August 2015 - Inner Wheel Danmark

NYHEDSBREV NR. 12 - 2015
Kære læsere
Med de e nummer af Inner Wheel siger redak onsgruppen tak for Inner Wheel-året 2014 - 2015.
Bladet indeholder bl.a. en opsamling på oplevelser fra forårets udflugter, instruk onsmøder og kædeoverrækkelser i distrikterne.
Lene Schade siger farvel og Lena Pedersen siger goddag som na onalrepræsentant.
Jeg vil som ansvarshavende redaktør også sige farvel og tak for opbakningen l og interessen for det nye informa onsmedie
i Inner Wheel Danmark. Vi har nu ha den digitale version i 2 år og udgivet 2 årsskri er. Der har været startproblemer med
udsendelse af Inner Wheel på mail. Det håber jeg vil være historie, når vi kommer hen i det nye Inner Wheel-år.
De to årsskri er har fået rig g megen ros, både af Inner Wheel-medlemmer og af udenforstående, som har læst bladene.
Tak for det.
Jeg vil gerne beny e lejligheden l at sige tak l DISO’erne i distrikterne for et godt samarbejde og l Andrea og Dorte for
godt samarbejde i redak onsgruppen.
Hjulet drejer en omgang, og jeg overgiver hermed opgaven som ansvarshavende redaktør l Pastna onalrepræsentant Lene
Krüger Schade.
Tak og god sommer l jer alle og god læsning.
Dorte Allerup, Redaktør
Andrea Welzel, Redaktør
Annalise Larsen, Ansvarshavende redaktør/PastnaƟonalrepræsentant
Den afgående NaƟonalrepræsentant
har ordet
Hjulet drejer, og pludselig er der gået
2 år.
Min d som Na onalrepræsentant
er ved at rinde ud, og en ny Inner
Wheel’er skal tage roret. Det er d
l et lille lbageblik. Det har været 2
fantas ske år. Der har været meget
arbejde - men mange udfordringer og rig g mange gode oplevelser og
fremadre ede udviklings ltag.
Jeg brændte meget for at vi fik nedsat en arbejdsgruppe,
som skulle tage sig af Inner Wheel udvikling. Det materiale kan I finde på hjemmesiden, og vil være l gavn for
alle jer, der vil gøre et stykke arbejde for jeres klub eller
for distriktet. Arbejdsgruppen har gjort det rig g godt, og
jeg håber materialet vil blive brugt fli gt.
Jeg har været rundt l alle forårsdistriktsmøderne sidste
år og i år (i år lå 2 dog på samme dag), og det har været
en stor oplevelse. Jeg tror, at klubberne i Danmark med
distriktsbestyrelserne i spidsen har stor fokus på udvikling og fællesskab og ikke mindst på sjove oplevelser. Et
varieret program er præcis det, der får netop din klub l
at være a rak v for nye medlemmer.
Jeg vil gerne nævne den sidst chartrede klub: Blokhus
Inner Wheel Klub - de startede for 2½ år siden med 16
medlemmer, i dag er de 30. Det er en solstrålehistorie,
som jeg gerne vil dele med jer alle.
At det lige netop skulle være Conven on i ”mine” 2 år
som Na onalrepræsentant, gør det også helt specielt. Det
var en fantas sk oplevelse at have så mange gæster, og vi
har i lokal komiteen fået virkelig mange posi ve lkendegivelser for de dage i København. Jeg har fak sk fået at
vide, at det er det flo este Conven on man har deltaget
i. Tak l Local Conven on Commi ee gruppen og alle jer,
der gjorde det muligt at servicere alle vores gæster.
Alt i alt ser jeg lbage på 2 spændende år med udvikling
og nye ltag. Ikke mindst med en kæmpe personlig oplevelse og erfaring, som aldrig vil forsvinde. Tak l alle jer,
som har været med l at gøre disse 2 år l noget specielt.
Rig g hjertelig llykke med kæden l Lena Pedersen,
som jeg håber får lige så mange gode oplevelser, som jeg.
Lena er virkelig klar l at stå i spidsen for Inner Wheel
Danmark, og jeg ønsker hende alt mulig held og lykke.
Lene Krüger Schade
NaƟonalrepræsentant/NaƟonalpræsident
1
Nu drejer hjulet snart igen
NaƟonalkædeoverrækkelsen
i Randers den 14. juni 2015
Læs referatet her:
Tillykke l alle de nye præsidenter
og l alle de nye bestyrelser.
Det sidste år har været meget
spændende og begivenhedsrigt i
”lære” ved Rådet med Lene Krüger
Schade i spidsen. Den 16. Internaonale Conven on, var arbejdskrævende, men også ube nget årets
højdepunkt – fyldt med spændende
oplevelser. Rådsmøderne og Nordisk Rådsmøde har været meget lærerige, og har givet et meget stort indblik i,
hvad der foregår i klubber og distrikter rundt i landet.
