Tilbudsskema - Mange gode grunde

Rebild Kommune
Fællescenter Sekretariat
Hobrovej 110 | 9530 Støvring
CVR-nr. 29189463
Telefon 99 88 99 88
[email protected] | www.rebild.dk
01.08.15
Mølhøjvangen etape 1 - Haverslev
Tilbudsskema
Undertegnede køber/købere:
Navn:
Cpr.nr.:
Adresse:
Tlf.:
Navn:
Cpr.nr.:
Adresse:
Tlf.:
Afgiver herved bud på 1 af nedennævnte grunde i prioriteret rækkefølge, idet jeg/vi accepterer
Rebild Kommunes generelle salgsbetingelser af 01.08.15, samt de individuelle betingelser for
Mølhøjvangen, etape 1, dateret 01.08.15.
Tilbuddet sendes til Rebild Kommune, Fællescenter Sekretariat, Hobrovej 110, 9530 Støvring.
Ønsket overtagelsesdato: ………………………………
Grunden er udbudt efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt
udbud ved salg af kommunens faste ejendomme og kommunen er ikke forpligtet til at sælge.
Hvis der er flere enslydende tilbud på samme grund, trækkes der lod.
Tilslutningsafgifter, der skal betales til kommunen, udgør i alt kr. 67.000 inkl. moms (nr. 1 og 5)
eller 15.000 (nr. 2/13 og 18/27) inkl. moms.
Prioritet
Mølhøjvangen
nr.
Areal m²
Kontant købesum, kr.
(incl. moms excl. tilslutningsafgifter)
1.
2.
3.
4.
Dato: …………………………
Køber /køberes underskrift(er)
Individuelle salgsbetingelser for Mølhøjvangen – etape 1
…………………………… Rebild Kommune
1. Betaling af købesum og tilslutningsafgifter
Hvis kommunen accepterer købstilbuddet fremsendes der en skriftlig accept. Heraf vil overtagelsesdatoen fremgå.
Købesummen samt tilslutningsafgifter (kr. 67.000 for nr. 1 og 5 eller kr. 15.000 for nr. 2/13
og 18/27 – begge incl.moms) der skal betales til kommunen, betales kontant på overtagelsesdatoen.
2. Specifikation af tilslutningsafgifter
Tilslutningsafgifter inkl. moms for grundene 1 og 5
Stikledning
inkluderet
Tilslutningsafgift
incl. moms
Tilslutningsafgift
incl. moms
Betales af køber til
Rebild Kommune
ved køb af grund
Betales af køber til
Forsyningsvirksomhed
ved tilslutning
Detailkloak
Ja, til skelbrønd
15.000
Stikledninger på egen
grund
Vand
Ja, til skelgrænse
16.250
Stikledning på egen
grund samt vandmåler
og målerbrønd
etableres efter aftale
med vandværket
Fjernvarme
Ført frem til
skelgrænse
24.625
Se tarifblad fra
Aars Fjernvarmeværk
(www.aarsfjv.dk)
El
Nej
11.125
Hentes fra nærmeste
Fordelerskab
Total
67.000
Jfr. takstblad
Fællescenter Sekretariat 01.08.15
Individuelle salgsbetingelser for Mølhøjvangen – etape 1
…………………………… Rebild Kommune
Tilslutningsafgifter inkl. moms for grundene 2/13 og 18/27
Disse grunde var oprindeligt tiltænkt opførelse af dobbelthuse og der blev ved byggemodningen
af grundene ikke indbetalt tilslutningsbidrag til de forskellige forsyningsvirksomheder. Der er
senere givet dispensation fra lokalplanen, således at grundene kan sælges som almindelige
boliggrunde.
Tilslutningbidrag skal for disse grunde ske direkte til værkerne på basis af gældende takstblade.
Eneste undtagelse er tilslutningsbidrag til kloak, som blev indbetalt ved byggemodningen.
Stikledning
inkluderet
Detailkloak
Ja, til skelbrønd
Tilslutningsafgift
incl. moms
Tilslutningsafgift
incl. moms
Betales af køber til
Rebild Kommune
ved køb af grund
Betales af køber til
Forsyningsvirksomhed
ved tilslutning
15.000
Stikledninger på egen
grund
Vand
I h.t. gældende
takstblad fra
Haverslev Vandværk
Fjernvarme
I h.t. gældende
takstblad fra
Aars Fjernvarmeværk
El
I h.t. gældende
takstblad fra
HEF Net A/S
Total
15.000
3. Området er omfattet af lokalplan 2.12 for et boligområde ved Haverslevvej i Haverslev og ligger i byzone.
Fællescenter Sekretariat 01.08.15
Individuelle salgsbetingelser for Mølhøjvangen – etape 1
…………………………… Rebild Kommune
4. Forsyningsvirksomhedernes hjemmesider
Rebild Spildevand og Forsyning
Haverslev Vandværk
Aars Fjernvarmeværk
Himmerlands Elforsyning
www.rebildforsyning.dk
www.haverslevvand.dk
www.aarsfjv.dk
www.hef.dk
5. Forurening
Grunde i byzone
Grunde i byzone er automatisk områdeklassificeret som lettere forurenet jord efter jordforureningslovens § 50a. Dette indebærer, at man i forbindelse med flytning af overskudsjord (mere end 1 m3), skal anmelde jordflytningen til Rebild Kommune. Se mere på
www.rebild.dk under områdeklassificering og jordflytning.
6. Kulturarv
Hvis der i forbindelse med jordarbejderne konstateres spor efter fortidsminder på grunden
skal byggeriet standses, og der skal rettes henvendelse til Nordjyllands Historiske Museum,
tlf. 99317400, jfr. reglerne i museumsloven.
Udgiften til undersøgelse/udgravning påhviler køber.
Fællescenter Sekretariat 01.08.15