Dykkerberedskab › s.4

Redderen
Nr. 6
›
August 2015
‹
38. årgang
Dykkerberedskab ... › s.4
Kolofon
Indhold
Redderen
Side med
bevågenhed
udgives af
Reddernes Landsklub
Redaktion:
Redaktør og Fællestillidsmand
Morten Andersen
Ringstedgade 128
4700 Næstved
Mobil........ 20 76 17 22
E-mail: [email protected]
Adresseændring kan foretages via
hjemmesiden Redder.dk, eller ved
henvendelse til redaktøren.
Side 6
Traumer
og tv-etik
Journalist:
Flemming Frederiksen Kyster (DJ)
Langesøvej 67 - 7000 Fredericia
Mobil........ 28 91 29 80
E-mail: [email protected]
Produktion:
Den vestfynske redder
Finn Andersen startede
en Facebook-side som
protest mod ambulanceudbuddet i Region Syddanmark
Side 8
PE offset A/S, Varde
www.peoffset.dk
Annoncesalg: Malene W. Rexen,
[email protected], tlf: 76 95 17 17
To tv-folk fortalte om
deres arbejde med den
populære serie ”Alarm
112” og de etiske overvejelser, der ofte må
gøres
Oplag:
Quiz for
reddere
4.500 stk. - Redderen læses af reddere, brandmænd, ledere og andre
medarbejdere i Falck koncernen,
AMU-centre, tekniske skoler, hos­
pitaler og politikere samt beredskabs- og forvaltningschefer.
To IT-folk og en redder
barsler med ”RedderQuizzen” – en app til
smartphones hvor man
kan teste sin viden om
ambulancefaget
Tekst og billeder i Redderen og på
redder.dk er copyright Reddernes
Landsklub og må kun anvendes ud
over privat øjemed med tilladelse
fra redaktionen.
ISSN nr. 1603-1660
Side 12
Dykkerberedskab i Køge lever i bedste velgående . . . . . . . 4
Finns Facebook-side giver både skulderklap og knubs . . . . 6
13-årig datter fik reddet familien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Traumer og pressen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
RedderQuizzen er lige på trapperne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Jordskælv ramte Randers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Falck sponsor for stor præhospital kongres . . . . . . . . . . . . . 15
Falckmand på tur med de skøre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Elevgame med gæster fra Norge og England . . . . . . . . . . . 18
Studietur går til Belgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Lad os arbejde for samme sag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2 ∙
Redderen › 38. årgang
Leder
Alvorens time
”Arbejde søges! 48 år gammel med stor erhvervserfaring. Uddannet brandmand, førstehjælpsinstruktør og erhvervsuddannet ambulancebehandler.
Vant til at arbejde under pres og i stressede situationer. Er ikke bange for at
tage fat. Jeg søger nye udfordringer da regionen har forringet mine arbejdsvilkår i drastisk grad.”
Sådan skrev en fynsk tillidsmand på sin Facebookprofil den 5. august, og
det illustrerer vel med al tydelighed, hvor sørgelig situationen omkring Regions Syddanmarks ambulanceudbud er.
Selv om opslaget måske også er et ”opråb”, så er det et faktum, at mange
dygtige ambulancefolk har vendt faget ryggen på grund af regionens amatøragtige udbud og håndtering af samme.
Desuden er der skabt splid mellem mange tidligere kolleger, og reddere
med ganske rustne uddannelser eller ditto danskkundskaber kommer
pludselig i spil. Det kan umuligt ses som en styrkelse af den præhospitale
behandling af borgerne i Syd.
Inde i bladet omtaler vi en Facebook-side – drevet af en fynsk redder – som
først og fremmest opponerer mod den lukkethed, regionen og dens nye
store leverandør lægger for dagen. Det kan vi kun skrive under på: Lad os
da få alle kortene på bordet; vagtplaner, antal ansatte, fordelingen af deres
kompetencer, status på stationer, biler med videre.
Regionen har udvist en helt ufattelig langmodighed, men nu rinder timeglasset ud, og 1. september nærmer sig med stormskridt. Vi kræver et krystalklart svar på, om de kan løfte opgaven (uden at køre de ansatte i sænk).
Eller om de ikke kan...
OBS
Har du en
god historie?
Fagbladet Redderen modtager gerne tips til historier eller emner, som
vi kan tage op.
Ambulanceområdet fylder af naturlige årsager en del i bladet. Men vi
har et stærkt ønske om at afspejle
hele reddergruppen i bladet, så ikke
mindst kolleger fra assistance- og
brandområdet opfordres til at komme med input.
Henvendelse kan ske til redaktør
Morten Andersen (se kontaktdata i
kolofonen side 2).
Husk at melde
adresseændring
Husk at melde adresseændring
til ”Redderen”, når du flytter, så du
fortsat kan få bladet på din nye
adresse.
Manglende adresseændring giver
forgæves arbejde, spildte portokroner og ærgrelse over, at bladet ikke
dukker op.
Send en mail om din nye og tidligere adresse til RL-sekretær Pernille
Lykke Kristiansen på [email protected]
Nr.6 › August ‹ 2015
∙ 3
Dykkerberedskab i Køge
lever i bedste velgående
Dykkerteam er altid klar
til aktion fra brandstationen i Lellinge
Det er næppe nogen hemmelighed, at
Falcks dykkertjeneste i nogen år har
oplevet en vigende tendens, for det kan
være en udfordring at holde økonomi i at
have et dykkerberedskab.
På Falcks station Lellinge holder dykkerne dog fanen højt, blandt andet takket være Køge Kommunes prisværdige
dedikation til at have et godt og robust
beredskab både på land og til vands.