Tak for den overvældende dag og store opbakning l
både Lene Krüger Schade og mig i søndags ved kædeoverrækkelsen i Randers Østre. Stor tak l Randers Østre
Inner Wheel og –Rotary for det flo e arrangement I
havde lavet for os.
Som jeg sagde i søndags (red. 14. juni 2015), sammenligner jeg mit år som vicena onalrepræsentant med
at være kadet på skibet ”Inner Wheel af Danmark”. Jeg
ser frem l at føre skibet videre sammen med den gode
besætning om bord. I har vist os den llid, at skulle styre
skibet, og der venter spændende opgaver, som jeg glæder mig rig g meget l at arbejde med i et godt team;
Rådet og alle jer, som er lkny ede på forskellige poster.
Min målsætning for det kommende år er:
h p://www.intern.innerwheel.dk/userfiles/file/201516/Referat_na onal_kaedeoverraekkelse_2015.pdf
• At styrke det sammenhold og den gejst vi har i rig g
mange klubber e er vores Conven on og
”Meet the Danes”
• At vise og udbygge kendskabet l, at Inner Wheel
også er mere end livet i vores egen klub. Det har vi
bl.a. fået IWI, vores nyhedsbrev og blad l at hjælpe
med.
• At pleje vore medlemmer gennem interesse og
engagement. Vi har ha en del udmeldelser i nogle
klubber, det vil jeg gerne stoppe. Sam dig vil jeg
bruge det sammenhold og den entusiasme l at
inspirere og mo vere nye medlemmer.
• Jeg vil arbejde på at videreudvikle og styrke det
samarbejde med Rotary, som bl.a. er udviklet
omkring Rotary Familiens Dag.
• Vig gst af alt, vil jeg gerne styrke et samlet
Dansk Inner Wheel.
Mit sidejob/hjertebarn er jo projekt Dåseringe, og det
vil jeg fortsat arbejde ihærdigt med.
Det er et projekt, som virkelig gør opmærksom på
Inner Wheel i mange kredse, både i Danmark og i
udlandet. Inner Wheels tema for 2015/2016 ved Verdenspræsident Charlo e De Vos er:
UNIQUE OG UNITED
Mit mo o: SJOV, STYRKE OG SAMMENHOLD
I og jeres familier ønskes en rig g glædelig og god sommer, den må da snart komme!
På gensyn l august
Mange sommerhilsner Lena Pedersen
2
oprindelige udseende, så man kan se, hvordan soldaterne
levede. Væggene var meget tykke, mellem 1 og 5 meter.
Vi var rundt og se køje-, toilet- og baderum, bunkersanlæggets egen vand- og elforsyning samt krudt- og kanonbetjeningen. Dele af filmen ”Olsen Banden i Jylland” er
optaget deroppe, så vi kunne alle nikke genkendende l
flere effekter fra filmen. Vi havde meget tøj og fornu ige
sko på, men på trods af det, frøs vi allesammen. Der er
året rundt en konstant temperatur på under 10 grader i
de underjordiske bunkers.
Oven på bunkersanlægget er opført en moderne bygning
i beton med græs på taget. Bygningen er delvist gravet
ind i terrænet med store panoramavinduer mod vandet.
Bygningen er således opført, så den falder bedst i med
naturen. Sidste år besøgte ca. 50.000 personer museet,
hvoraf ca. en erdedel var tyskere.
E er en spændende rundvisning med stor spørgelyst,
især fra mændene, havde ak vitetsudvalget arrangeret
lækkert fiskebord i museets cafe, hvor der var smukt pyntede borde og lys i vinduerne. Præsident Kirsten Kanstrup
havde diverse informa oner og præsident for Rotary Nina
Yde takkede for invita onen. Vi slu ede af med at synge
frihedssangen: ” En lærke le ed” fra 1945, hvor de 3
sidste linjer lyder:
Thisted Inner Wheel markerer 70 års dagen for Danmarks befrielse
Den 5. maj a oldt Thisted Inner Wheel møde på museumscenter Hanstholm for at markere 70 års dagen for
Danmarks befrielse. Mødet var arrangeret af ak vitetsudvalget, og man havde inviteret Thisted Rotary, så 51
nysgerrige og forventningsfulde deltagere mødte op.
Museet er placeret i noget af Danmarks smukkeste natur
på kanten af Vesterhavet og Na onalpark Thy i udkanten
af Hanstholm.
Præsident Kirsten Kanstrup bød velkommen, og dere er
fortalte museumsleder Jens Andersen lidt om stedet. Han
fortalte bl.a. at Hanstholm lå et strategisk godt sted for
anlæggelse af en fæstning for tyskerne, idet man her har
den korteste afstand l Kris anssand i Norge. Så ved at
bygge et fæstningsanlæg med 4 meget store kanoner på
hver side af Skagerak, kunne tyskerne forhindre engelske
flådestyrker i at gå ind i de danske farvande. Kanonerne
kunne skyde ud l en afstand på 55 km, næsten halvvejs
l Norge. De store kanoner blev affyret 40 gange, men
ramte aldrig et skib. Opførelsen af fæstningsanlægget
med mange underjordiske bunkers startede i e eråret
1940 og var allerede færdiggjort i 1941.
