Sognebladet februar 2015

Bredsten sogneblad
Februar - maj 2015
Årets konfirmander på udflugt til København - her på trappen til Universitetets hovedbygning
Årgang 2015 - Nr. 1
Info
Ansatte ved Bredsten Kirke
Sognepræst
Dorte Volck
Paulsen
Mølletoften 2,
7182 Bredsten,
tlf: 75 88 10 08,
[email protected],
mandag er fridag
www.bredstenkirke.dk
Formand Else Marie Tavsen Troelsen,
Skovvej 12, tlf. 75 88 16 57 / 29 40 52 30
[email protected]
Kirkeværge
Annette Buch Jakobsgaard,
Lyngbjergvej 1, tlf. 75 88 12 12
[email protected]
Præstens ferie og efteruddannelse
friweekends:d. 14.-16.marts; 25.-27.april.
Efteruddannelseskursus d. 10-13.marts.
Vejle provstis kirkehøjskole
Graver Henrik Kristensen,
[email protected]
Gravertelefon: 75 88 10 93, tirsdag - fredag,
Gravermedhjælper
Heinz Foged Højland
Organist Michael Ebbesen
Tlf.: 21 63 48 64, [email protected]
Kirkesanger Henning Jespersen,
Tlf.: 31 95 83 79, [email protected]
Kirkesanger Tove Hald,
Tlf.: 75 73 80 93, [email protected]
Kirke og kulturmedarbejder
Lisbeth Frandsen Mindested,
Tlf. 51 55 72 14, [email protected]
Præste sekretær Marianne Hundtofte
[email protected]
Menighedsrådsmøder
afholdes i sognehuset kl. 19.00 følgende datoer:
25.februar, 26.marts og 20.april Møderne er åbne
og alle interesserede er velkomne.
Næste sogneblad udkommer i uge 19
Se programmet for 19.feb og 19.marts 2015 på
www.vejleprovsti.dk
Diakoni i sognet:
Julehjælpsfond er blevet en realitet og vi sender
en stor sending med skriveredskaber, farver,
papir og blokke afsted til romaer i Rumænien!
I efteråret startede Bredsten menighed med at
samle ind til en julehjælpsfond i Bredsten sogn. Til
Spil Dansk dagen i oktober, hvor minikonfirmanderne også udstillede deres kunst, solgte vi vores
gamle orgelpiber ude i våbenhuset og der var en
herlig bazar-stemning med en trutten i alle orgelpiberne, så præsten var helt bange for støjklager☺
Desuden har folk læst om projekt julehjælpsfond i
sognebladet og der er blevet doneret penge ano2 | Bredsten sogneblad
nymt til formålet. Vi har nu en sum på 6600!
Tak for alle gode bidrag og køb af orgelpiber! Til december vil man så anonymt (kun præsten kender
navnene under tavshedpligt) kunne søge julehjælp
fra fonden.
Mange har også været i deres gemmer og fundet
skriveredskaber, farver, papir og blokke til vores
indsamling til fattige romaer i Rumænien. Vi har jo
en personlig kontakt derned, så vi ved at det med
privatbiler og lastbil køres derned her til foråret og
mange skolebørn vil få glæde af vores indsamling.
Dejligt at gøre en forskel!
Aktiviteter
Indsamling til Gideonitternes
arbejde
Nyt: Mere samarbejde ml. Balle
og Bredsten
de giver bl.a gratis Det Ny Testamente til hoteller og
skoler i Danmark. Søndag d. 22.februar til gudstjenesten kl. 10.30 i Bredsten vil en repræsentant fra gideonitterne efter prædikenen kort fortælle om deres arbejde og den dag går indsamlingen til deres arbejde.
Læs hvad de to formænd skriver:
ET SOGN - TO KIRKER
I Bredsten sogn har vi to kirker: Bredsten Kirke og
Balle valgmenigheds Kirke.
Tirsdag d. 24.februar kl 19.00
Foredrag i sognehuset ”Skagensmalerne og
deres kvindfolk” v. højskolelærer Lene Kirkegaard
Kunstnerkolonien på Skagen rummede mange personligheder.
