22. september 2015

2. oktober 2015
REFERAT
Bestyrelsesmøde
22. september 2015
Til stede:
Astrid Dahl, formand
Lotte Nowack, Roskilde kommune.
Peter Friis, medarbejderrepræsentant, GL
Niels Benn Sørensen, University College Sjælland
Christian Anders Torp Hansen, kursistrepræsentant
Afbud:
Bjarne Andersen, Køge Kommune,
Ulla Skaarup, Erhvervsakademiet Sjælland,
Svend Holm, medarbejderrepræsentant, Uddannelsesforbundet og TAP
Mødeleder:
Sekretær:
Referent:
Astrid Dahl, formand
Rektor Dorthe Jensen Lundqvist
Vicerektor Lars Bretlau
Administrationschef Niels Strunge deltog i første del af mødet.
Dagsorden
Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Astrid Dahl bød velkommen til alle og især til nyt medlem af bestyrelsen formanden for kursistrådet Christian Anders Torp Hansen.
Dagsordenen blev godkendt med bemærkning om, at bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig jævnfør skolens vedtægter i henhold til dagsordenspunkterne
7-8. To eksterne bestyrelsesmedlemmer var fraværende. Beslutningsmaterialet
bliver efterfølgende udsendt til alle medlemmerne til endelig godkendelse.
Referatet blev underskrevet.
2. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 4. juni 2015
3. Aktivitetstal og regnskabsstatus – til orientering
Bilag: Aktivitetstal
Bilag: Regnskabsstatus
Følgende hovedpunkter blev fremlagt af administrationschef Niels Strunge:
Aktivitetsopfølgning pr. 15. september 2015.

Side 1 af 4
Aktiviteten på uddannelserne udvikler sig overordnet som forventet
både i forhold til det oprindelige budget og det reviderede.
o Der forventes en samlet vækst på næsten 100 årskursister i
forhold til foregående år.
o Lille stigning på HF.
o Betydelig fremgang på AVU.
K:\Arkiv - VUC Roskilde\1 Organisation og Ledelse\11.1 Bestyrelse\Bestyrelsesmøder 2015\20150922 Bestyrelsesmøde\Referat af
bestyrelsesmøde - 22 september 2015.docx
Dagsorden
Referat
o
Forventninger om et samlet årskursisttal på 1.197 mod budgetteret 1.099.
Regnskabsstatus pr. den 31. august 2015.