Vi blev vist rundt i den ene af de 4 kæmpemæssige
bunkeranlæg, som i dag er lavet l et meget interessant
museum. De fleste af rummene er ført lbage l deres
Fra venstre bagerst: Medlem af Rotary Allan Krogsgaard
og hustru medlem af Inner Wheel Hanne Gade
Forest fra venstre: Medlem af Rotary Benny Frederiksen,
medlem af Rotary Gert Agesen og hustru Karen Margrethe AgesenYderst Ɵl højre medlem af Inner Wheel
Ilse Haugård
Og byer blomstred i rødt og hvidt
Og det var forår og Danmark frit,
Ja, Danmark frit
Det var meget smukt og stemningsfyldt. En stor tak skal
lyde l ak vitetsudvalget for det vellykkede arrangement.
Thisted Inner Wheel
Ulla Bisgaard
Fra venstre: Museumsleder Jens Andersen, medlem af
Inner Wheel Karen Margrethe Daugård, medlem af
Inner Wheel Karen Overgaard, ægtefælle Bent Grimstrup,
medlem af Inner Wheel Anny Pedersen, medlem af Rotary
Anders Overgaard, medlem af Rotary Allan Krogsgaard,
præsident for Rotary Nina Yde, medlem af Inner Wheel
Ulla Bisgaard (ego, med tørkædet), med ryggen Ɵl medlem
af IW Ingelise Klemmensen og Ɵl højre medlem af
Inner Wheel Ilse Haugård.
3
Ladywalk - nu også på Samsø
E er opfordring fra Inner Wheel Danmark om at deltage i Ladywalk 2015, blev Samsø Inner Wheel enige om, at en del af
os godt kunne tænke os det.
Det nærmeste mødested var Århus, men da det var et a enarrangement ville det medføre, at vi ikke kunne komme hjem
samme dag og derfor var nødt l at have en overnatning, det var vi ikke så stemte for.
Så derfor henvendte undertegnede Je e Nielsen sig l Ladywalk og spurgte om det kunne lade sig gøre at deltage på
Samsø. Der gik nogen d inden vi endelig fik grønt lys for at gå marchen på Samsø.
Bluser og poser kunne a entes om søndagen i Århus. Vi kunne ikke nå at få trykt Inner Wheel logo på blusen, men vi var
10 deltagere fra Inner Wheel plus 15 andre kvinder fra Samsø, der gik 6 km.
Det var en regnfuld tur, som nok ved de øvrige Ladywalk-arrangementer i hele landet. Vi blev alle våde, men humøret var
højt og vi gennemførte.
Dagli’Brugsen i Ballen sponsorerede vand, chokolade og frugt, da vi var nået halvvejen. Ved vejs ende nød vi en dejlig
grønsagssuppe på Brundby Hotel.
Vi har fået lovning, at vi l næste år får lov l at deltage som et startsted, så vi håber, at vi kan blive mange flere kvinder,
der vil deltage på Samsø.
Med venlig hilsen JeƩe Nielsen - Samsø Inner Wheel
Samsø set fra luŌen
4
Besøg hos vores svenske venskabsklub,
Lessebo-Hovmantorp Inner Wheel Klub
Kosta Glasbruk og kunne shoppe inden afrejsen. Det
blev l en dlig frokost, madpakker fra hotellet, kage
fra vores værter, kørsel
l Hovmantorp sta on,
og så varme farvelknus
og tak l vores fantas sk
søde og gæs rie værter.
Det var sådan et dejligt
genbesøg!
I sin tale l vores svenske
værtsklub sagde præsident Birthe Hesdorf bl.a.:
”I dag er vi sammen i det
venskab og det fællesskab
som et møde, som de e,
er kulmina onen på.
Venskab betyder, at man
passer på hinanden, kerer
sig om hverandre – men
der er jo langt mellem os!
Men for at sikre, at nogen
passer godt på jer, holder
vagt omkring jer, har vi valgt at give jer denne gave, som
vi håber fremadre et vil give jer gode minder – og da de
rig ge var optaget af at passe på vores dronning – får I
dem i miniudgave.
Tusind tak for invita onen – for ubrydeligt venskab og
förtjusande samvær.”
Det var en uforglemmelig tur med herligt samvær, styrkelse af venskab og fine oplevelser. Tak l vores værter,
og tak l vores eget planlægningsudvalg, hvis arbejde
har været stort og omhyggeligt. Alt var lagt l re e med
perfek on, både hinsidan og her!
