Odder Spildevand A/S Rude Havvej 9 8300 Odder Sendt pr mail

Miljø
Odder Spildevand A/S
Rude Havvej 9
8300 Odder
Rådhusgade 3
8300 Odder
Sendt pr mail: [email protected]
Tilladelse til udledning af regnvand fra Gylling via
regnvandsbassin til Malskær Bæk
5-11-2015
Sags Id. 727-2015-17544
Sagsbeh.
I forbindelse med separering af de fælleskloakerede oplande i Gylling
by, har det rådgivende firma Orbicon, på vegne af Odder Spildevand
A/S, søgt om tilladelse til at udledning af separat regnvand til Malskær
Bæk fra et samlet reduceret opland på 8,1 ha.
Christian Petersen
Tlf. 8780 3480
[email protected]
Dok id. 727-2015-137163
Det ansøgte kræver udledningstilladelse efter spildevandsbekendtgørelsen.
Udledningstilladelse
På grundlag af fremsendt materiale meddeles hermed i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, tilladelse til udledning af separeret regnvand
fra Kloakopland E1, E15 og del af E16 via et vådt regnvandsbassin til
Malskær Bæk på følgende vilkår:
Vilkår for udledningstilladelse
1. Udledningen ledes gennem et vådt regnvandsbassin. Bassinet
udformes som et vådt jordbassin med et permanent vådvolumen
svarende til minimum 200 m3 pr. ha. reduceret opland.
2. Når vådvolumen bliver mindre end 50 % pga. sedimentation,
skal bassinet oprenses efter gældende miljøregler.
3. Tilløbene til regnvandsbassinerne skal være dykket i forhold til
normal vandstand for at minimere erosion i bassinet. Alternativt
placeres en betonkasse ved tilløbet der dels kan fungere som
sandfang og hindre erosion omkring indløbet
4. Afløbet fra regnvandsbassinet udføres som et dykket udløb med
mulighed for afspærring. Herved skabes god sikkerhed for, at
olie og andre miljøbelastende stoffer kan opsamles i bassinet
ved eventuelle uheld.
5. Til- og afløb skal være placeret i modsatte ender af bassinet.
6. Bassinet skal være udformet iht. kommunens vejledning.
7. Udledningen må i øvrigt ikke give anledning til aflejringer af sand
eller andet materiale i Malskær Bæk.
8. At der er gennemført en regulering af Malskær Bæk iht. fremsendte ansøgning med det formål at genskabe Malskær Bæks
naturlige varierede fysiske forhold på strækningen fra Gylling by
Side 1/5
og ned til det ny nedlagte renseanlæg (vandløbs station: 43564600).
Beskrivelse af det ansøgte / oplysninger fra ansøger
Opland E1 omfatter den fælleskloakerede del af Gylling og har et befæstet areal på 7,4 ha (beregnet). Derudover ledes regnvand fra en lille
del af opland E16 og det fremtidige opland E15 til det nye bassin.
I opland E1 ligger Gylling Skole, som ved separeringen har valgt at
håndtere regnvand lokalt (LAR), og derfor indgår denne matrikel ikke i
opgørelsen for E1.
Opland
E1
E15 og del af
E16
SUM
Areal
[ha]
23,5
2,8
26,3
Befæstelsesgrad
[%]
31,3
25,0
Befæstet areal
[ha]
7,4
0,7
8,1
Tabel 1. Data for oplandene, som afleder regnvand til nyt bassin. Arealer og befæstelsesgrader er
be-regnet i MIKE Urban.
Det nyetablerede regnvandsbassin skal modtage regnvand fra opland
listet i tabel 1. Bassinet har ikke et egentligt magasineringsvolumen.
Malskær Bæk er lavt målsat, tæt ved hav og tidevandspåvirket. Derfor
indgår bassinet i en samlet løsning med nedlæggelse af styrt i Malskær
Bæk og reetablering af naturlige varierede fysiske forhold på strækningen fra Gylling by og ned til det ny nedlagte renseanlæg (st. 43564600).
Bassinet har et vådt volumen på 1700 m³, som svarer til mere end kravet på 200 m³/red. ha. I tabel 3 ses de beregnede årlige gennemsnitsværdier for regnvands-udløbet.
Overløb
Overløb med opspædet spildevand forsvinder i plansituationen, da kloaksystemet er separeret.
Påvirkning af Odder Renseanlæg
For Odder Renseanlæg betyder separeringen af kloakken i Gylling en
øget spildevandsbelastning, fordi Gylling Renseanlæg nedlægges, og
spildevandet pumpes til Odder Renseanlæg. Den øgede spildevandsmængde er indeholdt i anlæggets kapacitet, samt udledningstilladelse
for Odder Renseanlæg jf. tillæg nr. 17 til spildevandsplanen.
