Ø-nyt 302 januar 2015 - Enhedslisten | Gladsaxe

Ø-nyt
Udgivet af Enhedslisten Gladsaxe
Nr. 302
2. januar 2014
Ø-møde
Om folkeskolereformen og lærernes
arbejdsvilkår
Dagsorden:
1) Oplæg af Thomas Agerskov: Reformen, arbejdsvilkårene og strategien
for overenskomstforhandlingerne i 2015
2) Aktuel information
3) Eventuelt
Mødet finder sted i Telefonfabrikken, Telefonvej 8, Søborg, torsdag den 8.
januar 19.30!
Husk GENERALFORSAMLINGEN lørdag
den 17. januar kl. 13.00. Bagefter holder vi
nytårskur! Dagsorden udsendt den 14. december.
Læs inde i bladet:
Leder: Liv eller lønforhøjelse!
Diverse om og fra Ældrestyrken
Apropos Eritrearapporten – omtale af Mørkelygten
Helle Thorning-Schmidts nytårstale. Kommentar
Stop tvangsdigitaliseringen
Bestyrelsen har besluttet
Annonce om ældrepolitik
Datoplan
Hvem laver hvad?
gladsaxe.enhedslisten.dk
Side 1
Ø nyt 302, januar 2015
side 2
side 3
side 4
side 5
side 6
side 7
side 7
side 8
side 8
Kolofon: Ø-nyt udgives af Enhedslisten i
Gladsaxe, udkommer en gang om
måneden, redigeres af bestyrelsen.
Indlæg fra medlemmerne modtages
gerne. Deadline: 2 dage før månedens
udløb. Ø-valgfonden er altid åben for
bidrag: reg.nr.: 8401 kontonr.: 1093170
Bestyrelsen:
Mogens Steenbuch
Tlf. 4241 2804
[email protected]
Yvonne Bekner
[email protected]
Tlf. 6177 2036
Hans Gennefke
[email protected]
Tlf. 4092 6728
Flemming Søgaard
[email protected]
Tlf. 2032 0006
Mogens Vede
[email protected]
Tlf. 4226 0237
Kasserer:
Thomas Eisler:
[email protected]
Tlf. 3956 5109
2628 7103
Byrådsledelsen:
Trine Henriksen
Tlf. 3956 5109
[email protected]
6063 1180
Flemming Holst
[email protected]
Tlf. 2078 0620
Susanne Yazdanyar
Tlf. 2096 9592
[email protected]
Jack Eg Nielsen
[email protected]
Tlf. 6186 2728
Anja Nørager-Nielsen
Tlf. 3957 5543
2386 1232
[email protected]
Anne Backlund
[email protected]
Tlf. 2814 2312
Kontakt i hovedbestyrelsen:
Pia Boisen
Tlf: 3170 8730
[email protected]
Side 2
Liv eller lønforhøjelse!
Det var Jan Weise Olsens og Jan Olsens dilemma, da de sammen med deres kontorchef Jakob
Dam Glynstrup udarbejdede en rapport om, hvorvidt det ville være forsvarligt at sende eritreanske
flygninge til bage til Eritrea. Skulle de holde fast i
fakta og redde liv, eller skulle de give befolkningen og Folketinget et fortegnet billede og til gengæld få lønforhøjelse, som Glynstrup angiveligt
lokkede med?
De to gange Olsen sygemeldte sig, og kontorchefen sammenfattede selv undersøgelsens resultater fra Eritrea i en konklusionsrapport, som
de siden har taget afstand fra. Rapporten er nu
undsagt af alle, der kender til Eritrea, herunder
såvel de kilder, rapporten bygger på, som de
kilder, rapporten mærkværdigvis ikke bygger på,
fx FN’s flygtningehøjkommissariat. Vores nabolande undsiger også rapporten.
Nu står sagen der, hvor Udlændingestyrelsens
ledelse, vicedirektør Lykke Sørensen og Glynstrup velsagtens, har rejst personalesag mod de
to embedsmænd, og justitsminister Mette Frederiksen er tilfreds! Det vil altså endnu en gang sige,
at wistleblowerne søges straffet for at bringe fakta
for en dag, mens samvittighedsløse svindlere,
løgnere og banditter står som anklagere med
ministervelsignelse. Hvad siger DJØF til det?