Svenske flag, smil, glæde og varme knus, det var, hvad 9
piger fra Esbjerg Inner Wheel Klub blev modtaget med,
da vi steg af toget i Hovmantorp fredag, den 5. juni om
e ermiddagen e er 7½ mes togrejse. Gensynsglæden
var stor, og det var også dejligt at hilse på de søde svenske piger, som havde besøgt os i Esbjerg for to år siden.
Vi blev kørt l Lessebo Handpappersbruk, hvor en kaffepause gjorde godt, før vi fik en guidet rundvisning i
frems lling af håndlavet papir. Det var spændende at
følge frems llingen af papiret. Selv om julen er langt
væk, fandt nogle fle ede julestjerner i tykt håndlavet
papir vej l denne skribents taske. E er installering på
Kosta Boda Art Hotel var der a ensmad i Glasbaren,
hvor glas er det gennemgående materiale, brugt i borde,
barstole, udsmykning i lo og på vægge, borde, skulpturer, skåle, håndvaske, tallerkener, ja, selv bunden i
den indendørs pool har de flo este glasskulpturer, hvor
farver og belysning skaber en enestående effekt. Det var
helt fantas sk at bo på det flo e hotel!
Lørdag kørte vi med vores svenske værter l Målerås
Glasbruk, hvor vi beundrede stedets mange fine glaskrea oner. E er frokost på stedet gik turen lbage l Kosta.
Her var der, ligesom om formiddagen, d l at shoppe i
de forskellige outlets, som ligger lige op ad Kosta Glasbruk, og visakortene blev brugt fli gt. A enen bød på
hy sill i Kosta Glasbruk med musikalsk underholdning
og demonstra on af glaspustning, som nogle af deltagerne også fik lov l at prøve. Det er ikke så let, som det
kan se ud l, skal jeg hilse og sige!
Om søndagen så vi det arbejdende glasværksted på
PS.: Esbjerg Inner Wheel Klubs gave l Lessebo- Hovmantorp Inner Wheel Klub var to gardere af træ, designet af Kay Bojesen.
CharloƩe Nielsen
5
100 året for kvindernes valgret i
Sønderborg
7 kvindeorganisa oner, bl.a. Sønderborg Inner Wheel
klub, fejrede den 5. juni 2015 100 året for kvindernes
valgret i Danmark.
Dagen blev fejret på Sønderborg slot med foredrag af
bl.a. Inge Adriansen, dligere inspektør på Sønderborg
slot. Hun fortalte om 30 års arbejde for at få valgre en
l kvinder beslu et, før det endelig lykkedes i 1915.
Poli ker Ellen Thrane Nørby var også blandt talerne.
Hun fortalte om kvinder i dag.
E er talerne gik forsamlingen på ca. 200 deltagere ned i
slotshaven l en eg, der er plantet for nogle få år siden.
Denne eg er blevet adopteret af de 7 kvindeorganisa oner i Sønderborg og omegn og vil være symbolet på 100
året for kvindernes valgret i Danmark. Ved ”Kvindernes
Eg” blev der afsløret en sten, som har fået indgraveret
en plade med navne og omtale af Kvindernes Eg.
Annalise Larsen -Sønderborg Inner Wheel klub
Aabenraa Inner Wheel klub bereƩer
Så er årets høst af dåseringe klar l at blive afleveret.
71,9 kg blev det l. Tidligere år har vi her fra Aabenraa
Inner Wheel leveret l nogle hobbyfolk, og sendt pengene l projekt Dåseringe. Men nu ønsker hobbyfolket dog
ikke flere, så disse dåseringe er på vej l en indsamler i
Kollund. Tak l alle, der har bidraget, det er utrolig flot.
ISO Kirsten Heisel. Aabenraa Inner Wheel klub
6
Der blev dere er holdt tale af Pastdistriktspræsident
Anne-Merete S ngsted, hun takkede af og videregav
”pastnålen” l Anne Marie Olsen. Desuden takkede hun
den dligere bestyrelse samt ikke mindst webmaster
Dorthe Skov Mejer.
Guvernør Leif Kenrad lykønskede Anne på egne og Max
Ustrup vegne. Max skal være ny guvernør for Rotary i
distrikt 1461. Leif vil fortsat fungere som kontaktperson
mellem Rotary og Inner Wheel, hvorfor det fortsat ligger ham på sinde at udbygge samarbejdet og medvirke
l synliggørelsen af de to organisa oner - ikke mindst
lokalt. Leif Kenrad overrakte afslutningsvis et smukt
rødt Rotary tørklæde l Anne Marie Olsen som tak for
et godt samarbejde og et l Anne for deres frem dige
samarbejde.
Ordet blev givet videre l Vicena onalrepræsentant
Lena Pedersen som overbragte en hilsen fra Na onalrepræsentant Lene Krüger Schade, med lykønskninger l
den nye distriktsbestyrelse samt en tak l afgående Pastdistriktspræsident Anne-Merethe S ngsted og vores nye
Pastdistriktspræsident Anne Marie Olsen. Der overbragtes gaver l de tre.
