Troppetegn

Bilag 3
Troppetegn
Grundtegn
Tilhørsforhold/farve
Ved ikke (gul)
Luft
baseret
Landbaseret
Enhed Materiel
?
?
Sø
baseret
?
?
Ukendt (gul)
?
?
?
Formodet ven (Blå)
Egne/allierede
Neutral (Grøn)
Fjende (Rød)
Grænser, linier, områder tekst, tegn og rammer (sort)
- 183 -
?
Grundtegn
En stor del af symbolerne er bygget op omkring et antal
grundtegn, der ved hjælp af form og farve viser aktivitetens eller
enhedens art.
Ukendt
Egne eller
allierede
Neutral
Fjendtlig
Bemærk!
Grundtegnenes farver og form følges ad, men grundtegnenes
omrids kan tegnes alene med farver ( sort eller den tilhørende
farve) og behøver ikke at fyldes ud.
Gul farve kan være vanskelig at fotokopiere!
Ukendt
Egne eller
allierede
Neutral
Fjendtlig
Såfremt der ikke findes sikre oplysninger om en enhed eller dens
art, kan der tilføjes et spørgsmålstegn (?), og betydningen bliver
lidt anderledes.
?
Formodet egne/allieret
?
Formodet fjendtlig
- 184 -
?
Ved ikke
Punkter og poster
TCP
Kontaktpunkt
Forsyningspunkt
Trafikkontrolpost
Observationspost
Placering
Den nøjagtige placering af enheder angives med en streg
midt under symbolet, der
peger på placeringen.
(Stregen kan knækkes")
Symbolet for placering af
hovedkvarterer/kommandostationer vises med en streg
("flagstang") i venstre side af
symbolet.
Eksempel:
Planlagt kommandostation for et
infanterikompagni egne/allieret
- 185 -
Tegningers udførelse
Størrelsen på grundtegnene er fastlagt i følgende forhold (tallene
kan for eksempel referere til felterne på et ark ternet papir):
Egne/allierede
Rektangel (4 : 3)
Neutral
Kvadrat (3 : 3)
Fjendtlig
Kvadrat på spidsen (3 : 3)
Ukendt
(4 : 4)
Materiel/
Installation
Cirkel
(diameter 3)
Streger/linier (tegnes sorte)
Fuld streg
• Nuværende placering
• Bevægelser
• Angrebsmål
• Hovedskudretninger
• Skillelinier
• Områdebegrænsninger
• Meldelinier
• Faselinier
• Henføringsstreger (angivelse af placering)
Stiplet streg
• Skudvinkler
• Planlagte/fremtidige placeringer (kun i grundtegnet)
- 186 -
Opbygning af troppetegn
Troppetegn opbygges normalt af fire dele:
•
•
•
•
Grundtegn
Størrelsestegn
Tjenestegren/våbenart
Tilhørsforhold/identifikation
Eksempel:
Troppetegnet herunder betyder:
2
•
•
•
•
1/VII/LG
anden motoriseret infanterideling
fra første kompagni
ved syvende bataljon
af Livgarden
(2. MOTINFDEL)
(1. MOTINFKMP)
( VII BTN)
(LG)
og kan opdeles således:
Grundtegnet
Størrelsestegnet (deling)
Våbenart (motoriseret infanteri)
2
Tilhørsforhold
- 187 -
1/VII/LG
Tjenestegren/våbenart
Ved at sætte symboler inden i grundtegnet kan man vise, hvilken
tjenestegren/våbenart enheden tilhører.
Eksempler på tegnene er vist her:
Kamptropper:
Egne/
allieret
fjendtlig
Infanteri (INF)
Motoriseret infanteri
(MOTINF)
Panserinfanteri
(PNINF)
Opklaring/spejder
(OPK/SPJ)
Panserværn
(PV)
Kampstøtteenheder:
Luftværn
(LV)
Feltartilleri
(FART)
Raket/missil
(RK/MIS)
ABC (NBC)
- 188 -
neutral
ukendt
Kampstøtteenheder (fortsat)
Egne/
allieret
fjendtlig
neutral
ukendt
MP
MP
MP
MP
Ingeniør/pioner
(IG/PI)
Telegraf
(TG)
Sanitet
(SAN)
Militærpoliti
(MP)
Transport
(TP)
Vedligeholdelse
(VEDL)
Logistik/forsyning
(LOG/FORS)
Søværn/amfibisk
(SVN/AMF)
Luftbårne
(LB)
- 189 -
Totalforsvars-/Hjemmeværnsenheder
Tidligere i studiehæftet er det nævnt, at Totalforsvaret og
Hjemmeværnet er organiseret med enhedsbenævnelser ogstørrelser der afviger fra det øvrige forsvar, ligesom bevæbningen
kan være anderledes.
For hurtigt at kunne identificere hjemmeværnsenheder på et
situationskort anvendes to lodrette streger gennem grundtegnet
- (erstatter det tidligere anvendte H):
Da bevæbningen varierer ved de forskellige enheder af hjemmeværnet,
kan dette tydliggøres med bogstaverne
T (tung)
M (middel)
L (let)
placeres i nederste venstre del af troppetegnet.