Ministerens tilfredshed er vel nærmest en tilståelse. Den kommer ikke af glæden ved sandhed,
men af glæden ved at straffe fortegnet, men politisk fordelagtigt billede af Eritrea – fortegnet eller
ej. Det er svært ikke at tro, at Sørensen og Glynstrup på en eller anden måde har modtaget et
ønske fra den tidligere og/eller den nuværende
justitsminister, og at sidstnævnte vogter sine
loyale tjenere.
De har nemlig haft mørkelygten i brug, som det
hedder i Jesper Tynells aktuelle bog om et ret udbredt fænomen i vores ministerier. Det er et værktøj, som topembedsmænd har pligt til at benytte
for at tilpasse vores virkelighedsbillede til regeringers gældende politik. Se omtalen på side 4.
Den slags ønsker meddeles ansigt til ansigt, via
signaler i medierne eller ved at dekretere sager
stillet i bero. For sådanne meddelelser efterlader
ingen uønskede spor.
Godt nytår!
Ø nyt 302, januar 2015
Flemming S
Ældrestyrken… nu også i
kommunens blad 60+
Alle borgere i Gladsaxe kommune, der
har rundet de 60 år, får tilsendt et blad
der hedder 60+.
I det nyeste nummer af bladet under
overskriften: Ensomhed skal holdes ude –
ikke holdes ud - er der listet nogle af de
tilbud op, der er i kommunen: Der er
besøgsvenner, idrætstilbud,
sorggrupper……og Ældrestyrken i
Borgernes Hus.
Vi lader billedet stå et øjeblik !!
Ældrestyrken ønsker alle et godt, rødt nytår!
Ældrestyrken vil gerne ønske alle medlemmer i Enhedslisten/Gladsaxe et godt, rødt
nytår. Vi siger tak for et fint samarbejde i det
gamle og inviterer alle over 60 år til vores
kommende arrangementer i 2015. De finder
altid sted den sidste torsdag i måneden fra
kl. 12 til kl. 15 i Borgernes Hus, Søborg
Hovedgade 79, hvor vi starter med en
sandwich, får kaffe og kage, hører et godt
oplæg og tager os en snak om aktuelle
emner. Arrangementet er gratis, og ud over
medlemmer er også andre interesserede
velkomne – din nabo f.eks. Det kræver blot,
at man tilmelder sig forud. I forårssæsonen
byder vi i januar måned på oplæg om kurderne ved Enhedslistens medlem i Københavns Borgerrepræsentation, Allan Akmad.
Han vil fortælle om sin egen baggrund og
om kurdernes mangeårige kamp for en
selvstændig stat. I februar har vi inviteret
folketingsmedlem for Enhedslisten, Finn
Sørensen, til at komme og tale om Enhedslistens ældrepolitik og om de særlige hovedpunkter, vi ønsker et samarbejde om:
Satspuljen skal på Finansloven og folkepensionens grundbeløb bør igen reguleres
ud fra de regler, der var gældende, da
Folkepensionen blev indført, som et led i
Side 3
Enhedslistens kamp mod ulighed og
fattigdom. I marts kommer musikeren Arne
Würgler, der vil tale om det at være politisk
engageret kunster, og så skal vi selvfølgelig
synge sange fra Enhedslistens nye sangbog,
som Arne har været med til at redigere. Alle
arrangementer er gratis, og vi glæder os til
også at se nye ansigter. Vi stopper tilmeldingen ved 25-27 personer.
Ø nyt 302, januar 2015
Tovholderne i Ældrestyrken
Gert, Mogens, Ole og Dorthe
Apropos Eritrearapporten
Netop som sagen om Eritrearapporten trappede op mod sit foreløbige klimaks (se lederen side 2), kom min bedre halvdel hjem
med en ny bog. Mørkelygten hedder den, og
den er skrevet af historiker Jesper Tynell.
Jeg har endnu kun læst indledning og indholdsfortegnelse og lidt på pluk her og der,
men vil straks dele mit indtryk: Denne bog
bør læses.
Mørkelygten er en ministeriel praksis, hvor
der arbejdes kreativt med fakta, så der gives
indtryk af, at noget er blevet fuldt oplyst,
samtidig med at det vigtige er skubbet om i
skyggen af det, vi får at se. Udenrigsministeriets direktør har lovprist mørkelygten over
for sine medarbejdere, mens Tynell var til
stede. Han roste blandt andet den succesfulde mørklægning af de forhold, der fremhæves i dokumentarfilmene CIA’s danske forbindelse og Den hemmelige krig om danske
brud på folkeretten i Afghanistan og Irak. Det
interessante er, at denne har hjemmel i en
lydighedsregel, som topembedsmænd er
underlagt.
