AMBULANCEASSISTENT / REDDER - Erhvervsskolen Nordsjælland

EUD
AMBULANCEASSISTENT
/ REDDER
Bliv ambulanceassistent/redder!
Uddannelse:
Ambulanceassistent/redder
Adgangskrav:
Folkeskolens afgangsprøve
(9. klasse)
Sted:
Erhvervsskolen Nordsjælland
Peder Oxes Allé 4
3400 Hillerød
Tlf. 4829 0000
Ambulanceassistentuddannelsen giver
dig en god og solid viden inden for ambu­
lancefaget.
Når du er færdiguddannet, kan du arbejde
som ambulanceassistent på en ambulance
med kompetencer inden for al præhospital
behandling af tilskadekomster og den syge
patient.
Du bliver også i stand til at vurdere, om
patienten er kritisk syg/alvorligt kommet
til skade, og om der er behov for hurtig be­
handling og transport til hospitalet.
Uddannelsens indhold
Uddannelsen veksler mellem skole og prak­
tik. På skolen får du undervisning i fag, der
handler om ambulanceteknik, befordring
af bevægelseshæmmede, frigøring, grund­
læggende redning og liggende sygetrans­
port.
Du skal også have fag som psykologi, sam­
fundsfag, biologi, fysiologi, anatomi, trau­
matologi og kemi.
Adgangskrav
For at blive optaget på en erhvervsuddan­
nelse skal du have gået 9 år i skole, og du
skal være vurderet uddannelsesparat.
Desuden skal du have bestået folkeskolens
afgangsprøve med mindst 02 i matematik
og en gennemsnitlig karakter på mindst 02
i dansk.
Vær opmærksom på, at du som redderelev
skal være fyldt 21 år, før du kan indgå en
uddannelsesaftale, og at du skal have en
ren straffeattest.
Vær også opmærksom på, at visse arbejds­
givere har minimums- og maksimums­
højdekrav.
Videreuddannelse
Når du har arbejdet i 18 måneder som red­
der, har du mulighed for at uddanne dig til
fx ambulancebehandler, og efter yderligere
tre år kan du få mulighed for at uddanne dig
til paramediciner.
Jobmuligheder
LSEK 28.08.2015
Når du er færdiguddannet som ambulance­
assistent/redder, kan du søge job som am­
bulanceassistent/redder eller brandmand.
- for dig, der vil og kan
Esnord.dk
Erhvervsskolen Nordsjælland
EUD | EUX | HHX | HTX | 10 | KURSUS
Den bedste måde at få en praktikplads på,
er gå på nettet og sende en ansøgning di­
rekte til den virksomhed, hvor du gerne vil
tage din uddannelse.
Du kan også besøge den virksomhed, som
du gerne vil i praktik hos, og få en snak med
den daglige leder.
Et personligt fremmøde viser interesse
og giver dig samtidig et lille indblik i den
verden, du gerne vil uddanne dig indenfor.
Skolens praktikpladskonsulenter og din
egen kontaktlærer hjælper dig også gerne
med gode råd til din søgning.
Grundforløb
Du kan enten starte på din uddannelse til
ambulanceassistent/redder med grund­
forløbet, eller du kan starte med en prak­
tikperiode i den virksomhed, som du har
indgået din uddannelsesaftale med.
Rækkefølgen er underordnet – i sidste ende
kommer alle nemlig igennem de samme
forløb på uddannelsen.
Hovedforløb
Senest når du har gennemført grund­
forløb 2, skal du have indgået en uddan­
nelsesaftale med en virksomhed. Først
derefter kan du starte på hovedforløbet.
Hovedforløbet veksler mellem praktik i virk­
somheden og undervisning på skolen, og
det afsluttes med en fagprøve.
Økonomi
Hvis du er fyldt 18 år, når din uddannelse
starter, kan du få SU, mens du går på grund­
forløbet.
Du skal selv søge SU, og på Statens Ud­
dannelsesstøttes hjemmeside, su.dk, kan
du læse hvordan og hvornår, du skal søge.
Hvis du har spørgsmål til din SU, skal du
kontakte SU-medarbejderen på din skole.
Når du har indgået en uddannelsesaftale
om praktik i en virksomhed, får du udbetalt
lærlingeløn. Derefter får du lærlingeløn i
resten af din uddannelsestid – også mens
du er på skole på hovedforløbet.
Uddannelsesaftale
En erhvervsuddannelse er en blanding af
skolegang på en erhvervsskole og praktik
i en virksomhed, som du indgår en uddan­
nelsesaftale med.
I virksomheden indgår du i det daglige
arbej­de, så du ved, hvad det vil sige at ar­
bejde med det fag, du har valgt.
Du skal selv finde din praktikplads – meget
gerne allerede inden hovedforløbet starter.
Grundforløb 2
20
Praktik
20
7
Hvor meget, du får i løn, afhænger af den
enkelte uddannelse. Lønnen stiger løbende
igennem din uddannelse.
Hvis du har en praktik­plads, når du starter
på grundforløbet, får du lærlingeløn allere­
de fra starten af din uddannelse.
Få mere at vide
Hvis du gerne vil vide mere, er du altid
velkommen til at kontakte Esnords ud­
dannelses- og erhvervsvejledere. De kan
hjælpe dig med de spørgsmål, du har om
uddannelsen, og hvad den kan bruges til.
Du kan ringe til Esnords vejledningscenter
på telefon 4829 0000 – eller du kan sende
en mail til [email protected]
Du kan også aftale at komme hen på skolen
og tale med en vejleder. Vejledningen er
åben fra mandag til torsdag fra 8 til 14.
Se også facebook.com/esnord.dk.
Skole
10
3
3
3
4
4
4
4
Eksemplet viser forløbet for redderuddannelsen i antal uger.
Samlet varighed:
2 år og 7 måneder.
Hovedområde:
Byggeri, teknologi og transport.
På Esnord tilbyder vi specialet ambulanceassistent
Esnord.dk
Erhvervsskolen Nordsjælland
EUD | EUX | HHX | HTX | 10 | KURSUS