programmet her - Dansk forening for systemisk terapi og

ÅRSMØDE
2015
STOK inviterer til
Årsmøde i Svendborg
13. og 14. november 2015
MÆND, BØRN OG
KVINDER – VED
TIDENS RAND 2015
• Familieterapeuters position i mødet med de 37 mulige familietyper
• Kønnenes diskurser og magt
• Barnets position i den genforhandlede familie
Dansk forening for
Systemisk og
Narrativ Terapi og
Konsultation
Program
FREDAG
8.30
9.15
Ankomst og registrering
Velkomst
ved STOKs formand Susan Harnow
9.30
12.00
13.00
14.45
15.15
Kenneth Gergen
Frokost
Marcela Polanco
Pause
Workshops
1. At blive en anden – og dog forblive den samme
2. Makkerskabet; Familieterapiens tabuiserede legeplads?
3. Opmærksomhedsområder ved samtaler med mænd
– og de nye magtrelationer i familien
4. Relationel praksis i bureaukratiske systemer
5. Kroppen som aktør
6. ”Vi kan ikke snakke om det, for så bliver børnene fjernet”
7. ’Familieterapiens epistemologi på tidens rand
– ‘not knowing position’ i parentes’
8. Eksternaliserende praksis i terapi og supervision med brug
af visuelle materialer: figurer, gulvmarkører mv
9. Fra skizokokkens tid til dialogiske samtaler
10.Stemning!
17.15
– 18.45
19.30
2
Generalforsamling
Festmiddag
STOK ÅRSMØDE · 13. OG 14. NOVEMBER 2015
Dansk forening for
Systemisk og
Narrativ Terapi og
Konsultation
ÅRSMØDE 2015
MÆND, BØRN OG KVINDER — VED TIDENS RAND 2015
LØRDAG
7.30
9.00
Morgenmad
3 større Workshops
•
”Jeg ved ikke, hvad jeg vil!” v. Martin Nevers
• Nye medier, nye socialiteter, nye identiteter
Familieterapi i en forandret verden v. Jacob Mosgaard
• Køn og diskurser v. Anne Saxtorph
10.45
12.50
Kenneth Reinicke
Afslutning
Madpakker
Der tages forbehold for
ændringer i programmet
STOK ÅRSMØDE · 13. OG 14. NOVEMBER 2015
3
FREDAG
8.30Ankomst og registrering
9.15Velkomst
ved STOKs formand Susan Harnow
9.30
Understanding as Relational Action
Kenneth Gergen
Because family relations in today’s world grow increasingly complex,
the challenge of mutual understanding becomes increasingly difficult.
What steps can we take to improve understanding? To answer this
question we must ask ourselves “what is it to understand another
person?” I will propose that our traditional conception of understanding is deeply flawed, and will offer an alternative view of understanding as relational action. This view opens new options, both for
fostering understanding in families, and for our conception of therapy
more generally.
Kenneth J. Gergen er amerikansk psykolog og professor ved
Swathmore College Han fik sin B.A. ved Yale University i 1957 og sin
Ph.D.grad ved Duke University i 1962.
Gergen er især kendt for en nyere retning inden for det psykologiske
landskab, navngivet socialkonstruktionisme, hvor han er én af de
førende foredragsholdere og skribenter. Sammen med Mary Gergen
er han grundlægger af “The Taos Institute”.
4
STOK ÅRSMØDE · 13. OG 14. NOVEMBER 2015
FREDAG
12.00
Frokost
13.00
Magical-realist inquiries: A literary exploration of
families’ everyday contradictory conditions
Marcela Polanco
In the words of Gabriel García Márquez (1973), “surrealism runs
through the streets.” A magical-realist approach to inquiry that seeks
to capture that which runs in the everyday streets of people’s lives
when life presents them with moral trials will be at the center of this
presentation. Based on the work of Franz Fanon’s (1967) sociogenic
philosophy, which locates identities as cultural fabrications, marcela will discuss a form of magical-realist inquiry when working with
families and their communities. She will focus on the adaptation of
Fanon’s double consciousness. This is, when embracing two identities—looking at one’s self through the eyes of the problem and through
the eyes of one’s own moral convictions for the unfolding of a new
sense of consciousness. She will emphasize a particular historical
treatment of language that it involves when crafting questions and
commentaries in therapeutic conversations as well as a required therapist positioning of solidarity.