Side 4
Som praksis skal Mørkelygten anvendes
med elegance, så det ikke opdages, at der
er noget galt. Det lykkedes med Eritrearapporten. Men det lykkes tit. Et af Tynells
eksempler er kampagnen mod Arbejdsformidlingen, der med elegant fordrejning af
fakta førte til, at beskæftigelseindsatsen
blev flyttet fra amter til kommuner. Det lykkedes også – indtil videre – ganske godt at
fjerne de fakta, som lå bag dokumentarfilm
som Den hemmelige krig og CIA’s danske
forbindelse. Det lykkedes også ganske
godt, da Anders Fogh Rasmussen havde
brug for at argumentere for, at Danmark
skulle gå i krig mod Irak. Måske endda
lykkedes det endda bedre, end da Colin
Powel på tilsvarende vis forsøgte at bevise
eksistensen af Sadam Husseins weapons
of mass destruction.
Bogen, der bygger på samtaler med
højtstående embedsmænd har mange
eksempler. Den bør læses.
Flemming S
Ø nyt 302, januar 2015
Thorning-Scmidts spin – kommentar til nytårstalen
Så holdt hun da den nytårstale, som ser ud til
at blive hendes sidste.
Den fokuserede på to temaer, som hun håber
med tilstrækkeligt spin kan holde hende på
taburetten. Men den manglede fuldstændigt
svar på de presserende spørgsmål i en dansk
og europæisk dagligdag!
Det første tema var helt som forventet
påstanden om, at ”Det går bedre – vi er på
vej ud af krisen”, suppleret med påstanden
om at ”Flere er i arbejde og færre mangler
et job”.
Hvis man overhovedet kan opstille en sådan
statistik, vil den være baseret på at medregne
alle de folk (og det er rigtig mange!), som
tvunget eller frivilligt arbejder helt uden løn
eller med en absurd lønreduktion. I et desperat
forsøg på at kunne forsørge sig eller vinde
fodfæste på et arbejdsmarked, hvor antallet af
job slet ikke matcher antallet af jobsøgende.
Antallet af ordninger, som befordrer dette
cirkus, er efterhånden astronomisk, og
ordningerne er lige så uoverskuelige, som de
er mangfoldige. Og de omfatter alt fra
akademikere og studerende til ufaglærte.
Lad os få en ordentlig opgørelse af disse tal!
Af hvor mange der egentlig har et job, hvor de
får en løn, der matcher deres uddannelse og
overenskomst samt af, hvor mange der reelt er
jobsøgende! Det vil vise, at Thorning ikke står
tilbage for Lars Lykke, når det kommer til spin.
Og det er sgu trist.
Det andet tema handlede om, at ”Danmark er
et stærkt fællesskab”, hvor ”Vi fordeler
velstanden og hjælper hinanden”. Hvor kan
hun dog påstå sådan noget sludder, når det er
en kendsgerning, at netop Danmark er et af de
lande, hvor forskellen mellem rige og fattige er
vokset allerhurtigst i de senere 15 år?
Virksomhedernes opsparingsoverskud har
siden krisen været astronomiske, mens deres
investeringer i dansk produktion har været
minimale – og det er blevet belønnet med
skattelettelser! Klasseskellene er, kort sagt,
blevet større og mere åbenbare, end de har
været i et halvt århundrede! Hvor groft spin
regner hun med, at hun kan slippe godt fra?
Side 5
Og med en rap lille sidebemærkning om, at de
ældres ydelser er blevet sat op – for ”Vi skal jo
passe godt på vores ældre”.
Hvor var visionerne i talen?
- Om hvordan vi skaffer flere job, fx ved at
nedsætte arbejdstiden eller øge skatterne
så der bliver råd til at øge den sociale
service?
- Om hvordan vi sikrer en udjævning af de
enorme økonomiske og sociale forskelle,
fx ved at øge beskatningen af boliger og
sikre mod skattely?
- Om hvordan vi sikrer os et klima, der
også giver livsbetingelser på kloden for
vores børn og børnebørn i stedet for,
som Thorning, ensidigt at fokusere på
økonomisk vækst?
Ikke et eneste ord var der om disse afgørende
temaer. Problemet er blot, at Lars Løkke nok
ville have gjort det endnu værre. Der er brug for
en helt ny vind, der sætter en helt ny politisk
dagsorden! Måske som den der, til bankernes
og borgerskabets store skræk, med Syriza som
regeringsbærende er på vej at blæse efter et
nyvalg i Grækenland?
