Afgørelse - Energiklagenævnet

Frederiksborggade 15
1360 København K
Til:

[XXX]

Klitmøller Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Thisted Kommune (SagsID: XXX)
Besøgsadresse:
Linnésgade 18, 3. sal
1361 København K
Tlf. 3395 5785
Fax 3395 5799
Sendes pr. e-mail til ovenstående
www.ekn.dk
[email protected]
Afgørelse – klage over afslag på dispensation fra tilslutningspligt
2. juli 2015
J.nr. 1021-15-87-17
[XXX] (herefter klager) har ved e-mail af 12. marts 2015 klaget over Thisted
UJO–EKN
Kommunes afgørelse af 12. februar 2015. Ved afgørelsen meddelte Thisted
Kommune afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Klitmøller Kraftvarmeværk A.m.b.a. (herefter værket) for ejendommen beliggende [XXX].
Afgørelse
Energiklagenævnet ophæver Thisted Kommunes afgørelse af 12. februar
2015. Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets
afgørelse fremgår nedenfor.
Sagens baggrund
Klager er bosiddende i Tyskland og benytter ejendommen [XXX] som sommerhus. Klager overtog ejendommen den 24. oktober 1993. Ejendommen er
registreret som helårshus og opvarmes med fjernvarme.
Følgende fremgår bl.a. af Thisted Kommunes afgørelse af 12. februar 2015:
”[…]
…
Ejendommen [XXX] er omfattet af tilslutningspligt til den kollektive
varmeforsyning i Klitmøller.
Thisted Kommune har besluttet at der på baggrund af en overordnet
økonomisk og miljømæssig betragtning ikke kan gives dispensation.
Afgørelsen er truffet i henhold til Tilslutningsbekendtgørelsens § 1617.
…
[…]”
Der er i sagen faktuel tvivl om, hvorvidt klagers ejendom er blevet pålagt tilslutningspligt til værket.
Thisted Kommune har oplyst, at klagers ejendom er pålagt tilslutningspligt til
værket ved daværende Hanstholms Kommunes godkendelse den 4. marts
CVR/SE-nr. 31412196
1993 af et projektforslag herom. Klager bestrider, at ejendommen er pålagt
tilslutningspligt. Klager har til Energiklagenævnet oplyst, at klager ikke har
modtaget en afgørelse om vedtagelse af projektforslag om tilslutningspligt eller
afgørelse om pålæg af tilslutningspligt.
Energiklagenævnet har tidligere ved afgørelse af 15. maj 2014 (j.nr. 1021-1358) taget stilling til en lignende sag vedrørende Thisted Kommunes afslag på
dispensation fra tilslutningspligt til værket. Ejendommen var i denne sag ifølge Thisted Kommunes oplysninger også pålagt tilslutningspligt til værket ved
daværende Hanstholms Kommunes godkendelse den 4. marts 1993 af et pro-
2. juli 2015
jektforslag herom. Energiklagenævnet fandt, at det var uklart, hvornår en
J.nr. 1021-15-87-17
eventuel afgørelse om pålæg af tilslutningspligt skulle være truffet af davæ-
UJO–EKN
rende Hanstholm Kommune og udsendt til de berørte ejendomsejere, herunder sagens klager eller ejendommens tidligere ejer. Energiklagenævnet fandt
som følge heraf, og på baggrund af de i sagen foreliggende oplysninger, at det
ikke kunne lægges til grund, at Hanstholm Kommunes eventuelle afgørelse
om pålæg af tilslutningspligt var meddelt ejendommens tidligere ejer eller sagens klager.
Energiklagenævnet fandt som følge heraf, at klagers ejendom ikke på det foreliggende grundlag kunne anses for omfattet af en tilslutningspligt efter varmeforsyningslovens regler. Thisted Kommune havde dermed ikke ved den påklagede afgørelse haft grundlag for at tage stilling til en ansøgning om dispensation efter den nugældende tilslutningsbekendtgørelses § 17, stk. 1. Herefter
ophævede Energiklagenævnet Thisted Kommunes afgørelse om afslag på dispensation.
Energiklagenævnets afgørelse af 15. maj 2014 (j.nr. 1021-13-58) vedlægges
som bilag 1.
Thisted Kommune har overfor Energiklagenævnet oplyst, at klagers ejendom i
nærværende sag er pålagt tilslutningspligt til værket samtidig med og efter
samme procedure som i den tidligere sag (j.nr. 1021-13-58). Thisted Kommune har endvidere oplyst, at Energiklagenævnet kan lægge sagsforløbet og akterne i den tidligere sag (j.nr. 1021-13-58) til grund for behandlingen af nærværende sag, og at kommunen ikke er i besiddelse af yderligere akter, herunder heller ikke kopi af et brev, hvor ejendommens tidligere ejer eller klager