Mændene var forrest i front, men eftertiden viste,
at der var flere af kvinderne, der udfoldede store
kunstneriske talenter. Anna Ancher blev en af de
betydeligste malere i dansk kunst, mens andre
kvindelige malere måtte stå i skyggen af deres
mænd, som for eksempel Marie Krøyer.
Tidsepoken omkring skagensmalerne er en historie
krydret med mange gode historier, men også en beretning om det moderne gennembrud i kunsten og
de nye strømninger ude fra Europa. Alle er velkomne!
Gratis adgang – kaffe og kage 25 kr.
Udflugt for konfirmander fra
Bredsten og Balle
D. 25.februar: Til Kammerslusen, Ribe domkirke og Ribe kunstmuseum
Vi glæder os over at skulle fylde en bus og sammen
tage på tur til Vadehavet, vi skal se stormflodssøjlen
i Ribe domkirke, vi skal op i tårnet og kigge ud over
det flade marskland og på Ribe kunstmuseum skal
vi se på kunst med dåb som tema. Derudover skal
vi snakke, pjatte, spise kage og drikke sodavand☺De to præster glæder sig!
De to præster, fra de to kirker, har i et par år, haft et
godt samarbejde om konfirmanderne, som bl.a. har
besøgt hinandens kirker og haft fælles udflugter.
Da Bredsten Kirkes børnekor var aktivt, desværre
mangler vi for tiden en korleder, var koret for børn i
både Bredsten og Balle.
Nu har Bredsten menighedsråd og Balle valgmenigheds bestyrelse besluttet at samarbejde om et foredrag og en koncert om året. Disse arrangementer
vil på skift foregå i Bredsten og i Balle.
Bredsten sogneblad vil blive udvidet med datoer
for gudstjenester og arrangementer, som foregår i
Balle valgmenighed.
Alle er altid velkomne til begge kirkers gudstjenester og arrangementer.
1. fællesarrangement bliver foredrag i Bredsten
sognehus d. 19.maj kl. 19.00 ved Balles Valgmenighedspræst Maria O. Møller : ”Løgstrups liv og
tanker” – se mere i næste sogneblad, men sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Onsdag d. 4. marts kl.10.00
kommer børnehaven Troldebo på besøg i kirken.
De skal høre om kirken, vi skal synge fagtesange
og vi skal se om vi kan bygge et stort tårn ligesom
i Babel
Juleindsamling i kirkens
indsamlingsbøsser
løb op på 3410 kr. som er blevet fordelt mellem Folkekirkens nødhjælp, Kirkens korshær og Børnesagens fællesråd. Tak for alle bidrag!
Bredsten sogneblad |
3
Aktiviteter
Forårskoncert med Tågelundkoret
d. 18. marts kl. 19.00 i Bredsten kirke
Tågelundkoret under ledelse af Ebbe Kaad
Jakopsen kommer og synger koncert i
Bredsten kirke med temaet forår.
Det bliver dejlige sange i et spændende og
varieret program.
Organist Michael Ebbesen vil derudover
spille solostykker på orgel og til fællessang.
Gratis entré!
Vandring, stilhed, fløjtemusik og
læsninger
Kom og deltag i en Mariavandring på Maria bebudelsesdag d. 22.marts mellem Bredsten og
Hover kirker!
Man kan både nå til Gudstjeneste i Bredsten kl.
10.30 og komme med på turen, som starter ved
sognehuset kl. 12.15. Man kan dog også bare
møde op kl. 12.15, hvor deltagerne fra Hover
kommer kørende i bus.
Igen i år har sognepræst Søren Due i Hover
sammen med fløjtenist Birgit Sofia Kjær tilrettelagt en kirkevandring.
Vi vandrer mod Hover kirke, hvor der er gudstjeneste kl. ca. 16.00
Turen er ca. 15 km i lettere kuperet terræn, og vi
holder et rimeligt tempo med kortere hvil undervejs.
Man skal være klædt på efter vejrets luner, og husk
endeligt godt fodtøj! Husk også lidt proviant i rygsækken + en flaske vand.
Vel mødt til pilgrimsvandringen på Maria Bebudelsesdag, hvor vi belyser Marias betydning fra forskellige vinkler, hører tekster fra Bibelen, synger
sammen, får og har tid til eftertanke og fællesskab.