Assistant Professor, MS Family, Couple and Individual Psychotherapy
Program Director, Psychological Services for Spanish Speaking Populations Certificate Director, Psychology Department
14.45
Pause
STOK ÅRSMØDE · 13. OG 14. NOVEMBER 2015
5
FREDAG
15.15 Workshops
1 At blive en anden – og dog forblive den samme
v/ Thorkild Olsen, Direktør og stifter af VILLA VENIRE
‘Selvet’ er ikke en fast, cementeret størrelse. Når vi udvikler os og i
livets strøm formår “at blive en anden”, så er det netop fordi, vores
selv er flydende - formet af fortællinger, i relationer og i samtaler.
Vi har som systemiske og ikke mindst narrative praktikere stor glæde
af denne indsigt, som kommunikationsperspektivet har kastet af sig.
Vores etiske grundlag formes heraf og vi ved, at der altid er mulighed
for at skabe udvikling, forandring og læring. Vi fornemmer altid dette
potentiale. Muligheden for at sætte nye, virksomme plots ind i livet.
Professor Dan Zahavis bog “Self & Other” (Oxford) understøtter det
narrative perspektiv. At vi er fortællende væsener. Og dog. Ikke blot.
For Dan Zahavi er det afgørende at vi samtidig forstår, at ‘Selvet’ er
funderet i erfaringen. At vi er fortællende væsener, der går rundt på to
erfaringsben. Erfaringer som er før-sproglige, erfaringer som unddrager sig kommunikationen og som derfor peger på de mange stabile
elementer, der er i ‘Selvet’. Som forklarer hvorfor vi så let genkendes
på tværs af tid og rum.
Dan Zahavi taler om det lille selv og det store selv. Om stabilitet og om
bevægelsen. Denne workshop åbner for disse indsigter. Sætter lup på
vores egne antagelser, da vores ideer om ‘Selvet’ er direkte forbundet
med vores forestillinger om, hvad der skaber forandring og læring.
Sammen åbner vi for stabile og for plastiske plots og ser, hvad det
bringer.
6
STOK ÅRSMØDE · 13. OG 14. NOVEMBER 2015
FREDAG
2 Makkerskabet; Familieterapiens
tabuiserede legeplads?
v/ Familiekonsulenter, Torben Pedersen Skovby og
Charlotte Sommerfeldt, Gladsaxe Familie- og Ungecenter
Er makkerskabet blevet familiehusenes version af kejserens nye klæder; kompleksiteten og de åbenlyse faldgrubber forties, til fordel for
berøringsangst, magelighed og endnu en ny metode som kunne være
spændende af afprøve.
I denne workshop vil vi introducere makkerskabets sandsynlige, men
negligerede faldgrupper, og en ide til at skabe en kultur for makkerskabsfeedback. Vi vil kigge på den historiske bevægelse af makkerskabsmetoden, og sætter spørgsmålstegn ved om der ikke for flere
årtier siden skete en stagnation. Har makkerskabet fulgt med den teoretiske brydningstid, vi fornemmer? Med inspiration fra systemteori,
Scott Millers FIT og Deliberate Practice og tanker om professionelle
forholdemåder, prøver vi at tage ansvaret. Ikke bare for kvaliteten af
sessionerne, men også for vores egen trivsel.
3 Opmærksomhedsområder ved samtaler med
mænd – og de nye magtrelationer i familien
v/ Jørgen Juul Jensen, kultursociolog
Jørgen Juul Jensen, kultursociolog og har de sidste 10 år haft en
coaching- og kursusvirksomhed. Har sideløbende været ansat i Mandecentret, hvor han har samtaler med mænd, par og grupper. Han har
udviklet samtalekoncepter til gruppeledere i regi af FriSe til brug for
temabaserede samtaler med mænd. Jørgen Juul Jensen er desuden
projektleder i Voldmodmand.dk og uddanner samtaleaktører i kunsten
at samtale med mænd.
