen
til tider uddelt information via gentagne mails og samtidig
fulgt op på disse ved at opsøge medarbejderne personligt.
Denne metode fremstår effektiv, men også meget tidskrævende for ledelsen. Samtidig kan denne form for
kommunikation virke presserende for nogle medarbejdere.
Flere undervisere udtrykker, at de mange løbende opdateringer og informationer kan virke uoverskuelige og
resultere i, at de begynder at ignorere og forholde sig
passivt til de nye informationer og opfordringer. En
løsning på denne udfordring synes at fremstå som en
centralisering af information, der samtidig må eksponeres
tydeligt og til tider følges op af obligerende omstændigheder.
”Jeg synes, det var vigtigt, at vi
startede med at lære, at vi ikke
kan bevise, at økologisk er bedre.
Men vi kan heller ikke bevise, at
konventionelt ikke er farligt.
Prøv at overvej scenariet. Er det
en risiko, der er værd at tage?
Det gav stof til eftertanke uden at
virke belærende. I stedet for at gå
ind og sige, ”økologi er fantastisk,
det kan alt”. Så lod de os selv
drage konklusionen”.
39
Økologiprojekt for alle ansatte
Blandt Hotel- og Restaurantskolens knap 200 ansatte er
65 personer ansat i drift og som administrativt personale
Dette omfatter drift, IT, Housekeeping, kommunikation og
markedsføring, bibliotekar, elevadministration, økonomi,
reception, løn og personale, studievejledning, kursusadministration, service samt HR & kvalitet.
Afdelingerne inden for drift og administrativt arbejde er
placeret forskelligt rundt om i skolens bygninger. Mens
visse dele af det administrative personale er placeret
samlet, opholder flere medarbejdere i drift sig ofte
opdelt og til tider adskilt fra resten af skolens medarbejdere. Opdateringer om skolens generelle udvikling
og nye tiltag sker derfor primært igennem nyhedsbreve
på skolens intranet eller via personlig formidling i for
eksempel kantinen, hvor alle medarbejdere på skolen
som nævnt er samlet.
Det administrative personale udtrykker, at de forsøger
at holde sig opdateret om økologiprojektet via nyhedsopdateringer på skolens intranet. Herigennem føler de
sig opdateret om skolens økologi-procent, men udtrykker, samtidig, at de udover dette ikke føler sig opdateret
om projektets yderligere dele. Generelt udtrykker de,
at de bliver bedre opdateret om husets nye tiltag og
udvikling generelt igennem en personlig og uformel formidling. Denne personlige kommunikation kræver af det
administrative personale at de selv er opsøgende. Det
kan for eksempel være via kantinen, hvor de kan sætte
sig sammen med medarbejdere fra andre arbejdsområder, eller ved at samles om en fælles pauseaktivitet.
Denne uformelle formidling spiller en vigtig rolle for de
ansattes opfattelse af at være opdateret og informeret
om ændringer og udvikling på skolen generelt.
40
Drift og administrativt personale er direkte berørt af
økologiprojektet via medarbejderkantinens økologiske
omlægning. Her oplever de omlægningen direkte
igennem den mad de spiser, og via deres daglige gang
i kantinen bliver de gjort opmærksom på skolens
værdisignalering udadtil. Herudover udtrykker visse dele
af drift og det administrative personale, at de har svært
ved at forholde sig til omlægningen, fordi de ikke føler,
at det er relevant for deres arbejdsområde eller gør en
forskel for den mad, de spiser. Således italesætter en
medarbejder fra Housekeeping dette:
”Det [økologiprojektet] har ikke noget med os at gøre.
Vi spiser det samme mad som før, det er bare økologisk.”
De fleste ansatte i det administrative personale udtrykker,
at de primært oplever omstillingen af råvarer i kantinen.
Herudover er flere også opmærksomme på mindre
ændringer som ”den økologiske mælk til kaffen”, ”frugt
i løbet af dagen” og ”snakken over frokosten”. Andre
bemærker ændringer relateret til deres arbejdsområde
i form af forandret opmærksomhed fra pressen eller
planlægning af events. 37 % af det administrative
personale udtrykker, at de er blevet en smule eller
meget mere positivt i deres holdning til økologi.
4 % udtrykker, at de er blevet en smule mere negative.
Denne ændrede holdning blandt det administrative
personale får en betydning for resten af skolens ansatte,
da der igennem den udbredte personlige formidling
foregår en udveksling af disse holdninger. 72 % af det
administrative personale udtrykker, at de deler deres
holdninger om økologi med deres kollegaer og kun 28 %
mener, at det er en privat sag eller udtrykker en manglende interesse for emnet. Således fremstår det klart,
at holdninger om økologi også får en indflydelse for den
interne formidling på skolen.
