IBC Dialogpartner Nyt juni 2015

DP NYT
Juni 2015
IBC DIALOGPARTNER NYT
Siden sidst / Alex Klinge
Juni 2015
Det er en stor fornøjelse at kunne byde velkommen til IBCs første nyhedsbrev til vores Dialogpartnere. Vi vil med nyhedsbrevet gerne et par gange
om året give vores nærmeste samarbejdspartnere
en lettilgængelig opdatering på interessante aktiviteter og udviklinger på instituttet. Og dem har der
været en del af.
blev hele besparelsen på IBC hentet ind gennem
frivillige fratrædelsesaftaler med seniorforskere,
som går på pension i løbet af de kommende par
år. 12 aftaler i alt. Det medfører naturligvis en
mærkbar reduktion i den samlede forsknings- og
undervisningskapacitet på IBC i de kommende år.
Vores udfordring er nu at identificere og prioritere
de kritiske områder i vores forskning og undervisMange vil nok have erfaret gennem medier og
ning, altså en skærpet fokus på kerneopgaver. Vi
netværk at CBS som helhed har stået med en stor vil identificere kerneopgaverne blandt andet genudfordring henover vinteren. En fremskrivning af
nem udveksling med vores dialogpartnere om de
CBS’ udgifter og indtægter har afsløret en stigende kompetencer de oplever som særligt væsentlige
negativ ubalance over de næste fem år. Som følge på deres dele af arbejdsmarkedet i de kommende
heraf besluttede Direktionen at sætte en gradvis
år.
budgettilpasning i værk frem mod 2017-18. Den
væsentligste variable, og delvist skalerbare, omIBC inviterer derfor dialogpartnerne og andre
kostning er lønninger. Derfor var CBS tvunget til at udvalgte repræsentanter for erhvervslivet til et
reducere sit lønbudget for at bringe det samlede
dialogmøde om væsentlige arbejdsmarkedskombudget i balance i 2018. Det betød enten frivillig
petencer inden for IBCs centrale områder, altså
fratræden eller afskedigelser af såvel administrativt organisationskommunikation, markeds-/markesom videnskabeligt personale.
tingkommunikation, kommunikationsteknologier
og fremmedsprog. Dialogmødet er kalendersat til
IBC blev som et af de store institutter på CBS pålagt den 27. oktober, kl. 17-19 her i Dalgas Have. En
en besparelse på 8,4 mio i perioden frem til 2018, separat invitation følger i august.
som primært skulle hentes i lønudgifter. Lykkeligvis
Indhold i nyhedsbrevet:
Kommende IBC arrangementer:
(se omtale af arrangementerne på side 5 i dette ny-
hedsbrev)
DP NYT
Juni 2015
2
IBCs uddannelser
2
Samarbejde med gymnasiesektoren
3
Forskningsaktiviteter
3
IBC CogLab
4
Forårets arrangementer - et uddrag
5
Kommende arrangementer (efterår 2015)
6
Nyt om IBC navne
17. august, 13.30 - 16.30, Dalgas Have 15, 2Ø.091:
CRITT jubliæum
1. oktober, 15 - 17, Dalgas Have 15, 2C.004:
Indvielse af IBC CogLab
7. oktober, 9.30 - 15.30, Dalgas Have 15, SØ.089: Seminar om sprogs rolle i internationale organisationer
27. oktober, 17 - 19, Dalgas Have 15, lokale oplyses:
Dialogpartner møde om fremtidens arbejdsmarkedskompetencer.
