Pris- og ydelsesoversigt 2015 Hjerneskadecenter Nordjylland

Hjerneskadecenter Nordjylland
Pris- og ydelsesoversigt 2015
Hjerneskadecenter Nordjylland
Borgmester Jørgensens Vej 2 B
9000 Aalborg
Tlf.: 99 82 54 40
E-mail: [email protected]
Sikker mail: [email protected]
www.hjerneskadecenter.dk
ydelsesnummer
Hjerneskadecenter Nordjyllands
ydelses- og prisoversigt 2015
Hjerneskadecenter Nordjylland tilbyder en bred vifte af ydelser til voksne med tale-/sprogvanskeligheder,
kommunikationsvanskeligheder eller børn/unge og voksne med følger efter erhvervet hjerneskade.
Udgangspunktet for alle vores tilbud er en helhedsorienteret tilgang, hvor ydelserne er individuelt tilrettelagt
og målrettet den enkeltes specifikke behov. Ydelserne udføres i et tværfagligt samarbejde mellem talepædagoger, neuropsykologer, speciallærere, socialrådgivere, ergoterapeuter og fysioterapeuter.
Hjerneskadecenter Nordjyllands ydelser varetages i henhold til:
Lov om specialundervisning for voksne
Lov om social service
Lov om aktiv beskæftigelse
Folkeskoleloven og dagtilbudsloven.
Som det fremgår af den følgende side, tilbyder vi en lang række ydelser, men der er også mulighed for at sammesætte andre ydelsesforløb tilpasset jeres specifikke behov. Kontakt os derfor gerne på tlf. 9982 5440, hvis I
ikke kan finde netop den ydelse, I har behov for.
Ydelser
Oversigten er udarbejdet for at give et hurtigt og overskueligt overblik over Hjerneskadecenter Nordjyllands
tilbud. Se evt. mere på www.hjerneskadecenter.dk.
Ydelserne er yderligere opdelt i 4 kategorier afhængigt af ydelsestype:
A - Sagsgennemgang og visitation
B - Udredning og undersøgelser
C - Undervisning og rehabilitering
D - Rådgivning og vejledning
For alle ydelserne gælder, at der udregnes konkret tilbud i hver sag efter gældende timepris. Angivelserne af
omfang og pris på de følgende sider skal derfor ses som vejledende i forhold til et typisk ydelsesforløb.
Udover de nævnte ydelser, der leveres i henhold til Rammeaftalen på specialundervisningsområdet, varetager
vi en række opgaver på sundhedsområdet, ligesom vi også er leverandør til VISO inden for følger efter erhvervet hjerneskade og området demens.
Finansiering
Hjerneskadecenter Nordjyllands ydelser afregnes på baggrund af kommunal bevilling af en timeramme til en
fastsat timepris. Takster for 2015:
Timetakst - sagstid
Timetakst - kørsel
kr. 923,00
kr. 590,00
Timerammen angiver den samlede sagstid indeholdt i et forløb, herunder konfrontationstid med klienten,
forberedelse og efterbehandling af sagen, mødetid med fagpersoner m.v. Kørselstid er ikke indeholdt i sagstiden og vil blive opgjort særskilt.
Den bevilgede timeramme udgør det maksimale antal timer, der kan afregnes, uden at der skal træffes ny
afgørelse. Såfremt ydelsen afsluttes uden timerammen er opbrugt, afregnes der kun for faktisk forbrugt tid.
Med venlig hilsen
Jeanette Pedersen - Afdelingsleder Børn, Taleinstituttet & Hjerneskadecenter Nordjylland
Mette Mulvad Grøndahl - Afdelingsleder Voksne, Taleinstituttet & Hjerneskadecenter Nordjylland
Gitte Boel Hosbond - Leder, Taleinstituttet & Hjerneskadecenter Nordjylland
Sikker E-mail: [email protected] / www.hjerneskadecenter.dk / Tlf.: 99 82 54 40
ydelsesnummer
Hjerneskadecenter
Nordjylland
1A 1A1
1A2
Sagsgennemgang /visitationsbistand
Vurdering af rehabiliteringsbehov
Revurdering af rehabiliteringsbehov
1B 1B1
1B2
1B3
1B4
1B5
1B6 1B7
1B8
B9
1B10
Undersøgelser
Tværfaglig undersøgelse
Neuropsykologisk undersøgelse
- 1B2v - voksne
- 1B2b - børn
Personlighedsmæssig undersøgelse
Sproglig undersøgelse (talepædagogisk)
- 1B4a - fri henvendelse
- 1B4v - voksne
- 1B4b - børn
Udredning af skriftsproglige/matematiske færdigheder
- 1B5v - voksne
- 1B5b - børn
Senso-motorisk undersøgelse
Aktivitets- og funktionsevneundersøgelse
Undersøgelse af kognitivt funktionsniveau
Neuropædagogiske observationer
Konsultation v. speciallæge
Omfang*
50 timer
1C 1C1a
1C1b
1C1d
Undervisning og rehabilitering
Afasiundervisning Undervisning længerevarende forløb - børn
Dysartri-/ALS-undervisning Omfang*
11 timer
5 timer
Forløbspris i kr.
10.153
4.615
Forløbspris
46.150
19 timer
25 timer
17 timer
17.537
23.075
15.691
6 timer
10 timer
15 timer
5.538
9.230
13.845
5 timer
10 timer
12 timer
12 timer
12 timer
4 timer
Efter aftale
4.615
9.230
11.076
11.076
11.076
3.692
Omfang*
Efter aftale
25 timer
Efter aftale
Forløbspris
23.075
1C2
Individuel tværfaglig indsats - voksne
Efter aftale
- kortere forløb 35 timer
32.305
- længerevarende forløb
55 timer
50.765
1C3
Intensivt rehabiliteringsforløb - hold
330 timer/hold 270.750
4 mdr. forløb + 6 mdr. opfølgning og forundersøgelser
pr. deltager
1C4
Tværfagligt opfølgningsforløb - børn
Efter aftale
1C5
Tilbud til børn/unge med generelle og multiple vansk. Efter aftale
Pårørendes deltagelse i informationsarrangementer afregnes med 1 time/klient fra bevilget pakke.
1D 1D1
1D2
1D3
IDV
Rådgivning, vejledning og supervision
Supervision
Udvidet sagssparring
Konsulentydelser
Sygehus NPU
Omfang*
Efter aftale
Efter aftale
Efter aftale
10 timer
Pris i kr.
9230 kr.
* Dette er det maksimale antal timer, ydelsen kan blive afregnet med. Der vil i alle tilfælde kun blive afregnet for reelt
forbrugt tid. Hvor der ikke er angivet et specifik antal timer, vil omfanget blive aftalt fra sag til sag.
Sikker E-mail: [email protected] / www.hjerneskadecenter.dk / Tlf.: 99 82 54 40
Hjerneskadecenter Nordjylland
Borgmester Jørgensens Vej 2 B
9000 Aalborg
Tlf.: 99 82 54 40
E-mail: [email protected]
Sikker mail: [email protected]
www.hjerneskadecenter.dk & www.taleinstituttet.dk