En af årsagerne til kommunens velvilje
er Køge Havn, som i øjeblikket gennemgår en kraftig ekspansion.
Ifølge havnens egne oplysninger
udvides der i de kommende år for knap
en milliard kroner med 2300 kajmeter,
475.000 kvadratmeter areal og en multiterminal på 225.000 kvadratmeter. Alt i
alt en fordobling over en 15-årig periode.
Ud over omfattende godstrafik rummer
havnen også færgefart til og fra Rønne
4 ∙
Redderen › 38. årgang
på Bornholm, så alt i alt er der mange
gode grunde til at opretholde et effektivt
dykkerberedskab i området.
Tre mand i team
På brandstationen i Lellinge er der i alt
syv uddannede rednings-/erhvervsdykkere og en halv snes lineholdere, og de
sørger for, at der altid er et dykkerteam
klar til aktion.
Ifølge de nye regler skal der altid være
mindst tre mand til at udføre en dykkeropgave: En dykker, en lineholder (dykkerassistent) og en medhjælper.
Entrepriseopgaver
Det er heldigvis meget usædvanligt, at
folk eksempelvis kører eller falder i havnen, så de akutte udrykninger til personredning i vand er ret sjældne.
Til gengæld udfører Falck-dykkerne
en lang række entrepriseopgaver (de
kan også være akutte) over det meste
af Sjælland. Det gør de dels fordi det
naturligvis skaffer en indtægt, og dels
fordi det giver god træning og rutinering.
- Det kan være en kutter, der har fået
garn i skruen, eller en båd, hvor noget
er tilstoppet under vandlinjen. Det kan
også være en besigtigelse, hvis Bornholmerfærgen har fået beskadiget skruen,
eller eftersøgninger efter personer eller
genstande for politiet, fortæller Arne Lauersen, dykker og brandmand i Lellinge.
Spildevand og gylle
Der er også opgaver, som måske er mindre
spektakulære, men som også er med til at
holde økonomi i tjenesten. Det kan være indsatser i rensningsanlæg, hvis der eksempelvis er en defekt i en spildevandstank.
- Vi har også haft en opgave, hvor vi
skulle rense en stor gylletank. Der var fire
mand i gang i fem dage, og der duftede
da ikke af roser, men det gav en fornuftig
betaling, fortæller redder, tillidsmand og
lineholder Klaus Larsen. Han tilføjer, at
vaccinationer mod blandt andet Hepatitis
etc. er nødvendige, inden man binder an
med sådanne opgaver.
Klaus Larsen understreger, at entrepriseopgaver ALDRIG sker på bekostning af
det daglige beredskab.
Tillidsmanden, der inden han kom til
Lellinge var sværvognsmand i Slagelse,
har gennemgået et ugelangt kursus for at
kunne bestride den vigtige funktion som
lineholder/assistent for dykkerne.
Desuden skal alle tre i et team gennemgå et kursus i dykkerrelateret førstehjælp,
og det skal genopfriskes hvert andet år.
Falck i Lellinge råder også over denne lynhurtige båd, som brandmand og dykkerhjælper Jan Seistrup her præsenterer. Den er blandt andet monteret med en
såkaldt Structure Scanner, som kan hjælpe med at finde personer eller genstande
eksempelvis på bunden af en havn. Med det avancerede apparat kan man sejle
med tre-fire knob i for eksempel Køge Havn og afsøge cirka 15 meter til hver side.
Har styr på det
- De ”gamle” rutinerede reddere er super
gode at have med i teamet. De har styr på
tingene og udstråler en ro, som forplanter
sig videre til dykkeren under vandet, konstaterer Arne Lauersen, der blev uddannet
dykker i 1989.
Der er radiokontakt mellem dykker og
assistent, men lyden kan være noget
”mudret”, så det er vigtigt, at de to forstår
hinanden godt, tilføjer han.
Blandt andre Klaus Larsen og 12-13
kolleger i Lellinge er uddannede i højde-/
brøndredning, og for et team er det en
ekstra spændende udfordring, hvis de kan
kombinere deres færdigheder med dykkernes kompetencer på en opgave. Altså hvis
man eksempelvis på en entreprise skal
have en mand 20 meter ned i en brønd for
at udføre en opgave. Så bliver alle trioens
forcer brugt og udfordret, og det gør det
ekstra sjovt, påpeger Lellinge-redderne.
Arne Lauersen er klar til at springe en
tur i baljen med Klaus Larsen (nederst)
som lineholder Stedet er Køge Havn,
som er i gang med en kraftig udvidelse
og derfor har interesse i et velfungerende dykkerberedskab i området.
Nr.6 › August ‹ 2015
∙ 5
Finns Facebook-side
giver både skulderklap og knubs
Assens-redder Finn
Andersen tog initiativ til
”Nej til ambulancekaos”
En vestfynsk Falck-redder oplever stor
sympati – og bestemt også det modsatte
– som følge af et initiativ på de sociale
medier.
Én ting må alle aktører i årets store
ambulancesag dog erkende: Facebooksiden ”Nej til ambulancekaos” er blevet en
vigtig stemme i debatten om det kontroversielle ambulanceudbud i Region Syddanmark.
Til kamp mod lukketheden
- Ikke nok med at lige knap 2.000 mennesker følger siden, som der stort set
hele tiden er gang i. Mange af medierne
bruger den til at finde vinkler på ambulancesagen – nok fordi det er så svært
at få informationer ud af Region Syddanmark og BIOS, fortæller Assens-redder
Finn Andersen.