Nedenstående symboler anvendes, men BEMÆRK!: Disse er ikke
en godkendt NATO-standard.
Hjemmeværnet:
Egne/
allieret
HJV-afsnit
HJV-distrikt
(HHD-MHD-FHD)
Tokalforsvarsafsnit
- 190 -
Hjemmeværnet (fortsat):
Egne/
allieret
Tokalforsvarsregion
HJV Let
(Kun gevær)
L
HJV Middel
(gevær & let maskingevær
evt. granatkaster)
HJV Tung (Gevær,
letmaskingevær/feltaffutage
dysekanon, granatkaster)
M
T
HJV-patrulje
Politihjemmeværn
HJV-stabsenhed
HJV-forsynings/logistikenhed
HJV-stabsenhed og forsyning
(samplaceret)
HJV-enhed motoriseret
HJV-sanitetsenhed
- 191 -
PO
Eksempler på totalforsvars- og hjemmeværnsenheder
PO
Hjemmeværnspolitikompagni
(HJVPOKMP)
T
Motoriseret hjemmeværnsinfanterikompagni
(MOTHJVINFKMP)
T
Hjemmeværnsinfanterideling
(HJVINFDEL)
M
Hjemmeværnsbevogtningsdeling
(HJVBEVDEL)
M
Hjemmeværnsbevogtningsekskadrille
(HJVSTOESK)
T
Hjemmeværnsbevogtningsflotille
(HJVBONFTL)
Hjemmeværnsmotoriseret overvågningsdeling
(HJVMOTOV)
Hjemmeværnspatruljeindsatsgruppe
(HJVPTR)
L
Sikrings-/overvågningsdeling
(SIK-/OVDEL)
L
Flyverhjemmeværnssektion
(FHVSEK)
Marinehjemmeværnssdivision
(MHVDIV)
- 192 -
Hjemmeværnskompagni
(HVK)
Flyverhjemmeværnseskadrille
(FHVESK)
Marinehjemmeværnsflotille
(HJVFLT)
Tokalforsvarsregion
(LFR)
Tokalforsvarsafsnit
(LFA)
Hærhjemmeværnsdistrikt (HHD)
Flyverhjemmeværnsdistrikt (FHD)
Marinehjemmeværnsdistrikt (MHD)
Hjemmeværnsafsnit
(HJVA)
HJV-enheder kan - afhængig af opgaven - være bevæbnet som
let, middel og tung (L,M,T)
- 193 -
Våben og materiel
Våben og materiel kan anskueliggøres med nedenstående
symboler.
Eksempler:
Let
Maskingevær (MG)
Morter (MT)
Panserværnsraket (PVR)
Panserværnsmissil (PVM)
Panserværnskanon (PVKN)
Feltartilleri (FART)
Haubits (HB)
Haubits, selvkørende
(SKHB) (på bælter)
Raketbatteri (RKBT)
Luftværnskanon (LVKN)
- 194 -
Middel
Tung
Materieltegnet anbringes i grundtegnet for at angive allieret eller
fjendtlig.
Antal stk og nøjagtig kaliber angives med tal henholdsvis
ovenover og til højre for våbentegnet.
2
6
Eksempel:
155
2 stk. 7,62 mm MG
i feltaffutage
Fjendtlig
6 stk. 155 mm haubits
Egne/alierede
Køretøjer
Let
Middel
Kampvogn (KVG)
Bjergningskampvogn (BJKVG)
Pansret mandskabsvogn (PMV)
Infanterikampkøretøj (IKK)
Køretøj, ubeskyttet (LVGL)
Transport/mobilitetssymboler:
Hjul, vej
Hjul, terrængående
Bælte
Trukket
Symbolerne anbringes udenfor grundtegnet.
- 195 -
Tung
Faglig tjeneste (kun egen og allierede)
Faglige områder, værksteder, depoter for ammunition,
forplejning og materiel samt sanitets- og hospitalsfaciliteter
angives med en cirkel.
I cirklen kan der angives et symbol for den pågældende tjeneste:
Sanitets/hospitalsområde
Eller der kan skrives forkortelser inde i cirklen:
SP
KFS
Forsyningsområde
Krigsfangesamlingssted
Udleveringssteder kan vises med troppetegnet
og nærmere spescificeres med symboler indeni tegnet
Drivmidler
Ammunition
Forplejning
Alle de viste tegn kan forsynes med en henvisningsstreg til den
nøjagtige placering samt øvrige tillægsinformationer (navn,
tilhørsforhold m.m.).
