Geografi

Side 1 af 7
Geografi
klimatologi
Opgave 1
1.
Globale og lokale temperaturforhold
Hvad bestemmer den generelle temperatur forskel mellem de ækvatoriale områder og
de højere breddegrader?
2. Hvor mange grader hælder jorden om sin egen omdrejningsakse?
a. Hvad betyder dette for klimaet på jorden?
3. Forklar med udgangspunkt i nedenstående figur følgende:
a.
b.
c.
d.
På hvilken breddegrad står solen i zenit ved sommersolhverv …………… ?
På hvilken breddegrad står solen i zenit ved vintersolhverv ……………….. ?
På hvilken breddegrad står solen i zenit ved forårsjævndøgn …………….. ?
På hvilken breddegrad står solen i zenit ved efterårsjævndøgn ………….. ?
4. beskriv hvilke særlige strålingsforhold som gør sig gældende nord for 66 ½ ° N – i såvel
sommer som vintermånederne
Side 1 af 7
Side 1 af 7
Side 2 af 7
Geografi
klimatologi
Opgave 2
1.
Atmosfæren og strålings- og energibalancen
Angiv 2-3 grunde til at jorden – f.eks i modsætning til Månen – har en atmosfære ?
2. Hvilken form for stråling udsender Solen?
a. Indenfor hvilket strålingsspektrum ligger hovedparten af denne stråling?
b. En del af solens stråling er skadelig for dyr og mennesker – hvilken?
c. Hvilken gasart i atmosfæren beskytter os imod denne skadelige stråling?
3. Hvilken form for stråling udsender Jorden – og i hvilket strålingsspektrum ligger denne stråling ?
Nævn eksempler på andre legemer som udsender samme stråling?
4. Gennemgå for / med din sidemand jordens strålings – og energi balance som vist nedenfor, og
anvend de oplysninger / begreber som fremgår af figuren .
a. Start i venstre side af figuren – og forklar hvad der sker med solens strålier når de
passerer atmosfæren, og hvad strålingen omsættes til når den rammer jorden
b. Beskriv hvordan jorden slipper af med den varme som solstrålingen danner –
c. Hvorfor er den samlede varmeudstråling fra jorden langt større end den modtagne
indstråling?
d. Forklar hvad der sker med langt størstedelen af jordens varmeudstråling?
e. Vis ved hjælp af tallene ved jordoverfladen at der er balance i strålings- og
energiregnskabet
Side 2 af 7
Side 2 af 7
Side 3 af 7
Geografi
klimatologi
Opgave 3:
Luftfugtighed og nedbørsdannelse
1. Forklar begreberne aktuel– og relativ luftfugtighed.
2. Hvilken sammenhæng viser figuren t.h.
Et regneeksempel:
o
3.
Hvis en luftmasse har en temperatur på 20 C
vil den maksimalt kunne indeholde _____ gr. vand
4.
Hvis denne lufts absolutte luftfugtighed er 8.5
3
gr./m , hvad er så den relative luftfugtighed i % ?
______
5.
Hvad skal lufttemperaturen være for at
o
luftfugtigheden bliver 100 % ?_______ C
6. Hvad vil der ske hvis luftmassen afkøles
yderligere …..?
7.
Angiv 4-5 måder hvorpå en luftmasse kan blive
afkølet, således at der er mulighed for dannelse af
nedbør :
a.
b.
c.
d.
e.
………
………
………
………
……….
8. Endnu et eksempel
o
a. en luftmasse har temperaturen 10 C og indeholder ca 6 g vand /m3.
b. Hvad er den relative luftfugtighed?
o
c. Hvad sker der med luftfugtigheden hvis luften opvarmes til ca 15 c ?
9. Og endnu et:
o
a. En luftmasse er 30 C varm og den aktuelle luftfugtighed er 10 g /m3
hvad er så den relative luftfugtighed?
b. Hvad er dugpunktstemperaturen for denne luftmasse?
c. Ved hvilken temperatur vil luftfugtigheden være steget til 50% ?
Side 3 af 7
Side 3 af 7
Side 4 af 7
Geografi
klimatologi
Opgave 4:
1.
lufttryk og vinde
Hvordan defineres luftens tryk / lufttrykket et givent sted?