skulle være blevet meddelt pålæg af tilslutningspligt til værket.
Værket har ikke fremsendt bemærkninger til klagen.
Side 2 af 4
Retsgrundlaget
Der henvises til afsnittet ”Retsgrundlaget” i bilag 1 (Energiklagenævnets afgørelse af 15. maj 2014).
Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen
Det er en forudsætning for, at kommunalbestyrelsen kan give dispensation efter tilslutningsbekendtgørelsens § 17, stk. 11, at ejendommen er pålagt tilslutningspligt. Energiklagenævnet forstår Thisted Kommune således, at
kommunen ved den påklagede afgørelse af 12. februar 2015 har lagt til
grund, at klagers ejendom er pålagt tilslutningspligt, og at denne tilslutnings-
2. juli 2015
pligt
J.nr. 1021-15-87-17
skulle
være
pålagt
efter
varmeforsyningslo-
vens/tilslutningsbekendtgørelsens regler.
UJO–EKN
Thisted Kommune har overfor Energiklagenævnet oplyst, at kommunen ikke
Side 3 af 4
er i besiddelse af kopi af et brev, hvor ejendommens tidligere ejer eller klager
skulle være blevet meddelt pålæg af tilslutningspligt til værket. Thisted Kommune har endvidere oplyst, at klagers ejendom i nærværende sag er pålagt
tilslutningspligt til værket samtidig med og efter samme procedure som i den
tidligere sag (j.nr. 1021-13-58). Thisted Kommune har endvidere oplyst, at
Energiklagenævnet kan lægge sagsforløbet og akterne i den tidligere sag (j.nr.
1021-13-58) til grund for behandlingen af nærværende sag, og at kommunen
ikke er i besiddelse af yderligere akter.
Under henvisning hertil er det Energiklagenævnets opfattelse, at det på baggrund af de i sagen foreliggende oplysninger ikke kan lægges til grund, at
Hanstholm Kommunes eventuelle afgørelse om pålæg af tilslutningspligt er
meddelt ejendommens tidligere ejer eller klager.
Energiklagenævnet finder som følge heraf, at klagers ejendom ikke på det foreliggende grundlag kan anses for omfattet af en tilslutningspligt efter varmeforsyningslovens regler. Der henvises i det hele til begrundelsen i Energiklagenævnets afgørelse af 15. maj 2014 (j.nr. 1021-13-58), der er vedlagt som bilag 1.
Der var således ikke grundlag for Thisted Kommune ved den påklagede afgørelse af 12. februar 2015 at tage stilling til en ansøgning om dispensation efter den nugældende tilslutningsbekendtgørelses § 17, stk. 1.
På denne baggrund ophæves Thisted Kommunes afgørelse af 12. februar
2015. Klagers ejendom er herefter ikke pålagt tilslutningspligt efter varmeforsyningslovens regler.
1
Bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 med senere ændringer om tilslutning m.v. til
kollektive varmeforsyningsanlæg.
Energiklagenævnets afgørelse
Energiklagenævnet ophæver på denne baggrund Thisted Kommunes afgørelse
af 12. februar 2014.
Afgørelsen er truffet i henhold til varmeforsyningslovens 2 § 26, stk. 1, jf. tilslutningsbekendtgørelsens3 § 22, stk. 1.
Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnets formand efter punkt 1, litra c i
formandsbemyndigelsen af 30. november 2009 efter varmeforsyningsloven 4.
2. juli 2015
Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
J.nr. 1021-15-87-17
UJO–EKN
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside.
Side 4 af 4
Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet
efter tilslutningsbekendtgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at
afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort,
regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. varmeforsyningslovens § 26,
stk. 4, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 22, stk. 5.
Med venlig hilsen
Poul K. Egan
Nævnsformand
2
Lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24. november 2014 om varmeforsyning med senere
ændringer.
3 Bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg med senere ændringer.
4
Bemyndigelsen er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: www.ekn.dk
under menupunktet ”Forretningsorden”.