Bilag 7 - Refiksering status og plan

BILAG 7
Til
Direktørgruppen
Refiksering fra start til slut
I nærværende notat gives uddybende begrundelser for de afgørende udfordringer i forbindelse med afregning af elmarkedet efter idriftsættelsen af DataHub.
Notatet omhandler processen for refiksering helt fra DataHub idriftsættelsen i
marts 2013 og frem til Engrosmodellens go-live i marts 2016.
Baggrunden er at sætte fokus på selve processen for refikseringen og belyse de
udfordringer og de erfaringer, der er gjort undervejs.
11. februar 2015
NLJ/MLN
Det er samtidig målet, at klarlægge planerne for en tilbagevending til en normal
afregningssekvens.
1. Opstart af DataHub og genfiksering
Med DataHub idriftsættelse i marts 2013 blev der åbnet op for en ny virkelighed
i forhold til indsendelse af måle- og stamdata, kontrol og validering af måle- og
stamdata samt afregning af samme. Både Energinet.dk og aktørerne i markedet
skulle forholde sig til mange nye systemer samt arbejdsprocesser.
Det var en hård opstartsproces, og det var klart fra begyndelsen, at en del af
datagrundlaget i DataHub, fremsendt af netvirksomhederne var ukomplet, men
der eksisterede ikke understøttende værktøjer, hverken ved Energinet.dk eller
aktørerne, der kunne hjælpe med at danne et overblik over manglerne.
1.1
Månedsafregning i normal drift fra januar 2014
Til trods for haltende datakvalitet fra Datahubs idriftsættelse blev det besluttet,
at den månedlige afregning skulle gennemføres til tiden, men den var fejlbehæftet, og derfor blev der i efteråret 2013 foretaget en såkaldt genfiksering. I genfikseringen gennemgik Energinet.dk og aktørerne alle de foregående måneder i
2013, for at rette op på de tidligere afregninger. Gennem hele efteråret 2013
blev der arbejdet intenst på genfikseringen, hvor Energinet.dk gentagne gange
udsendte afregninger til kontrol, og hjalp aktørerne med at rette op på data.
Genfikseringen for hele 2013 blev afsluttet i januar 2014, hvorefter den ordinære månedsafregning overgik til normal drift.
1.2
Forberedelse til refiksering
Udeståendet var herefter den ordinære korrektionsafregning (refikseringen),
som efter Forskrift D1 skal udføres 3 måneder efter den ordinære månedsafreg-
Dok. 15/01087-7
1/6
ning. Refikseringen udgør den endelige afregning af balancemarkedet og vil
danne grundlaget for en efterfølgende saldoafregning.
Når der er foretaget en saldoafregning af en periode, kan der ikke efterfølgende
foretages en refiksering af den samme periode. Det er derfor vigtigt, at alle relevante data er på plads, inden refikseringen erklæres for endelig.
At få alle data på plads er en stor opgave, som Energinet.dk ikke kan stå for
alene, og derfor igangsatte Energinet.dk allerede i foråret 2014 et arbejde i at
rydde op i alle de data, som var kendte udeståender efter genfikseringen.
Der blev yderligere defineret en række initiativer, som skulle bringe markedet til
et tilstrækkeligt niveau af data:



1.3
Internt og eksternt kontrolmiljø
Grundlæggende forbedringer
Branchesamarbejde
Internt og eksternt kontrolmiljø
Ud over at rette op på de fejl og udeståender, der var kendt efter genfikseringen, blev der hen over sommeren og efteråret 2014 introduceret forskellige
værktøjer til kontrol af data:




Interne kontrolrapporter: Sammenligner data mellem DataHub og
Panda (Energinet.dk’s afregningssystem), og belyser forskelle i registrering af balanceansvar, tidsserier, stamdata på solceller mv. Dette har sat
Energinet.dk i stand til at fejlfinde på en lang række parametre på tværs
af elmarkedet, som ikke før har været mulig.
Rykkere: Energinet.dk har ikke fra idriftsættelsen været i stand til korrekt at rykke for manglende måledata. Det blev i sommeren 2014 løst
for timeafregnede målepunkter, og ultimo 2014 for de skabelonafregnede målepunkter.
Rettidig indsendelse af måledata: Der er udviklet et rapporteringsværktøj, som viser tidspunkt for hvornår netvirksomhedernes timeforbrugs- og produktionsdata er indsendt, og om det er modtaget rettidigt i
DataHub. Data er indsendt rettidigt, hvis de er modtaget i DataHub inden kl. 10.00 den tredje hverdag efter driftsdøgn.
IFIM-rapporter (Index for Forsinkelse af Indberettede Mængder): Tager udgangspunkt i deadline på 3. arbejdsdag. IFIM-hovedtallet
fortæller, hvor meget data ændres efter 3. arbejdsdag set i forhold til
den endelige energimængde.
Mange af ovenstående kontroller var og er eksternt rettet. Forstået på den måde, at Energinet.dk kan rette op på en andel af de differencer og udeståender,
som fremkommer ved kontrollerne. Men langt størstedelen af rettelserne skal
foregå hos netvirksomhederne, da det er hos dem, at viden og materiale om de
korrekte data foreligger.
Arbejdet omkring indsamling og gennemførsel af rettelser har været tungt, og
Energinet.dk oplever, at ressourcerne hos netvirksomhederne ofte har været
prioriteret til anden side med eksempelvis håndtering af solcellesager og den
Dok. 15/01087-7
2/6
daglige drift og klargøring til Engrosmodellen. Det skal dog nævnes, at Energinet.dk ikke oplever modvilje til indsatsen, men derimod en stor tålmodighed og
et stort ønske om at komme tilbage på sporet.
1.4
Grundlæggende forbedringer
Ovennævnte værktøjer har bidraget til en mere stabil daglig drift. Samtidig har
både Energinet.dk og markedets aktører nu i højere grad vænnet sig til de nye
arbejdsprocesser i forbindelse med DataHub, hvilket generelt mindsker fejl og
overskridelse af deadlines.
Af yderligere tiltag for at forbedre driften kan fremhæves:



1.5
Sizing: Skalering af DataHub for at den bedre kan håndtere den mængde data og transaktioner, som den bliver udsat for, uden at det reducerer performance. I første omgang har der været tilføjet ekstra hardware
til DataHub, hvilket har forbedret performance på DataHub væsentligt. I
februar 2015 implementeres en ny softwareløsning, som kommer til at
sikre en bedre udnyttelse af hardwaren.
Automatisk kontrol af performance: Der er blevet implementeret en
automatisk kontrol af performance på DataHub. Kontrollen består i løbende opkald til DataHub for analyse af svartid på diverse forespørgsler.
Kontrollen vender tilbage med melding på, om der er forsinkelser eller
udetid på dele af eller hele DataHub systemet.
Backlog: Parallelt med oprydning i data har der været fokus på at rydde
op i de mange mails, som er blevet indsendt til Energinet.dk fra aktørerne siden DataHub idriftsættelsen. Energinet.dk startede ud med at have
en backlog på i alt ca. 1.700 ubehandlede supportsager. Nu er der ca.
1.100 åbne sager. Energinet.dk modtager i snit ca. 1.200 sager om måneden.
Branchesamarbejde
Som nævnt tidligere har intet af ovenstående udelukkende kunne udføres af
Energinet.dk. Et tæt branchesamarbejde er afgørende for, at datakvaliteten kan
forbedres, og afregningen kan gennemføres.
Som nogle eksempler på samarbejdet kan nævnes:


Datakonsistensprojektet: Formålet med Datakonsistensprojektet var
at få rettet op på datakvaliteten generelt i DataHub, således at man kan
stole på de data, som ligger i DataHub, og naturligvis også så afregningen af elmarkedet kunne blive korrekt. Efter en lang proces vurderes datakvaliteten nu at være på et sådant niveau, at man har afsluttet projektet, og efterfølgende smårettelser vil blive håndteret i det daglige arbejde.
Samarbejde med Dansk Energi: Dansk Energi har været behjælpelig
med at sætte fokus på rykkerne udsendt fra DataHub. Grundet opstartsproblemer med rykkerne har mange aktører igennem længere tid ikke
koncentreret ressourcer om opfølgning på disse, da rykkerne har været
fejlbehæftede. Hen over sommeren 2014 blev der rettet op på listerne
således, at de nu giver et retvisende billede, og Dansk Energi har derfor
medvirket til at gøre opmærksom på dette nye, forbedrede værktøj.
Dok. 15/01087-7
3/6

