Multimedia underholdning på - drs

Multimedia underholdning på Børnenuklearmedicinsk Sektion, Rigshospitalet
Adspredelse af børn fra venteværelse til undersøgelsens afslutning
Bioanalytiker Viktoria Setterberg, radiograf Britt Maria Tolstrup, bioanalytiker Solveig Linnet,
bioanalytiker Anja Vallin Hansen og overlæge i børnenuklearmedicin Lise Borgwardt
Klinik for Klinisk Fysiologisk, Nuklearmedicinsk og PET, 4112, Rigshospitalet
D EPA R T M EN T
OF
C LIN IC A L P H Y SIO LO GY , N U C LEA R M EDIC IN E & PET
Formål
Formålet er at skabe en tryk atmosfære for børn, unge og deres
forældre og derved opnå den højst mulige kvalitet af de børnenuklearmedicinske undersøgelser.
Metode
Ved ankomst til klinikken, bliver børnene modtaget af
sekretærer, som viser dem til ventegange i den
Børnenuklearmedicinske Sektion. Sektionen indeholder 4
undersøgelsesrum (PET/CT, SPECT/CT, gammakamera og
EDTA-clearance) samt en ventegang med et børnehjørne, hvor
ventetiden kan benyttes til læsning, tegning, leg m.m.
Børnene står nu midt i den Københavnske skyline. som lidt efter
lidt viser sig at indeholde en eventyrlig fantasiverden, hvor
figurerne på væggen bevæger sig, rensdyrene flyver og
damplokomotivet kører hen over byens tage.
Venteområde – hydrering inden renografi undersøgelsen.
Derefter møder børnene klinikkens personale. Sammen
gennemgås undersøgelsen og samtalen afsluttes med at
introducere børnene til klinikkens tablets. På denne kan
børnene gå på opdagelse i 3 universer; øjet, spilkufferten og
filmrullen.
Renografi rummet – hvor der bliver vist film i loftet.
Øjet, hvor forældrene kan læse et lille eventyr op for barnet,
hvorefter de sammen kan finde historiens figurer på væggen i
ventegangen.
Billede af tablet
Spilkufferten, i dette univers kan børnene frit kan benytte de
forskellige apps.
Filmrullen, hvor børnene kan vælge en film indenfor de
aldersopdelte kategorier. Filmen kan både ses via tablet i
ventegangen og projiceres op i loftet i selve
undersøgelsesrummene, via en projektor.
Tablet – med underholdning
De børn der skal til FDG PET/CT scanning, injiceres og hviler i
sommerfuglerummet. Her kan de også benytte tablettens
universer og f.eks. se film i loftet.
Venteområde
Resultater
Vi ser en markant fremgang i antallet af børn der ligger stille
gennem undersøgelserne.
Dette skyldes i væsentlig grad at børnene bliver underholdt og
derved ikke har samme behov for at bevæge sig, når de ligger
på lejet.
Sommerfugle rummet – Et stille venterum for FDG optag.
Vi oplever også at børnene, ved filmfremvisning i loftet,
distraheres under selve tracerinjektionen samt i forbindelse med
opstart af anæstesi. Dette foregår nu mere ukompliceret, for
barnet, forældre og personale.
Venteområde – dekorationerne på væggen bevæger sig.
Vi oplever også at børnene og deres familier er mere tilfredse
efter undersøgelsen og beskriver at de føler sig mere
velkommen og trygge i de nye omgivelser.
Konklusion
Vi oplever at reducere stressniveauet for de fleste børn og
deres forældre, da børnene slapper mere af i et kendt, virtuelt
miljø.
Desuden oplever vi at reducere brugen af motion correction ved
renografier, hvilket højner billedkvaliteten og endvidere er
tidsbesparende.
Ved bevægeartefaktfølsomme undersøgelser, som f.eks
SPECT/CT, oplever vi tillige at reducere behovet for anæstesi,
idet vi tidligere her ofte var nødt til at bruge GA til børn mellem
1-4 år.
Vi arbejder netop nu med at opsætte studier, der skal
undersøge effekterne af tiltagene på Børnenuklearmedicinsk
Sektion på Rigshospitalet.
PET/CT
SPECT/CT
Kontakt information
Viktoria Setterberg: [email protected]
Britt Maria Tolstrup: britt.maria.jæ[email protected]