Netop det manglende informationsniveau var en væsentlig årsag til sidens
opståen for et lille års tid siden.
- Vi reddere rykkede jo for oplysninger
om ansættelser, vagtplaner, nye stationer
og så videre men kunne ikke få noget at
6 ∙
Redderen › 38. årgang
vide af hverken regionen eller leverandøren. Og så tænkte jeg, at jeg hellere
måtte lave min egen lille nyhedsportal om
sagen, lyder det fra Finn Andersen.
- I bund og grund synes jeg, at man
gambler med borgernes sikkerhed, når
man sætter et lille og ukendt hollandsk
firma til at varetage denne store og livsvigtige opgave. Men det handler ikke bare
om for eller imod. Hele lukketheden og
de manglende informationer har været
en drivkraft lige fra dag ét, fortæller redderen, som til daglig er suppleant for tillidsmanden i Assens.
Masser af likes
og kommentarer
Arbejdet med Facebooksiden har ofte
fyldt flere timer dagligt for Finn Andersen.
Også i den forløbne sommerferie. Ind
imellem må selv hans hustru trække en
del af læsset.
- Der skal jo samles op på beredskabsinfo, presseomtaler og så videre.
Hvis der ikke er et flow på sådan en
side, bliver den uinteressant. Men der
går typisk heller ikke mere end nogle få
sekunder, fra noget er lagt op, til vi har
10, 20 eller 30 likes samt nogle kommentarer, fortæller Finn Andersen.
Også ubehageligheder
Mange Falck-kolleger og i øvrigt også
”almindelige” borgere i det sydlige Jylland
og på Fyn er begejstret for Finn Andersens initiativ. Det er dog ikke uden grund,
at hans egen kone og datter fra begyndelsen har været bekymret for idéen:
- Flere ”modstandere” har svinet mig til
på Messenger og kaldt mig alt fra ”narrøv”
til ”andetrangs-menneske”. Dén slags er
selvfølgelig ubehageligt, siger han.
Han var den første udvandrer
Fortryder gør han dog ikke, Finn Andersen. Han er nemlig typen, der siger sin
mening. Som da han i foråret – som
den første i lokalet – udvandrede fra et
såkaldt ”tillidsskabende informationsmøde” med BIOS i Odense. Han protesterede dermed imod ikke at kunne få svar
på for ham relevante spørgsmål.
- Siden dengang har jeg været et
kendt ansigt i medierne. Det har jeg det
udmærket med. Det er kun fint, at der
kommer fokus på sagen – det er jo også
derfor, jeg skabte Facebooksiden, som
han formulerer det.
Nyt job i Slagelse
Det nye ambulanceudbud træder i kraft
her den 1. september. Til den tid tiltræder
Finn Andersen ligesom mange af kollegerne et nyt job uden for Region Syddanmark:
- Jeg skal være redder i Slagelse. Det
bliver noget af en prøvelse for familielivet.
Men Facebooksiden ”Nej til ambulancekaos” består, lover han.
13-årig datter fik reddet familien
En EH-101 redningshelikopter og
patruljefartøjet Diana var tidligere på
måneden med til at afværge en tysk
familietragedie ved øen Musholm i
Storebælt.
Det var familiens 13-årige datter, der
slog alarm, mens hendes far, mor, lillesøster og lillebror alle drev længere
og længere væk fra sejlbåden, skriver
beredskabsinfo.
Værnsfælles Forsvarskommando
oplyser, at den ulykkelige situation
begyndte med, at familiens 8-årige søn
skulle have sig en dukkert i Storebælt.
Han havde redningsvest på, men blev
taget af strømmen.
En efter en forsøgte familiemedlemmerne at undsætte, men blev ført væk
af strømmen.
Alene tilbage i båden var til sidst
familiens 13-årige datter, som heldigvis
holdt hovedet koldt, og slog alarm over
radioen.
Da meldingen nåede Forsvarets redningscentral, satte vagthavende officer
en større redningsaktion i gang. Redningshelikopteren i Roskilde gik i luften,
patruljefartøjet Diana satte kursen mod
Musholm og civile skibe i området fik
også besked.
Det lykkedes parterne i fællesskab at
redde hele den tyske familie, og efter
en rolig nat i Korsør fortsatte familien
feriesejladsen i danske farvande.
Nr.6 › August ‹ 2015
∙ 7
Traumer
og pressen
Klare aftaler er en forudsætning for produktionen af de populære
”Alarm 112”-programmer
8 ∙
Redderen › 38. årgang
Odense Universitets Hospital dannede
rammen, da de fire traumecentre i Aarhus, Aalborg, Odense og Rigshospitalet
den 8.-9. juni afholdt Traumekonference
2015.
Et af emnerne på konferencen havde
overskriften ”Traumer og pressen”. Her
var indgangsvinklerne dels traumer set
fra journalistens vinkel, dels hvad sundhedsprofessionelle egentlig må udtale
sig om til pressen.
Oprindelig var Troels Mylenberg,
chefredaktør på Fyns Amts Avis, inviteret som oplægsholder, men han havde
rygende travlt med dækningen af valgkampen, som på det tidspunkt kørte
derudaf.
Men arrangørerne havde fundet interessante afløsere i skikkelse af Lasse
Bjerre, redaktør på TV 2, og Klaus Birch,
indehaver af tv-produktionsselskabet
B-Film.
Godt fjernsyn
Sidstnævnte firma står blandt andet bag
en af TV 2’s mest populære dokumentarserier, nemlig ”Alarm 112”, som følger
akutlæger og ambulancereddere, når de
rykker ud for at hjælpe danskere i nød.