E er spisningen var der underholdning ved ”Ruth og
Rith, der klarer sagerne, hvis der er beskidt”. Afslutning
ved Sidsel Kofod samt udlevering af en lille gave l alle
med fynske specialiteter.
Referent JeanneƩe Lykke Madsen
Distriktskædeoverrækkelse Fjeldsted
Skovkro den 2. 6. 2015
Præsident for Ejby Inner Wheel Sidsel Kofoed bød
velkommen, hvor hun tændte lys, og sam dig introducerede hun de fem plancher Ejby Inner Wheel har lavet
over klubbens værdier.
Den afgående Distriktspræsident Anne Marie Olsen
holdt dere er tale. Hun synes, det har været et spændende og begivenhedsrigt år med mange dejlige klubbesøg samt Conven on på dansk grund, hvilket var en
meget stor oplevelse. Udfordringen har bl.a. været at
skaffe nye og fastholde gamle medlemmer i Inner Wheel
samt at etablere og udbygge samarbejdet med Rotary.
Here er takkede Anne Marie sin bestyrelse for et meget
fint samarbejde. Hun takkede især Birthe Hartmann,
der stopper som distriktskasserer og starter som rådskasserer den 1. juli 2015.
Distriktspræsidentkæden blev here er videregivet l
Vicedistriktspræsident Anne Elisabeth Nielsen fra Ejby
Inner Wheel. Hun takkede for kæden og den llid, der
dermed er vist hende. Det er med stor ydmyghed Anne
vil påtage sig denne opgave. Hun glæder sig meget l de
kommende klubbesøg og ser frem l at uddybe samarbejdet både med klubberne og med Rotary. Anne ønsker
at fortsæ e det gode arbejde med at fastholde og øge
medlemstallet, samt at fortsæ e og udbygge samarbejdet med Rotary. Slu eligt præsenteredes den nye
distriktsbestyrelse som består af:
Distriktspræsident Anne Elisabeth Nielsen
Distriktssekretær Lene Pedersen
Vicedistriktspræsident Charlo e Lemmergaard
Distriktskasserer Ingemerete Juncker
DISO Karen Margrethe Bay
Pastdistriktspræsident Anne Marie Olsen
Tak Ɵl distriktskasserer birthe hartmann
7
Odense Sct. Knud Inner Wheel Klub
Vores møde i april gav eŌertanke. Emnet var: Demens og hvad så.
Foredragsholderen var Jennie Hemmingsen, demenskonsulent i Assens kommune. Hun er uddannet sygeplejerske og har
taget flere e eruddannelser. Hun har været leder på et plejehjem for demente.
Emnet er alvorligt, og mange af os kender nogle, der er demente, eller er på vej l at blive demente. Det er de pårørende, der bliver mest mærkede af det. Den demente er nok i starten klar over, at det kniber med at huske, men sygdommen giver også o e depressioner.
Jennie Hemmingsen formåede i ord og billeder at forklare, hvad der sker, når man bliver dement, ja når hjernen skrumper og l sidst helt står af.
Som dement kan man ikke udtrykke sig for eksempel fortælle sine omgivelser, hvad man ønsker, hvad man er bange for
eller har behov for. Det giver adfærdsændringer, som kan være voldsomme, og sproget kan blive vulgært. Det kan især
være meget pinligt for de pårørende.
Der er ca. 85.000 demente og ca. 45.000 med Alzheimers. Det er den 5. mest dødelige sygdom. Det store antal ramte
skyldes også, at vi bliver ældre, ja vi bliver fak sk rig g gamle.
Vi fik en forklaring om hjernen, der vejer ca. 1,3 kg (mandens vejer lidt mere).
Fra vi er 20-80 år mister vi ca. 50 % af ledningsne et ved den almindelige aldringsproces. Fra vi er 20-90 år mister vi ca.
10 % af hjernecellerne. De første tegn på demens er, at man glemmer a aler, navne på personer, og at man kan ikke
komme i tanker om dem. Man kan ikke overskue ngene, ej heller udføre velkendte færdigheder. Man mister sociale
færdigheder. Ens søvnrytme ændrer sig, dømmekra en nedsæ es, der er humørsvingninger, man får en pinlig hæmningsløs adfærd.
Der er flere former for demens, og der er mange grunde l, at man bliver dement. Der er en arvelig disponering. Hjernen
forandrer sig ved Alzheimers, og der kan gå helt op l 20-25 år, inden det opdages.
Jennie Hemmingsen var meget livlig og meget vidende inden for sit felt.
Man kan søge hjælp i Demens alliancen og Alzheimers foreningen.
ISO LiseloƩe Hansen
Haderslev Inner Wheel
k? Hun mærker overhovedet ingen forskelsbehandling
om man er mand eller kvinde. Det drejer sig om at være
engageret og godt forberedt.
