Fagkonsulentens nyhedsbrev, Dansk A, hhx, februar 2015

Dansk A i hhx Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar 2014 Kære danskkolleger, Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, hhx, maj 2014. Mange efterlyser tidligere opgavesæt til brug for eksempelvis terminsprøver. De kan tilgås via EMU’ens materialeplatform. Det kræver blot et særligt login, som hver skole har fået tildelt. http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/index.html Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at gøre lidt reklame for Dansklærerforeningens regionalkursus den 18. marts 2015: Med venlig hilsen Lars Holst Madsen Fagkonsulent Undervisningsministeriet Evaluering af den skriftlige prøve, maj 2014 Dansk A – hhx I maj 2014 var 6.877 elever til skriftlig prøve i Dansk A på hhx. Til sammenligning var 6.534 elever til skriftlig prøve i dansk i 2013. Censorkorpset bestod i år af ca. 90 lærere, der alle før den skriftlige prøve blev bedt om at orientere sig i det særskilte ”Den skriftlige prøve med internet i Dansk A – hhx Råd og vink om vurderingskriterier” fra 2014 samt at foretage en elektronisk forcensur nogle dage forinden censormødet den 17. juni 2014. Nedenstående evaluering bygger på det statistiske materiale fra de indtastede resultater for 6.152 elevbesvarelser ved censormødet i Odense, kommentarer fra forcensuren samt tidligere års resultater. Foreløbigt eksamensresultat (karaktergennemsnit), Dansk A, skriftlig, hhx: 2008: 5,70 (dumpeprocent: 2-­‐3%) 2009: 6,00 (dumpeprocent: 2%) 2010: 5,85 (dumpeprocent: 2,6%) 2011: 5,50 (dumpeprocent: 5,7%) 2012: 5,75 (dumpeprocent: 1,7%) 2013: 6,03 (dumpeprocent: 1,6%) 2014: 5,85 (dumpeprocent: 1,7%) Eksamensgennemsnittet var i år en smule lavere end sidste år, og dumpeprocenten atter lav. 4 elever (0,1%) fik karakteren -­‐3, og 98 elever (1,6%) fik karakteren 00. Karakterfordelingen for de opgaver, der fik 02 og derover, ligner resultatet fra de tidligere år, og det er fortsat svært for eleverne at opnå topkarakterer i skriftlig dansk. Karakter 02 4 7 10 12 Resultat, Dansk A, hhx, skr., 2008 13 % 35 % 35 % 15 % 2 % Resultat, Dansk A, hhx, skr., 2009 11 % 33 % 37 % 15 % 5 % Resultat, Dansk A, hhx, skr., 2010 13 % 34 % 36 % 15 % 4 % Resultat, Dansk A, hhx, skr., 2011 11 % 35 % 36 % 15 % 3 % Resultat, Dansk A, hhx, skr., 2012 13 % 35 % 35 % 14 % 3 % Resultat, Dansk A, hhx, skr., 2013 11 % 32 % 35 % 16 % 4 % Resultat, Dansk A, hhx, skr., 2014 11 % 36 % 35 % 15 % 3 % Opgavesættet, 21. maj 2014 Opgavesættet bestod af en cd-­‐rom med tilhørende trykt teksthæfte og indeholdt seks forskellige opgaver, som spredte sig over følgende opgavetyper: -­‐ sammenlignende analyse (opgave 1) -­‐ analyse og fortolkning (opgave 2) -­‐ essay (opgave 3) -­‐ analyse og fortolkning med perspektivering og refleksion (opgave 4) -­‐ analyse og fortolkning og vurdering (opgave 5) -­‐ sproglig og kommunikativ analyse og genredefineret formidlingstekst (opgave 6) Tekstgrundlaget fordelte sig over følgende genrer: -­‐ lyrik (opgave 1) -­‐ novelle (opgave 2 og 4) -­‐ essay og salme (opgave 3) -­‐ novellefilm (opgave 5) -­‐ artikel (opgave 6) Opgave 1 Foretag en sammenlignende analyse af ”Til en Veninde” og ”Ode til Kvinde”. Opgave 2 Foretag en analyse og fortolkning af ”Hver ting på sin plads”. Opgave 3 Skriv et essay om kærlighed og parforhold i historisk belysning. Inddrag de to tekster og eksempler fra forskellige perioders skønlitteratur og/eller kunst i din fremstilling. Opgave 4 Foretag en analyse og fortolkning af ”Skellet”. Perspektivér til Det folkelige gennembrud og til et eller flere af periodens malerier, som du finder på internettet. Afslut besvarelsen med en refleksion over din anvendelse af kilder. Opgave 5 Foretag en analyse og fortolkning af novellefilmen ”The Association of Joy”. Afslut besvarelsen med en vurdering af filmen. Opgave 6 Foretag en analyse af ”Hvorfor er kvinder så kedelige?” med fokus på sprog, argumentation og målgruppe. Inddrag illustrationen i din analyse. Skriv en kommentar til