Transport af fisk, dyreetiske og zoosanitære

Transport af fisk, dyreetiske og
zoosanitære regler m.v.
Henrik Korsholm
Akvakultur, Vejle
Fødevarestyrelsen
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Transport af fisk, dyreetiske og
zoosanitære regler m.v.
•
•
•
•
•
•
•
•
Transportmiddel og transportpraksis
Transportdokumenter
Sporbarhed
Smitteforebyggelse
Dyreetiske regler
Læssepladser
Rengøring og desinfektion
Vandskifte og vaskepladser
Transport af fisk, dyreetiske og
zoosanitære regler m.v.
 Nødprocedurer
Transport af økologiske fisk
•
•
•
Rådets Direktiv 2006/88/EF af 24. okt. 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og
produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr.
Bktg. nr. 1729 af 21. dec. 2006 om beskyttelse af dyr under transport.
Vejledning nr. 145 af 21. dec. 2006 til Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. dec. 2004 om
beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter m.v.
Bktg. nr. 965 af 23. juli 2013 om autorisation og drift af akvakulturbrug samt om markedsføring af
akvatiske organismer og produkter deraf.
Bktg. Nr. 968 af 24. juli 2013 om overvågning og bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos
akvatiske organismer.
Bktg. nr. 49 af 22. jan. 2013 om økologiske akvakultur. (Vejledningens afsnit 4)
Kommissionens forordning nr. 710/2009 af 5. august 2009. ”Økologiforordningen”.
•
Indlæg udarbejdet af Henrik Korsholm og Cecilie Larsen, Akvakultur, Fødevarestyrelsen, Vejle.
•

•
•
Dyreetiske regler
•
•
•
•
•
•
•
Transportegnet
Forhindre skader og lidelse
Tilgodese sikkerhed
Forhindre rømning
Forhindre bevægelsesrelateret stresspåvirkning
Sikre ilttilførsel og vandkvalitet
Forskellige arter og størrelser af fisk holdes
adskilt
Transportmiddel og transportpraksis
•
•
•
•
•
•
•
•
Transportmiddel skal være synet og registreret
Godkendelsescertifikat medbringes
Rengøring og desinfektion før hver transport
Modtager underrettet om ankomsttidspunkt
Beholder over 50 kg fastspændes
Ansvarlig person for transporten
Ingen vandspild
Mærket med ”Levende dyr”
Krav vedr. transport og uddannelse
Egne fisk, eget transportmiddel, til/fra eget Dyreetiske regler.
dambrug < 50 km.
50-65 km, egne fisk
Dyreetiske regler.
Fiskenes oprindelse og ejer, afgangssted,
dato + klokkeslæt, bestemmelsessted,
transportens forventede varighed = Simpelt
transportdokument (S. t.) i DK.
Egne fisk > 65 km +
Andres fisk, uanset afstand
Dyreetiske regler.
Simpelt transportdokument.
Udland: TRACES (oprindelses- og
sundhedscertifikat) eller notifikation.
Transportkursus (bevis for
grunduddannelse).
Autorisation til kørsel m. hvirveldyr.
Alle transporter > 8 timer
Køretøjets godkendelsescertifikat.
Som ovenfor, dog skal køretøjet godkendes
Regler for samhandel i EU med akvakulturfisk til levebrug:
Modtagelige arter for VHS, IHN, KHV, (ISA).
Kategori
Sundhedsstatus
Kan
indføre dyr
fra
SundhedsCertificering
ved indførsel
til. TRACES
Sundhedscertificering ved
afsendelse.
TRACES
Kan sende
dyr til
I
Sygdomsfri
Kun I
Ja
Ja til I, II eller IV
Nej til III eller V
(notifikation)
Alle
II
Overvågningsprogram
Kun I
Ja
Nej (notifikation)
III og V
III
Udefineret
I, II eller III
Nej
(notifikation)
Nej (notifikation)
III og V
IV
Udryddelsesprogram
Kun I
Ja
Ja
Kun V
V
Inficeret
Alle
Nej
(notifikation)
Ja
Kun V
Hjemmeside oplysninger
• Zoosanitære oplysninger:
• https://chr.fvst.dk/chri/faces/frontpage?_adf.ctrlstate=13gempo6wp_11
HUSK DET
Levende og urenset fisk af modtagelige arter
(og vektorarter til levebrug) der ikke er
kategori I
MÅ IKKE:
føres til kategori I zoner eller segmenter.
Transit er dog tilladt.
Certifikat/TRACES
Gælder for sygdommene: ISA, VHS, IHN, KHV, Bonamia og
Marteilia
Certifikat til brug ved samhandel/TRACES – anvendes ved:
 transport fra kategori I til kategori I, II og IV
(Traces 350/2011 (1251/2008) Akvakulturdyr til opdræt…..)
transport fra kategori I, II og III til Kategori III og V
(TRACES: Notifikation.1251/2008 – 2006/88 IntraTrade Notification)
 transport fra kategori IV og V til kategori V
(Traces 350/2011 (1251/2008) Akvakulturdyr til opdræt)
 Transport mellem medlemsstater af ikke modtagelige fiskearter
(TRACES: Notifikation.1251/2008 – 2006/88 IntraTrade Notification)
Transport med frihed for andre
sygdomme
• Udover kategoricertificering kan der
attesteres for:
• SVC, G. salaris, IPN og BKD
• (Traces 350/2011 (1251/2008) Akvakulturdyr til opdræt…..)
Sporbarhed
 Registrering af dødelighed under transport (om muligt)
 Liste over besøgte dambrug og opskæringsvirksomheder
 Liste over vandskifte
Optegnelser opdateres løbende og opbevares i 5 år
Smitteforebyggelse
• Transporten må ikke forringe fiskens,
transit- eller modtagerstedets sundhedsstatus
• Gælder også i forbindelse med vandskifte
Læssepladser
•
•
•
•
Smittefrit vand eller vand fra afsenderdambruget
Spildt vand ved læsning
Transportørens redskaber ved om- og aflæsning
Kun fisk med samme sundhedsstatus på samme
træk
• Vand udtømmes på godkendte steder eller hos
modtager
Desinfektion
• Transportvogne rengøres og desinficeres ved
grænsen
• På nærmeste godkendte plads
• Dokumentation for rensning og desinfektion
• Logbog ved hjemkomst fra udlandet
Rengøring og desinfektion
 Grundig mekanisk rengøring af tanke og køretøj
derefter
 VirKon S
3% opløsning
Vandskifte og vaskepladser
Vandskifte
 Rolles Møllevej, 6640 Lunderskov
 Freia Forellen, Grindsted
Vaskepladser
 DTC Lastvognsvask, Thorsvej 17, 6330 Padborg
 Dtl, Industrivej 44, 6330 Padborg
 Kurts Tankvognsvaskeri, Stenalderen 88, 2640 Hedehusene
 TPH Vask, Brolæggervænget 1, 4700 Næstved
Nødprocedurer ved uheld, stop,
sygdom
•
•
•
•
Vandskifte
Omlæsning
Opskæringsvirksomhed
Aflivning (metode uafklaret)
Transport af økologiske fisk
• Transporterklæring
• Kun økologiske fisk på samme træk (kan
fraviges).
• Faste: laksefisk: 4-10 døgn Ål: 1-10 døgn
• Maksimalt 6 timer uden vandskifte
• Maksimalt 150kg kbm
• Smittefrit vand eller fra afsenderdambrug
• Transport maksimalt 12 timer (Slagtes inden 24
timer)
• Ilt: 65-120%