Kl. ca. 17.00 er dagen slut og man må selv arrangere hjemtransport fra Hover kirke. Hvis det er et
problem, så ring til sognepræst Dorte Volck Paulsen,75881008, der kan være behjælpelig med at
arrangere hjemtransport.
4 | Bredsten sogneblad
Glæd jer til påskens drama:
Palmesøndag hvor vi mindes Jesu indtog i Jerusalem, hvor han bliver modtaget af palmeviftende
tilhængere. (kirken er pyntet med palmegrene)
Siden fejres Skærtorsdag til minde om det særlige
sidste måltid som Jesus fejrede sammen med sine
disciple. (vi har netop aftengudstjeneste den dag
med altergang)
Langfredag er mindedagen for selve Jesu død (denne dag er alterets lys slukkede og der er ingen blomster på alteret og Jesu lidelseshistorie genfortælles)
og påsken kulminerer på selve Påskedag og 2.påskedag som fejrer Jesu opstandelse (her er kirken
festpyntet med påskeliljer).
Vi minder om kravlegudstjenesten
lørdag den 28. februar
kl. 10.30 i Bredsten kirke
Her indbydes til en særlig gudstjeneste for børn fra
1-3 år med deres forældre/ bedsteforældre + eventuelle søskende. Vi vil bede børnene denne gang
medbringe en bamse, for vi
skal nemlig med sang, fortælling og bamser er høre fortællingen om Jesus sidste måltid
med disciplene. Og så skal vi
naturligvis igen hilse på kirkens
nysgerrige høne, Bertha.
Vi håber mange har lyst til at
være med.
Aktiviteter
Kreativt værksted
– max 20 deltagere!
Fredag den 6. marts holder vi igen kreativt værksted for alle interesserede fra 3.-9. klasse!
Denne gang vil vi kaste os over at lave engle på høje
lærreder med akvarel, tusch, skrot og bonzaitråd.
Englene fremvises ved børne- og familiegudstjenesten den efterfølgende søndag den 8. marts kl.
10.30 og må herefter komme med hjem og pryde
væggen derhjemme
Vi mødes i Bredsten Sognehus kl. 15.00, hvor vi vil
kaste os over dagens kreative arbejde. Sidst hygger vi os med pizza, inden vi siger tak for i dag kl.
18.30.
Det er gratis at deltage!
Tilmelding efter først-til-mølle-princippet til Lisbeth
sognemedhjælper pr. sms på 51 55 72 14 eller pr.
e-mail [email protected]
Vi glæder os til at se dig!
Dorte Volck Paulsen og Lisbeth Mindested
Babysalmesangsafslutning –
opvisning for alle interesserede!
Har du lyst til at se, hvad babysalmesang handler
om eller blot hilse på sognenes nybagte mødre og
deres små ”pus”, så kom til en livgivende formiddag i:
Nørup kirke den 18. marts kl. 10.00
Bredsten kirke: den 20. marts kl. 10.00
Alle er velkomne – og naturligvis også til den efterfølgende kaffe!
Musikalsk legestue
- Et tilbud til 1-3 årige børn og deres forældre eller
bedsteforældre
Randbøl, Nørup og Bredsten kirker holder Musikalsk legestue for 1-3-årige med forældre eller
bedsteforældre. Det kræver ingen sangkundskaber
at være med – kun lysten til et musikalsk og sjovt
samvær med sit barn.
Vi mødes i Nørup konfirmandstue og det varer ca.
45 minutter pr. gang. Sæt derfor kryds i kalenderen:
• Lørdag den 18. april kl. 10.00
• Lørdag den 25. april kl. 10.00
• Lørdag den 2. maj kl. 10.00
Forløbet er gratis, men kræver tilmelding til undertegnede på 51 55 72 14 eller på [email protected]
dk. Ved tilmelding oplyses barnets navn og alder
samt et telefonnummer.
Holdet oprettes ved minimum 5 tilmeldte børn og
der er maksimalt plads til 12 børn på holdet.
Bemærk også tilbuddet om Musikalsk børnegudstjeneste med spisning, som også annonceres i bladet.
Jeg glæder mig til at se jer!