B-Film har også lavet serierne om
”Alarm 112 – Lægehelikopteren” og
”Alarm 112 – Skadestuen”.
Siden 2007 er der sendt flere end 100
programmer i Alarm 112-serien, som
også er solgt til Norge og Sverige.
- Vi skildrer nogle stærke følelser og
nogle liv eller død-situationer, og der er
ingen tvivl om, at det er godt fjernsyn,
konstaterede Klaus Birch. Han tilføjede,
at tv-holdet både går efter de meget dramatiske situationer og de mere ”bløde”
historier, så der skabes et godt mix.
Etiske overvejelser
Ifølge de to tv-folk er der mange etiske
overvejelser, når man laver programmer
som Alarm 112.
Blandt andet kommer man ud og filmer i situationer, hvor mennesker måske
er forvirrede, tilskadekomne eller chokerede efter eksempelvis en trafikulykke.
Ofte anvendes sløring, så man ikke
kan genkende folk i udsatte situationer,
andre gange undlader man helt at bruge
visse optagelser, hvis de er på kanten af
det etisk forsvarlige.
Det er naturligvis et grundvilkår, at
patienten eller ofret efterfølgende selv
godkender deres ”optræden” i programmet.
Få klager
- Ind i mellem kan det af forskellige
årsager være en svær balancegang at
vælge scener til eller fra, og vi arbejder i
mange tilfælde tæt sammen med vores
interne pressejurist, fortalte Lasse Bjerre
fra TV 2.
Han tilføjede, at der ind i mellem
kommer sure henvendelser fra seere
– blandt andet fordi nogle opfatter programmerne som ”følelsesporno”.
Men antallet af formelle klager til Pressenævnet kan ifølge TV 2-redaktøren
tælles på én hånd, og der er aldrig blevet udtalt kritik fra nævnets side.
Klare aftaler
Æren for det kan ikke mindst tilskrives
de ”kontrakter”, som på forhånd indgås
mellem tv-holdet og de deltagende reddere, læger med flere.
Der aftales helt klare spilleregler for,
hvad holdet må og ikke må. Og desuden
får de medvirkende lov at se det færdigklippede program. De har ikke redigeringsret, men hvis der eksempelvis er
misforståelser eller faktuelle fejl, så kan
de fanges i den proces.
- Hvis ikke vi holder vores aftaler, så
bliver der lukket af, og så kan vi ikke lave
flere programmer. Så tillid og troværdighed parterne imellem er helt afgørende,
fastslog Klaus Birch.
sundhedspersoner må udtale sig om
til presse og politi vedrørende patienter
med traumer.
Ifølge chefjuristen er stort set alt tavshedsbelagt, medmindre man har patientens samtykke til at videregive oplysninger. Der kan dog videregives oplysninger
til politiet, hvis der er tale om efterforskning af sager om alvorlig kriminalitet som
drab, grov vold, herunder vold mod børn
og sex-forbrydelser.
I forhold til pressen er det vigtigt,
at læger og andre kan deltage i den
offentlige debat, sagde Charlotte Lykke
Palmus, men man skal være opmærksom på, at oplysninger om patienter er
anonymiseret tilstrækkeligt.
Hun nævnte et eksempel, hvor en
læge udtalte sig om det etiske dilemma,
når et medlem af Jehovas Vidner afviser behandling med blod, i en situation,
hvor det er livsnødvendigt. De pårørende
klagede over at lægen havde brudt sin
tavshedspligt, men lægen fik ikke kritik,
fordi patienten var anonymiseret (kun få
kunne udlede af sagen, hvem der var
tale om), og fordi emnet havde almen
offentlig interesse.
Om tavshedspligten
Efter Lasse Bjerre og Klaus Birchs
indlæg fortalte Charlotte Lykke Palmus, chefjurist på OUH, lidt om, hvad
Nr.6 › August ‹ 2015
∙ 9
Akkreditering af
ambulancetjene
Falcks ambulancetjeneste i Region Øst blev i starten
af juni akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Ambulancetjenesten har således endnu
engang fået det officielle kvalitetsstempel der viser,
at man lever op til de fastsatte kvalitetsstandarder
og leverer ”varen”.
På alle stationer er der blevet arbejdet målrettet med kvalitets-
I den første uge i juni havde Falcks ambulancetjeneste i Region
Under akkrediteringsbesøget nåede teamet at besøge regions-
Øst besøg af eksterne surveyors fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS). Det viste sig at blive fem dage
med faglige spørgsmål og overvældende positiv feedback.
Akkrediteringen efter DDKM gennemføres regionsvis, således at
der ved ekstern surveys foretages en vurdering af den samlede
præhospitale indsats i regionen.
Region Øst var den første Falck region, der fik besøg af IKAS, og
dermed også den første region, der fik testet kvaliteten og organisationen efter 2. version af DDKM.
I forhold til akkrediteringen i 2012, lægges der i år særlig vægt
på ”De 6 patientsikkerhedskritiske standarder” inden for det
præhospitale område:
2.5.1 Lægemidler
2.5.2 Lægemiddelhåndtering- og opbevaring
2.6.1 Hjertestopbehandling
2.7.1 Afslutning af den præhospitale indsats på stedet
2.8.1 Overdragelse
3.1.1 Vurdering og behandling af patienter
For at blive akkrediteret er det således en forudsætning at alle
indikatorer inden for de seks standarder er opfyldt.