- 196 -
Eksempler
TCP
Trafikkontrolpost (Trafic Control Post - TCP)
CCP
Opsamlingssted for sårede
(Casualty Collection Point - CCP)
CIV
Opsamlingssted for civile
(Casualty Collection Point - CIV)
KFS
Opsamlingssted for krigsfanger (KFS)
(Enemy Prisoner of War Collection Point (EPW))
Drivmiddeludleveringssted
Ammunitionsudleveringssted
MSR NAVN
Hovedforsyningsvej
(Main Supply Route - MSR)
- 197 -
Skillelinier
Rum, inden for hvilke taktisk virke skal foregå, begrænses af
skillelinier eller af grænser - tynde, fulde linier afbrudt af størrelsestegn for de til hinanden grænsende enheder og normalt med
disses numre anført.
Eksempler
1
III
Skillelinie mellem
1 OPKESK
og III bataljon
3
2
Skillelinie mellem
3. deling og
2. deling
1417
Grænse mellem
hjemmeværnskompagnierne 1417 og
1411
Taktiske signaturer
Navn og evt. nummer
Besat KMP KSTL
Navn og evt. nummer
Forberedt KMP KSTL
Navn og evt. nummer
Feltbefæstet KMP KSTL
KVG eller PVR STL
- 198 -
1411
FSA
RP
Fremskudt forsyningsområde (FFO)
(Forward Supply Area - FSA)
Bjærgningspunkt
(Recorvery Point - RP)
BAP
Afdelingsforbindeplads (AFP)
(Battalion Aid Post - BAP)
MDS
Hovedforbindeplads (HFB)
(Main Dressing Station - MDS)
EPW
Krigsfangesamlested (KFS)
(Enemy Prisoner of War Collection point - EPW)
Placering af INST normalt som et punkt ("flagposition")
(markeringsstregen kan "knækkes" vilkårligt)
Eventuelt angives tillige et område
- 199 -
PVRDEL STL
KVG eller PVR STL
MKSEK STL
KVG eller PVR STL
Placering af KSN normalt som et punkt
("flagposition") (markeringsstregen kan
"knækkes" vilkårligt)
ENY
ENY
ENY
ENY
Erkendt FJ KMP
KSTL, feltbefæstet
FJ KVG STL
Angrebsakse
FJ angrebsakse
NAVN
IP
8
Marchvej
Indrykkepunkt (IP)
(Start Point - SP)
- 200 -
UP
Udrykkepunkt (UP)
(Release Point - RP)
8
Kontaktpunkt - hvor to eller flere ENH er
befalet til at etablere kontakt
3
Koordinattionspunkt hvor ENH skal
koordinere ild/bevægelse
PL NAVN
PL NAVN
Faselinie (PL) og skillelinier
2
X2
RL NAVN
RL NAVN
Meldelinie (RL) og skillelinier
2
X2
FS-VEJ NAVN
Forsyningsvej
(Supply Route - SR)
EVAX NAVN
EVAX
(Evacuation Route - EVAX)
Ensrettet forsyningsvej
Trafik i begge retninger
S
Samlested
- 201 -
CSSA
FCSSA
SA
FSA
FSPKT
Trænbataljonsområde
(Combat Service Support Area - CSSA)
Fremskudt trænbataljonsområde
(Forward Combat Service Support Area
- FCSSA)
Forsyningsområde
(Supply Area - SA)
Fremskudt forsyningsområde
(Forward Supply Area - FSA)
Forsyningspunkt
(Supply Area - SA)
- 202 -
1 BDE
2 BDE
Forward Line Own Troops - FLOT
Forward Line Enemy Troops - FLET
3 BDE
4 BDE
BSO
NAVN
H
Beredskabsområde
1
DZ
NAVN
Drop Zone (DZ)
LZ
NAVN
Landezone (LZ)
Observationspost
Observationspost, opklaring
Observationspost, artilleri
Akse for fly/helikopter
- 203 -
UL
(NAVN)
UL
(NAVN)
Udgangslinie (UL) og skillelinie (SKL)
(Line of Departure - LD, boundary)
DIB
1=M
Navn og evt. nummer
Angrebsmål (objekt)
27 AD
Hindrerapporteringsområde (HRO)
FREE
23 AD
Hindrefrit område (HFO)
23 AD
20890
????
Hindrebegrænset område (HBO)
Forhug
Mineret pansergrav
XXXXXXXXX
Pigtråd, uspecificeret
Pansermine
Sikret mod optagning
Punkthindring iværksat
(markeringsstregen kan "knækkes" vilkårligt)
- 204 -
Gennemgang
Overgang eller åbning i MF
Vadested
Personelmine
Områdeminde
Miner
M
Planlagt minefelt
Minefelt
S
Fjernleverede miner
DTG
M
M
M
Mineret område
M
Skinminefelt
M
M
M
NAV
N
M
Minefelt med gennemgang
Punkthindring, planlagt
(markeringsstregen kan "knækkes"
vilkårligt
- 205 -
Punkthindring klargjort til 2. armeret
(markeringsstregen kan "knækkes"
vilkårligt
Punkthindring klargjort til 1. sikret
(markeringsstregen kan "knækkes"
vilkårligt
N
B
Radioaktivt område
Biologisk forurenet område
Kemisk forurenet område
C
- 206 -