Samlet set en generelt positiv udvikling.
Enkelte andre poster blev uddybet på indtægts- og udgiftssiden.
o Omdisponeringsbidraget, som er udmeldt af Finansministeriet,
er indregnet i budgettet.
o Omstillingsreserven fra Undervisningsministeriet er annulleret
for nærværende.
o Regnskab for LPKS blev gennemgået.
Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.
4. Bygninger og byggeri –
til orientering
Bilag: Status i forhold til Roskilde, Køge og Greve.
Dorthe Jensen Lundqvist gennemgik hovedpunkterne i notatet om nuværende
og kommende byggeprojekter.
Køge:
Visse forsinkelser fra Køge Kommunes side i forhold til byggemodning af
grund, udbud, tilbagemelding grunde etc. Tidligst indflytning 1. august 2018.
Skolens arkitekt er inddraget i byggeplanlægningen.
Udflytningen til Campus Køge er fortsat hovedsigtet med udvikling og vækst,
men det forudsætter et solidt kursistgrundlag, en solid økonomi og potentiale
for vækst, hvorfor en plan B er i støbeskeen med en eventuel renovering og
udbygning af de nuværende lokaler kan genovervejes.
Bestyrelsen var enig heri.
VUC afventer informationer fra Køge Kommune vedrørende køb af grund og
byggetilladelser. Astrid Dahl og Dorthe Jensen Lundqvist afholder et møde
med kommunen for nærmere afklaring.
Videre afholdes et møde med Køge Handelsskole om FVU og OBU.
Greve:
Indflytning i uge 43 i nye lejede lokaler på Rådhusholmen 3. Officiel indvielse
den 12. februar 2016. Invitationer udsendes senere.
Næste bestyrelsesmøde afholdes derfor i Greve med tilhørende rundvisning.
Fraflytningsaftale med Greve gymnasium på plads i august.
Roskilde:
Udgravningerne i forbindelse med bygning D2 er forlænget i en måned. Udgravningen i alt har ekstraordinært kostet kr. 1,6 mio. på byggebudgettet.
Side 2 af 4
Dagsorden
Referat
Bygning D2 forventes færdigbygget ultimo april måned 2016.
Bygning B med 1.287 m2 bliver fordyret med kr. 2,4 mio., fordi VUC Roskilde gerne vil udnytte den samlede byggetilladelse. Udvidelsen skal ses i lyset af
det forøgede aktivitetsniveau.
Den samlede ekstrabevilling bliver således kr. 4,0 mio. Det endelige byggeprojekt for både bygning D2 og bygning B bliver således kr. 39 mio.
Endelig indstilling til bestyrelsen angående Køge og Roskilde vil blive forelagt i december måned 2015.
Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.
5. Indsatsområder 20142015 samt 2015-2016 –
til orientering
Bilag: Evaluering i forhold til årets mål og succeskriterier 2014-2015
Bilag: Endelig oversigt over strategiske indsatser 2015-2016
Dorthe Jensen Lundqvist orienterede om hovedpunkterne i bilagene:
 Mange tiltag var blevet gennemført og de fleste succesmål nået indenfor alle tre indsatsområder.
 Resultaterne fra ETU og fra MTU med forbedret work-life balance var
ikke fuldt opnået, blandt andet på grund af Lov nr. 409 på AVUområdet, OK13, ny organisering og ny samarbejdsstruktur på HF. Bestyrelsen anerkendte dette.
 Planen for indsatsområder for 2015-2016 blev gennemgået, hvor bestyrelsen udtrykte sin tilslutning.
Enkelte øvrige punkter blev drøftet.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
6. Resultatlønskontrakt
for rektor Dorthe Jensen Lundqvist for 20142015
Bilag: Resultatlønskontrakt 2014-2015
Dorthe Jensen Lundqvist gennemgik i hovedpunkter målopfyldelsen i resultatlønskontrakten.
Astrid Dahl og andre fra bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det glimrende
resultat.
Bestyrelsen godkendte redegørelsen samt tilsluttede sig, at bestyrelsesformanden udmønter kontrakten med rektor.
7. Resultatlønskontrakt
for rektor Dorthe Jensen Lundqvist 20152016 – til godkendelse
Side 3 af 4
Bilag: Resultatlønskontrakt 2015-2016
Dorthe Jensen Lundqvist gennemgik sit udspil til resultatlønskontrakt for
2015-2016. Kontrakten har taget sit afsæt i ministeriets obligatoriske krav til
indsatser og mål, til VUC’s egne strategiske indsatser samt ønske fra bestyrel-
Dagsorden
Referat
sen om en forenkling af resultatlønskontrakten (se referatet fra den 15. september 2014)
Enkelte punkter blev diskuteret og revideret.
De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkendte den reviderede resultatlønskontrakt.
Den reviderede resultatlønskontrakt for 2015-2016 vil blive sendt til samlet
bestyrelse til elektronisk godkendelse af alle.
8. Indberetning af klassekvotient – til godkendelse – til godkendelse
Bilag: Erklæring om klasseloft.
Dorthe Jensen Lundqvist oplyste, at 89 kursister var indrapporteret til Undervisningsministeriet vedrørende klasseloftet på HF2. 84 kursister var tilmeldt
(maks. 3 klasser á 28 kursister), mens 5 enkelte kursist var tilmeldt på grund af
en dispensation (omgængere, hvilket falder ind under undtagelseskriterierne).
De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkendte indberetningen af klassekvotienten.
Indberetningen vil blive sendt til samlet bestyrelse til elektronisk godkendelse
af alle.
9. Meddelelser
10.Eventuelt
11.Møderække
Dorthe Jensen Lundqvist meddelte, at VUC Roskilde havde udmeldt sig af
Hovedstadens IT-samarbejde.
Lotte Nowack foreslog initiativer til, hvordan skolen kan være med til at støtte
de nyligt ankomne flygtninge til Danmark. Det kunne være skolearrangementer og lignende.
Dette drøftes som et punkt på næste bestyrelsesmøde. I forlængelse heraf blev
det aftalt, at bestyrelsesmødet torsdag den 29. oktober 2015 indtil videre bibeholdes.
Peter Friis foreslog at VUC Roskilde skal støtte flygtningeindsamlingen som
andre uddannelsesinstitutioner har gjort med fx 15.000 kr.
Bestyrelsesmøder 2015:
Torsdag den 29. oktober
Onsdag den 9. december
Bestyrelsesmøder 2016:
Torsdag den 17. marts
Heldagsseminar, torsdag den 2. juni 2016
Side 4 af 4