Signe Knappe er formand for Børne- og Familieudvalget.
Det giver stor indsigt, samt erkendelse af vanskelighederne omkring samarbejde med de forskellige instanser.
Signe er meget begejstret for den model, man bruger,
når man involverer nærmiljøet i arbejdet med børn og
familier med behov, og synes o e det viser sig at være
den bedste løsning. Signe har en bachelor i statskundskab, så for hende er poli k et naturligt valg, e er at
have arbejdet i skolebestyrelsen. Signe har 4 børn.
E er generalforsamlingen var
det d at optage 4 nye medlemmer. Stort velkommen l
Addi Søgaard, Connie Andersen, Nicole Arkil og Suzanne
Brand. Haderslev Inner Wheel
glæder sig over optagelsen, og
den store interesse de har vist
for vores klub.
Dere er overlod Elsebeth Schmidt-Hansen kæden l Margit
Christoffersen, som glæder
sig l for første gang at løse
opgaven, sam dig med at hun
er sikker på god opbakning fra
de garvede Inner Wheel’ere.
Den kommende bestyrelse
blev præsenteret – et spændende nyt år venter.
Generalforsamling - ”Sidste møde med kliken”
Den 9. juni var det sidste møde i det gamle Inner Wheel
år, og for Haderslev Inner Wheel også det sidste møde,
før sammenlægningen af Haderslev og Haderslev Hertug
Hans Inner Wheel.
De to klubber har i en årrække ha fællesarrangementer, så det er hovedsageligt kendte ansigter, som mødes.
Den unge byrådspoli ker Signe Knappe fra Haderslev
Byråd s llede samme a en op l foredrag om kvinder
og magt. Hun kom vidt omkring – om at lære poli sk
strategi - hvordan er det som mor at engagere sig i poli-
8
InstrukƟonstræf i Distrikt 46 i Middelfart
Den 28. maj a oldt distrikt 46 sit årlige træf for kommende bestyrelsesmedlemmer på Hotel Severin i Middelfart.
Birgit Jelstrup som af distriktet var blevet udvalgt l at deltage i arbejdsgruppen omkring IW -learning , introducerede
hvad IW- learning kan bruges l i klubberne. Hun viste sam dig, hvor man kunne finde det på hjemmesiden. Det er bestemt et stykke arbejde vi kan få glæde af ude i klubberne.
Inden vi gik i arbejdsgrupper blev der serveret en sandwich og drikkevarer.
Dernæst fordelte man sig i de forskellige grupper. Præsident gruppen, sekretærgruppen, kasserergruppen og ISO gruppen. I de forskellige grupper blev der givet vejledning l det kommende års arbejde. Spørgelysten var stor og interessen
for at alle blev sat godt ind i arbejdet giver en forventning l et godt arbejdsår i de nye bestyrelser i distrikt 46.
Odense Sct. Knud Inner Wheel Klub
Vi havde nogle hyggelige mer sammen. Vi var 28 Inner
Wheelere. Det var fak sk vores 30 års jubilæum, da
vores første møde var den 13. maj 1985.
ISO - LiseloƩe Hansen
Vores fødselsdagsudflugt gik i år l Broholm Slot, hvor
ejeren Anne Lütken bød os velkommen. Det ældste af
slo et er fra 1360. Siden er der bygget l, revet ned og
restaureret flere gange. Broholm Slot ligger utroligt idyllisk med sin smukke park og dobbelte voldgrave og en
gammel vandmølle.
Anne Lütken tog os med på en rejse gennem næsten
700 års danmarkshistorie fra Christoffer den 2. l Margrethe den 2. og med mellemliggende 29 konger og 1
dronning som medspillere eller sta ster i Uldfeldt`ernes,
Sheel`ernes og Sehested`ernes historie. Der blev fortalt
mange sjove anekdoter om hendes forfædre.
I slo ets baghave findes en speciel tregrenet gulstensbygning fra 1878, den er bygget af Kammerherre N.F.B.
Sehested. Der findes en Old dssamling på 60.000
old dsminder. Samlingen har været solgt l Odense
Bys Museer og har stået i Den Fynske Landsby. Den er
nu udlånt l Svendborg Museum, som har placeret den,
hvor den hører hjemme.
Den ældste del af slo et står intakt. Hele slo et har
gennemgået en gennemgribende restaurering og er nu
Slotshotel, forpagtet af Anne og Niels Bille-Brahe.
Vi slu ede af med lækker middag i slo ets restaurant.
På Broholm er der desuden et stort ridecenter ejet af
Anne Lütken. Her bliver der holdt mesterskaber i dressurridning med deltagere fra hele Europa.
Broholm Gods set fra luŌen
9
Kvindernes dag den 8. marts 2015
i Sønderborg
Den 8. marts var Inner Wheel Sønderborg med l at
markere kvindedagen, der blev a oldt på
Alssundgymnasiet i Sønderborg.
