TEKNIK OG MILJØ - GIS Aarhus

Grundsalg
Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C
Til interesserede
20. februar 2015
Side 1 af 5
TEKNIK OG MILJØ
Salgsmateriale for villagrunden beliggende Bærmosehøjen 59, Trige
Center for Byudvikling og Mobilitet
Aarhus Kommune
Vedlagt dette brev er salgsmaterialet for Bærmosehøjen 59, Trige, som er
annonceret til salg i dagspressen første gang søndag den 20. februar 2015.
Grunden sælges for højeste bud over mindsteprisen på kr. 601.600 incl.
moms. Grunden er 752 m2.
For området gælder lokalplan nr. 768, som kan ses på internetadressen
www.aarhus.dk/lokalplaner, på Grundsalg eller hos Borgerservice.
Der gøres opmærksom på, at skriftlig tilkendegivelse om køb skal fremsendes i lukket kuvert, som Grundsalg skal have modtaget senest mandag 16
marts 2015 kl. 12.00.
Mærk kuverten "Trige".
Afgivne tilbud er bindende. Skøde udstedes til den, der har afgivet bud. Læs
i øvrigt vedlagte vejledning!
Overtagelsesdag er 1. maj 2015.
De øvrige grunde i udstykningen er til frit salg til fast pris,
på hjemmesiden markeret som ledige.
Med venlig hilsen
Grundsalg
Grundsalg og Alment Byggeri
Kalkværkvej 10
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 45 00
Direkte telefon: 89 40 44 97
E-mail:
[email protected]
Direkte e-mail:
[email protected]
www.aarhus.dk
Sagsbehandler:
Annette Kristiansen
20. februar 2015
Side 2 af 5
Vejledning om udbud for højeste bud af
Aarhus Kommunes villagrunde
De udbudte grunde sælges for højeste bud. De kan byde på op til 5
grunde, men kan kun købe 1 grund.
Hvis De ønsker at afgive tilbud på en grund, skal De udfylde den særlige
blanket, der er vedlagt udbudsmaterialet. De må kun afgive 1 tilbud på hver
blanket. Såfremt De ønsker at afgive tilbud på flere grunde, er De velkommen til at kopiere blanketten, eller De kan rekvirere flere blanketter hos
Grundsalg.
Deres bud skal fremsendes i lukket kuvert, og være mærket pågældende
område. De må gerne komme flere bud i samme kuvert, når tilbuddene vedrører samme område.
Hver husstand eller firma må højst afgive 5 bud i samme budrunde og samme område. De kan ved hvert udbud kun købe 1 grund.
Grundene sælges for højeste bud over mindsteprisen.
Mindsteprisen for de enkelte grunde fremgår af vedlagte skema.
De skal prioritere budene med et nummer fra 1-5, hvor 1 er den højst prioriterede og 5 den lavest prioriterede grund. Prioriteringen vil blive lagt til
grund, hvor en tilbudsgiver er højestbydende på flere grunde. Bortset herfra
vil prioriteringen ikke blive tillagt betydning.
Har to eller flere afgivet samme, højeste bud på en grund, vil Grundsalg
trække lod mellem de pågældende.
Tilbud afvises, hvis budsummen er mindre end den angivne mindstepris eller
hvis det indeholder forbehold.
De forpligter Dem til at købe den grund, De får accept på.
Oplysninger om fortrydelsesretten fremgår af vedlagte bilag.
Grundsalg vil fremsende accept til alle højestbydende snarest muligt efter
budfristens udløb. Øvrige bydere vil senere modtage brev fra os.
Skøde udstedes til den, der har afgivet bud. Er De to, der vil købe i fællesskab, bør De oplyse begges navne og adresser.
Købsaftale vil blive fremsendt i løbet af et par uger. De har herefter 4 uger til
at returnere købsaftalen i underskrevet stand. Samtidigt med at købsaftalen
returneres skal udgiften til stempel- og tinglysningsafgiften betales.
Indkomne bud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. Der kan derfor ikke
oplyses noget om udfaldet, før salget er endeligt.
Oplysninger om prisen på hver enkelt grund vil hurtigst muligt blive skrevet
på hjemmesiden www.aarhus.dk/grundsalg - på siden for det pågældende
område.
November 2014
20. februar 2015
Side 3 af 5
20. februar 2015
Side 4 af 5
Villagrund i Trige
Aarhus Kommune udbyder Bærmosehøjen 59 til salg
Grunden ligger, som vist på oversigtskortet.
Vilkår:
Lokalplan nr. 768 er gældende for området.
Grunden sælges for højeste bud over mindsteprisen, som er kr. 601.600. Grunden er 752 m2.
Købesummen indeholder udgifter til grundenes
byggemodning, udstykning samt tilslutningsafgift
for kloak, el og vand.
Køberen betaler tilslutningsafgift for fjernvarme,
samt omkostninger i for-bindelse med skøde og
tinglysning.
Ledige grunde: De øvrige grunde i udstykningen er til frit
salg til fast pris.
20. februar 2015
Side 5 af 5
Materiale:
Udbudsmateriale med nærmere beskrivelse af
ejendommen, tilbuds- og betalingsbetingelser m.v.
hentes på www.aarhus.dk/grundsalg eller rekvireres hos:
Byudvikling og Mobilitet
Grundsalg og Alment Byggeri
Kalkværkvej 10
8000 Aarhus C
Tlf. 8940 4500
Frist:
Bindende tilbud skal være Grundsalg i hænde senest mandag den 16. marts 2015 kl. 12.00.
Mærk kuverten “Trige”.
Salget sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår bl.a. heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at antage nogle af de indkomne tilbud.