Referat til generalforsamling d.1.3.2015 KFUM & KFUK i Roskilde.

Referat til generalforsamling d.1.3.2015 KFUM & KFUK i Roskilde. 1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, indslag ved Anders Skaanning
Andersen fra Himmelev kirke.
Tenisng optræder med en sang.
Det besluttes at bytter om på pkt. 4 og 6.
2. Valg af dirigent: Thomas Meldgaard Kristensen
Referent: Mathilde Friis Kliver
Stemmetællere: Anders Skanning Andersen og Anette Vingborg
Der er annonceret i Roskilde Avisen, 4. Feb, dvs. ikke rettidigt, desuden ikke meldt ud på
hjemmesiden, forend dagsordenen blev lagt ud. Det besluttes dog at afholde
generalforsamlingen.
3. Beretning fra de forskellige afdelinger om årets forløb.
Tensing:
Der har været fadende medlemstal fra 20 efter sommerferien til 6 i dag, dette svarer til at vi
mister 5 kg tensinger om dagen! Der arbejdes på at fastholde medlemmer. Der har været
besøg fra en fra Tensing Playground. Der er et stort ønsker om at få en
studentermedarbejder. De har været ude og optræde på MSE, og planlægger at spille i
gågade, i Farum og på K. Desuden er der et ønske om at spille i kirkerne.
Bestyrelsen:
Der er 97 medlemmer fordelt i afdelingerne Familieklubben, Friluftsgruppen og Ten Sing.
Arrangementer i årets løb: K event i efteråret, vikingefest med omkring 35 deltagere.
Julehygge for hele foreningen.
Stormøde i distriktet.
Between event for de 9-11årige som dog blev aflyst pga. for få
tilmeldte.
Ølbod på Roskilde Festival.
BUS: netværk på tværs af organisationer, fordeler midler til
lederudvikling, kan søges i december.
Landsmøde -Nye aktivitetsprofiler: Lokale aktivitetsmiljøer,
Festivaler og lejre, Globale fællesskaber.
- Nedsat organisationsbidrag da man ønsker at få 15 %
flere medlemmer.
- Fælles kontingent opkrævning fra landskontoret
Praktisk info:
Udlejning af salen, kører rigtig godt, 1-2 udlejninger om måneden
Ny rengøringspige Mathilde Cortsen
Stabile lejere, nye beboere 3.th Thea Krabbe og Menan. 3.tv. Peter
Mikkel
Året der kommer:
Foreningsdøgn for dem som gør lidt mere
K event d.13 juni med festival-tema, sæt kryds i kalenderen.
Økonomisk bidrag fra Farum M&K på 30.000kr, disse påtænkes at
bruge ifb. med en studentermedhjælper til Tensing.
Evt. nyt byggeprojekt med køkken og flere værelser på 3tv.
Friluftgruppen:
Gruppen består af primært familier fra Hvalsø og Borup, der er flere som ikke er
medlemmer. Der har i årets løb været afholde tre ture, to endagsture og én med overnatning.
Der er 25-30 deltagere pr arrangement. I år planlægges fire ture, to endags ture og to med
overnatning. Alle er velkommen. Der orienteres på vores hjemmesiden og på facebook.
Familieklubben:
Gruppen består af 3-4 faste familier og 5-6 familier som kommer løst. Der er fokus på
førskole-børn, og de mødes én søndag om måneden, Der er flere som skal af sted på
Familiefestival i Jylland i maj.
Bygningsudvalget:
Udvalget består af Oluf Vingborg, Martin Groth, Birgitte Nabe-Nielsen og Lars Friis.
Køkkenet er blevet færdigrenoveret og der er lagt nye gultæpper i gangarealerne. Carport og
cykelskur er blevet malet. Der er et stort og gentagende problemer med vand i kælderen,
Årsagen forsøges løst i samarbejde med kommunen da vandet trænger ind fra kloarkerne
ved store regnskyl. Der har været mistanke om problemer med skimmelsvamp i
lejlighederne, men dette er afkræftet. Nu arbejdes målrettet på oplæg til renovering og
forbedring af 3. Tv.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Der skal vælges 2 kvinder for 2 årig periode.
På valg:
Mathilde Friis Kliver (genopstiller)
Sara Hvidberg Larsen (genopstiller)
Nye kandidater: Thea Krappe
Mathilde og Thea vælges for en 2 årig periode.
Der skal vælges 1 mand for 2 årig periode
På valg:
Thomas Melgaard Kristensen (genopstiller)
Nye kandidater: Niels Berg Horsted og Jakob Bjældager
Thomas genvælges for 2 årig periode
Der skal vælges 2 mænd for 1 årig periode
Ubesatte poster
Niels og Jakob vælges for 1 årig periode.
Valg af ungdomsrepræsentant, 1 årig periode
Thea som er blevet 18 år forlader posten.
Nye kandidater: Christian Blicher Jakobsen
Christian vælges
Valg af suppleanter.
Sara Hvidberg Larsen , Agnes Olander Christiansen og Martin Groth stiller op.
Alle vælges.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år, til godkendelse
eller anden beslutning, ved Oluf Vingborg.
