Udbudshæfte 2015 - 1 grund.indd

Udbud af parcelhusgrund
1 grund i Trekroner Øst
Bækken 12
Jyllinge
Gundsømagle
Herringløse
Ågerup/Store Valby
Veddelev
Trekroner
Placering af grunde på Bækken.
Roskilde
Svogerslev
Vindinge
Vor Frue
Gadstrup
Snoldelev
Viby/Dåstrup
Roskilde Kommune
Byrådssekretariatet, Jura
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Februar 2015
3
Resumé
Grundenes beliggenhed
Roskilde Kommune udbyder 1 grund til individuelt parcelhusbyggeri
på Bækken 12 i Trekroner. Grunden ligger i den nordlige del af Trekroner Øst indenfor lokalplan nr. 593, delområde I. Grunden er del
af en samlet udstykning på 21 grunde. De øvrige 20 grunde er solgt
med overtagelsesdag h.h.v. 31. december 2014 og 1. marts 2015.
Grundenes størrelse er på 650 m2 og minimumsprisen er fastsat til
1.350.000 kr. inkl. moms og tilslutningsbetalinger, dog ikke investerings- og stikledningsbetaling til eventuel fjernvarme.
Tidsfrist for aflevering af købstilbud er fredag, den 27. februar 2015
kl. 12.00.
4
Parcellerne
Trekroner - det grønne Roskilde
Området
I 1970 besluttede Folketinget at placere Danmarks nye universitet ved
Roskilde. RUC blev startskuddet til en helt ny bydel, med egen station,
dagligvarebutikker, institutioner, legepladser og naturskønne rekreative
områder - kort sagt masser af liv.
I dag bor der godt 4.400 mennesker i Trekroner, fordelt på 2.100 boliger
- og fuldt udbygget vil bydelen rumme omkring 2.500 boliger, alle af høj
arkitektonisk kvalitet.
Trafikalt knudepunkt
Trekroner Station er udpeget som et trafikalt knudepunkt i Hovedstadsregionen, og den kollektive trafik er derfor optimal - og samtidig er der nem
adgang til Holbækmotorvejen. Dertil kommer så glimrende stiforbindelser
fra Trekroner Station til områdets boliger, skoler og andre børneinstitutioner.
Trekroner Hub og Skademosegårds stuehus
Trekoner er fra naturens hånd omkranset af skov og grønne områder. Men
samtidig er der gjort meget for at skabe spændende rekreative områder.
Seneste skud på den stamme er ”Trekroner Hub”, der ligger centralt ved
bydelens kunstige sø: Hub’en er et 6.000 m2 stort udendørs areal, med
plads til både leg og hygge. Her er skaterbane, fodboldmål, basketballkurve, stangtennis og forskellige små boldbaner med bander. Der er samtidig
god plads til et væld af andre sportslige udfoldelser og træningsformer.
Og efter træningen kan man så passende slænge sig ved søbredden og
slappe lidt af. Kort fortalt - her er alt!
Roskilde Kommune stiller vederlagsfrit Skademosegårds nyrenoverede
stuehus til rådighed for Grundejerforeningen Trekroner Øst til bl.a. løsning af opgaver som anført nedenfor.
Grundene
Området er omfattet af lokalplan 593.
Der er vejadgang til grundene fra Skrænten via Trekroner Parkvej og
stisystemet giver en direkte forbindelse til den vestlige del af Trekroner,
herunder til skolerne og til Trekroner Station.
Der er dannet en fælles grundejerforening for Trekroner Øst, der er ansvarlig for drift, vedligeholdelse og fornyelse af veje, pladser, stier, vej-
5
Parcellerne
udstyr, render og trug på veje, fælles friarealer, haven og stuehuset på Skademosegård. Der henvises til lokalplanens og grundejerforeningsvedtægtens bestemmelser
herom.
Der er etableret et fællesantenneanlæg for Trekroner Øst, der baserer sig på moderne fiberteknologi.
Grundene ligger for nuværende indenfor Trekroner skoledistrikt.
Bebyggelsesmuligheder m.v.
Grunden på Bækken 12 er beliggende i lokalplanens delområde I.
Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 30.
På Bækken 12 skal boligernes hovedretning placeres parallelt med parcellens nordøstlige skel og bygningshøjden må maksimalt være 6 meter.
I henhold til lokalplanen skal tage på beboelse udformes med saddeltag eller med
ensidig taghældning. Tage må ikke udformes som valmede tage. Tagbeklædningen
skal være i sort tagpap, sorte/mørkegrå tagsten, sort skifer eller skiferlignende
materiale eller med lav bevoksning af fx. Sedum. Tage må ikke være reflekterende.
Glansgraden må maksimalt være 20.
Se iøvrigt lokalplanens bestemmelser herom - §§ 6 og 7.
Da Trekroner i bred henseende er en bæredygtig bydel, er der mulighed for at etablere vedvarende energianlæg.
