hele kursusbeskrivelsen her

Tag en værdiskabende uddannelse
Aktiv Visuel Projektledelse
Næste kursusforløb starter i 2016
og omfatter følgende moduler:
 Modul 1: Fra projektidé til den første
beskrivelse af projektet og til godkendelse i
ledelsen
 Modul 2: Forberedelse af projektet med
godkendelse i ledelsen og kick-off møde
 Modul 3: Gennemførelse af projektet,
eksekvering, håndtering af udfordringer
og projektets afslutning
 Modul 4: Opgavetræning i projektledelsesopgaver
Målgruppen:
Målgruppen for Aktiv Visuel Projektledelse
er projektledere og projektdeltagere, der vil
have et kompetenceløft og certificeres.
Projektdeltagere og projektledere, som vil
have et konkret og praktisk kompetenceløft
i projektledelse med træning, facilitering og
visuelle virkemidler .
Endelig er det alle, som har brug for en
fornyet energisk gennemgang og træning i
projektledelse.
Insurance knowledge
- delivered as IT
FDC
Lautrupvang 3A
DK-2750 Ballerup
Denmark
s IT
Phone: +45 44 65 45 00
Fax: +45 65 48 84
E-mail: [email protected]
www.fdc.dk
Aktiv Visuel Projektledelse
Formål og mål
Siden 2011 har FDC gennemført projektlederuddannelse af FDC’s egne projektledere. Alle er efterfølgende blevet IPMA
certificeret hos Dansk Projektledelse.
Dette er beskrivende for undervisningens
Dette er beskrivende for undervisningens
inddragelse af deltagerne i den workshopbetonede visuelle pædagogik.
Siden 2012 har FDC’s kunder deltaget med
samme gode resultater. Projektlederuddannelsen tilbydes nu til alle interesserede.
Vægten er lagt på ordene aktiv og visuel.
Det samme gælder for opgaverne mellem
modulerne, hvor deltagerne arbejder med
anvendelse af undervisningens teorier og
lærepunkter i virksomhedernes egne projekter og med inddragelse af egen leder.
Mål:
Formål:
 Levere undervisning (teori og praktik) på
internationalt niveau, baseret primært på
IPMA og inspireret af PMI
 Skal være brugbart fra dag 1 i eget projekt
i egen virksomhed
 Give inspiration til brug af projekt
ledelsesmodeller, processer, metoder og
værktøjer
 Inspirere til anvendelse af visuelle
projektledelsesmetoder
 Skabe forståelse og sammenhæng fra
projektledelsens processer, metoder og
værktøjer til den aktive anvendelse i
virksomheden og dermed værdiskabelsen
 Skabe refleksion og selvindsigt
 Medvirke til fælles projektsprog for
ledelsen, projektledere og
projektdeltagere
 Forberede en efterfølgende proces og
certificering hos Dansk Projektledelse på
niveau D og C (proces og certificering er
ikke inkluderet)
 Forbedre styring af projekter for at holde
projektets rammer i kontrol
 Forbedre levering af projekter for at
skabe nytteværdi
 Forbedre ledelse af projekter for at skabe
engagement, motivation og udvikling
 Styrke projekt- og metodekompetencerne
for eventuel efterfølgende certificering
”Logic will get you from A to B,
imagination will take you anywhere!”
- Albert Einstein
Insurance knowledge
- delivered as IT
Aktiv Visuel Projektledelse
Aktiv involverende og engagerende
undervisningsform
Kurset benytter en gennemgående case
på alle modulerne, hvor ny viden om processer, metoder og værktøjer fra undervisningen hele tiden anvendes i casen.
Undervisningen er workshop baseret og
vi anvender stort set ikke PowerPoints.
Vi arbejder med, hvordan projekter og
forandringsledelse hænger sammen. Vi
tager udgangspunkt i Rick Maurer og
John Kotter.
Vi arbejder med visualisering på flipovers
og papkort teknikker til de fleste af
projektets metoder og værktøjer.
Deltagerne får udleveret bogen ‘Power i
Projekt & Portefølje’, templates til projektværktøjer samt kursusmappe. Kurset er et
internat kursus med ophold og forplejning
betalt.
Udover projektledelses kompetencerne
arbejdes også med kommunikation,
facilitering, coaching og kreativitet.