Regnskabet ser fornuftigt ud. Der har været lidt mindre i indtægt end budgetteret, da
lokaletilskuddet er blevet mindre og vi tjente mindre på Roskilde festivallen end forventet.
Udgifter også mindre end budgetteret da der har været lavere afdrag end budgetteret. Dog
større udgifter til forsikringen og vedligehold af ejendommen pga. storm- og vandskade.
Balance: aktiver. 3.451.005 kr. og pasiver 3.451.005 kr.
Igen i år er der brugt mindre end budgetteret på aktiviteter.
Regnskabet godkendes.
I dette års budget er der bl.a. sat penge af til at dække alle tensingeres udgifter til deltagelse
og transport til MGP og Teenevent. Der kom dog ingen af sted til MGP, men næsten alle
skal på Teenevent.
Der skal bruges flere penge på PR og pressemeddelelser og det er planen at der oprettes en
post i bestyrelsen som PR-ansvarlig.
6. Fastsættelse af kontingent.
På nuværende tidspunkt er kontingentet:
0-29 år: 150 kr. halvårligt
30 år + 350 kr. halvårligt
Event medlemmer 125 kr. årligt.
På landsmødet besluttet at nedsætte organisationsbidrag. Desuden er eventmedlemmet
nedlagt.
Bestyrelsen stiller forslag til at ændring af kontingent:
0-29 år 150 kr. ÅRLIGT (125 kr. til landskontoret)
30 år + 600 kr. ÅRLIGT (475 kr. til landskontoret.)
Fortsat ingen familiemedlemsordning.
Forslaget vedtages.
7. Valg af revisionsfirma og/eller 2 lægmandsrevisorer
Oluf foreslår at vi fortsætter med nuværende revisor. Dette vedtages.
Note: hvis denne ikke er i stand til dette af den ene eller anden årsag, får bestyrelsen
mandat til at finde en afløsende revisor.
8. Indkomne forslag.
Bestyrelsen ønsker drøftet etablering af 2 værelser + køkken på 3. sal tv.
Er der tilslutning til etablering af 2 værelser og køkken 3. Sal tv?
Er der nogle medlemmer, som vil være med i en støttegruppe, som kan/vil tage ansvar for
etablering og finansiering af projektet?
Der har længe været en drøm at få udnyttet pladsen 3. Tv.
Der er stor mangel på ungdomsboliger i byen.
Overordnet vil installation af køkken og 2 flere værelser være med til at tidsopdatere
bygningen og give fuldt udnyttelse af ejendommen. 3. Tv trænger generelt til renovering,
der bliver brugt mange unødige kroner på varme i rummende pga. utætheder. Ved at rydde
rummene er det muligt at få ordentlig isoleret og udskiftet vinduer. På den måde
energirenovere og spare penge.
Det kan være meget ensomt at bo alene deroppe.
Der har været efterspørgsel på flere værelser, også fra egne medlemmer i tensing
Vi ønsker at skabe et ungdoms- og aktivitetsmiljø på K og derigennem skabe større
tilhørsforhold til KFUM og KFUK i Roskilde og styrke ungdomsfællesskabet.
Vi håber at selvfølgelig at det kan være med til at fastholde de unge i længere tid i tensing
og derved have afsmittende effekt på aktiviteterne ved at de ældre bliver og tager lederskab
og bidrager i en længere periode end hvis de flytter fra Roskilde. Som vi har set det igen og
igen.
Bestyrelsen ønsker at huslejen skal være på et niveau som er til at betale selvom man ikke
arbejder, men er på en ungdomsuddannelse på SU. Sådan lave, men rentable priser.
Nu bruges lokalerne til opbevaringsrum for nuværende beboere. Der bliver installeret en ny
loftlem til loftrummet sådan at beboerne får lettere adgang til loftet, som fremadrettet skal
bruges til opbevaring.
Der er flere finansieringsmuligheder.
1: Foreningen gik i banken og lånte pengene. Foreningen ville have en løbene udgift og
indtægten fra lejemål vil blive fratrukket lokaletilskud ved kommunen. Dette er en
økonomisk dårlig løsning.
2: Der oprettes en støttegruppe (K-venner )som lejer sig ind i 15 år og som står for
finansieringen og udførsel. Dette kan gøre på flere måder.
Støttegruppe går i banken og låner ved kaution, dette er omkostningsfuldt.
Man opretter ”anpartsbeviser” på 10.000 eller 5.000 kr, disse udtrækkes
løbende, således har ingen udgifter eller indtægter af det.
Der er udarbejdet et forslag på leje:
Lilleværelse 11 m2 2000 kr/mdr. eksl. lys, varme og vand.
Store værelser 20 m2 2400 kr /mdr. eksl. lys varme og vand.
Således 81.600 kr. årligt i lejeindtægt.
Der er indhentet tilbud fra håndværker på udførelsen, på 320.000 kr. I tilfælde af uforudsete
udgifter regnes med 350.000 kr.
Det besluttes at arbejde videre med projektet.
Der nedsættes udvalg: Anette Vingborg og Oluf Vingborg,
Det foreslås at spørge Orleff Melgaard. Bent Bjældager, Leif Elbrønd og Jakob Bjældager.
9. Eventuelt.
Der afholdes foreningsdøgn 11/4.