Jordbundsforhold
Der er foretaget én orienterende jordbundsundersøgelse på hver grund. Den geotekniske rapport, som er en del af udbudsmaterialet, viser, at funderingen for alle
grunde, på nær Bækken 1, kan forventes udført som en direkte fundering. Der må
dog påregnes udgifter til ekstrafundering, idet dybden til bærelag for visse af grundenes vedkommende overstiger 0,9 m.
Byggemodning
Alle grunde sælges byggemodnede. Roskilde Kommune betaler alle tilslutningsbetalinger til kloak, vand, el og fælles antenne. Med udgangspunkt i tilslutningsbetalinger
pr. 1. januar 2015 repræsenterer de samlede kommunale udgifter hertil omkring
126.000 kr. inkl. moms.
Såfremt køber skal tilsluttes kollektiv fjernvarme, skal køber betale investerings- og
stikledningsudgift til Roskilde Forsyning A/S. Beløbet udgør i 2015 ca. 40.000 kr. inkl.
moms.
6
Parcellerne
Byggepligt og videresalg
Grundene skal bebygges indenfor 1 år fra overtagelsesdagen at regne, og de
må ikke videresælges i ubebygget stand. Der henvises til servitut herom.
Servitutter
Der er tinglyst følgende servitutter på grundene:
- vedtægter for Grundejerforeningen Trekroner Øst
- servitut om forbud mod videresalg i ubebygget stand m.v.
7
Udbuddet
Salgsprocedure
Roskilde Kommune udbyder grundene til salg uden fast pris, men med minimumspriser. Angivne minimumspriser er inkl. moms.
Se fortegnelse over minimumspriser på side 8.
Tilbud afgives på grundlag af dette udbudshæfte og købsaftale med bilag ved
indsendelse af en underskrevet tilbudsblanket.
Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.
Den fortrykte tilbudsblanket skal benyttes ved afgivelse af købstilbud.
Der er ingen restriktioner på, hvor mange grunde man kan købe.
Det står Roskilde Kommune frit for at bestemme, hvilken af de grunde, man
har budt på, som man kan købe. Udgangspunktet er, at Roskilde Kommune
kan vælge den købersammensætning, der samlet set giver kommunen den
højeste pris på de udbudte grunde.
Roskilde Kommune kan forkaste alle indkomne tilbud.
Ved købsaftalens underskrift betaler køber kontant til sælger 200.000 kr.
Restkøbesummen betales kontant til sælger på overtagelsesdagen i overensstemmelse med regning, der udsendes til køber omkring 8 dage før overtagelsesdagen.
Overtagelsesdagen er fastsat til 15. marts 2015.
Fortrydelsesret
Hvis grunden skal anvendes til opførelse af en bolig til køber selv, er handlen
omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom af 14.
juni 1995. Køber eller købers repræsentant har derfor i indtil 6 hverdage efter
sælgers accept af købsaftalen ret til at meddele sælger, at handlen ikke ønskes
gennemført. I andre tilfælde gælder ingen fortrydelsesret for køber.
Hvis køber vil fortryde købet, skal køber betale en godtgørelse på 1% af den
aftalte købesum til sælgeren.
8
Udbuddet
Minimumspriser
Der gælder følgende minimumspriser inkl. moms for grundene:
Bækken
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
M2
Minimumspris
737
623
738
619
931
948
678
720
640
607
649
SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT
Bækken
nr.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
M2
Minimumspris
650
656
660
877
603
763
664
803
763
791
1.350.000
SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT
9
Udbuddet
Bilag
- Tilbudsblanket
- Købsaftale
- Matrikelkort
- Måleblad
- Lokalplan 593 for boliger ved Bækken og Ådalen
- Servitut om forbud mod videresalg i ubebygget stand m.v.
- Tingbogsattest
- Kortudsnit over ejendommen (stikskitse) fra august 2014
- Vejledning om overfladisk afledning af regnvand på privat grund og udformning af render
- Vedtægter for Grundejerforeningen Trekroner Øst med bilag
- GEO’s geotekniske rapport nr. 1 af den 29. august 2014
- Brev af den 3. september fra Roskilde Museum
- Oplysning om fortrydelsesret
- Udbudshæfte
Bilagene kan ses på www.roskilde.dk/grunde
10
Udbuddet
Information
Spørgsmål til materialet kan rettes til Marina Henriksen (tlf. 4631 8018 eller mail
[email protected]) eller Hanne Gauhl Bentsen (tlf. 4631 8016 eller mail
[email protected]).
Tilbuddet
Tidsfrist for afgivelse af købstilbud er fredag, den 27. februar 2015 kl. 12.00.
Tilbudsblanket skal fremsendes til Roskilde Kommune, ByrådssekretariatetJura, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
i en lukket kuvert mrk. ”Bud på parcelhusgrund”