uddbeskrivelse gpu15

Kompetenceudvikling er
vital for Hjemmeværnets
evne til at løse tidens og
fremtidens opgaver.
UDDANNELSESBESKRIVELSE
Grundlæggende patruljeuddannelse 1210
Uddannelsesbeskrivelse
Praktiske oplysninger
Formål
Dato
MAJ 2015
Formålet er at give kursisten, forudsætninger for som enkeltperson, at
kunne indtræde i en patrulje.
Kurset består af 4 moduler
Forudsætninger
På kursus optages personel, der af egen enhed - underafdeling eller
distrikt - vurderes egnet og har gennemført Lov Pligtig Uddannelse 4 i HJV
eller Hærens Basic Uddannelse.
Kursisten skal før kursusstart have gennemført og bestået Forsvarets
svømmemærkeprøve ”Bronze”, samt bestå Forsvarets fysiske test til
niveau 1 (test B og C).
Læringsmål
Efter afslutningen af kurset vil kursisten have opnået følgende viden,
færdigheder og kompetencer:
Målgruppe
Alle der opfylder
adgangsbetingelserne fra
HJV/HRH/FLV og SVN.
HBU/LPU 4 eller tilsvarende
skal være opfyldt forud for
optagelse på kursus.
Niveau
Niveau 3
jf. kvalifikationsrammen for
livslang læring
ECTS
Ingen.
Varighed
270 timer
 Modtage og forstå opgaven,
 Indgå som en del af patruljen under forberedelsesfasen, infiltrationen, Tilstedeværelseskursus
 Opgaveløsningen (indtil 48 timer), exfiltration, hot debriefing samt klarUddannelsesudbyder
gøring til modtagelse af en ny opgave.
Hjemmeværnsskolen
Endvidere skal kursisten bestå nedenstående fag med tilfredsstillende reSAP ID
sultat:
Q 03005851 GPU.
 Observations tjeneste (min. 70% korrekte observationer).




Orienteringslære (min. 80 % korrekte poster inden for den afsatte tid).
Objekt forkortelse
Orieteringslære gennemføres som ”kort / huske”.
GPU, 1210
Skydning.
Patruljetaktik.
Gennemfører modul 4 – kontroløvelse med tilfredsstillende resultat.
Viden


Kursisten skal have viden om basale metoder og normer for tjenesten i
en overvågnings patrulje.
Kursisten skal have forståelse af egne indflydelsesmuligheder i
patruljen.
Færdigheder


Kursisten skal kunne udføre praktiske arbejdsopgaver inden for faget
patrulje tjeneste.
Kursisten skal kunne søge og vurderer informationer med relevans for
de praktiske arbejdsopgaver og rutiner som indgår i en patrulje, både i
det daglige arbejde / træning, samt under de forskellige faser som
indgår i en opgave løsning.
Kompetencer



Kursisten skal selvstændigt kunne tage ansvar for afgrænsede
arbejdsprocesser i patruljen.
Kursisten skal kunne indgå i et tværfagligt samarbejde i patrulje
delingen.
Kursisten skal kunne indgå aktivt i læringssituationer internt i patruljen
samt delingen.
Indhold
Uddannelsen indeholder følgende fag/emner:
 Signaltjeneste
 Idræt, Militær Fysisk Træning
 Feltkundskab/Sanitetstjeneste
 Forberedelsesfasens elementer
 Orienteringslære
 Overvågningstjeneste
 Patrulje taktik
 Skydning
 Observationstjeneste
 Nærkamp
 Kontrol øvelse
 Fjernundervisning 8130 Orientering og kortlære
I alt: Funktionsrelaterede timer:
15 timer
2 timer
70 timer
19 timer
48 timer
28 timer
25 timer
10 timer
30 timer
2 timer
36timer
8 timer
270 timer
Uddannelsen gennemføres som fire forlængede weekendmoduler,
med krav om individuel fysisk test forud for Modul 1, som skal være
bestået, dette er hermed adgangskrav for deltagelse.
Undervisnings- og studiemetoder
I undervisningen inddrages skiftende pædagogiske principper og metoder,
der understøtter kursistens refleksion og indlæring.








Teoretiske oplæg.
Praktiske øvelser – herunder egen forberedelse og gennemførelse af
undervisning.
Gruppeopgaver.
Diskussioner og drøftelser.
Refleksion.
Brug af filmklip til at understøtte selvkonfrontationsmetoden.
Mulighed for daglig tilføjelse af ny læring og inspiration i samlet forum.
Selvstændig forberedelse af ny opgave.
Prøvebestemmelser / Certificering / Kontrol
 Resultatet udtrykkes som: ”bestået/ikke bestået”.
 Kursisten får derudover en individuel vurdering under modul 2, samt
efter den afsluttende kontroløvelse på modul 4.
 Ved afgang fra kursus på grund af manglende præstation ufærdiges
der en handleplan på kursisten.
Kursisten bliver løbende vurderet i alle fag, disse vurderinger danner
grundlaget for den samlede vurdering.
Dokumentation
Følgende Q ér er indeholdt i UDD
Q 03005851 GPU
Q 01703345 Bestået TTP
Q 02624297 ENH KAMPEKSERCITS OG FORMATIONER 2, 6051
Q 02624529 ENH OMRÅDEOPKLARING, 6080
Q 02248592 Forsvarets førstehjælps uddannelse
Q 03137776 STANDARDER OG KAMPEKSERCITSER, 6001Q 02623468 OV ENH Overvågning
Q 03022963 KONTROLSKYDNING UDLEVERET VÅBEN, 5525
Q 01652389 K7 GEVÆR M95FAMILIEN
Q 02643193 GME for fastansatte
Følgende dekorationer og prøver er indeholdt i uddannelsen
Funktionsmærke ”HJV-PTR” i ”sølv” jævnfør UBH.
Bemærkninger
 Personel med tilsvarende uddannelse kan godskrives Hjemmeværnets
Grundlæggende Patrulje Uddannelse, ved henvendelse til
Hjemmeværnsskolen.
 Uddannelsen påføres kursistens stamkort af personelforvaltede
myndighed.
 Der udstedes et kursusbevis
 Eventuel handleplan sendes til kursistens personeladministrerende
myndighed ved afgang fra kursus på grund af manglende
kvalifikationer (fremsendes ikke ved afgang efter eget ønske).