Økologiprojektets kompetenceløft bestod blandt andet
af en fællesudflugt til Svanholm og Aarstiderne. Denne
udflugt blev udvidet til at omfatte alle medarbejdere på
skolen og fremstår som en særlig betydelig faktor, der
har spillet positivt ind på det administrative personales
holdning til økologi. Personalet beskriver udflugten
som ”godt samvær med kollegaer”, ”informativ omkring
økologiens muligheder” og ”med stof til eftertanke”.
Umiddelbart udtrykker det administrative personale
ikke, at de anser udflugten som brugbar i deres arbejde.
En medarbejder udtrykker for eksempel dette således:
”Det var en fin tur. Vi lavede en masse god mad, som alle
så ud til at kunne lide. Det var alt i alt en god dag, men for
mig som IT-medarbejder var det nok mere bare en god
oplevelse, end noget, jeg tænkte videre over i forhold til
mit arbejde”.
Det fremstår altså positivt, blandt de administrative medarbejdere at blive inkluderet i denne del af kompetenceløftet, selvom dette ikke direkte indvirker på deres arbejde.
Udover et socialt bidrag udtrykker medarbejderne, at de
anså deres inklusion som et tegn fra ledelsen om, at hele
skolen anses som værende en del af økologiprojektet.
Konklusion
Økologi i gryden og i hjertet
Økologiprojektet på Hotel- og Restaurantskolen
fremstår som et vellykket projekt, der har levet op til
projektets interne målsætninger. Økologiprojektet har
sigtet mod den todelte målsætning:
1.
2.
At omstille Hotel- og Restaurantskolens samlede
indkøb af fødevarer til 60 % økologi og omstille
skolens kantine til 75 % økologi
At gennemføre en økologisk omstilling af køkkenundervisningen samt gennemføre kompetenceløft
af alle køkkenundervisere på Hotel- og Restaurantskolen.
Den økologiske omlægning af skolens samlede vareindkøb
fremstår særlig vellykket, eftersom økologiprocenten
ved projektets afslutning pr. 1. maj 2015 udgjorde 66 %
af det samlede vareindkøb. Heraf lå den økologiske
omlægning i kantinen på 80 % og i undervisningen på
61,5 %
Projektets økologiske omstilling af køkkenundervisningen
(både i skolepraktikcenteret og i den pæd. afdeling) tegner
et billede af, at de gennemførte kompetenceløft, som
både understøtter medarbejdernes motivation og samtidig fremmer deres faglige og praktiske arbejdsredskaber,
har haft den bedste effekt mhp. at nå målsætningen.
Således har motivation vist sig at være understøttende
for medarbejdernes ændringer af arbejdsmetoder,
-vaner og holdninger, hvilket synes nødvendigt– ikke kun
for at kunne konvertere til økologi, men for at opnå en
reel økologisk omstilling og inddrage økologi som en fast
forankret del af skolen og i undervisningen.
42
Da Hotel- og Restaurantskolen danner rammen om
mange forskellige uddannelsesretninger og afdelinger,
har det været fordelagtigt at kortlægge skolens forskellige arbejdsområder med henblik på at foretage den
mest hensigtsmæssige økologiske omstilling. I denne
proces har det vist sig gunstigt først og fremmest at
tilføre ny indlæring og motivation for en økologiske
omstilling, fokuseret og i fællesskab, udenom medarbejdernes vante arbejdsopgaver. Herefter har det
vist sig fordelagtigt selv at lade medarbejderne tilpasse
den nye viden til rammerne for deres arbejdsområder.
Intern sparring og løbende supervision har været nyttig
til at imødekomme udfordringer, som opstår når
omstillingen skal tilpasses de forskellige arbejdsområder.
Denne sidstnævnte proces kræver både en forståelse
for arbejdsområdernes rammer og vilkår, samt en vilje
fra medarbejderne til at ændre og omlægge tidligere
arbejdsvaner og metoder.
”Giv min mormor en konventionel kylling, der er fyldt
med saltvand, og hun vil sige, at det intet har med
smagen af en kylling at gøre”.
Følg med i Hotel- og Restaurantskolens løbende arbejde med sundhed, økologi og bæredygtighed på vores hjemmeside – www.hrs.dk.
Hvis du har yderligere spørgsmål eller vil vide mere, kan du kontakte specialkonsulent Mette Toftegaard Rasmussen på [email protected]
Denne rapport er udarbejdet i maj 2015 af antropolog Birgitte Rigtrup i forbindelse med afslutningen på Hotel- og Restaurantskolens økologiske omstillingsprojekt.
Hotel- og Restaurantskolens økologiske omlægningsprojekt har fået økonomisk støtte af EU
og fra Fødevareministeriets Landdistriktsprogram som led i regeringens handlingsplan 2020.
På Hotel- og Restaurantskolen arbejder vi kontinuerligt med en sundhed-, økologi- og bæredygtighedsindsats. Det gennemsyrer alt, hvad vi laver – både drift, miljø og undervisning.
www.hrs.dk