Forud for akkrediteringen har derfor været en lang forberedelsesproces med udarbejdelse af analyser, afholdelse af audits og interne surveys, opdatering af instrukser samt generel planlægning.
arbejdet og fokuseret på forbedringer. Engagementet har været
særdeles højt og alle har ydet en stor arbejdsindsats for at tilsikre
en høj kvalitet i hver-dagen, hvilket bestemt også blev bemærket
af survey-teamet.
God ledelse og gode medarbejdere
kontoret i Smørum, akutmodtagelser, 17 stationer og køre med
på i alt 13 ambulanceture.
Surveyorne noterede, at det de havde set og oplevet i regionen
ikke var noget der var kommet af sig selv, men derimod krævede
god ledelse og gode medarbejdere.
Stationer, ambulancedepoter, medicinhåndtering og –opbevaring
blev rosende omtalt. Endvidere var survey-teamet imponerede
over, at det de havde oplevet og hørt fra redderne i Københavnsområdet, Nordsjælland og på Bornholm var det samme.
Selv de plakater der har været en del af kampagnen til forberedelserne, var endda at finde på selv den mindste ambulancebase
på Bornholm.
Redderen › Nr.6 › August ‹ 38. årgang › 2015 ‹
11
Falcks
ste
Konklusionen blev dermed, at patienter, uanset hvor
de møder Falck, får samme høje kvalitet.
I IKAS’ endelige feedback til regionen er der især lagt vægt på
den åbenhed og imødekommenhed, der har været fra alle involverede gennem hele ugen.
Endvidere blev særligt reddernes overskud, omtanke og omsorg
gentagne gange fremhævet. Nogle af bemærkningerne(citat)
lyder således:
• Et personale, som er fagligt kompetent, engageret og som
udviser ro, omsorg og professionalisme i mødet med patienten.
• En ledelse, som har klare og fokuserede mål og strategier.
• Éntydige og klare beslutningsveje fra strategiske målsætninger
til beslutninger omkring patienten.
• Der er fokuseret kompetenceudvikling på alle niveauer i organisationen.
• En kultur præget af korpsånd og høj grad af ansvarlighed over
for opgaven, virksomheden og hinanden.
Kvalitet er en del af vores hverdag
Det er meget tilfredsstillende at instrukser, sikkerhed, kvalitet mv.
Denne akkreditering har haft et klart kendetegn i forhold til
er i top – men det er imponerende flot, at det er reddernes med-
akkrediteringen i 2012, nemlig at arbejdet med kvalitet i mødet
menneskelighed, omsorg og overskud over for patienterne og
med patienterne er blevet en naturlig del af ambulancetjenestens
deres pårørende, der har gjort så stort et indtryk på surveyorne.
arbejde i hverdagen.
Trods akkrediteringen er kulminationen på de sidste års arbejde
At det handler om viden, kvalitet, forståelse og god service,
med kvalitetssikring i organisationen, slutter arbejdet dog ikke
skinner med tydelighed igennem i hverdagen samt i regionens
her!
akkreditering.
Overliggeren er høj, og vores største udfordring bliver nu, at
Vores reddere er der for patienterne og pårørende, som behand-
opretholde ambulancetjenestens høje niveau.
lere, men i særdeleshed også som mennesker. Dagligt viser alle
ambulanceredderne i regionen vilje og handlekraft til at gøre en
Det er derfor vigtigt at vi i årene fremover fortsat fokuserer på
forskel for andre mennesker i vanskelige situationer, og det er
udviklingen af Falcks kvalitetskultur og vores daglige samarbejde.
beundringsværdigt.
Sammen kan vi udrette endnu mere!
Jørgen Mieritz
Regionsdirektør i Region Øst
Jesper Halborg (t.v.) og Kristian
Jørgensen (med telefonen) står bag
applikationen RedderQuizzen sammen med Marc Johansen. Her et glimt
fra standen ved sidste års Elevgames.
RedderQuizzen
er lige på trapperne
Ny app til smartphones
går i luften her i efteråret – hvor reddere og
andre nysgerrige kan
teste deres viden om
faget
Hvordan skal man hjælpe et barn med
vejrtrækningsproblemer? Hvem har det
primære ansvar på et skadesområde?
Og hvor mange kilo kan et spineboard
bære?
Sådanne spørgsmål og mange andre
ledsaget af hver fire svarmuligheder kan
besvares i en ny smartphone-app, som
de herrer Jesper Halborg, Marc Johansen og Kristian Jørgensen er i fuld gang
med at udvikle.
To it-nørder og en redder
- Marc og jeg har læst it-produktudvikling
sammen og ser mest det her som en
lærings-udfordring, fortæller den 25-årige
Jesper Halborg, som er it-projektleder i
Aarhus.
12 ∙
Redderen › 38. årgang
- Kristian derimod – som jeg har kendt
siden efterskoletiden – er selv redder og
har savnet et værktøj som det her i det
daglige. Han er kommet med det faglige
input, tilføjer Jesper Halborg.
Fagligt relevant tidsfordriv
RedderQuizzen er tænkt som et nyt,
sjovt og simpelt læringsredskab, der gør
det muligt at dyste mod klassekammerater, kolleger eller stationslederen. Vel at
mærke på sin egen telefon, når man har
tid – og uanset om man befinder sig på
stationen, derhjemme eller et helt tredje
sted.
- Redderne har jo liv og død i hænderne og har brug for hele tiden at være
opdateret på deres fag. Samtidig ved vi
fra mange af eleverne, at de godt kunne
tænke sig at spille noget fagligt relevant
i tiden op til svendeprøven, fortæller Jesper Halborg.
Applikationen bliver i dén grad brugerdrevet. Redderne skal hjælpe hinanden
med både at skrive, rette og vedligeholde spørgsmålene. Og allerede nu kan
man melde sig som tester på www.redderquizzen.dk.
