Udstillingskatalog - Arkitektskolen Aarhus

ICOPAL PRISEN
ICOPAL
PRISEN
2015
Udstillingskatalog
Kunstakademiets
Arkitektskole, Biblioteket
6.-12. november 2015
Arkitektskolen Aarhus
Udstillingsbygningen
17.-26. november 2015
IBT, BA 3, BACHELOROPGAVE forår 2015
PROJEKT:
NYT DIAKONISSE-FORUM
BESKRIVELSE:
FORUM (HIERARKI) - SPRÆNGT
ISOMETRI 1:100
DATO: 09.06.15
FORORD
1
2
I år er det 15. gang, arkitektskolerne og Icopal
hædrer unge arkitekttalenter. En gennemgående
tendens i år er konkurrencedeltagernes store
samfundsengagement. Det har ikke mindst
været interessant at opleve de mange nytænkende, ambitiøse og overbevisende bud på, hvordan man ved hjælp af arkitektur kan bidrage til
løsningen af nogle af vor tids største problemer.
3
Det er opløftende at iagttage den omfattende
mangfoldighed og idérigdom i deltagernes
projekter, hvoraf flere adresserer emner som
klimaforandringer og politisk ustabilitet. Vi kan
kun håbe på, at dette engagement i klodens
store udfordringer vil afspejle sig i de byggerier, vi
fremover kommer til at se fra den nye generation
af arkitekter.
4
1.Trine Elisabeth Storck-Thy
2. Trine Elisabeth Storck-Thy
3. Christian Sally Jung Jensen
4. John Philip Edstrand
The Structure of
Water Quarters and Water Neighborhoods
1:10.000
Icopal Prisens mission er at øge bevidstheden om
den 5. facades betydning i byggeriet. Samtidig har
prisen til vores store glæde udviklet sig til at være
en blåstempling af nyuddannede arkitekter. Vi er
stolte over at kunne være en medvirkende faktor
til, at morgendagens arkitekter får et solidt rygstød, når de står over for en begyndende karriere.
Søren Drewsen
Group Managing Director
Icopal Region North
ICOPAL PRISEN 2015
ICOPAL PRISEN
Hædrer unge arkitekttalenter
Icopal Prisen gives til en studerende, der i et studieprojekt på over­bevis­
ende måde har illustreret tagformens og tagkonstruktionens betydning
for en bygnings arkitektoniske udtryk og rumlige udformning.
Icopal Prisen bliver uddelt hvert andet år til særligt talentfulde arkitektstuderende fra arkitektskolerne i København og Aarhus. Konkurrencen,
der blev stiftet i 1986 sammen med landets to
arkitektskoler, er den ældste og mest prestigefyldte pris blandt arkitektstuderende.
Icopal Prisen har til formål at fremme unge arkitekters forståelse af den 5. facades betydning
for en bygnings arkitektoniske udtryk og rumlige
udformning.
DOMMERKOMITÉ 2015
Arkitektskolen Aarhus
Lektor, ph.d., arkitekt MAA
Anders Gammelgaard Nielsen
Stud.arch. Kasper Kromann Christensen
Kunstakademiets Arkitektskole
Studielektor og programansvarlig,
arkitekt MAA Frans Drewniak
Stud.arch. Sofia Christina Jonsson
Udpeget af Akademisk Arkitektforening
ELKIÆR + EBBESKOV arkitekter
Indehaver, arkitekt MAA Lotte Elkiær
COBE adm. direktør, arkitekt MAA
Rasmus Jessing
DOMMERBETÆNKNINGER
1. præmie
Icopal Prisen
kr. 50.000
A Common
Fluent Ground
Trine Elisabeth Storck-Thy
Projektet arbejder med paradokset ”den druknende og dehydrerede by”
for således at gøre regnens rejse fra himmel til hav til en fordel for byen
og dens indbyggere frem for den ødelæggende kraft, den er nu. Projektet arbejder med planlægning i et udviklingsland; om hvordan man kan
kombinere skabelsen af en ressource med selvstændiggørelsen af de
underprivilegerede samfund – ved at foreslå en infrastruktur, der leder
vandet ud af byen, samt regnhøst, der gør det muligt at skabe lokale
vandressourcer.
ICOPAL PRISEN 2015
Chittagong får enorme mængder regnvand hvert
år, 4 gange så meget som København. Derfor er
måden, regnen bliver håndteret på, vital. Størstedelen af borgerne i Chittagong lever i uformelle
bosættelser uden adgang til rent vand, – kun
14 % leveres af bystyret. Denne opdeling medfører brug af uregulerede og usikre vandkilder,
såsom håndpumper og damme. Blandingen af
vandtyper gør disse usikre og udrikkelige, hvilket
gør rent vand til en eksklusiv handelsvare.