Workshoppen tager afsæt i ”mænd ved tidens rand”, kulturens pres
på mænd, tilsynekomsten af nye maskuliniteter og spiren til en stille
kulturevolution. Med afsæt i konkrete samtaler, inden for en narrativ ramme, gives eksempler på områder, man med fordel kan være
opmærksom på i samtaler med mænd. Workshoppen sigter mod at
inspirere deltagerne til at se værdien i at gå på opdagelse i mænds
hverdagsfortællinger, en uærbødig forholden sig til de kulturelle normer og veje til at styrke mænds livsvirke.
STOK ÅRSMØDE · 13. OG 14. NOVEMBER 2015
7
FREDAG
4 Relationel praksis i bureaukratiske systemer
v/ Rikke Wezelenburg, Socialrådgiver og familieterapeut
“Man kan ikke føle sig menneskelig i lokale med en robot. Der er nødt
til at være et andet menneske”
Ung kvinde med livslang erfaring med sociale hjælpesystemer.
Arbejdsvilkårene for arbejdet med udsatte børnefamilier har ændret
sig markant de seneste 10-15 år. Ønsket om bedre kvalitet i arbejdet
har medført standardisering og mikroprogrammering til et punkt, hvor
hjælpesystemer fremstår ansigtsløse og fremmedgjorte.
En mur af manualer og dokumentationskrav omgiver de professionelle såvel som familierne. Kan vi som familieterapeuter hjælpe med at
nedbryde den mur? Og er der nogen tegn på revner i væggen?
5 Kroppen som aktør
v/ Helene Grau og Maria Lykke, kliniske psykologer og
grundlæggere af Narrativ Praksis
Helene Grau og Maria Lykke, kliniske psykologer og grundlæggere
af Narrativ Praksis. Begge har de sidste 15 år arbejdet med narrativ
terapi, som den er udviklet af Michael White og videreudviklet af Maggie Carey og Art Fisher. De er i dag optaget af forsat at udvikle disse
tanker i deres praksis og undervisning.
Hvordan kan vi som terapeuter, med udgangspunkt i et narrativt
perspektiv, inddrage kroppen i vores arbejde? I workshoppen kommer
vi med alternative bud på hvordan kropslige symptomer som f.eks.
tristhed, koncentrationsbesvær, hovedpine, mavepine etc. kan ses
som vidende og færdighedsfulde responser, der afspejler hvad der er
vigtigt for personen. Vi er hermed optaget af at gøre op med en mere
ensidige forståelse af kropslige responser som effekter af problemer
som angst, depression etc. og vil fortælle om hvordan denne opmærksom bliver guidende i vores samtaler.
8
STOK ÅRSMØDE · 13. OG 14. NOVEMBER 2015
FREDAG
6 ”Vi kan ikke snakke om det, for så bliver
børnene fjernet”
v/ Tina Ammundsen, socialpædagog og familieterapeut fra
DIGNITY – Dansk institut mod tortur
Tine Ammundsen har i 12 år arbejdet med traumatiserede familier
med flygtningebaggrund og har de seneste 5 år haft et særligt fokus
på vold der udøves i familien. Det er vold mellem de voksne, mod
børnene, mellem børnene og mod de voksne. I nogle familier har der
aldrig været vold hvor den aktuelle vold udløses af smerter, manglende søvn, pres fra omgivelserne o.a. og i andre familier har der
været vold i generationer, den er intenderet og kan være psykopatisk.
Workshoppen vil præsentere de udfordringer og åbenbaringer, der
har været og fortsat er i forhold til mødet med familierne og det at få
lov til at arbejde relationelt med den samlede familie.
7 ‘Familieterapiens epistemologi på tidens rand
– ‘not knowing position’ i parentes’
v/John V Gurnæs
8 Eksternaliserende praksis i terapi og supervision
med brug af visuelle materialer: figurer,
gulvmarkører mv.
v/ Ellen Hansen
STOK ÅRSMØDE · 13. OG 14. NOVEMBER 2015
9
FREDAG
9 Fra skizokokkens tid til dialogiske samtaler
v/ Mats Widsell, Multiversitetet
Vi har i den seneste tid været vidner til en heftig diskussion om enten
psykofarmakaens velsignelser eller dens katastrofale bivirkninger.