Lisbeth Frandsen Mindested
Forårets babysalmesang
Randbøl, Nørup og Bredsten sogne tilbyder igen babysalmesang. Denne gang et 4-ugers gratis forløb i
Randbøl Kirke med start onsdag den 16. april kl. 10.
Babysalmesang er for børn fra 0-12 mdr.
Tilmelding via sms eller e-mail til sognemedhjælperen.
Der opstartes 9-ugersforløb i Bredsten og Nørup i
uge 34 - og også her, må tilmeldingen gerne
være på tværs af sognegrænserne Randbøl-NørupBredsten!
Bredsten sogneblad |
5
Aktiviteter
Konfirmation i Bredsten kirke Bededag fredag d. 1. maj 2015
Kl. 9.00:
Benjamin Nørrebo Rose, Mørtelvej 5, 8722 Hedensted
Celine Mandal Søderberg Jensen, Vejlevej 18,
7182 Bredsten
Emil Skjødt Andersen, Jeppe Aakjærvej 6,
7182 Bredsten
Josefine Rørbæk Rasmussen, Hærvejen 117,
7300 Jelling
Frederik Vestergaard Kristensen, Storedalsvej 26,
7182 Bredsten
Katrine Skaanning Andreasen, Thit Jensen Vej 25,
7182 Bredsten
Lauge Sigurdur Jensen, Thit Jensen Vej 17,
7182 Bredsten
Maddie Dyrby Hansen, Storedalsvej 31, 7182 Bredsten
Mia Louise Juul Smedemark, Storedalsvej 25,
7182 Bredsten
Sara Michelle Lundgaard Knudsen, Bredstenlundvej 22,
7182 Bredsten
Teresa Krogh, Vestervang 14, 7182 Bredsten
Siden sidst
Glohed Gospelgejst
Lørdag den 24. januar emmede Bredsten Kirke af glohed gospelgejst. Nogle af sangerne
var novicer inden for kor- eller gospelområdet og andre hilste med gensynsglæde på de
øvrige workshopdeltagere, som de også de
foregående år havde delt alt- eller sopranstemmen med. Efter morgenkaffen, blev de
vinterkolde stemmer varmet op og så gik vi
i krig med dagens egentlige repertoire. Ole
Jørgensen og Kristian Enevoldsen leverede
igen i år en formidabel indsats, hvor de med
højt humør, humor og musikalsk overskud, fik
os klædt på til eftermiddagens koncert. Og
at dømme efter klapsalver og smil, fik også
publikum mærket, at gospel berører – og gospel giver glæde!
6 | Bredsten sogneblad
Kl. 10.30
Freja Nathalie Rau Elsborg, Storedalsvej 17,
7182 Bredsten
Johanne Bothilde Elkær Hansen, Elmevej 7,
7182 Bredten
Josefine Worm, Kærbølling Skovvej 4, 7182 Bredsten
Kaja Gryager Hauptmann, Thit Jensen Vej 5,
7182 Bredsten
Kamma Fie Skovsende Østerkjærhus, Ønskes ikke
oplyst
Lukas Skøtt Henriksen, Kirkegade 17, 7182 Bredsten
Mads Kvist Duve, Ballevej 83, 7182 Bredsten
Marie Rindom Homann, Florasvej 6, 7182 Bredsten
Mathias Frostholm Maimburg, Skovglimt 42, 7100 Vejle
Mille Johansen, Thit Jensen Vej 82, 7182 Bredsten
Patrick Kær Knop, Elmevej 2, 7182 Bredsten
Pernille Markussen, Elmevej 4, 7182 Bredsten
Tobias Kristian Bjørnholdt, Stenagervænget 17,
7100 Vejle
Siden sidst
Siden sidst i Bredsten Sogn
Dåb
09.11.2014: Gabriella Tsangaris Kristiansen
23.11.2014: Vilhelm Smed Valentin Jensen
04.01.2015: Nikoline Hvid Damgaard Smedemark
11.01.2015: Lukas Skøtt Henriksen
18.01.2015: Theo Merrild Skovgaard
01.02.2015: Oskar Bundgaard Bramsen
01.02. 2015: Kevin Tolstrup Jørgensen
Begravede/bisatte
14. november fra Skovkapellet: Mogens Henriksen
6. januar i Greisdal kirke: Jens Juhl Rasmussen
29. januar i Skovkapellet: Flemming Munk Nielsen
30. januar i Bredsten kirke: Evald Konstantin Kreütz
Balle Valgmenighed
Gudstjeneste i Balle
Søndag d. 1. februar kl. 10.00 (MLM)
4.-maj-gudstjeneste (MLM). Efterfølgende fællessang i
kirken.