Da størstedelen af byens borgere lever i slumområder med en usikker fremtid, ringe politisk
indflydelse og uden adgang til rent vand, kan
det, at se hele byen som et tag være med til
at omstrukturere og udfordre den måde, byen
udvikler sig på.
Projektet, som vinder dette års Icopal pris, udfolder sig konkret i Chittagong, Bangladesh, men har
stor relevans globalt set og kunne sagtens være
en løsningsmodel for andre lignede byer.
”A Common Fluent Ground” tager fat i den globale klimaudfordring og de store konsekvenser,
det har for specielt udviklingslande. Projektet er
DOMMERBETÆNKNINGER
Trine Elisabeth Storck-Thy
fokuseret på et helt centralt problem som vandhåndtering og kommer med nye progressive
måder at opfatte og behandle vand på.
Det peger på muligheden for at bruge vandet
som et strukturerende element i byen – både
politisk, byplanmæssigt og socialt. Projektet
foreslår strategier i 4 forskellige skalaer: Byen,
kvarteret, nabolaget og høstning og opbevaring
af vand. Netop høstningen er central i projektet
og foreslås som et startsted for projektet ved
en realisering, idet det på en helt enkel måde for
små midler kan startes i ét kvarter og på den
måde vokse og udvikle sig nedefra og op.
Indsamlingen af vand foregår via den midlertidige tagflade, som består af udspændte sejl.
Tagfladen får derfor i dette projekt en hel ny
forståelse og dimension. Den bliver et livgivende
element, idet den er med til at høste en meget
knap og vigtig ressource for byen og dens befolkning. De udspændte sejl leder vandet hen til et
af de nye opsamlingssteder. Disse kan blive nye
sociale mødesteder og funktioner, hvor nabolagets beboere mødes for at tage bad, vaske tøj og
ikke mindst for at tappe rent drikkevand.
Byens midlertidige tage kan ses i tiden op til og
under monsunen, hvor ”sejl” hejses op over hele
byen for lokalt at indsamle vand. I stedet for
at se regnen som noget, der skal ledes væk, er
regnen i dette projekt noget, der skal ledes hen,
hvor det gør gavn. Det gælder også i byens skala;
overfladen behandles som et tag, her samles
vandet for at skabe nye byrum og strøm på sigt.
Dommerkomiteen finder, at projektet på fornemmeste vis håndterer et stort, komplekst
og vigtigt emne. Det formår på overbevisende
måde at spænde projektet ud gennem mange
skalatrin og virker troværdigt med en på samme
tid visionær og pragmatisk tilgang. Forslaget
sætter samtidig fokus på arkitektens rolle som
både samfundstænker og formgiver.
ICOPAL PRISEN 2015
2. præmie
kr. 12.500
Nordisk Terroir
– en vingård på Frederiksdal Gods
Christian Sally Jung Jensen
Begrebet Terroir beskriver det forhold, at noget
er rodfæstet lokalt i forhold til stedets geologi og
klima. Det er afgørende for den vinproduktion,
som projektet danner rammen om. Det er her
også det arkitektoniske udgangspunkt for, hvordan helt nye bygninger til vineriet kan indfinde
sig sammen med de eksisterende bygninger på
Frederiksdal Gods.
opleve og fejre vinen på Lolland. Til det eksisterende gods er tilføjet 3 volumener som en ny
typologi, hvor taget, tagformen og konstruktionen
på overbevisende måde danner smukt proportio­
nerede figurer, rum og mellemrum. I det ydre en
regnskærm af let kanalplast, der danner facade og
tag. I det indre en robust konstruktion i primært
beton.
Visionen er at skabe en identitet for vinproducenten og et sted, hvor man både kan producere,
Mellemrummet er overbevisende bearbejdet.
Her organiseres bevægelse af mennesker i et
ventileret hulrum med generøst lys og kig op til
siddepladser under det blotlagte tagprofil. I det
indre stemningsfyldte rum til fortættede oplevelser omkring vinen og dens fremvisning.
Dommerkomiteen giver projektet 2. præmie
for dets arbejde med at artikulere tagformen i
materialer og rum, der med et nyt udtryk og egen
identitet respekterer den eksisterende bygningskultur.