400 000 mennesker tager en eller anden form for medicin, der skal
berolige dem, fjerne paranoide tanker, få dem til at sidde roligt i klasseværelset eller give dem lysten til at komme tilbage på arbejde. En
”hjerneskadet” psykiater i Jylland laver forkerte diagnoser på samlebånd og udskriver recepter som om det var gratisaviser. På samme
tidspunkt var ledelsen på Glostrup psykiatriske afdeling i gang med at
nedbringe antallet af tvangsfikseringer med en kompensatorisk dosis
af medicin, der slår mennesker ihjel. Denne ledelsesgruppe blev først
fyret efter at medierne fortalte om, hvad der foregik; det samme gjaldt
den jyske psykiater. Det var ikke det danske samfunds kontrollant,
Sundhedsstyrelsen, der tog det grundlæggende initiativ.
Denne form for psykiatri i dagens Danmark er ikke et uheld i arbejdet,
men en konsekvens af at vi i de sidste 100 år har haft en biologisk
orienteret psykiatri, hvor man gået på jagt efter alle mulige forklaringer på det, der uheldigvis kom at kaldes for sygdomme. Den gang
man fandt ud af at bakterier var årsag til infektioner, fik det den tids
psykiatere til at tro, at det var en tilsvarende skizokok, der fremkaldte
skizofreni. I dag foregår det på den samme måde, idet jagten på
skizogenet er i gang uden det store held. Dette biokemiske enøjede
perspektiv totaliserer videnskaben og behandlingen af menneskers
psykiske lidelser og lægemiddelindustrien har gyldne dage.
Desværre er dette en beskrivelse af alt for mange menneskers
virkelighed i dag. Det vil jeg fortælle mere om i denne workshop og
samtidigt give et alternativ til, hvad der kan bringe mennesker væk fra
psykiatriens kemiske og smalsporede afvej.
10
STOK ÅRSMØDE · 13. OG 14. NOVEMBER 2015
FREDAG
10 Stemning!
v/ Lasse Hauge Nielsen, socialrådgiver,
narrativ psykoterapeut,MPF. Konsulent i DISPUK
Ønsket med denne workshop er at give et bud på, hvordan vi kan
forstå og arbejde videre med begrebet stemning i forhold til de narrative perspektiver.
Stemninger kan indeholde masser af både sete og uopdagede
fornemmelser af handlinger og erindringer som på en og samme tid
vækker vores hukommelse, men måske også gør os blinde for alt det,
som står uden for stemningen. En stemning kan ikke blot skabes ved
en enkelt hændelse, men skabes i samspil mellem flere hændelser
– på samme måde som i musikken, hvor én tone i sig selv ikke siger
meget, men sammensættes den med flere toner, og gerne i samme
”kulturelle toneart” fremkalder det gode harmoniske stemninger.
Forskellighed kan nemlig skabe både harmoni og disharmoni.
Stemningsbegrebet går ofte igen i vores samtaler, vejledning og
supervisioner – ”jeg er ramt af en dårlig stemning, eller til samtalen
i sidste uge var der en ganske særlig stemning”. Stemninger er ikke
tilfældige, men udspringer af tidligere hændelser, som kobler sig til
vores hukommelse og erindringer.
Med denne workshop ønskes at belyse, hvorledes vi i samtaler, kan
invitere stemningsbegrebet med ind mhp. at undersøge stemningens
”klangbund” og de erfaringer, den består af. Der gemmer sig et væld
af erfaringer, viden og færdigheder i stemningerne, som nemt overses
og forbliver fornemmelser, hvis de ikke narrativeres. Ved at historiegøre det, som gemmer sig i en stemning, giver det mulighed for at
begrebsliggøre det, som blot tidligere var en fornemmelse.
17.15 Generalforsamling
- 18.45
19.30Festmiddag
STOK ÅRSMØDE · 13. OG 14. NOVEMBER 2015
11
LØRDAG
7.30Morgenmad
9.00
3 større Workshops
”Jeg ved ikke, hvad jeg vil!”