12. november, 9.00 - 18.00, Dalgas Have 15, SC.033:
Konference: Meetings across Mindsets: navigating
cultural contexts as a key to business success
1
DP NYT
Hvad sker der på undervisningsfronten
Juni 2015
IBCs uddannelser
IBC har i 2015 hovedansvaret for tre BA uddannelser og en MA uddannelse og fra 2016 tillige for en MA uddannelse i samarbejde med Københavns universitet. Uddannelserne fokuserer overordnet set på markedskommunikation, organisationskommunikation og fremmedsprogskompetencer. Uddannelsernes kvalitet er meget højt
prioriteret på instituttet og et tæt samarbejde mellem fastansatte videnskabelige medarbejdere og instituttets
deltidsansatte undervisere er derfor et væsentligt indsatsområde for os, lige som forankringen i erhvervslivet
efter endt uddannelse er central. Relationen mellem teori og praksisnærhed i uddannelserne er et omdrejningspunkt, som netop sammensætningen af underviserstaben gør det muligt at facilitere, og vi er meget glade for at
kunne trække på både eksterne lektorer og undervisningsassistenter, som har en tæt relation til virksomheder og
organisationer.
Et tiltag, som i stigende omfang har ramt uddannelserne er ønsket om effektiv gennemførsel for de studerende
– dette har udmøntet sig i den såkaldte Fremdriftsreform, som bl.a. betyder at kandidatstuderende skal afslutte
deres studier på 22 måneder. Fremdriftsreformen spiller en stor rolle i vores planlægning – der skal være plads
og tid til vejledning af de mange studerende og den tid, der tidligere var til specialisering og længerevarende internships for studerende er ikke længere til rådighed. Det betyder bl.a. at vi i endnu højere grad end tidligere må
forberede vores studerende til arbejdsmarkedet mens vi har dem på CBS i form af ekstra-curriculære aktiviteter.
IBC er ved at lægge sidste hånd på den fælles kandidatuddannelse i Interkulturelle Markedsstudier med Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, ENGEROM, på Københavns Universitet. Den bliver i disse dage sendt til
akkreditering hos Danmarks Akkrediteringsinstitution. Uddannelsen er en tværfaglig kandidatuddannelse, som
sigter imod at bringe grundlæggende marketingkompetencer sammen med sprog- og kulturindsigt i specifikke
markeder i en kompetencepakke der er komplementær i forhold til de cand.merc kandidater CBS og andre
institutioner allerede uddanner inden for mere generisk marketing. I første omgang udbydes uddannelsen fra
2016 med sprogene tysk, fransk og spansk (en engelsk version er allerede udviklet af CBS alene). Den kan efterfølgende udvides til også at inkludere flere sprogområder på hhv. KU og CBS, som fx kinesisk og japansk. IBC og
ENGEROM har i udviklingsarbejdet haft stor gavn af input blandt andet fra IBCs dialogpartnere – så en stor tak til
de af jer som tog tid ud af en travl kalender til at give os input om jobfunktioner inden for marketing-/markedskommunikation.
Samarbejde med gymnasiesektoren
Gymnasiesektoren udgør en vigtig samarbejdsflade for instituttet og der er derfor i løbet af 2014-15 påbegyndt
samarbejde med fem gymnasier (Selandia, København Nord, Ørestad, Greve og Københavns gymnasium) Gennem samarbejdet får IBC viden om de uddannelsesmæssige udfordringer inden for det intersproglige og interkulturelle felt, som gymnasierne står overfor og instituttet kommer desuden i kontakt med handelsgymnasiernes
lokale erhvervspartnere og får derved mulighed for at udvide sit netværk. Underviserne på gymnasierne får til
gengæld indblik i de forsknings- og uddannelsesaktiviteter inden for interkulturel erhvervskommunikation, som
IBC er involveret i, gennem gæsteforelæsninger og andre informations- og formidlingsaktiviteter og der bliver
afholdt underviser – underviser arrangementer, hvor der er mulighed for erfaringsudveksling og faglig/didaktisk
videndeling.