Det samlede ansøgningsmateriale herunder vandløbsreguleringsprojekt
og projekt for etablering af regnvandsbassin er vedlagt som bilag.
Recipientoplysninger
Regnvandsbassinet afleder til det offentlige vandløb Malskær Bæk.
(UTM: 573352;6194181).
Side 2/5
Ifølge gældende vandplan har vandløbet en målsætning ”god økologisk
tilstand” med krav om faunaklasse 5. Seneste vandløbsbedømmelse er
tilbage fra 25/1 2004. Heri var DVFI bestemt til 3 både op- og nedstrøms den eksisterende og fremtidige udledning. Vandløbet overholder
således ikke sin målsætning.
Odder Kommunes bemærkninger
Det er Odder Kommunes vurdering, at overløb fra det fælleskloakerede
opland er en væsentlig årsag til, at Malskær ikke overholder sin målsætning. En anden væsentlig årsag er dårlige fysiske forhold på strækningen nedstrøms Gylling by.
Malskær bæk har på strækningen gennem Gylling by nogenlunde gode
fysiske forhold med fast bund, sten og udhængende vegetation. Der er
en mindre bestand af ørreder i Gyllilng by. Ved st. 4400 er der et stejlt
stenstryg, hvor der afvikles ca. 1 meters fald på ca. 20 m. Nedstrøms
stenstryget og ud til udløbet i st. 5900 løber Malskær Bæk som et dybt
nedskåret vandløb med blød bund. Der er på denne del af Malskær
Bæk også en tidevandspåvirkning.
De dårlige fysiske forhold i vandløbet nedstrøms Gylling by vurderes
ikke at skyldes en hydraulisk belastning, idet det samlede fald i Malskær
Bæk nedstrøm Gylling afvikles ved stenstryget. Vandløbet er i sin tid
uddybet ind mod Gylling for at sikre afledning fra det gamle overløbsbygværk på den gamle fælleskloakeret ledning.
Orbicon har på vegne af Odder Spildevand A/S, i dialog med Odder
Kommune, ansøgt om en løsning, hvor der i stedet for et traditionelt
regnvandsbassin med neddrosling og stuvevolumen anlægges et regnvandsbassin alene med den permanente vådvolumen for at sikre rensning af overfaldevand.
I stedet for etablering af neddrosling restaureres Malskær Bæk, så det
får et mere naturligt forløb og faldforhold, og dermed bedre levevilkår for
både smådyr og fisk.
Den ureducerede udledning fra regnvandsbassinet placeres nedenfor
den restaurerede strækning.
Det indskrives derfor som et vilkår i denne udledningstilladelse at
Malskær Bæks naturlige varierede fysiske forhold på genskabes på
strækningen fra Gylling by og ned til det ny nedlagte renseanlæg.
Grundvandsbeskyttelse
Bassinet placeret uden for et område med særlige drikkevandsinteresse
(OSD).
Der stilles derfor ikke vilkår om at bassinet udføres med membran.
Natura2000 og Bilag IV arter
Malskær Bæk afvander til Natura 2000 er Horsens Fjord. Projektet vurderes ikke at berøre Natura 2000 området negativt. Der er ikke kendskab til bilag IV arter i området.
Side 3/5
Landzonetilladelse til regnvandsbassinet
Det ansøgte regnvandsbassin placeres i landzone, og kræver således
tilladelse efter planlovens § 35.
Det er således en forudsætning for udledningstilladelsen at der er meddelt landzonetilladelse til regnvandsbassinet og godkendelse efter vandløbsloven.
Klagevejledning
Jævnfør Miljøbeskyttelsesloven kan afgørelsen om udledningstilladelse
påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål.
Klagefristen for udledningstilladelsen er 4 uger fra modtagelsen af denne afgørelse
Det er en betingelse for klagenævnets behandling af en klage, at klageren
indbetaler et gebyr på 500 kr. En eventuel klage skal være skriftlig. Den
skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og sendes til Odder Kommune,
Miljø, Rådhusgade 3, 8300 Odder eller på mail til [email protected] Kommunen sender klagen videre til klagenævnet sammen med det materiale,
der er indgået i sagens behandling.
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt
inden 6 måneder efter, at afgørelsen er bekendtgjort af kommunen eller i
forbindelse med klage af Natur- og Miljøklagenævnet.
Med venlig hilsen
Christian Petersen Biolog
Vedlagt:
Ansøgningsmateriale
Kopi til
Orbicon, [email protected]
Naturstyrelsen, [email protected]
Danmarks Naturfredningsforening, [email protected]
Danmarks Sportsfiskerforbunds hovedkontor,
[email protected]
Danmarks Sportsfiskerforbunds Miljøkoordinator for Odder Kommune,
[email protected]
Østjysk Lyst- og Fritidsfisker [email protected]
Dansk fritidsfiskerforbund: [email protected]
Embedslægen: [email protected]
Side 4/5
Side 5/5