2. Hvad sker der med en luftmasse som opvarmes eller afkøles?
3. Det er en sommerdag og det er varmt. – se tegning nedenfor
Hvilke lufttryk dannes over land og hav – såvel ved jord/vandoverfladen som i højden?
Hvordan vil luftmasserne bevæge sig mellem land og hav?
Angiv den horisontale og den vertikale luftbevægelse på tegningen med pilespidser.
Angiv endvidere hvor der vil være mulighed for dannelse af nedbør?
4. Angiv på nedenstående tegning hvordan lufttryk og vinde vil være om aftnen / natten
forklar hvorfor?
Side 4 af 7
Side 4 af 7
Side 5 af 7
Geografi
klimatologi
Opgave 5
Det globale vindsystem
1.
Hvordan var det nu – se opg 4 horisontale luftstrømninger går
altid fra hvilket tryk til hvilket
tryk ?
2.
Nu kan du angive i figuren t.h.
hvor vi finder h.h.v. lavtryk og
højtryk, såvel ved jordoverfladen
som oppe i atmosfæren.
3.
Figuren viser endvidere de tre
dominerende vinde på den
nordlige halvkugle.
Indskriv navnene på de tre vinde.
4. To af lufttrykkene ved jordoverfladen er termiske og to er dynamiske – angiv hvilke?
5.
Nedenfor ser du et forenklet billede af det globale vindsystem i juli mdr.
a. Genfind / identificer de lufttryk og tilhørende vinde som du markerede i
ovenstående figur. (OBS det er kun tryk og vinde ved jordoverfladen som her
vises)
Side 5 af 7
Side 5 af 7
Side 6 af 7
Geografi
klimatologi
Opgave 6
Globale vindsystem & asiens monsunvinde
1. Hvad er Intertropisk Konvergenszone (ITK) – find ITK på billederne herunder
2. Forklar hvorfor skifter denne (ITK) placering i løbet af året
3. Beskriv nedbørsforholdene på det asiatiske kontinent (S.Ø. Asien) i h.h.v. sommer og
vintermånederne.
4. Forklar denne nedbørsfordeling – med henvisning til lufttryk , temperaturforhold og
dominerende vindretning
5. Find andre steder på jorden hvor der altid er nedbør / eller tørke - prøv at forklare dette
med henvisning til temperaturforhold, dominerende lufttryk og dom. vindretninger
ITK’s placering,
dominerende
vindretninger
og nedbørs –
fordeling i h.h.v.
Juli (A) og Jan
(B) måned.
Jo mere ’blå’ jo
mere nedbør.
Side 6 af 7
Side 6 af 7
Side 7 af 7
Geografi
klimatologi
Opgave 7
Klimazoner, plantebælter og hydrotemfigurer
1. Gør dig klart hvordan skemaet på s. 48 (figur 3.28A ) skal læses…
2. Hvad anvendes fladesignatur og linjesignaturen til på kortet s. 50-51 – se farver på
http://frberg-hf.dk/intranet/geo/tekster/klima/naturgeografi-c-klimatologi-4357.pdf#page=8&zoom=130,-243,792
3. Hvad definerer (bestemmer) et områdes klima: _______
4. Angiv definitionen for de enkelte klimazoner:
a.
b.
c.
d.
Tropisk klima: …
Subtropisk klima: …
Tempereret klima: …
Polart klima: …
5. Hvad definerer (bestemmer) det naturlige plantebælte: _________
6. Hvad viser en hydrotermfigur?
7. Hvilke konsekvenser kan det få hvis man fælder
regnskoven for at opdyrke jorden? (boks s. 52)
8. Hvad er karakteristisk for den naturlige plantevækst i
Middelhavsområdet ? – boks s. 52
9. Hvad er karakteristisk for udviklingen i skovvæksten i i
Danmark ? ( boks s. 53)
10. Hvad er en tundra?
Hvilke problemer frygter man den globale opvarmning vil få i forhold til tundraen? (se
boks s. 54)
Side 7 af 7
Side 7 af 7