ODENSE LETBANE Ørbækvej, nordlig strækning

ODENSE LETBANE
Ørbækvej, nordlig strækning
LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen
INDLEDENDE ARBEJDER v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S
TRAFIK OG PARKERING v/ Stig Langsager, By- og kulturforvaltningen
KOMMUNIKATION v/ Benthe Vestergård, Odense Letbane P/S
GENERELLE SPØRGSMÅL I PLENUM
INDIVIDUELLE SPØRGSMÅL
2007
STORE BESLUTNINGER TRÆFFES
TBT
Gl. OUH
Campus
Odense
Nyt SUND
Nyt
OUH
Universitetsområdet
VVM
Befolkning
Fauna og flora
Jord, vand og luft
BYMILJØ
TRAFIK
Arkitektonisk og arkæologisk kulturarv og
bymiljø
Klimatiske forhold
Omfanget af transport
BYGGE- OGLuftforurening
ANLÆGSFASEN
og støjbelastning
Anvendelsen af naturlige råstoffer
Udledning af forurenende stoffer, andre
genevirkninger og bortskaffelsen af affald
Påvirkning af grund- og overfladevand
HØRINGSSVAR
ØRBÆKVEJ
ØRBÆKVEJ
ØRBÆKVEJ
ØRBÆKVEJ
Arbejder før anlæg af letbanen
v. Lars Scheuer, Odense Letbane
1 Introduktion
2 Arbejdstakt inkl. overordnet tidsplan
3 Arbejdsgang for de indledende arbejder i Ørbækvej N
4 Trafikfaser og adgangsforhold for berørte ejendomme under arbejdet
5 Tidsplan for arbejdet i Ørbækvej N
6 Hvem møder man på arbejdspladsen?
Letbanen lige nu
Planlægning bliver til udførelse
•
Arbejdet er opstartet i Stadionvej og Albanigade
•
Arbejdet står foran opstart i V. Stationsvej og Ørbækvej N
•
Flere områder starter op senere på året
•
Anlæggelse af letbanen vil blive fortaget i to skridt,
1) først gennemføres en række indledende arbejder,
2) dernæst anlægges selve letbanen.
Dette for at minimere omfanget af afhængigheder samt erfaring fra
lignende projekter
Letbanen fra oven
12 delstrækninger
Sektioneringen er bl.a.
foretaget for at kunne