Politiken, hvor du udtrykker din holdning til hovedsynspunkterne i teksten (ca. 300 ord). Elevernes opgavevalg, maj 2014 9% 19% Opgave 1 7% Opgave 2 37% Opgave 3 4% Opgave 4 24% Opgave 5 Opgave 6 Opgave 1 Karaktergennemsnit 6,11 Dumpeprocent 0,9 Opgave 1, karakterfordeling -­‐3 00 antal 0 5 % 0,0 0,9 Opgave 2, karakterfordeling -­‐3 00 antal 1 38 % 0,0 1,6 Opgave 3, karakterfordeling -­‐3 00 antal 0 30 % 0,0 2,0 Opgave 4, karakterfordeling -­‐3 00 antal 0 1 % 0,0 0,4 2 5,54 1,6 3 5,57 2,0 4 6,59 0,4 5 6,28 0,9 6 6,38 2,0 02 54 10,1 4 174 32,6 7 192 36,0 10 94 17,6 12 14 2,6 02 268 11,6 4 909 39,4 7 788 34,2 10 266 11,5 12 37 1,6 02 200 13,6 4 553 37,7 7 456 31,1 10 187 12,7 12 41 2,8 02 15 6,6 4 70 30,7 7 82 36,0 10 51 22,4 12 9 3,9 Opgave 5, karakterfordeling -­‐3 00 02 4 7 10 12 Antal 1 3 30 144 150 67 22 % 0,2 0,7 7,2 34,5 36,0 16,1 5,3 Opgave 6, karakterfordeling -­‐3 00 02 4 7 10 12 Antal 2 21 117 324 442 234 56 % 0,2 1,8 9,8 27,1 37 19,6 4,7 Blandt censorerne var der generelt stor tilfredshed med opgavesættets sammensætning og de enkelte opgavers mulighed for afdække, i hvilket omfang den enkelte elev kunne indfri de faglige mål i Dansk A på hhx. Elevernes valg af opgavetype er ikke overraskende. Den nye opgavetype med en sammenlignende analyse (opgave 1) har to digte som tekstgrundlag, og ikke overraskende er der relativt få, der har valgt denne opgavetype. Mange (37 %) har valgt at besvare opgave 2 (analyse og fortolkning af oversat novelle). Det er samtidig den opgavetype, der har det laveste karaktergennemsnit, om end det ikke er markant lavere end det samlede gennemsnit ved den skriftlige prøve i Dansk A. Af censorernes kommentarer fremgår det, at novellens upålidelige jeg-­‐fortæller for mange elever har medført fortolkningsproblemer. I år er det ”kun” 24 % af eleverne, der har valgt at skrive et essay. Om dette års essayopgave fremhæver enkelte censorer, at tekstgrundlaget har voldt eleverne problemer, og at mange overser, at de skal inddrage skønlitteratur og/eller kunst. Generelt er der stor tilfredshed med et tydeligt danskfagligt fokus i essay-­‐opgaven. En stor del af eleverne vælger traditionelt at besvare essayopgaven (2008: 58%. 2009: 27%, 2010: 38%, 2011: 44%, 2012: 32%, 2013: 39%). Når typisk en tredjedel eller flere vælger at skrive et essay, er det indlysende en god ide at give denne opgavetype lidt ekstra opmærksomhed i det daglige arbejde med skriftlig dansk, ikke mindst ved at give dem mulighed for at skrive mere end ét essay forud for eksamen. Refleksionen som en ny delopgave indgår i opgave 4, som kun 4 % har valgt at besvare. Af kommentarerne tyder det på, at der fortsat skal arbejdes med at træne eleverne i at skrive en refleksion. Samtidig er opgave 4, der indeholder både analyse, fortolkning, perspektivering og refleksion, den opgavetype, der i år har opnået det højeste gennemsnit. Som noget nyt havde eksaminanderne i år adgang til internettet under den skriftlige prøve. På baggrund af censorers kommentarer vurderes det, at adgangen til disse ressourcer ikke har haft nævneværdig betydning for kvaliteten af besvarelserne. Generelle problemer i opgavebesvarelserne: • rapportlignende fremstillingsform • for lange referater • skematiske analyser • brug af irrelevante analyseværktøjer • manglende dokumentation, manglende henvisninger til anvendte (internet)kilder. • uhensigtsmæssigt stilleje • mange sproglige fejl • manglende korrektur • indskrivning af opgaveformulering (i stedet for en indledning) Et øget fokus på disse problemfelter kan være med til at kvalificere elevernes besvarelser og det omtalte Råd og vink om vurderingskriterier kan være til gavn i samme henseende. Heri gives grundige beskrivelser af den fremragende besvarelse både generelt og mere specifikt i forhold til de enkelte opgavetyper. Det kan tilgås via nedenstående link: http://www.emu.dk/modul/fagkonsulent-­‐i-­‐dansk-­‐hhx-­‐intro Lars Holst Madsen Fagkonsulent for Dansk, hhx Kontor for Gymnasiale Uddannelser Undervisningsministeriet September 2014