DEFEKTE MURBINDERE

DEFEKTE MURBINDERE
RISIKO FOR MANGLENDE FORSIKRINGSDÆKNING?
DEFEKTE MURBINDERE
RISIKO FOR MANGLENDE FORSIKRINGSDÆKNING?
Murkollaps på grund af korroderede murbindere
Det har vist sig, at facader og gavle opført med skalmure eller hulmure udført med bindere af jern ikke har
den fornødne styrke, da murbinderne kan være korroderede.
Denne viden har været tilgængelig siden 2003, hvor Byggestyrelsen anbefalede ejere at undersøge, om
murbinderne i bygningerne var i forsvarlig stand. Problematikken er stadig aktuel, efter endnu et murkollaps
indtrådt under en storm i januar 2015, på grund af korroderede bindere.
Willis anbefaler derfor, at murbindere i byggeri med hulmure omgående undersøges og udskiftes/erstattes i
henhold til eksisterende byggetekniske anbefalinger. Vi anbefaler endvidere, at der iværksættes planer for
afspærring af områder med færdsel i områder med nedstyrtningsfare i forbindelse med varsling om orkan.
Hvilke bygninger er der tale om?
Det fremgår af SBI-anvisning 211 fra 2005 udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut, at de jernbindere, som
man i dansk byggeri har anvendt ved hulmursbyggerier i årene 1939 til 1984 ikke nødvendigvis har været
udført i rustfrit materiale, hvorfor binderne ikke længere kan holde ydermuren på plads ved belastning eksempelvis i forbindelse med en storm.
Det fremgår af anvisningen, at især følgende bygninger er i faregruppen:
• Ydermure i øverste etage på bygninger opført før 1984 med 2 etager eller flere
• Gavlmure uden – eller med få – muråbninger i bygninger med mere end 2 etager opført før 1969
• Ydermure med rent løberforbandt i bygninger opført før 1969
Forsikringsdækning?
Stort set alle danske bygningsforsikringer dækker ud over brand også anden bygningsbeskadigelse, dvs.
storm, nedstyrtende genstande, påkørsel mv. Som hovedregel gælder det, at bygningsforsikringen undtager
skader, der kan henføres til manglende vedligeholdelse.
Willis vil derfor gerne advare om, at forsikringsselskaberne nok ikke vil yde dækning for nedstyrtende mure
på grund af skader, hvis ikke ejerne af bygningerne kan dokumentere, at de har fulgt myndighedernes anbefalinger. Ved den sidste storm blev forsikringsselskaberne opmærksomme på den aktuelle problemstilling og
vi forventer at denne viden vil brede sig til alle forsikringsselskaber.
Hvis det ikke er muligt, at bevise, at murbindere i skal- eller hulmure i ovennævnte bygnings kategorier er
undersøgt inden en eventuel skadesag, vil forsikringsselskaberne potentielt stå stærkt, hvis de vælger at
afvise f.eks. en stormskade, med den begrundelse, at der er tale om en følge af manglende vedligeholdelse.
Anbefaling
Willis anbefaler, at bygningsejere følger SBI vejledningen og omgående foretager en teknisk gennemgang,
hvor man undersøger, hvorvidt murbinderene er i en forsvarlig stand. Willis anbefaler også at ejerne sikrer
sig dokumentation for, at den sagkyndige gennemgang er foretaget. Dette kan modvirke problemer med
afvisning af dækning på grund af mistanke om manglende vedligehold.