DOMMERBETÆNKNINGER
2. præmie
kr. 12.500
Identificering
af Bricolage;
et Cinematek
Maria-Therese Grant
Projektet er et cinematek i et gammelt slagteri­
område i Århus. Cinemateket indeholder film­
arkiv, videotek og biograf. Taget er inspireret af
shedtaget på en gammel slagterihal, der lå på
slagterigrunden.
Forslaget skiller sig ud ved en klar idé om at
tilføje et nyt element til en eksisterende bygning
og gennem denne transformation skabe et nyt
og helstøbt projekt. Visualiseringer og tegninger
fortæller på en klar og overbevisende måde om
tagets betydning for rum og udtryk.
Den klare idé i med at tilføje et stort shedtag
som en add-on, der både i form og materiale står
i kontrast til den eksisterende røde teglbygning,
fungerer godt. Indvendigt er der en rigdom af
rumlige kvaliteter, der især kommer til syne
gennem visualiseringerne. Projektet vidner om
forståelse for og stillingtagen til de historiske og
kulturelle rammer, cinemateket indskriver sig i.
Dommerkomiteen giver projektet 2. præmie for
et solidt og gennemtegnet bud på et projekt med
et karakteristisk tag – et tag der vil noget – der
både skaber rum og markerer byggeriet i en
bymæssig sammenhæng.
ICOPAL PRISEN 2015
3. præmie
kr. 10.000
Spirets forvandling
– et nyt bygværk på Vor Frue Kirke
Lasse Gam Folke
Projektet er både overrumplende og atypisk i sin
diskussion af spiret som arkitektonisk bygningselement. Således foreslår det en genetablering
af spiret på Vor Frue Kirke, som forsvandt ved
bombardementet i 1807.
I denne sammenhæng inddrages asymmetri i
kompositionen som kommentar til et nutidigt,
sammensat verdensbillede. Ligeledes undersøges skulpturelle potentialer set i lyset af nutidige
fremstillingsformer og materialer.
I sin hovedidé indskriver projektet sig i den gamle
bys horisont af mange spir og tårne. Ligeledes
tilstræber det at opmåle byen og forbinde det jordiske med det guddommelige. Endelig søger det
at udvikle spiret som en tagtypologi, der forholder
sig direkte til vores egen samtid.
Projektet tildeles 3. præmien for sin vilje til at
gå i dialog med sin historiske kontekst uden at
forfalde til nostalgi. Således formår det på radikal
vis at tilføje Vor Frue Kirke et nyt kapitel i en lang
historisk udvikling. Dette er betydningsfuldt i
diskussionen af vores fælles kulturarv og dennes
bevarelse.
Gennem omfattende modelstudier og collager
undersøges spirets metafysiske betydningslag.
DOMMERBETÆNKNINGER
Hædrende omtale
kr. 5.000
Hædrende omtale
kr. 5.000
Søren Kryger Aagaard
Lea Olsson
I det Fjerne
I det Fjerne er et nyt datalager for Danmark.
Projektet er et digitalt infrastrukturprojekt, der
hæfter sig på den eksisterende fiberforbindelse
i Øresund. Med sin placering i et yderområde
forholder projektet sig til den store skala, der er
karakteriseret af den fysiske infrastruktur med
Københavns Lufthavn og Øresundsbroen.
Datalageret er struktureret som en mole, der i sin
længde drager nytte af havet som en uendelig
ressource. Det kolde havvand ledes igennem
strukturen og køler datalagerets servere. Ventila­
tionssystemer tillader overskydende varme at
slippe ud over hele bygningens overflade/tag, der
er udformet som et åbent, indtageligt landskab.
Projektet skaber med sine store, åbne flader en
kontrast til byens definerede karakter og giver en
forståelse af et abstrakt begreb som den digitale
“sky”.
I Det Fjerne gives hædrende omtale for sin vision
om at samle og anskueliggøre vores digitale
datamængde i et landskabeligt tag, der illustrerer
den digitale informations utilgængelighed. Den
massive betonstruktur bliver et monument for
skyen og skaber en interessant spænding mellem
det håndgribelige og det ufattelige.
Health Cluster
Langs kanalen i den sydlige del af Hackney bliver
en gammel fabriksbygning transformeret og får
en ny skikkelse. Der præsenteres et innovativt
forslag, hvor fremtidens forebyggende behandlings- og terapimiljøer indskrives i en ny kontekst.
Gennem de omfattende og imponerende forstudier tager projektet fat i et samfundsrelevant
problem og giver et begavet bud på en form for
decentralisering af Londons sundhedsvæsen.