Der bliver afholdt arrangementer for gymnasieeleverne på CBS, som feks. masterclasses og introduktioner til
CBS uddannelser, såvel som på de forskellige gymnasier. Således holdt ph.d.-studerende Stine Mosekjær og Stine
Evald Bentsen foredrag på Selandia i november 2014 om skriveproces og metodologi i forbindelse med arbejdet
med 3.G studieretningsprojektet. Eleverne udtrykte stor tilfredshed med arrangementet, som gav dem større
forståelse for arbejdet med skriftlige opgaver. I maj i år blev der afholdt en case competition for Selandias elever
med IBC undervisere som dommere. Læs mere om de to arrangementer på Selandias hjemmeside:
http://www.sceu.dk/saadan-bliver-projektopgave-bedre og
http://www.sceu.dk/master-class-forloeb-mellem-selandia-cbs
2
Hvad sker der på forskningsfronten
DP NYT
Juni 2015
The IBC project
I det forløbne år har der været afholdt en række colloquier for instituttets forskere med det formål at skærpe fokus på hvad IBCs kerneområder inden for forskningen er og på længere sigt at formulere et fælles IBC forskningsprojekt. Diskussionerne resulterede i identifikation af en række forskningsområder under de to overordnede
felter organisationskommunikation og markedskommunikation: under førstnævnte fremhævedes især sprogkompetencer, organisationskommunikative emner som identitet, mangfoldighed og magtrelationer, interkulturel
interaktion i arbejdssammenhænge og mediering af interaktion. Under markedskommunikation blev der især
fokuseret på forbrugerkommunikation, kommunikation på de finansielle markeder, interkulturel markedskommunikation og sprog og teknologi herunder sprog og kognition. I efteråret vil instituttet arbejde videre med at
skærpe IBCs forskningsfokus.
Præsentation af et IBC forskningsprojekt
Adjunkt Fumiko Kano Glückstad ([email protected]) præsenterer sin forskning inden for interculturel markedsføring:
Comprehending Consumers across Cultures – R&D of a value-based intercultural consumer segmentation tool
This project aims at developing a tool to fully comprehend consumers across boundaries of international markets by computing the cultural complexity of consumer-values and behavioral data based on advanced Artificial
Intelligence technologies. The tool will enable one to filter Big Data by mining relations between individual consumers’ interpersonal values and behavioral data across the boundaries of industrial organizations and societies.
The project is based on the hypothesis that the behavior and decision-making of individual consumers are
strongly based on how value priorities are shaped in our globalized society. Individuals act, make decisions,
emotionally react on advertisements, purchase and assess products based on their identity-based motivations.
However, the identity formation and thereby value formation of modern consumers are becoming increasingly
complex due to their belonging to local, national and global communities accessible via e.g. contemporary media
and communication technologies. The project ultimately aims at commercializing a new intercultural consumer
behavior ‘prediction engine’ to be integrated into a Customer Relation Management (CRM) system. The novelty
of this new ‘engine’ is that it simultaneously analyzes the mono-cultural, multicultural and transcultural characteristics of individual consumers. For developing the new ‘engine’, the project plans to collect consumer data
from China, Japan, US, UK, Germany, France and Denmark in collaboration with the participating parties.
The new ‘prediction engine’ will be tested with three types of business cases:
1)
Danish companies interested in growing their markets in Asia;
2)
Danish SMEs interested in entering Asian markets; and
3)
Japanese enterprises interested in developing new products for European markets in collaboration with
Danish industry.
The project involves a Danish marketing agency, a major Japanese marketing technology company, the European affiliation of a major Japanese home appliance company, machine learning experts from the Section for
Cognitive Systems at DTU Compute, and cognitive & cultural psychologists from Kyoto University. The Japanese
participating parties indicate that the intercultural consumer behavior prediction engine has promising potential
in terms of the Tokyo Olympics 2020 which some of the Japanese project participants sponsor.