Thorning-Schmidts kommentar hertil var afslutningsvis, at ”Vi har ikke råd til eksperimenter”! Men hvem er ”Vi”?
Ø nyt 302, januar 2015
Hans
Stop tvangsdigitaliseringen!
Årsagen hertil er ifølge Jane Ussing, formand
for Foreningen for Borgerservice-chefer, at to
lovgivninger ikke er blevet kædet ordentligt
sammen, hvilket betyder, at kommunerne skal
behandle alle ansøgninger endnu engang.
Retter de gamle ikke ind, kan de risikere at
miste deres boligstøtte. Den manglende
koordinering gør sig også gældende på andre
områder – f.eks. i forbindelse ved flytning og
ansøgning om diverse tilskud.
Ældrestyrken, Enhedslisten i
Gladsaxe og Faglige Seniorer i
Storkøbenhavn udtaler på
foranledning af den pågående
tvangsdigitalisering:
Vi hilser den tekniske udvikling velkommen.
Den gør på mange måder livet lettere og
rigere. Vore kolleger på landets arbejdspladser
arbejder til daglig med de tekniske
landvindinger, som de til stadighed deltager i
udviklingen af. Vi er ikke maskinstormere! Men
vi er heller ikke tilhængere af den kynisme, der
nu udvikler sig på IT- og digitaliseringsområdet.
En meget stor del af dette lands ældre
medborgere har ikke været så heldige at vokse
op i et samfund med gode og langvarige
grunduddannelser, med undervisning i
matematiske discipliner, i IT og brugen af
computere, og har dermed være udelukket fra
den elektroniske kommunikation. Selv de, der
var med fra computernes indførelse på
arbejdspladserne, kan i dag have svært ved
eller er ude af stand til at følge med i den
hurtige udvikling, der sker på hele det
elektroniske område.
Alligevel tvinges denne generation til at
skulle kommunikere digitalt med det offentlige,
også dem, der har bedt sig fritaget herfor helt
efter de regler, det offentlige selv har
formuleret. Det gælder f.eks. ansøgning om
boligstøtte.
En sådan fremgangmåde og en sådan
behandling af vores ældre medborgere er
fuldstændigt urimelig og uværdig. Den
generation, der her er tale om, har været med
til at opbygge det velfærdssamfund, vi har i
dag. Den generation skal ikke ydmyges og
stresses, fordi staten ønsker at indføre
besparelser. Vi må forlange, at regeringen
omgående retter op på dette cirkus, så
trygheden for vore gamle og svage kan
genoprettes.
Vi vil derfor opfordre Socialdemokraterne, SF
og Enhedslisten til at ændre lovgivningen på
dette område. Ingen ældre og gamle i vores
samfund skal gå og være nervøse for at blive
sat helt udenfor og miste deres rettigheder. Det
gør de, når man fratager dem muligheden for
at få indsigt i egne sager og for at tage til
genmæle, fordi de ikke er i stand til at bruge
nutidens tekniske apparater. Stop tvangsdigitaliseringen og lav lempelige
overgangsordninger, som er tilpasset alle
landets borgere. Bevar muligheden for dialog
og skriftlig kommunikation borgere og offentlige
myndigheder imellem for dem, der ønsker det
og har behov for det. Alt andet er dybt
krænkende og i strid med fundamentale
menneskerettigheder. Tvangsdigitaliseringen
er intet mindre end et overgreb mod en stor
gruppe af landets borgere.
Faglige Seniorer, Storkøbenhavn
Knud Johnsen, formand
Ældrestyrken
Ole Nielsen
København, den 6. december 2014
Side 6
Ø nyt 302, januar 2015
Ældrepolitik
Nordahl Grieg sagde engang, at der er to
muligheder: Man kan deltage i politik, eller man
kan blive offer for politik. Mange af os har siden
vor tidligste ungdom valgt at deltage. Vi
ønskede at ændre det bestående samfund. Vi,
der har forladt arbejdsmarkedet, kan og skal
ikke melde os ud af den politiske kamp –
tværtimod
Ældrepolitisk Udvalg – for dig!
Enhedslistens Ældrepolitiske udvalg har sin
egen hjemmeside: aeldre.enhedslisten.dk Her
kan du nemt og hurtigt orientere dig om, hvad
der sker på ældreområdet – både kommunalt
og landspolitisk. Send forslag, indlæg,
kommentarer til [email protected]
eller ring til Ole Nielsen på 20476890.