I forhold til en Projektledelsesmodel er
modulerne placeret som illustreret på
figuren:
Projektledelsesmodel for projektledelse:
Idéfase
Initiere
Forberede
Modul 1
Modul 2
Fra projektidé
til initiering af
projektet og til
godkendelse i
ledelsen
Forberedelse
af projektet
med
godkendelse i
ledelsen og
kick-off møde
Gennemføre
Afslutte
Modul 3
Gennemførelse af
projektet, eksekvering,
fremdriftsrapportering,
håndtering af
udfordringer og
projektets afslutning
modul 4: holdes som workshop med projektledelsesopgaver fra alle moduler
Insurance knowledge
- delivered as IT
Aktiv Visuel Projektledelse
Fra idé til godkendelse i ledelsen
Modul 1: Fra idé til første vurdering af projektets rammer (3 dage)
Målet er, at deltagerne:
Modulet omfatter centrale emner som:
 Kender projektledelsesmodeller og
projekt-modeller samt anvendelsen af
disse
 Kan udføre aktiviteterne fra projektidé til
den første beskrivelse af projektet med
brug af tilhørende processer, metoder og
templates
 Kan udarbejde en projektinitiering med
henblik på godkendelse i ledelsen
 Projektledelsesmodellen generelt med
fokus på idé- og initieringsfase
 Arbejde med: swot-analyse, brainstorm
teknikker, interessentanalyse,
målbeskrivelse, milepælsplanlægning,
estimering, risiko-analyse og business
case for at få det første
beslutningsgrundlag til at vurdere
projektets omkostninger og nytteværdi
 Udarbejde egne målsætninger og
handlingsplaner
Modul 2: Forberedelse af projektet med godkendelse i ledelsen og kick-off møde med
projektteamet (3 dage)
Målet er, at deltagerne:
Modul 2 omfatter centrale emner som:
 Kender projektledelsesrollen og
betydningen af denne i forhold til
teamudvikling og feedback
 Kan udføre aktiviteterne i forberedelse
og organisering af projektet med brug af
tilhørende processer, metoder og
værktøjer
 Kan fremlægge en projektbeskrivelse for
ledelsen med henblik på godkendelse af
projektet og fremlægge for projektteamet
med henblik på engagement, motivation
og commitment
 Projektledelsesmodellen med fokus på
forberedelsesfasen
 Forankre projektet i organisationen
 Arbejde med feedback, teamudvikling,
planlægning, projektorganisering,
kommunikationsplaner, kvalitetsplaner,
kick-off møde og beslutningsmøde med
ledelsen
 Arbejde med rollen som projektleder og
modtage feedback
 Udarbejde egne målsætninger og
handlingsplaner
Insurance knowledge
- delivered as IT
Aktiv Visuel Projektledelse
Gennemførelse og eksekvering for levering af projektet
Modul 3: Gennemførelse, eksekvering og håndtering af udfordringer og projektets
afslutning (4 dag)
Målet er, at deltagerne:
Modulet omfatter centrale emner som:
 Kan planlægge og afholde
styregruppemøder med fokus på at træffe
beslutninger sammen med ledelsen
 Kan udarbejde en fremdriftsrapport med
earned value og løbende vurdere projektets
nytteværdi
 Kan udføre aktiviteterne i gennemførelse
og afslutning af projektet samt håndtere
udfordringer med brug af tilhørende
processer, metoder og værktøjer
 Kan give og modtage feedback
 Anvendelse af emnerne fra modul 1 og 2
samt emnerne projektovertagelse, rollen
som projektleder, eksekvering,
interessenthåndtering, ændringshåndtering,
fremdriftsrapportering, styregruppemøder,
afslutning og evaluering
 Arbejde med rollen som projektleder og
modtagelse af feedback fra teamet og
undervisere
 Udarbejde egne målsætninger og
handlingsplaner
Modul 4: Opgavetræning i projektledelsesopgaver (1 dag)
Målet er, at deltagerne:
Modulet omfatter centrale emner som:
 Får afprøvet deres viden fra
projektlederuddannelsen
 Følger op på egne handlingsplaner
 Fastholder netværket mellem deltagerne
 Arbejde med projektledelsesopgaver og
drøftelse af løsningsforslag
 Uddeling af deltagerbeviser
Forberedelse til modulerne
På uddannelsen forventes det, at man forbereder sig til hvert modul. Det forventes bl.a. at man:






Udarbejder projektdokumenter for et af virksomhedens projekter
På eget initiativ mødes med erfaringsgruppe fra kurset
Fremlægger projektdokumenterne for egen leder for ”godkendelse”
Arbejder med egen handlingsplan
Læser udvalgte afsnit i ”Power i projekter og portefølje
Tipper 13 rigtige på projektviden
Insurance knowledge
- delivered as IT
Aktiv Visuel Projektledelse
Underviser, coach og facilitator
Tidligere:
Projektchef og afdelingsleder for Projekt og
Metode hos FDC
Chefkonsulent hos Mannaz
Konsulent hos Connector
Senior Projektchef hos IBM
René Figgé
Mail: [email protected]
Project Manager, Strategic Projects
FDC A/S
Meget erfaren projektleder, underviser og
facilitator. IPMA B certificeret siden 2002
og aktiv i Dansk Projektlederforening.
Se LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/renefigge
”Aktiv Visuel Projektledelse henvender sig
til projektledere på alle niveauer, hvilket
også er med til at øge dynamikken på
kurset. Bl.a. fra Gjensidige, har et større
antal projektledere deltaget på kurset Aktiv
Visuel Projektledelse, og er efterfølgende
blevet certificeret på flere niveauer.
Projektdeltagernes tilbagemeldinger er
positive, og på kurset er der en fin balance
mellem teori og case arbejde, hvor bl.a.
eksterne styregruppeformænd anvendes
for, at gøre det hele mere ”livagtigt”.