CogLab - et sprogligt og visuelt eksperimentelt laboratorium
IBC er i færd med at lægge sidste hånd på ombygningen af en række lokaler, der skal huse IBCs nye eksperimentelle laboratorium. Ved hjælp af eye-trackere (til måling af øjenbevægelser), AV-udstyr og computere med eksperimentel software vil det blive muligt at undersøge problemstillinger i relation til interkulturelle, intersproglige
og kommunikationsteknologiske muligheder og udfordringer. Der vil især være fokus på de kognitive processer
involveret i sproglig og visuel kommunikation, for eksempel i kommunikationen mellem organisationer og deres
ansatte, brugere og forbrugere. Der vil også være mulighed for at lave forsøg med dialog- og forhandlingsscenarier og andre former for kommunikation.
Lektor Laura Winther Balling er laboratorieleder og vil i samarbejde med lektor Daniel Barratt forestå driften af
CogLab. Laboratoriet kan benyttes af instituttets ansatte såvel som af andre på CBS, ligesom samarbejde med
erhvervslivet og med forskere fra andre institutioner hilses velkommen. Udover de fysiske faciliteter og hjælp til
at bruge dem tilbydes også vejledning i undersøgelsesdesigns, både til eksperimenter og andre kvantitative undersøgelser, f.eks. spørgeskemaundersøgelser. Desuden gives der vejledning og undervisning i statistik for både
uerfarne og mere erfarne brugere. CogLab indvies officielt d. 1. oktober, men er allerede i fuld gang.
3
Læs mere på CogLabs hjemmeside: http://www.cbs.dk/coglab
IBC Arrangementer 2015
DP NYT
Juni 2015
Forårets arrangementer - et uddrag:
Alumni arrangement
12. marts var IBC og CBS Alumni værter for et meget vellykket arrangement for vores alumni og andre med interesse for emnet: Managing Social Media across Cultural and Linguistic Barriers.
To praktikere, Rikke Krag Jespersen fra Coloplast og Kasper Kofod
fra Novo Nordisk fortalte om brugen af sociale medier i deres
organiationskommunikation og om, hvilke strategiske og praktiske
udfordringer, de var stødt på i den sammenhæng. Barbara Dragsted
and Michael Etter fra IBC kommenterede og stillede spørgsmål om
fordele og ulemper ved de nye teknologier, i sær i forhold til de interkulturelle og intersproglige aspekter af deres arbejde. Efterfølgende
var der debat og spørgsmål fra salen.
Jack Zenger på CBS
9. april var IBC vært for en forelæsning af den kendte amerikanske forsker og konsulent Jack Zenger med titlen
How Extraordinary Leaders Double Profits: Why Excellent Leadership Deserves Your Attention. Tilhørerne - såvel
studerende som forskere med interesse i ledelsestudier blev inddraget i dialog med Jack Zenger om ledelseskvalitet og dens betydning for virksomhedsresultater og organisationsændringer. Om eftermiddagen deltog Jack Zenger
i et lukket arrangement for virksomheds- og organisationsledere arrangeret af IBCs samarbejdspartner, konsulentfirmaet Proacteur.
Tiltrædelsesforelæsning ved gæsteprofessor David Boje
20. maj afholdt IBCs Velux gæsteprofessor David Boje tiltrædelsesforelæsning ved et seminar sammen med professor Yiannis Gabriel fra Bath Universitet. Titlen på seminaret var Frontier Issues in Narrative Research og bød på en
gennemgang af udviklingen inden for forskningsfeltet storytelling i
organisationssammenhænge.
Seminaret var velbesøgt af forskere fra hele CBS med repræsentanter fra blandt andet organisations- og ledelseskommunikation såvel
som international erhvervsstudier, organisationsstudier og økonomi.
Kommunikations- og sprogfolk fra Aalborg, Roskilde, Lund og Bath
universiteter deltog også i begivenheden.