1 v. Martin Nevers
Vi lever i en tid, hvor alt synes muligt. At man taler om 37 forskellige
familietyper er et udtryk for, at vi lever i mulighedernes tid. Man skal
ikke leve på en bestemt måde, men man kan leve, som man vil. Alt burde være muligt, hvis bare man vil. Det ser ud som om viljen til at ville er
blevet det nye imperativ. Hvad vil du? Spørger vi vores børn, og de må
hellere komme op med et svar. Jeg får henvendelser fra forældre, som
gerne vil have, at jeg taler med deres børn, fordi de ikke ved, hvad de
vil. Jeg oplever et pres på terapeuten, som forventes at kunne få børn
til at ville noget– og hvis jeg ikke oplever presset udefra griber jeg mig
selv i at stille spørgsmålet alligevel. Det har fået mig til at spørge mig
selv: ”Hvad kan jeg gøre, for at skabe en position for de børn jeg taler
med, hvor de ikke skal ville noget, og hvor jeg samtidig styrker deres
handlekraft? Jeg vil kaste et kritisk blik på ideen om refleksion og
tillade mig at være lidt hård ved Michael Whites positionskort ved at
tale om, hvordan jeg ser det anvendt i praksis.
Om Martin Nevers: Martin arbejder til daglig i DISPUK, som underviser,
supervisor, foredragsholder og terapeut. Martin har sammen med
Anette Holmgren redigeret bogen ”Narrativ praksis i skolen”, og har
desuden skrevet kapitler til flere bøger om narrativ praksis. Martin har
med sin fortid om dansklærer en særlig opmærksomhed rettet mod
detaljer i sproget, som har betydning for terapeutens arbejde.
12
STOK ÅRSMØDE · 13. OG 14. NOVEMBER 2015
LØRDAG
2 Nye medier, nye socialiteter, nye identiteter
Familieterapi i en forandret verden
v. Jacob Mosgaard
Globalisering, mobiltelefoner, internettet og sociale medier har
radikalt forandret, hvad det vil sige at være menneske. Vi er blevet
kybernetiske, evigt forbundne relationelle væsener. Det har ændret
vores sociale verden mere, end vi tror, for ikke blot er nye relationer og
forbundetheder opstået, som vi end ikke kunne forestille os for tyve
år siden – helt nye muligheder er også opstået for skabelsen af vores
identiteter.
Modstridende diskurser opstår –begejstrede og bekymrede. Har den
nye sociale virkelighed skabt mere isolation eller mere fællesskab?
Er vi evigt tilstedeværende eller evigt fraværende? Er der grund til
bekymring over sociale mediers evne til at skabe ”svage forbindelser”
mellem mennesker frem for de nære relationers ”stærke
forbindelser”?
På workshoppen vil jeg se på faldgruber samt på de helt nye
muligheder i disse udviklinger i socialitet og identitet. Jeg vil se med
uærbødige øjne på de udbredte bekymringsdiskurser og forsøge at
bevare et nysgerrigt blik på, hvad alt dette betyder for relationelt liv i
det 21nde århundrede. Og jeg vil invitere deltagerne til en dialog om,
hvordan disse udviklinger både udfordrer og kan skabe nye veje for
familieterapien og andre relationelle praksisser.
Jacob Mosgaard er psykolog med egen virksomhed. Han underviser,
superviserer og tilbyder terapi på et systemisk og narrativt grundlag.
3 Køn og diskurser
v. Anne Saxtorph
Anne er psykolog med egen virksomhed, Anne underviser,
superviserer og tilbyder terapi på et narrativt grundlag
STOK ÅRSMØDE · 13. OG 14. NOVEMBER 2015
13
LØRDAG
10.45
Kenneth Reinicke
Hvad sker der med mænd, når de bliver fædre? Faderskabet er i hastig
samfundsmæssig og kulturel forandring, og faderskabet handler
både om manderoller, mænds relationer til børn og familie-arbejdslivsudfordringer. Selvom mænd stadigvæk i stor stil prioriterer deres
arbejde og karriere højt, og bruger mange timer på det, så har mange
mænd udviklet et meget tæt forhold til deres familier.