inddele projektet i
overskuelige elementer

håndtere trafikken

informere projektets
naboer bedst muligt

foretage smidig
overdragelse til
letbaneentreprisen
Letbanen fra oven
Ørbækvej N
Tidsplan pr. delstrækning
6 sammenhængende forløb
Arbejdsgang
- Sammenhæng mellem aktiviteterne
2
1
Ekspropriationer
5
Omlægning af trafik
3
Omlægning af ledninger
4
Forberedende arbejder
Klargøring udenfor vejareal når
ekspropriationen er gennemført
Ekspropriation
- Forløber i en isoleret proces
•
Alle der er berørt af ekspropriation er allerede i dialog med vores
A&R gruppe
•
Besigtigelse er foretaget
•
Selve ekspropriationsforretningen indvarsles af Kommissarius
Klargøring
- Ændringer i byrummet bliver synlige
•
•
•
Østside mod nord
Byrummet klargøres til indledende arbejder
Kun det nødvendige klargøres
Klargøring omfatter træer, byudstyr, støttemure, opsætning af hegn mm
Vestside mod syd
Omlægning af ledninger
- Virkeligheden under belægningen
Omlægning for
•
•
•
•
•
Banen
Træer
Master
Belysning
Ændring i Vejgeometri
•
Størstedelen af
forsyningsledninger vil
blive flyttet efter
gæsteprincippet.
Hvilke ledninger skal omlægges?
- Flytning af forsyningsledninger kræver koordinering
Ledninger
• Kloak (opgravningsfri)
• Kloak ved opgravning
• Fjernvarme
• Vand
Kabler *
• El
• IT og tele
*Energi Fyn, Energi Fyn bredbånd, Glentevejens Antennelaug, Globalconnect, Stofa,
TDC, Telia
Udgangspunkt
• Retablering tilbage til nuværende forhold efter opgravning
Forberedende arbejder
- Foretages af letbanen forud for hovedentreprisen
Fornyelse af tunnel ved L. A. Rings Vej
Situationsplan
• Ny pladsstøbt tunnel med
skrå vægge - bredere end
eksisterende tunnel
• Rampeanlæg ved Fakta
åbnes med skråninger og
lavere støttevægge.
• Nyt trappeanlæg med
direkte indkig i tunnel.
• Forbedret belysning i
tunnel og ved
tunnelmundinger.
Snit i tunnel og opstalt
af rampe og ny trappe
Normal tværsnit
Tværsnit ved ovenlyshul
Facade mod Fakta
3D illustration
Forhold under tunnelens anlæggelse kommer efterfølgende
Omlægning af trafik
- Udgravninger kræver plads
Eksempel fra Albanigade
Principper for Ørbækvej
•
4 spor bliver til 2/3
•
Passage for cykler og fodgængere
•
Adgang til sidevejene opretholdes
•
Adgangsforhold til ejendomme opretholdes
Odense Kommune
•
Overordnet trafikafvikling
•
Parkeringsforhold
•
Busbetjening
Trafikafvikling
- Fase 1
Tunnelarbejde østsiden
Trafikafvikling
- Fase 2
Renovering kloakledning
Trafikafvikling
- Fase 3
Renovering kloakledning
Omlægning fjernvarmeledninger
Trafikafvikling
- Fase 4A
Omlægning fjernvarmeledninger
Kabelarbejder
Trafikafvikling
- Fase 4B
Kabelarbejder
Ny kloakledning for regnvand
Forhold ved den enkelte ejendom
•
•
•
•
Dialog ved arbejde foran egen ejendom
Renovation fungerer normalt
Kortvarige lukninger vil forekomme – informeres i god tid
Særlige behov ved mærkedage, arrangementer el.lign
Trafikhåndtering
• Gennemgået af TSR
• Godkendt af myndighed, politi og beredskab
• Vi observerer trafikafviklingen og foretager de nødvendige justeringer
• Vi modtager gerne gode råd
Tidsplan
- Ørbækvej N
Omlægning af fjernvarmeledning i juli
August (uge33): Trafik omlægges til vestsiden
Tunnel i østsiden etableres
November 2015: Trafikomlægning til østside (forskellige faser afhængig af projektets karakter)
Tunnel afsluttet ca. 1. maj 2016
Dec. 2015 til efterår 2016: Omlægninger af resterende forsyningsledninger gennemføres
Hvem er på arbejdspladen?
- Forskellige roller, men koordineret indsats
Aktører på pladsen?
• Forsyningsselskaberne
• Odense Letbane
• Odense Kommune
De forskellige aktører har forskellige roller
• Forsyningsselskaber flytter ledninger
• Odense Letbane koordinerer forsyningsselskaberne samt
klargøring og skilte
• Odense Letbane som bygherre på tunnelen ved L. A. Ringsvej
• Odense Kommune fører tilsyn med overholdelse af tilladelser
TRAFIK OG PARKERING
v/ Stig Langsager, By- og
kulturforvaltningen
ØRBÆKVEJ (NORD)
Ørbækvej (v. L. A. Rings Vej) mod syd
PRINCIPPER
Prioritering af trafikanter
1.
2.
3.
4.
Fuld fremkommelighed for brand og redning
Kollektiv trafik, taxi og varetransport
Fodgængere og cyklister
Bilister
PRINCIPPER
Prioritering af adgangsforhold
1.
2.
3.
4.
5.
Fuld tilgængelighed til læger
Fuld tilgængelighed til skoler, institutioner, plejehjem og
behandlingstilbud
Som udgangspunkt skal alle erhvervsdrivende kunne
have vareindlevering og -aflevering.
Idrætsanlæg
Arrangementer i byen, f.eks. cykelløb langs
letbanetracéet, gadeløb mv.
ØRBÆKVEJ (NORD) - I DAG
ØRBÆKVEJ (NORD) – UNDER ARBEJDE
ØRBÆKVEJ (NORD) – EKSIST.
ØRBÆKVEJ (NORD) – FASE 1
Vest
Ledningsarbejder
Øst
TUNNEL VED L.A. RINGSVEJ
Udføres fra august 2015 – marts 2016
L. A. RINGSVEJ
PARKERING
Korttidsparkering syd for Købkesvej nedlægges
HASTIGHEDSZONER
BORGERMØDE 22. JUNI
Kommunikation
v. kommunikationschef Benthe Vestergård,
Odense Letbane P/S
Hvordan informerer vi?
Ved kommunikationschef Benthe Vestergård, Odense Letbane P/S
Skriftlig information
- før arbejdet begynder
•
Mail til erhverv og institutioner med oplysninger om det forestående arbejde.
•
SMS til borgere og erhvervsliv – nu begynder arbejdet, følg med på
odenseletbane.dk.
•
Husstandsomdelt folder til borgere og erhvervsliv.
Arbejdspladsskilte
•
Billede af arbejdspladsskilt
Skilte og kundekort til butikkerne
Opsøgende besøg hos borgere og
erhvervsliv.
Find flere oplysninger og seneste nyt
www.odense.dk/nyeveje:
Find din vej rundt i Odense
www.odenseletbane.dk:
Flest stillede spørgsmål og svar
Generel information om letbanen, trafik og
parkering
Aktuel info om netop dit område
Stil dit spørgsmål via hjemmesiden og få hurtigt
svar
Tilmelding til nyhedsbrev – få information direkte
i mailboksen
Hvordan får du svar på
dine spørgsmål under
ledningsflytningerne?
Hvor kan du få hjælp?
Under udførelsen
• Henvendelse om uregelmæssighed i din forsyning skal ske til
forsyningsselskabet
• Praktiske spørgsmål på arbejdspladsen, tages bedst direkte med folk
på pladsen
• Alle øvrige henvendelser direkte til Odense Letbane
Pludselige problemer
• Tøv ikke med at tage fat i folkene på pladsen
Har du spørgsmål i øvrigt?
Mail:
[email protected] eller
Send spørgsmål via www.odenseletbane.dk
Ring:
63757473
PS: Ved klager over fx støjniveau og vibrationer, sender vi klagen til By- og
Kulturforvaltningen, som er myndighed og klageinstans