Koster intet at deltage
- Vi it-nørder har lært 1.000 ting af det
her og kan bruge de erfaringer, når vi
måske en anden gang sætter et mere
kommercielt projekt i søen. Det her er
mere gjort for udfordringens skyld – derfor er der hverken betaling eller reklamer
på denne app, lyder det fra Jesper Halborg.
Reddernes Udviklingssekretariat og 3F
overtager her i efteråret projektet og får
fremover ansvaret for at udpege spillets
såkaldte kategori-ansvarlige, som skal
godkende spørgsmål og svar.
Tjek også facebookgruppen ”RedderQuizzen – det nye læringsredskab”.
Et screenshot fra den nye app, der
opfordrer reddere til at lære, lege
og spille sig til ny viden. App’en er
udviklet af to it-kyndige samt en redder, som p.t. læser til paramediciner i
London.
Et eksempel på et spørgsmål og de
altid fire svarmuligheder.
Inspired
Safety
Innovation
Tlf.: 4362 4316
E-mail: [email protected]
Web: www.fernonorden.dk
Nr.6 › August ‹ 2015
∙ 13
Jordskælv
ramte Randers
Falck stod bag stor
tværnational katastrofeøvelse i Kronjylland
Et jordskælv og en efterfølgende tsunami
ramte i foråret overraskende Randersområdet. Skælvet forårsagede massive
ødelæggelser med næsten 40.000
ramte, heraf 1200 meldt døde og 2300
savnede.
Når de kvæstede statister blev reddet
ud fra murbrokkerne, kom de over til
beredskabslejrens felthospital. (Foto:
Bjørn Nielsen).
Redningshundene var i fuld gang med
eftersøgningen af kvæstede statister
gemt i murbrokkerne.
(Foto: Bjørn Nielsen).
Sådan lød rammen for den kæmpe
øvelse, som fandt sted over en weekend.
Falck har vundet retten til at gennemføre i alt 12 øvelser i otte forskellige
EU-lande. Dette års øvelse, som var den
sidste i rækken, blev afholdt på Langvang i Randers.
På øvelsesområdet var der masser af
kvæstede i form af statister. Også redningshunde, katastrofemateriel og ikke
mindst beredskaber fra Belgien, Litauen,
Ungarn og Østrig indgik i øvelsen.
- Vi træner Beredskabsenheder fra
EU’s medlemslande, som kan blive
udsendt til katastrofeområder, siger Jens
Poul Madsen, projektdirektør i Falck.
En del af de reddere, der var afsted
14 ∙
Redderen › 38. årgang
til jordskælvet i Nepal, var eksempelvis
trænet af Falck i et EU-land inden for de
seneste to år, tilføjer han.
Beredskaberne skulle i Randers navigere i et område ramt af efterskælv med
sammenstyrtede bygninger, herunder
ødelagte hospitaler og veje, mangel på
vand, el og ikke mindst mad.
- Beredskaberne skal træne alt fra
søgning og redning, samt ikke mindst
koordinering af indsatsen mellem de forskellige nationaliteters beredskaber, hvor
der kan forekomme sproglige og kulturelle barrierer, siger Jens Poul Madsen.
Der skulle et godt sammenhold og en
god portion muskler til at flytte de tunge murbrokker. (Foto: Bjørn Nielsen).
Falck sponsor for stor
præhospital kongres
EMS 2016 finder sted
30. maj til 1. juni i
København
For første gang afholder Den Præhospitale Virksomhed i Region Hovedstaden
en international kongres om den præhospitale indsats ved navn EMS 2016.
Falck er en af hovedsponsorerne for
begivenheden og kommer til at bidrage til
aktiviteter i tilknytning til kongressen.
Til kongressen bliver forskere og
medarbejdere indenfor akutmedicinske
tjenester samlet for at diskutere status og
fremtiden for den præhospitale indsats.
Falcks koncernchef Allan Søgaard Larsen
bakker op om Den Præhospitale Virksomheds initiativ.
Nye løsninger
- At skabe nye løsninger og udviklingsmuligheder i vores branche har stor betydning, og EMS 2016 kan blive en stærk
platform for at kunne gøre det. Udviklingen indenfor akutmedicinske tjenester er
tæt forbundet med Falcks fremtid, og vi er
glade for at kunne støtte denne begivenhed, siger Allan Søgaard Larsen.
Kongressen finder sted den 30. maj til
den 1. juni 2016 på Tivolis Hotel & Congress Center et par hundrede meter fra
Falck-huset i hjertet af København.
- Vi er stolte af at være vært for den første europæiske kongres om den præhospitale indsats, og vi er glade for Falcks
støtte som en stor, international leverandør af præhospitale tjenester. Vi ser frem
til samarbejdet med Falck om at gøre
EMS 2016 til en innovativ platform, hvor
vi kan være med til at forme fremtiden
for præhospitale tjenester, siger Freddy
Lippert, direktør for Den Præhospitale
Virksomhed.
Det nærmere program – herunder de
forskellige aktiviteter, som man kan deltage i – bliver offentliggjort på et senere
tidspunkt. Man kan tilmelde sig til begivenheden på ems2016.org.
Fremtiden i fokus
Kongressens initiativtager, Den Præhospitale Virksomhed i Region Hovedstaden, er glade for at have Falck med på
vognen.
Nr.6 › August ‹ 2015
∙ 15
Falckmand
på tur med
de skøre
Thomas Petersen fra
Falck i Holbæk var denne sommer med i løbet
”Carbagerun”
Billedet af en Falckmands ”kampvogn” er
den seneste tid blevet spredt ud over det
meste af Europa.