Gennem en række kollager illustrerer hun,
hvordan transformationen af den femte facade
arbejder med lyset og skaber atmosfæriske rum
med forskellige sundhedsfremmende funktioner,
uden at gå på kompromis med fabriksbygningens
essens.
I et knivskarpt arbejde med lyset opstår en flydende grænse mellem dagslys og kunstigt lys, og
det skaber et poetisk ånderum i den pulserende
by.
Projektet får hædrende omtale for sit inspirerende udgangspunkt og sin klarsynede evne til
konstant at arbejde i en vekselvirkning mellem
krop, arkitektur og samfund.
ICOPAL PRISEN 2015
Hædrende omtale
kr. 5.000
Hædrende omtale
kr. 5.000
John Philip Edstrand
Alexander Guldager Kongshaug
Nyt Diakonisse Forum
Brottsportalen
Som en graciøs knop lægger projektet sig på
kanten af Limhamns kalkbrud. Der opstår en arkitektonisk overgang mellem bruddets storslåede
udsigt og den bagvedliggende bys intensitet. De
to tidslige tilstande sammenføres, og forholdet
mellem natur og by iscenesættes. Gennem en
stilren komposition skær bygningen sig ind, og
den femte facade bliver her en forlængelse af det
overliggende landskab.
IBT, BA 3, BACHELOROPGAVE forår 2015
PROJEKT:
A
NYT DIAKONISSE-FORUM
BESKRIVELSE:
B
FORUM - DELT SNIT 1:100
DATO: 09.06.15
C
D
1587cm
1247cm
907cm
567cm
567cm
227cm
0cm
Der indbydes til både interaktion og rum til eftertanke. Tagets opfattede rum kildrer perceptionen
og skaber en indramning af såvel udsigt som
bygningens indre kerne og forløb. Den præcise
indskæring bliver portalens fastholdende link til
bjergets massivitet.
Projektet opnår en hædrende omtale for sin
træfsikre komposition og sin stemningsfyldte
evne til at sammenføre to slående tilstande i en
og samme krop.
-115cm
-455cm
SNIT A: INDGANG TIL DIAKONISSENS KÆLDER OG FØRSTE SAL MED ÅBNING UD TIL STUDIESAL
SNIT B: ATRIUM
På Frederiksberg i historiske omgivelser og i en
karakteristisk have, som rummer et kirsebærtræ
og et pæretræ, ligger projektet, der er et auditorium, en studiesal og en forbindelse mellem
den ældste del af Diakonissestiftelsen og Søster
Sophies Minde.
I Nyt Diakonisse Forum er auditoriet placeret centralt i haveanlægget mellem de eksisterende bygninger, og alle andre funktioner og bevægelseszoner er placeret udenom. Studiesalen åbner sig
mod den omkringliggende have, og en bro i første
sals højde forbinder de nye rum med de historiske
bygninger. Broen fungerer også som en port til
området ved at spænde hen over cykelstien.
SNIT C: ANKOMST HALL
SNIT D: BROEN OG OPHOLDSRUM I SØSTER SOFIES MINDE
Bygningens tag er i høj grad med til at give den
karakter og skaber rum både ude og inde. Der er
tale om en let dug i transparent eller translucent
tekstil eller folie. Taget bæres af en stålkonstruktion, der også understøtter bro og facader. Valget
af spinkle konstruktioner og lette materialer virker
som en bevidst strategi for at indpasse sig mellem
de tunge, røde teglbyggerier på stedet.
Projektet får hædrende omtale for sin på én gang
lette poetiske fremstilling af et tekstiltag og samtidige lyst til at gå nærmere ind og undersøge den
mere tekniske del af taget i nogle fine snit.
VIRKSOMHEDSPROFIL
Icopal Danmark a/s
Lyskær 5
2730 Herlev
Tlf: 44 88 55 00
Fax: 44 88 55 30
[email protected]
icopal.dk
Icopal er Europas førende leverandør af produkter til beskyttelse
af bygninger og konstruktioner, herunder især tagløsninger,
og Nordens førende entreprenørvirksomhed inden for tag- og
luknings­entrepriser.
Virksomheden, som blev grundlagt i 1876, er en dansk koncern med
en omsætning på mere end DKK 7,6 milliarder og mere end 3.500
medarbejdere. Vi har 36 produktionssteder og kontorer i 28 lande
spredt ud over Europa, Nordamerika og Asien.
IBT, BA 3, BACHELOROPGAVE forår 2015
PROJEKT:
NYT DIAKONISSE-FORUM
BESKRIVELSE:
FORUM (HIERARKI) - SPRÆNGT
ISOMETRI 1:100
DATO: 09.06.15