Ældrestyrken/Enhedslisten i Gladsaxe
Er du interesseret i ældrepolitik, vil du gerne
mødes med andre og drøfte politiske og
kulturelle emner, og er du over 60 år, så er du
velkommen til at deltage i Ældrestyrkens
møder – også selv om du ikke er medlem.
Møderne finder sted den sidste torsdag i hver
måned fra kl. 12.00 til ca. 15.00 i Borgernes
Hus, Søborg Hovedgade 79 i Søborg. Vi giver
gratis frokost, kaffe og kage, hvorfor tilmelding
er nødvendig til Ole og Dorthe på 20476890
eller til [email protected]
Bestyrelsen har på sit
møde den 11. december
besluttet:
- Udkast til dokumenter til generalforsamlingen (beretning og regnskab samt udkast til
arbejdsplan og budget for 2015) drøftes
endeligt med Thomas i begyndelsen af
januar.
- Udformning af det fulde 4-siders omslag, vi
har aftalt med Gladsaxe Bladet lige op til det
kommende valg skal i gang snarest. Valggruppen laver sammen Søren S et udkast.
- Enhedslisten Gladsaxe arrangerer
(sammen med Lyngby-afdelingen?) at filmen
”Citizen four” (om Snowden) vises i Gladsaxe Bio fredag den 23. januar kl 19. Forud for
visningen præsenteres kredsens spidskandidater: Søren Søndergaard og Pia Boisen.
- Vi tilslutter os som arrangører et offentligt
møde om TTIP, som Folkebevægelsen har
taget initiativ til. Det afholdes 16. april.
- Næste to ordinære afdelingsmøder:
* 8. januar 19:30 i Telefonfabrikken:
Lærerforeningsformanden i Gladsaxe
lægger op til debat om den nye skolereform og lærernes arbejdsforhold
* 5. februar 19:30 i Borgernes Hus:
Inger V. Johansen fra Europa-politisk
udvalg lægger op til debat om
Enhedslisten og EU
- Ekstraordinært Ø-møde 19. februar, hvor
Finn Sørensen fra folketingsgruppen vil
indlede om emnet ”Kommunal produktion –
kim til socialisme?”, og hvor der tillige vil
blive mulighed for med Finn at diskutere
forløb og resultat af finanslovsforhandlingerne.
Side 7
Ø nyt 302, januar 2015
Datoplan for aktiviteter for Enhedslisten i Gladsaxe
- Senest opdateret af bestyrelsen 1. november 2014
Tid og sted
Arrangement
Torsdag den 8. januar kl.
Ø-møde om skolereformen og lærernes arbejdsvilkår..
19.30 i Telefonfabrikken
Lærerforeningens formand i Gladsaxe holder oplæg
Lørdag den 17. januar kl.
13.00 i Telefonfabrikken
GENERALFORSAMLING OG NYTÅRSKUR
Torsdag den 29. januar i
Ældrestyrken: Allan Akmad om kurdernes kamp for egen
Borgernes Hus kl. 12.00
stat.
Torsdag den 5. februar kl.
Ø-møde om EU-politikken. Inger V. Johansen holder
19.30 i Telefonfabrikken
oplæg.
Torsdag den 19. februar kl.
Finn Sørensen fortæller om mulighederne ved kommunal
19.30 i Telefonfabrikken
produktion
Torsdag den 26. februar i
Ældrestyrken: Finn Sørensen fortæller om ældre-
Borgernes Hus kl. 12.00
politikken og kampagnen mod fattigdom og ulighed mv.
Torsdag den 5. marts kl.
Ø-møde – emne endnu ikke fastlagt.
19.30 i Telefonfabrikken
Torsdag den 26. marts i
Ældrestyrken: Arne Würgler fortæller om at være
Borgernes Hus kl. 12.00
kunstner med politisk engagement.
Hvem laver hvad i Enhedslisten Gladsaxe?
Byrøddernes politikområder
Trines områder er børn og skole, miljø, byplaner, personale - [email protected]
Susannes områder er fritid, kultur, idræt, sundhed, handicap, ældre [email protected]
Flemmings områder er beskæftigelse, integration, trafik - [email protected]
Andre grupper og udvalg
Ældrestyrken: Ole og Dorte – [email protected], 2047 6890
1. maj: Lea, [email protected], 4492 0311
Skt. Hans: Isabella, [email protected], 2764 1511
Sommerfest: Mogens+Yvonne, [email protected], 61772036/42260237
Gladsaxedagen, 23/8: Mogens+Yvonne
Hiroshimadagen: Ingrid Hind, [email protected], 5045 6224
Side 8
Ø nyt 302, januar 2015