Skolestartskonference - Børnehaveklasseforeningen

Skolestartskonference
Hotel Storebælt, Nyborg den 19. til den 20. marts 2015
Børnehaveklassen i den nye skolereform
– er der så meget der bliver anderledes?
I børnehaveklassen har bevægelse i timerne, den undersøgende tilgang og inddragelse af eksterne videnspersoner været en del
af vores hverdag længe, men nu er det blevet et lovkrav. Hvordan kan vi ruste os? Vi har sammensat en konference med oplægsholdere, der kan komme med ideer til og pædagogiske refleksioner over, hvordan vi kan arbejde med den sproglige dimension,
hvordan vi kan inddrage bevægelse, it og styrke sundhed og trivsel i klassefællesskabet.
Oplæggene vil tage udgangspunkt i de nye Fælles Mål for børnehaveklassen.
I 2014 ændrede vi på konceptet for Skolestartskonferencen, som blandt andet betød, at vi afholdt konferencen over to dage først på
ugen. Det viste sig, at der var et stort ønske om at konferencen lå sidst på ugen, og det har vi taget til efterretning.
Skolestartskonferencen afholdes på Hotel Storebælt, som også er et af Danmarks Lærerforenings dejlige kursussteder. Hotel Storebælt ligger i Nyborg og kan rumme flere deltagere, og samtidig ligger det centralt for alle dele af landet.
Sinatur Hotel Storebælt www.sinatur.dk/storebælt
Workshop torsdag den 19. marts
kl. 10.00 - 13.00 og kl. 14.00 - 17.00
Der bliver udbudt tre workshops, hvor du skal vælge én.
Workshop 1: Opdagende skrivning
ved Kirsten Lybecker
Kan man sætte børnene til at skrive allerede i børnehaveklassen, og hvordan skal man gøre det? Vi har i mange år været af
den opfattelse, at børnene først skal lære at læse, siden lære at
skrive. Men meget tyder på, at vi skal gøre det omvendte: lade
børnene skrive sig til læsning. Det er ikke ligegyldigt, hvad vi
sætter dem til at skrive. Endeløse rækker af bogstaver og andre
øvelser af motorisk karakter fører ikke til læsning. Børnene skal
skrive om det, de har på hjerte!
Kirsten Lybecker har været børnehaveklasseleder i 19 år. Hun
har i samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning udviklet metoden Opdagende skrivning. Kirsten har i de sidste ni år
formidlet projektet om Opdagende skrivning i indskolingsregi
og på kurser flere steder i Danmark. Kirsten har i 2011 skrevet
praksisbogen: Kom godt i gang med opdagende skrivning i
børnehaveklassen i samarbejde med Klara Korsgaard. Filmkompagniet har i 2012 fulgt Kirstens undervisning og lavet filmen:
Opdagende skrivning i praksis – en vej til at knække koden.
Filmen kan ses på www.videnomlaesning.dk/film/opdagendeskrivning
Workshop 2: Bevægelseskultur i indskolingen
ved Birgitte Møs og Annemette Møs
På dette kursus vil deltagerne bliver præsenteret for en bred
vifte af let anvendelige bevægelsesaktiviteter – målrettet indskolingen. Aktiviteterne kan være med til at dække kravet om 45 minutters
bevægelse dagligt – og/eller de kan anvendes i den understøttende undervisning, og samtidigt kan sidegevinsten i aktiviteten
være af psykisk, social eller kognitiv karakter.
Målet kan fx være at styrke børnenes grundmotorik i en leg,
hvor der også indgår fokus på sprog/rytme, samarbejde og
viljestyret opmærksomhed, og hvor måden, legen leges på,
tager højde for børns forskelligheder og behovet for inklusion.
Der vil være lege både med og uden rekvisitter. Bl.a. vil vi vise
nogle af TipTapTudses produkter; herunder robuste bankospil
til brug ude og inde samt tæpper som inspirerer til bevægelse
og kreativitet. www.tiptaptudse.dk
Annette Møs, musik- og bevægelsespædagog og Birgitte Møs,
pædagog med erfaring indenfor bevægelse og inklusion.
16
Workshop 3: Sundhed og trivsel i klassefællesskabet
ved Jytte Friis
Workshoppen handler om, hvordan der kan arbejdes med sundhed og trivsel i et pædagogisk perspektiv, så ikke kun rammerne
er sundhedsfremmende, men så der også tænkes i læring og
udvikling af elevernes handlekompetence i det sundhedsfremmende arbejde. Inddragelse, medbestemmelse og fællesskab
er pædagogiske nøgleord. Workshoppens form er oplæg vekslende med dialog, øvelser og makker/gruppedrøftelser.
Jytte Friis er sundhedspædagogisk konsulent i sit eget firma
Friis Innovation. Hun har medvirket i mange pædagogiske udviklingstiltag og -projekter omkring sundhed og trivsel i skolen.
Desuden har hun udviklet pædagogisk materiale til sundhedsundervisningen, bl.a. Den Røde Tråd, som vil blive inddraget i
oplægget, og som ligger tilgængelig på www.friisinnovation.
com. Jytte er uddannet lærer og har pæd. diplom og en master
i sundhedspædagogik. Se mere på www.friisinnovation.com
Oplæg fredag den 20. marts
kl. 09.00 - 11.00 og kl. 11.45 - 13.45
Oplæg 4: Dokumentation og evaluering skal give mening
ved Anne Marie Marquardsen
Anne Marie Marquardsen, pædagogisk konsulent og forfatter,
sætter fokus på metoden dialogisk læsning samt dokumentation og evaluering anvendt som et væsentligt udviklings- og
refleksionsredskab. Dialogisk læsning er en veldokumenteret
metode – forskere peger på, at der er evidens for positive virkninger på børns sproglige udvikling og tidlige læsekompetence.