FairSpeak Konference
ALDRIG SET ELLER SMAGT FØR: Virksomheder, myndigheder, forbrugere og forskere smagte nyt
Hvordan smager det, hvad er det lavet af, og hvordan ville du navngive delikatessen? Embedsmænd fra Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen, forskere fra
institutioner så forskellige som DTU og Dansk Sprognævn, repræsentanter for
fødevareindustri og detailhandel samt forbrugerorganisationer fik en oplevelsesrig
eftermiddag i Dalgas Have d. 21. maj.
4 elever fra Hotel- og Restaurationsskolen i København havde tilberedt innovative
smagsoplevelser til en Dégustation surprise, som deltagerne kvitterede for ved at
give skriftlig feedback. Prøvesmagningen var forløber for et større projekt, hvor
Coop Danmark i samarbejde med Dansk Sprognævn, DTU og FairSpeak - og med
hjælp fra menige forbrugerne - vil prøve at gøre det danske sprog bedre gearet til
at snakke om smag og sanselighed i tilknytning til de daglige måltider.
Hovedtemaet for konferencen en præsentationen af bogen Fair snak på fødevaremballager, skrevet af FairSpeakgruppen, der er forankret på IBC. Bogen binder sløjfe om flere års forskningsresultater og er formuleret med
henblik på at give råd om og sætte ord på et meget omdiskuteret men reelt ret underbelyst
spørgsmål: Hvordan kan fair snak bedst sikres og vildledning undgås, når producent, detailhandel, forbrugere, myndigheder og ernæringseksperter skal mødes omkring informationerne
på fødevareetiketter og forstå hinanden. Ud over repræsentanter for de direkte implicerede
interessentgrupper bidrog Peter Lund Madsen med et veloplagt indlæg om stenalderhjernens
møde med mad i et moderne supermarked. Han kunne ikke selv deltage den dag, men havde
lavet et 10 minutters videoindslag, som kan ses her:
http://fairspeak.org/projekter/konference21maj2015.html.
4
IBC arrangementer i efteråret 2015:
DP NYT
Juni 2015
CRITT 10 års jubilæum
Mandag d. 17. august fejrer Centre for Research in Translation and Translation Technology på IBC 10 års
jubilæum med et seminar. Seminaret afholdes om eftermiddagen d. 17. august, som samtidig er den første dag
for den 5. Translation Process Research PhD sommerskole, som også afholdes af CRITT. Ved seminaret er der
gæsteforelæsninger af professor Sandra Halverson (NHH, Bergen), professor Sylvia Hanse-Schirra (Uni of Mainz,
Germersheim), og Andrew Chesterman (U Helsinki). Titlerne på deres foredrag, korte abstracts, samt yderligere
information findes på: https://sites.google.com/site/centretranslationinnovation/tpr2015
Indvielse af CogLab
Torsdag den 1. oktober fra 15 til 17 er der åbningsreception i CogLab, IBC’s nye laboratorium for eksperimentel
forskning. Her vil vi fortælle om CogLabs planer for fremtidig forskning og demonstrere hvad vores udstyr kan
bruges til – man kan f.eks. få målt hvor hurtigt man reagerer på forskellige stimuli eller se hvordan ens øjne
bevæger sig når man læser eller ser billeder. Receptionen foregår i Dalgas Have 2C.004. Alle er velkomne!
Seminar om sprogets rolle i internationale organisationer
Onsdag d. 7. oktober 9.30 - 15.30 afholder IBC et seminar med titlen The role of language in international
organisations - A seminar for practitioners and researchers. Seminaret, der foregår på engelsk, har til formål er
at styrke dialogen mellem forskere, praktikere og andre med interesse for feltet. Det vil byde på såvel præsentationer af den nyeste forskning nationalt og internationalt i sprogs rolle i internationale organistationer som
oplæg om erfaringer fra folk, der arbejder med sprogrelaterede problemstillinger i multinationale og andre
internationale organisationer. Centrale spørgsmål, der vil blive taget op, inkluderer: Hvilken rolle spiller sprog
i internationale organisationer? Hvilke problemer og ressourcer knytter sig til sproglig diversitet? Hvordan kan
forskere og praktikere arbejde sammen inden for dette område? Invitation vil blive sendt ud i august måned.