Søndag d. 15. februarkl. 14.00 (MLM)
Fastelavnsgudstjeneste, derefter tøndeslagning og fastelavnsboller i forsamlingshuset. Arr. i samarbejde med
Balle Friskole og Balle Forsamlingshus.
MLM: Maria Louise O. Møller
DT: Doris Tiedemann
Søndag d. 10. maj
kl. 10.00 Konfirmation (MLM)
Søndag d. 22. februarkl. 10.00 (DT)
Søndag d. 1. marts kl. 10.00 (MLM)
Fredag d. 6. marts kl. 16.30
”Sidst-på-dagen-gudstjeneste”, prædikant offentliggøres senere.
Søndag d. 8. marts kl. 19.00 (MLM)
Søndag d. 22. marts kl. 10.00 (MLM)
Fernisering af konfirmandernes billeder
Søndag d. 29. marts kl. 10.00 Palmesøndag (DT)
Torsdag d. 2. april kl. 19.00 Skærtorsdag (MLM)
Efterfølgende ost og rødvin i præstegården
Fredag d. 3. april
kl. 10.00 Langfredag (MLM)
Søndag d. 5. april
kl. 10.00 Påskedag (MLM)
Søndag d. 19. april kl. 10.00 (MLM)
Søndag d. 26. april kl. 19.00
Valgmenighedens stiftelsesfest. Prædikant offentliggøres senere. Efterfølgende foredrag og kaffe i forsamlingshuset.
Mandag d. 4. maj kl. 19.00
Arrangementer:
Onsdag d. 4. februar kl. 19.30.
Læsekreds: Løgneren af Martin A. Hansen. Medbring
selv kop og brød til kaffen. Alle er velkomne.
Fredag d. 20. februar kl. 14-17:
Debat på Aarhus Universitet: ”Kirke på kanten”. Tre
paneldeltagere fra tre forskellige valgmenigheder vil
diskutere kirkens udfordringer i dagens Danmark med
hinanden og med tilhørerne. De tre paneldeltagere
er: Keld Dahlmann (Aarhus Valgmenighed, missionsk
menighed), Massoud Fouroozandeh (Chrurc of Love,
migrantmenighed), Maria L. O. Møller (Balle Valgmenighed, grundtvigsk menighed) Arrangementet er åbent
for alle. Deltagelse koster 30 kr. Adresse: Auditorium 1,
Tåsingegade 3, 8000 Aarhus C.
Se www.balle-valgmenighed.dk for yderligere oplysninger. Her annonceres eventuelle ændringer i programmet
også.
Bredsten sogneblad |
7
Februar
22.
Gudstjenesteliste
2.s.i fasten
10.30 a
1.
2.s.i fasten
9.00
8.
3.s.i fasten
Familiegudstjeneste
10.30 a*
Marts
15.
Midfaste
10.30 v. Ulrik Overgaard
22.
Mariæ bebudelses dag
10.30 a*
29.
Palmesøndag
10.30 a
April
2.
Skærtorsdag
19.30 a
3.
Langfredag
Liturgiskgudstjeneste
10.30 a*
5.
Påskedag
10.30 a
6.
Anden påskedag
19.00
12.
1.s.e. påske
9.00
19.
2.s.e. påske
10.30 a
26.
3.s.e. påske
Liturgiskgudstjeneste
19.00 v. Ulrik Overgaard
1.
Bededag: Konfirmation
9.00 og 10.30
3.
4.s.e. påske
10.30 a
10.
5.s.e. påske
10.30 a
a: altergang *Se omtale i sognebladet
Hvor andet ikke er skrevet står sognepræst Dorte Volck Paulsen, Bredsten pastorat for gudstjenesterne
Grafisk Hus, tlf. 75 73 22 44
Maj