Fordybelse, nærvær og fælles opmærksomhed om et værdifuldt
indhold er nøgleord.
Workshoppen vil være sammensat af oplæg samt refleksionsog sprogværksted, hvor de gennemgående hovedpunkter er:
Læringsmiljø, Metoden dialogisk læsning samt Dokumentation
og evaluering.
Oplæg 5: Den digitale dimension ved Rikke Pal
Den digitale dimension har gjort sit indtog i vores hverdag. De
fleste af vores børn har enten mobiltelefoner, computere og
tablets i hjemmet. Med sin trykfølsomme skærm og utrolige
brugervenlighed er særligt tablets et fantastisk læringsredskab,
som er oplagt at bruge med vores yngste skoleelever. Men det
skal bruges med omtanke, så leg og læring kan gå hånd i hånd.
Rikke Pal, der er uddannet lærer og indehaver af bloggen www.
mors-apps.com, vil præsentere et udvalg af apps, der alle med
fordel kan anvendes til leg og læring i børnehaveklassen.
S K O L E S TA R T N R . 4 • 2 0 1 4
Program for skolestartskonferencen 2015
Afbud:Et hvilket som helst afbud bedes
meddelt BHKLF´s kontor så hurtigt som
muligt, så pladsen kan tilbydes en anden. Såfremt afbud meddeles 10 dage
før kon­f erencen tilbagebetales konferenceafgif ten – dog tilbageholdes et
administrationsgebyr på kr. 250,-. Ved
afbud mindre end 10 dage før konferencen afholdes, kan man ikke forvente at få
refunderet konferenceafgiften.
Torsdag den 19. marts
Kl. 09.00 - 10.00 Ankomst og kaffe
Kl. 10.00 - 13.00 Workshop 1 - 3
Kl. 13.00 - 14.00 Frokost
Kl. 14.00 - 17.00 Workshop 1 - 3 gentages
Kl. 17.00 - 17.30 Nyt fra Hovedstyrelsen
Kl. 19.00
Middag
Fredag den 20.
Kl. 09.00 - 11.00
Kl. 11.00 - 11.45 Kl. 11.45 - 13.45
Kl. 13.45 - 14.00
marts
Oplæg 4 -5
Kaffepause
Oplæg 4 - 5 gentages
Fælles afslutning og udlevering af madpakker til hjemturen.
Deltagerliste: Sendes på mail ca. 10 dage
før konferencen.
Yderligere oplysninger: Henvendelse til
Børnehaveklasseforeningen på telefon
60 15 32 11 efter kl. 15.30 eller på mail
[email protected]
Ret til ændringer forbeholdes.
Kursusafgift:
Medlemmer 3.550,00 kr.
Ikke medlemmer 4.150,00 kr.
Indkvartering:I receptionen på Hotel Storebælt (værelserne er til
rådighed fra kl. 14.00 på ankomstdagen). Indkvartering
finder sted i delt dobbeltværelse med en kollega
(enkeltværelse kan i et mindre omfang tilbydes).
Målgruppe:
Børnehaveklasseledere, lærere og pædagoger,
der underviser i indskolingen.
Med venlig hilsen
Børnehaveklasseforeningen
Tilmelding til Skolestartskonferencen 2015
Hotel Nyborg den 19. - 20. marts 2015.
Tilmeldingen skal være Børnehaveklasseforeningen i hænde senest den 1. november 2014. Bekræftelse på mail senest uge 47.
Deltagers fulde navn:
Privat adresse:
Postnr./By:
Telefon:E-mail:
Skolens navn
Privatskole
Folkeskole
Folkeskolens EAN nr.: (vigtigt for faktureringen)
Ansættelseskommune:
Skolens adresse:
Postnr./By:
Indkvartering finder sted i delt dobbeltværelse. Navn på kollega:
Torsdag den 19. marts kl. 10.00 - 13.00
Der bliver udbudt tre workshops, hvor du skal prioritere med 1, 2 og 3.
WORKSHOP 1: Opdagende skrivning
ved Kirsten Lybecker
WORKSHOP 2: Bevægelse i skolen
ved Birgitte Møs og Annemette Møs
WORKSHOP 3: Sundhed og trivsel i klassefællesskabet
ved Jytte Friis
Torsdag den 19. marts kl. 14.00 - 17.00
Der bliver udbudt tre workshops, hvor du skal prioritere med 1, 2 og 3.
Fredag den 20. marts
kl. 09.00 - 11.00 og 11.45 - 13.45
(kursisterne fordeles i på to hold så alle
kommer på de to oplæg).
Oplæg 4:
Dokumentation og evaluering skal
give mening
ved Anne Marie Marquardsen
Oplæg 5:
Den digitale dimension
ved Rikke Pal
Husk du kan
også tilmelde
dig elektronisk
på vores
hjemmeside
WORKSHOP 1: Opdagende skrivning
ved Kirsten Lybecker
WORKSHOP 2: Bevægelse i skolen
ved Birgitte Møs og Annemette Møs
WORKSHOP 3: Sundhed og trivsel i klassefællesskabet
ved Jytte Friis
S K O L E S TA R T N R . 4 • 2 0 1 4 Scan QR koden ...
17