Key note præsentationer vil blive givet af :
Rebecca Piekkari, Professor of International
Business at Aalto University, Helsinki,
og
Gill Ereaut, founder of Linguistic
Landscapes, London.
Meetings across Mindsets: navigating cultural contexts as a key to business success
Torsdag 12. november 9.00 - 18.00 afholder IBC i i samarbejde med Asia Research Centre (også CBS) en heldags
konference for forskere og erhvervsfolk med fokus på at forstå betydningen af mindset, sprog og kulturel sammenhæng for den globale eksport og på at identificere måder, hvorpå udfordringer og barrierer af interkulturel
og intersproglig art kan overvindes. De tre overordnede temaer for konferencen (der foregår på engelsk) er 1)
Mindsets and markets, 2) Negotiation across cultural contexts og 3) Multilingual and multicultural businesses.
Dagen afsluttes med panel debat og diskussion. Invitation vil blive sendt ud i september måned.
5
DP NYT
Nyt om navne på IBC
Juni 2015
Velux gæsteprofessor David Boje
Som nævnt ovenfor har IBC fået et Velux gæsteprofessorat for perioden 2015-16. Professoratet udfyldes af David Boje, som er Wells Fargo Professor, Distinguished University Professor, og Bill Daniels Ethics Fellow ved Institut for Management på New Mexico
State University. USA. David Boje er internationalt kendt for sit arbejde inden for
storytelling, narrativ teori og metode og postmoderne teori. Hans speciale er studiet
af storytelling ved hjælp af kvalitative metoder. Hans besøg på IBC (hvoraf det første
faldt i maj-juni 2015) fokuserer på at styrke instituttets forskning og output inden for
storytelling i virksomheder og organisationer.
Af andre personnyheder på IBC i det akademiske år 2014-15 kan nævnes:
Emeritus professorer Per Anker Jensen og Iørn Korzen
I foråret 2015 blev professor Per Anker Jensen og professor Iørn Korzen udnævnt til professor emeriti i forbindelse med deres fratrædelse fra CBS. IBC har nu fem emeritus professorer; de tidligere udnævnte emeriti er Niels
Davidsen-Nielsen, Robert Philipson og Arnt Lykke Jakobsen. Status som emeritus indebærer at man opretholder
sin forskningstilknytning til instituttet samtidig med, at man overgår til pensionstilværelsen.
Prisoverrækkelse til professor Per Durst-Andersen
I efteråret 2014 blev Professor Per Durst Andersen hædret med Hedorfs Fonds
Forskningspris for International Virksomhedskommunikation og Sprog for sine resultater inden for lingvistik og kommunikationsstudier. Per Durst-Andersens forskning
fokuserer især på arbejdet med kommunikative supertyper og deres applikation
i international virksomhedskommunikation (i øjeblikket i et projekt finansieret af
Carlsberg Fondet med titlen ’Global English som internationalt forretningssprog:
modersmålets betydning for taleproduktion, reception og associationsdannelse’).
Hedorf prisen blev overrakt ved en ceremoni i Carlsberg Akademiet d. 13. november.
Adjungeret professor Maurice Biriotti
D. 30. september 2014 tiltrådte Maurice Biriotti som adjungeret professor ved
IBC. Det blev fejret med en tiltrædelsesforelæsning og efterfølgende reception.
Maurice Biriotti, som er udnævnt for en femårig periode, er leder af SHM i
London, en konsulentvirksomhed, der tilbyder erhvervsvirksomheder hjælp til at
løse ’complex, human-centred problems’ ved hjælp af viden og erfaringer hentet
fra det humanistiske genstandsområde. Maurice Biriotti er desuden professor i
Medical Humanities and Enterprise ved University College London.
6