I hvert fald var der stor interesse for
det specielle køretøj, som Thomas Petersen fra Holbæk og hans tre makkere
denne sommer kørte gennem ikke færre
end 10 lande på bare fem dage.
Selv tolderne ville
have billeder
- Ligegyldigt hvor vi kom frem, ville folk
have billeder af vores Chrysler Grand
Voyager 2,4, som vi havde udstyret
med kanon, camouflagemaling, missiler,
patroner samt diskolys, musikanlæg og
meget andet godt, fortæller Thomas
Petersen, som til daglig er hos Falck
Skadeservice i Holbæk samt d-brandmand samme sted.
- Det var både mødre med børn, politifolk og minsandten også toldere ved
grænserne, som var vilde med det køretøj, vi har arbejdet på i fire-fem måneder.
Men det er jo heller ikke alle steder, man
ser sådan en kampvogn trille gennem
byen, tilføjer han.
Tredjeflotteste køretøj
”Kampvognen” fra Sjælland kunne ikke klage over manglende opmærksomhed
på sin tur ned til de østrigske alper og tilbage igen.
16 ∙
Redderen › 38. årgang
”Carbagerun” fandt sted fra den 27. til
den 31. juli. Løbet havde deltagelse af
254 danske deltagere fordelt på 93 biler,
der i modsætning til det mere kendte løb
Gumball 3000 alle havde mindst 15 år
på bagen og var pyntet på kreativ vis.
Kampvognen fra Høng blev kåret som
det tredjebedst udsmykkede køretøj,
mens en sandwich-bil med både underog overbolle og en masse lækkerier i
midten løb med førstepladsen.
- Det blev en skidegod tur, hvor vi
nok først og fremmest husker al den
opmærksomhed, vi fik i de 10 lande. Jeg
er frisk på at tage turen igen næste år,
mens mine makkere vist mener, at vi
skal vente yderligere et år, fortæller Thomas Petersen.
Samler ind til cancerforening
Den sjællandske kvartet fik opbakning af
bl.a. Falck som sponsor og havde på forhånd lovet at samle ind til et godt formål,
nemlig Brandfolkenes Cancerforening.
Desværre resulterede den 3.000 kilometer lange udflugt ikke i noget overskud,
idet udgifterne blev større end indtægterne.
- Men jeg skal nok sørge for her efterfølgende at få samlet lidt ind til cancerforeningen. Selvfølgelig skal de have
noget, når vi har stillet dem det i udsigt,
lover Thomas Petersen.
Mangler du ultimativt lys på din
cykel, en kraftig dykkerlygte eller
håndlygte?
Så kig forbi Lygteshoppen.com
Vi giver 10% rabat til alle vores
kolleger.
Lygteshoppen drives af to Falck
reddere.
Rabatkode: 53783 for 10%
Eksempel på Bronte RC25-S
Nr.6 › August ‹ 2015
∙ 17
Elevgame med gæster
fra Norge og England
Om kort tid, lørdag den 5. september,
danner Langvang i Randers atter rammen om Elevgame.
Årets udgave, som er den femte i rækken, får i lighed med sidste år besøg af et
antal norske elever.
Denne gang kommer der også en halv
snes folk fra London Ambulance Service,
både danskere og englændere og herunder folk fra ledelsen.
- De bruger også Elevgame som en
studietur, fortæller medarrangør Andreas
Nielsen.
Han kan glæde sig over, at der er fuldt
booket med elever fra hele Danmark – i
øvrigt kommer der også både elever og
reddere fra BIOS, understreger Andreas
Nielsen.
Også Falcks nye Lego-ambulance kan
beses på dagen, lover Aarhus-redderen.
Elevgame er ved at få et internationalt snit: Igen i år dukker der norske redderelever
op til dagen i Randers, og dertil kommer en større delegation fra London Ambulance Service, som har en ganske stor gruppe unge danske reddere ansat. (Arkivfoto).
Studietur går
til Belgien
18 ∙
Redderen › 38. årgang
Sidste år gik turen blandt andet
til Grove Mobilkraner nær Bremen.
(Arkivfoto).
Hvert efterår arrangerer Falcks Assistanceklub (tidligere Falcks Sværvognsklub)
en udenlandsk studietur, og i år går
turen til Belgien.
Målet for årets tur den 6.-8. oktober er
nemlig Volvos lastvognsfabrik nær Gent i
den nordvestlige del af Belgien.
Der bliver også tid til en byrundtur med
dansk guide i Bruxelles, og på hjemturen
om torsdag lægges vejen forbi et vejservicefirma, oplyser formand Jes Johansen.
Turen koster 1000 kroner med bus,
hotel og aftensmad.
Der er tilmelding på mail til [email protected]
mail.dk og [email protected]
Husk at skrive navn, mandskabs nr. og
station.
Betaling på reg. nr. 7931 konto nr. –
0001146280 med navn, nr. og navn på
station
Medlemmer af klubben, som er i Assistance, har førsteret og kan komme med
efter først til mølle princippet. Derefter
bliver det også først til mølle princippet for
resten af klubbens medlemmer.
Lad os arbejde
for samme sag
Nu nærmer tiden sig med hastige skridt
den dag, 1. september, hvor vi skal sige
farvel til de kollegaer, som har søgt og
fået ansættelse hos BIOS. Jeg vil gerne
benytte lejligheden til at sige dem alle
tak for den tid, vi har haft sammen i
Falck, både i medgang og modgang.