De nye måder som maskulinitet og faderskab er forbundet på, handler
i vid udstrækning om nærvær og engagement, hvorimod sammensætningen af maskulinitet og faderskab tidligere i højere grad har handlet
om forsørgerevne, autoritet og disciplin. Mange mænd beskriver, at
de oplever følelser ved faderskabet, som de aldrig har oplevet før, og
at de er overraskede over intensiteten af faderskabet. En tæt relation mellem far og barn bliver således mere og mere en selvfølgelig
kvalitet i faderskabet, og en omsorgsorienteret maskulinitet er i stor
udstrækning blevet et dominerende ideal i Danmark.
Hvis man ser på meget af den nye forskning om faderroller, fremvises
et klart billede af mænd, som deltager aktivt i deres børns liv, og denne forskning fungerer da også som et opgør mod de selvfølgeliggjorte
forestillinger om kvinden og moderens naturlige overlegenhed. Forskningen i mænd som fædre har både handlet om fædres betydning for
deres børn, om omsorg og arbejdsdeling og om hvilken betydning det
har for mænd at blive fædre.
14
STOK ÅRSMØDE · 13. OG 14. NOVEMBER 2015
LØRDAG
Selvom at den kulturelle dagsorden for mænd og fædre har ændret
sig markant, er der dog også stadigvæk mange modsætningsfyldte
forhold på spil i konstruktionen af faderskabet; nærvær og engagement over for de kulturelt overleverede mandlige dyder om ansvaret
for familiens økonomi. Det er ligeledes ikke alle forældre, som er i
stand til at håndtere samlivsbrud og skilsmisser på en konstruktiv vis.
Mange fædre står i et dilemma omkring hvorvidt de skal kæmpe for
at se deres børn så meget som muligt eller rette ind efter moderens
ønsker.
Kenneth Reinicke er lektor, Ph.d. i kønsforskning ved Institut for
Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet. Her forsker han i
køn, maskulinitet og ligestilling. Kenneth har senest skrevet bøgerne
”Drenge og mænd i krise? (2012) og ”Mænd - køn under forvandling
(2013) og arbejder lige nu på bogen ”De unge fædre”, som udkommer
i 2016. Kenneth har beskæftiget sig bredt med mænds livsbetingelser
og modtog i 2007 Mathildeprisen.
12.50
Afslutning
Madpakker
STOK ÅRSMØDE · 13. OG 14. NOVEMBER 2015
15
ÅRSMØDE
2015
13. og 14. november 2015
MÆND, BØRN OG KVINDER
— VED TIDENS RAND 2015
Hvor foregår årsmødet?
Tilmelding og betaling
Hotel Svendborg
Centrumpladsen 1
5700 Svendborg
www.hotel-svendborg.dk
Når medarbejdere på institutioner med institutionsmedlemsskab (støttemedlemsskab)
deltager i kurser og årsmøde udløses der rabat
efter følgende:
Nærmere oplysninger
Dorte Nikolajsen
[email protected]
Signe Bergmann Johansen
[email protected]
Lisa Romlund
[email protected]
1-4 deltagere
5-9 deltagere
10-14 deltagere
15-19 deltagere
20-24 deltagere
1 rabat
5 rabatter
10 rabatter
15 rabatter
20 rabatter (osv...)
Tilmeldingen sker direkte til
Hotel Svendborg på dette link:
https://hotelsvendborg.nemtilmeld.dk/7/
Sidste tilmelding er 16. oktober 2015
Jørgen Malmkjær-Mørch
[email protected]
Deltagerpris
Eva Glück Cadan
[email protected]
Enkeltværelse
kr. 3.295,- kr. 3.945,Dobbeltværelse
kr. 3.095,- kr. 3.745,Uden overnatning kr. 2.495,- kr. 3.145,-
STOK – Dansk forening for Systemisk/Narrativ
Terapi og Konsultation er en forening for personer
og grupper, som interesserer sig for og beskæftiger
sig med systemisk og narrativ terapi, konsultation,
organisation, ledelse, forskning og undervisning
Medlemmer:Ikke-medlemmer:
Dansk forening for
Systemisk og
Narrativ Terapi og
Konsultation