Vi mødtes dligt om morgenen sammen med andre
kvindelige organisa oner fra Sønderborg.
Her fik vi anvist en plads, hvor vi kunne s lle vores bod
op. I boden havde vi brochurer om Inner Wheel og eksemplarer af Inner Wheel Årsskri et. Vi var nogle stykker, der i løbet af dagen ski edes l at stå og udlevere
materiale og fortælle om vores organisa on.
Dagen bød på underholdning af forskellig slags. Bl.a.
fortalte dligere museumsinspektør Inge Adriansen om
kvindernes liv under 1. verdenskrig, mens mændene
kæmpede ved fronten.
Det var en rig g god dag, hvor vi fik kontakt l andre
kvindeorganisa oner, og vi håber, at vi i frem den kan få
et samarbejde med dem. Måske kan det blive en tradion, at vi hvert år deltager i fejringen af kvindedagen.
Bodil Knudsen - Præsident
Sønderborg Inner Wheel
Foredrag ved Susanne Dal Gravesen, direktør for ”Bryd tavsheden”
ved Frederiksberg Inner Wheel
Frederiksberg Inner Wheel havde på deres marts møde besøg af Susanne Dal Gravesen, der er direktør for ”Børn og
Unge i voldsramte familier”, nu omdøbt l ”Bryd Tavsheden”. Hun står for den daglige ledelse i foreningen, og har specialiseret sig i forebyggelse af vold mod børn.
Susanne Dal Gravesen er llige projektleder i Socialstyrelsen, hvor hun er i tæt samarbejde med kommuner og krisecentre. Hun er kommunal leder for sundhedspleje og familierådgivning, sundhedsplejerske og sygeplejerske med speciale i
børn og psykiatri.
Foreningen får midler fra statslig side l en administra on, der svarer l 3 fuld dsansa e og husleje m.v. De øvrige medarbejdere er alle sammen frivillige. Foreningen søger også midler hos private og ved forskellige fonde.
Der er mulighed for anonym kontakt i Basen, et hus i København, fra mandag l torsdag mellem kl. 15.00 og 18.00, hvor
de unge kan komme ind direkte fra gaden. Man kan også kontakte foreningen på telefon i hele landet eller via de sociale
medier Facebook og Instagram, hvor mange unge deler holdninger, erfaringer og viden.
Ved en undersøgelse af 8. klasses elever, havde hver 5. oplevet grænseoverskridende vold i familien.
Vedr. kærestevold havde 10 % af gruppen 16-24 årige været udsat for fysisk eller seksuel vold, og en undersøgelse viste,
at det blev mere og mere acceptabelt blandt kærester.
Hvad gør vold? Børn og unge som er udsat for vold får o e problemer med alkohol og stoffer. De begår også selv vold og
kny er sig l bandemiljøer. De bliver destruk ve. Pigerne bliver o e dligt gravide.
Vold sker i alle miljøer både i by og på land, hos rig og fa g.
FORTSÆTTER...
10
Volden er også en kulturel ng i samfundet. Man skal se den i forhold l d og kultur.
Forebyggende ak viteter:
•
Temadage i folkeskolen, hvor ressourcestærke personer er l stede
•
Temadage for lærere, pædagoger m.fl. så de kan lære at opdage volden
•
Ak vitet på de sociale medier
•
Events
•
Charityfester
•
Kampagner
•
Samarbejde med SSP
O e er tvivlen årsag l, at der ikke bliver grebet ind
i de og volden bliver anmeldt l de sociale myndigheder.
I den anonyme rådgivning bliver det ikke meldt l
myndighederne, selv om det er alvorligt, men der
bliver rådgivet og spurgt ind l, om de har nogen de
kan stø e sig l.
Frederiksberg Inner Wheel overrakte Susanne Dal
Gravesen en check på kr. 15.000.- l forebyggelse af
vold mod børn og unge. Disse penge er samlet ind
på klubmøder, på Inner Wheel dagen og et Bring and
Buy møde, hvor der holdes auk on over medbragte
effekter. Gi e Lund Petersen har lagt hus l og lavet
maden l sidstnævnte møde.
Grethe Dresner Frederiksberg Inner Wheel, ISO
Bornholms Inner Wheel klub fik ny
præsident
I forbindelse med klubbens ordinære generalforsamling
fik Rønne Inner Wheel ny præsident. Præsident IngeBirthe Foss overrakte ved den årlige kædeoverrækkelse
præsidentkæden l sin e erfølger, Sonja
Nielsen, med mange ønsker om et godt nyt
år med al mulig lykke.
Inner Wheel er verdens største kvindenetværk med over 100.000 medlemmer;
et netværk med muligheder for personlig
udvikling og venskabelige rela oner. Øens
klub tæller på nuværende dspunkt 31
medlemmer, og der er et stort fremmøde
l de månedlige møder, med interessante
foredrag eller andre spændende ak viteter.