Jeg har dog en sidste appel til de kollegaer, som nu skal arbejde hos BIOS:
Hold den faglige fane højt – for det som
sker i den ene virksomhed på vores
område, smitter af på de andre virksomheder. Det lader til, arbejdsgiverne snakker sammen her, og det skal vi reddere
selvfølgelig også gøre, uanset hvilke
arbejdsgivere vi måtte have.
Der er rigtige mange både kollegaer,
venner, familie og hvem man elles taler
med, der hen over sommeren har spurgt
mig, om BIOS kommer i gang. Mit svar
har hver gang været, at det tror jeg, for
de har en kontrakt med Region Syd om,
at de skal køre ambulance fra den 1.
september, og sådan en vigtig kontrakt
kan BIOS ikke bare løbe fra, uden det
rummer store økonomiske konsekvenser
for dem.
Men modsat erkender jeg også, at det
sørme er op ad bakke for en udenlandsk
virksomhed at trænge ind på det danske ambulancemarked. Vi har mange
regler i det danske samfund, vi har også
mange regler for det vigtige præhospitale område – det er detaljer, som udenlandske virksomheder måske har meget
svært ved at gennemskue. Tag bare et
eksempel fra kontrakten, hvor regionen
skal godkende placering af ambulancestationer. Regionen har godkendt alle
de foreslåede placeringer, og her tænker
en udenlandsk virksomhed, at så er alt i
skønneste orden, og glemmer måske, at
placeringer af erhvervsvirksomheder, og
specielt når det kræver overnatning, skal
også godkendes af kommunen.
Sådan er der mange små finurligheder, som kan være svære for udenlandske virksomheder at overskue.
Vi reddere skal bevare vores gode fællesskab, vi har alle en stor interesse i,
at få alle overenskomster i branchen
ensrettet. Vi fik eksempelvis ved forhandlingen i 2014 sikret, at vi bevarer vores
anciennitets tillæg ved skift mellem de
forskellige private ambulance entreprenører. Men vi mangler forsat, at de andre
ancienniteters bestemmelser, også kan
flyttes frem og tilbage, det kunne for
eksempelv være uddannelses og kompetencefonde, det vi har akkumuleret af
ret til selvvalgt uddannelse forsvinder ud
i den blå luft ved skift af arbejdsgiver;
vores ret til fratrædelsesgodtgørelse
jævnfør funktionærloven er også væk.
Og helt rablende galt er det
med barselsorlov. Her har
vore kvindelige kollegaer ret
til barsel med løn, HVIS de
har været ansat i mindst 9
måneder. Så op til udbuddene, som sikkert er kommet
for at blive, må mit bedste
råd til mine kvindelige kollegaer være ”Pas på med
at blive gravid”. Det kan
helt seriøst ikke være den
måde, vi skal behandle
hinanden på, indenfor
den relativt lille branche,
som ambulancekørsel er.
hjørne
Formandens
arbejdsliv. Så mit ubetingede håb for
fremtiden er, at vi alle arbejder for den
samme sag - vore kollegaers løn og
arbejdsforhold, samt videreudvikling af
vores kompetencer, det må kunne lade
sig gøre, hvis vi vil!
Af Vagn Flink,
formand for Reddernes Landsklub
Der er meget, vi kan
blive uenige om, men
der er endnu mere, som
vi burde være enige
om og gøre til fælles
krav og overfor vore
respektive arbejdsgivere
og alle andre, som har
en påvirkning på vores
Nr.6 › August ‹ 2015
∙ 19
Afsender: Redderen, Ringstedgade 128, 4700 Næstved
UMM ID-nr. 42 506
Medieinformation
Størrelse
B x H (Højformat)
B x H (Tværformat)
Helside
210 x 297 mm +
3 mm til beskæring
Bagside
135 x 220 mm
Pris
kr.10.225,-
kr. 6.500,-
A str. (1/1) 185 x 257 mm
kr. 7.800,-
B str. (1/2) 121 x 257 mm
185 x128 mm
kr. 4.900,-
C str. (1/4)
185 x 85 mm
kr. 2.900,-
121 x 128 mm
kr. 2.900,-
D str.
58 x 257 mm
E str.
F str.
121 x 85 mm
kr. 1.700,-
58 x 128 mm
kr. 1.200,-
121 x 64 mm
kr. 1.200,-
G str.
Rubrik
58 x 58 mm
kr.
800,-
Farver & tekniske specifikationer:
Priserne er gældende for levering af fuldt færdigt annoncemateriale, leveret
som en højtopløst PDF-fil i CMYK, konverteret med korrekt icc-profil med
density på max. 300%, efter europæisk farvestandard (ISO12647-2).
Trykteknik: Offset. Raster: 70 lin. Papir: 115 gr. glittet. Oplag: 4500 ekspl.
Der reduceres ikke i prisen ved færre farvevalg.
Leveres på et vilket som helst media, eller via mail: [email protected]
Vi opsætter naturligvis gerne annnocen, der faktureres efter tidsforbrug.
Rabatordninger:
Ved 4 indrykninger - 25% rabat.
Ved 8 indrykninger - 33% rabat.
Annoncerne skal indrykkes på kalenderåret.
Morten Andersen
Flemming Kyster
PE offset A/S
Redaktør:
Ringstedgade 128
4700 Næstved
Mobil: 20 76 17 22
E-mail: [email protected]
Journalist:
Langesøvej 67
7000 Fredericia
Mobil 28 91 29 80
E-mail: [email protected]
Annoncesalg:
Malene Westergaard Rexen
Tømrervej 9 - 6800 Varde
Tlf.: 76 95 17 17
E-mail: [email protected]
www.peoffset.dk