Der undervises med visuelle læringsværktøjer som øger involveringsgraden og
niveauet af indlæring – kurset indeholder
også mange små pauser/ quizzer/afbræk,
der fastholder interessen og holder deltagerne relativt friske til ud på aftenen.
René Figgé er super engageret, behagelig
og motiverende - det er let at føle, at René
brænder for at udvikle gode projektledere,
et oprigtigt menneske, som man virkelig
”mærker” i undervisningen.. et stort plus..
René efterlader et varigt indtryk..”
En af Gjensidiges mange kursus deltagere
udtaler:
”Jeg må sige, at det er det bedste kursus
jeg har været på til dato.”
- Jan Chræmer
Afdelingsdirektør • IKT Forretningsstøtte,
Nordic
Gjensidige Forsikring
Insurance knowledge
- delivered as IT
Aktiv Visuel Projektledelse
Praktisk information, kursussted og betaling
Næste uddannelse afholdes i 2016 som følger:
Modul 1: man.-ons. 29. feb. – 2. mar.
Modul 2: man.-ons. 23. maj - 25. maj
Modul 3: man.-tors. 19. sep. - 22. sep.
Modul 4: man. 24. okt.
Opstart
Modul 1-3 holdes som internat på
Bautahøj Kursuscenter: Bautahøjvej 39
Kulhuse, Jægerspris
se: www.bautahoej-kursuscenter.dk
Undervisningen starter første dag kl.
09.00 og slutter sidste dag kl. 16.00.
Modul 4 holdes som workshop hos FDC,
Lautrupvang 3A, Ballerup
se: www.fdc.dk
For de som vil certificeres, afholdes
yderligere 4 workshops af to timers
varighed med opgavetræning hos FDC.
kl. 08.30 til 20.00
kl. 08.30 til 20.00
kl. 08.30 til 20.00
kl. 09.00 til 16.00
Kunder hos FDC får 10 % rabat.
Virksomheder, som tilmelder 3 eller flere
medarbejdere til samme kursus, får
ligeledes 10 % rabat.
Tilmelding
Tilmelding sendes til:
René Figgé e-mail [email protected]
mobil: +45 30 85 93 25 eller
Britta Johansen e-mail: [email protected]
mobil: +45 61 24 10 31
Tilmelding er bindende for de 4 moduler
og skal ske senest den 18. december
2015. Betalingsfrist er tirsdag den 29.
januar 2016.
Disse planlægges i forhold til
certificeringsprogrammet hos Dansk
Projektledelse.
I tilfælde af manglende deltagere, aflyses
kurset og eventuel betaling returneres.
Dette meddeles i givet fald ved
betalingsfristens udløb.
Priser
Afbestillingsregler
Den samlede pris pr. deltager er kr.:
29.900 ekskl. moms og inkluderer alle 4
moduler inkl. overnatning, forplejning,
kursusmaterialer, bogen ”Power i
projekter og portefølje” og deltagelse i
efterfølgende certificerings workshops.
Indtil 18. december 2015 kan
uddannelsen afmeldes uden beregning.
Ved afmelding senere end 18. december
2015 betales 50% af uddannelsens
beløbet.
Insurance knowledge
- delivered as IT
Aktiv Visuel Projektledelse
Fælles forståelse og engagement
Uddannelsen lærer dig at holde fokus på
projektets beslutningsstruktur og indsatsområder, samt at forankre projektet opad og
nedad i organisationen. Særlig vigtigt er det, at
indarbejde kvalitetssikring og risikohåndtering i
projektets opbygning og styring– alt sammen
ved hjælp af aktiv visuel planlægning.
Fokus på uddannelsen er, hvordan projektets
interessenterne relativt hurtigt kan få en fælles
forståelse i opstartsfasen af et projekt. Både
projektejeren og projektteamet bliver dermed
bedre i stand til at træffe beslutninger om det
videre forløb samt afklare, hvilke forventninger
og forudsætninger, der er gældende og
afgørende for projektets rammer.
Processen inddrager erfaringer fra det praktiske
projektarbejde, erfaringer og oplevelser, som
alle projektdeltagerne genkender.
FDC
Lautrupvang 3A
DK-2750 Ballerup
Denmark
s IT
Dilemmaet i opstartsfasen vil altid være: at tage
vigtige beslutninger på grundlag af manglende
og ufuldstændig viden.
Den visuelle planlægning giver en proces og en
metode, som skaber en fælles forståelse med
den viden som er kendt og er til rådighed hos
nøgleinteressenterne. Samtidig skabes en
synergi med nye perspektiver, forståelser og
indsigter. Alle deltagere er aktive og bidrager
med faglighed, viden, bliver lyttet til og
respekteret.
”Power i Projekter og Portefølje”
I uddannelsen benyttes bogen ”Power i
Projekter og Portefølje” som reference og som
læsning. Herudover, er der
litteraturhenvisninger til øvrige anerkendte
bøger undervejs.
Phone: +45 44 65 45 00
Fax: +45 65 48 84
E-mail: [email protected]
www.fdc.dk