På folkemødet havde Rønne Inner Wheel
lagt brochurer/foldere i Rotary’s telt.
I år var der tre flo e jubilæer 55 år: Inger
Karlsen, 45 år: Kyhn, 30 år: Marie Ørum,
plus der var flere medlemmer med 100 %
fremmøde.
Vores dona on i år på kr. 5.000,- gik l
”Blækspru en”, et værested for psykisk syge og deres
pårørende. ”Blækspru en’s leder Stephen Mortensen
fortalte, at værestedet har eksisteret siden 1991, hvor
der var mange, der blev udskrevet fra hospitalet, og
hvor der manglede lbud fra samfundet l den gruppe
mennesker. Der er åbent 3 dage om ugen fra kl. 9 l
kl.22. Aldersmæssigt spænder brugerne fra 4 mdr. l
84 år, og på årsplan er der ca. 250 personer, der bruger
værestedet.
Ideen er ”hjælp l selvhjælp”, der skal være noget at stå
op l, og mange personer har en frivillighedsa ale, der
betyder, at de f. eks. har fast job med at sæ e kaffe over,
skrive notater, lave mad osv. Der er unge og ældre blandet, og man prøver at hjælpe med flex-job, hvis muligt.
Stephen Mortensen slu er med at takke for dona onen
og fortæller, at pengene vil blive brugt l børnene, l
rejser og l udflugter.
ArƟklen sendes også Ɵl Bornholms Tidende
11
ConvenƟon og en oplevelse rigere
Først en stor tak for en god arrangeret Convenon i København.
E er Conven on havde jeg en dejlig oplevelse,
som måske også kan glæde andre.
Jeg havde meldt mig l Conven on sent i forløbet, på grund af at jeg har problemer med min
hørelse og fungerer dårligt, når der er mange
mennesker, der taler sam dig.
Jeg havde meldt mig l pakkeafdelingen, hvor
vi pakkede tasker l Conven on. Her var jeg
sammen med mange søde Inner Wheel piger,
og stemningen var god. Det var her, jeg overtalte mig selv l at deltage i Conven on. For
som sagt er jeg klar over mine skavanker. Bare
jeg fik et guldkorn med,var det godt. Jeg kunne
bare holde mig i baggrunden, og se alle de
glade mennesker der kom.
På Hospitality Evening var jeg med på turen l
Papirøen, hvilket passede mig fint. Det var en
dejlig a en.
På Galla-a enen sad jeg l bords med Mopelola Taiwo Adisa fra Nigeria (Lola). Lola skulle
først afrejse mandag. Hun havde ikke nået at
se så meget af København, og spurgte om jeg
ville vise hende lidt i København. Mit engelsk
er meget dårligt, så jeg tænkte hvordan klarer
jeg det. Men jeg syntes også, at hvis jeg kunne
gøre en forskel hun fik set København, så må e jeg prøve, om jeg kunne give hende et indtryk af byen.
Jeg hentede Lola på hendes hotel søndag formiddag. Jeg kunne parkere gra s i København om søndagen.
Vi kørte først l Amaliehaven, hvor det var udsigt l vores flo e Operahus. Jeg forklarede, at det var en gave fra vores
afdøde skibsreder Mærsk McKinney Møller.
Dere er besøgte vi museet på Amalienborg. Lola var interesseret i Prinsesse Benedikte, der havde navngivet vores Inner
Wheel rose.
Here er besøgte vi Marmorkirken, hvor vi sad en stund (Lola og jeg er begge kristne).
Så var det d l lidt frokost. Vi gik l Gråbrødretorv. Jeg valgte et sted, hvor vi kunne sidde og nyde maden og stedets
omgivelser. Det var lidt koldt, men der var varme under parasollerne.
De fleste piger kan nok lide at gå i bu kker, så jeg tænkte at vi lige kunne tage en tur i Magasin. Det var ikke ramt ved
siden af. Vi gik lidt rundt, og Lola fik købt en bluse. Jeg var med l at vælge den rig ge størrelse. Hun syntes det var dyrt i
Danmark. Men alt skal ses under et, og vi har også et dyrt apparat i Danmark, som vi ikke vil undvære.
Vi slu ede hjemme hos mig l en kop te, og hun så min have. Jeg havde desværre ikke nogen overnatningsplads, så dere er kørte jeg hende lbage l hendes hotel.
Jeg syntes det var et dejligt guldkorn, som jeg var blevet beriget med. Lola og jeg var ca. samme alder. Trods mit dårlige
engelsk, syntes jeg det var en dejlig oplevelse, og Lola var også glad for turen. Vi svingede godt og trods vores forskellighed, var vi også meget ens, vi grinede og hyggede os begge to.
Hanne Sten, Kastrup Inner Wheel
12