Fælles udfordring: Hele elmarkedet har været berørt af idriftsættelsen
af DataHub, med alt hvad dertil hører. Oprydningsarbejdet er tungt for
alle parter. Ikke mindst fordi det, som tiden går, bliver sværere og sværere at afdække de fejl og uregelmæssigheder, som er opstået undervejs.
Ovenstående illustrerer, hvor vigtigt det er, at Energinet.dk og markedets aktører fortsætter det gode samarbejde, så vi i fællesskab kan bevæge os hen mod
en normaldrift inden go-live af Engrosmodellen.
2. Status lige nu: Refiksering
På baggrund af oprydningsarbejdet, rettelsen af data m.v. som forløb gennem
det meste af 2014 (beskrevet i afsnit 1.1) blev udsendelsen af refikseringen
påbegyndt primo november 2014. I første omgang udelukkende til kontrol. Forinden blev der lagt en plan for refikseringen, som forløb frem mod årets udgang.
Den var baseret på en formodning om, at data var ved at være på plads. Refikseringen viste dog et andet billede med manglende data, fejl i balanceansvarlig
og udsving i netområdeforbruget.
Grunden til at Energinet.dk udsender refikseringen til kontrol er yderligere todelt:

For det første er det afgørende, at markedets aktører selv forholder sig
kritisk til det udsendte data.

For det andet er arkitekturen i DataHub konstrueret således, at Energinet.dk ikke kan fortage en samlet ”intern” refiksering til egen kontrol enten kan ingen se det, eller også kan alle.
Dette fortæller, at selvom der har været foretaget et kæmpe oprydningsarbejde
både hos Energinet.dk og hos aktørerne inden refikseringen gik i gang, var og er
der stadig behov for datarettelser hos begge parter.
Der er siden november foretaget yderligere to refikseringer – den sidste lige
inden jul, hvor hele 2013 blev refikseret. Årsagen til at hele 2013 blev refikseret
lige inden jul var aktørbestemt. Det var ønsket at give markedets aktører bedst
mulige grundlag for deres årsregnskaber, til trods for at den endelige afregning
ikke kunne nås.
Kontrollerne af grundlaget for hele 2013 viste færre, men dog stadig betydelige
fejl på både netområdeforbrug og balanceansvarlig. Gennem grundig analyse
har Energinet.dk sammen med de involverede parter fundet frem til de få elproduktionsanlæg, der gav udslaget og fik rettet data.
Efterfølgende har fokus været på besvarelse af aktørernes tilbagemeldinger på
de mange refikseringer. I alt har der for hele perioden været indsendt 68 tilbagemeldinger med fejl. Tilbagemeldingerne har været af varierende karakter.
Nogle indeholder mange og komplekse differencer. Andre kun enkelte og simple
fejl. Fælles for dem alle er, at de har krævet omfattende analysearbejde, for at
finde frem til den egentlige årsag til differencen, da der i flere tilbagemeldinger
ikke har været angivet, hvori differencen eller fejlen har bestået. Derfor har
arbejdet omkring tilbagemeldingerne været meget tidskrævende, og det har
langt overgået de estimater, som Energinet.dk havde baseret planerne på.
Dok. 15/01087-7
4/6
Generelt for både indmeldte fejl og fejl fundet i forbindelse med interne kontroller hos Energinet.dk er, at de ikke kan negligeres. For selvom de ofte er opstået
i forbindelse med eller umiddelbart efter DataHub idriftsættelsen, slår de igennem i hele perioden frem til i dag.
2.1
Plan for refikseringen
Det er planen at gennemføre en refiksering af 1. halvår 2013 i slutningen af uge
7, alternativt i uge 8, som vil være grundlag for en afregning. Derefter er forventningen, at der kan foretages en refiksering af 2. halvår 2013. Dette vil i så
fald ske medio/ultimo marts. Igen vil refikseringen danne grundlag for en afregning, denne gang af 2. halvår 2013.
Efterfølgende refikseres 1. halvår af 2014, og til sidst 2. halvår af 2014.
Planen ser således ud:
Uge7/8 Refiksering
1. halvår 2013
Uge 12/13 Refiksering 2. halvår 2013
Uge 18 Refiksering
1. halvår 2014
3. Driften i dag
Resultatet af de mange løbende forbedringer, der har fundet sted fra DataHub
idriftsættelsen er, at den daglige drift på nuværende tidspunkt forløber stabilt.
Det generelle billede er, at data hovedsageligt indsendes korrekt og til tiden,
samt at den månedlige ordinære afregning af elmarkedet foretages på et korrekt
grundlag.
Både aktørerne og Energinet.dk har skabt en hverdag med de nye arbejdsprocesser, og sager behandles i det tempo, som de indsendes af markedsaktørerne.
Derfor kan det forventes, at også refikseringen snarligt vil finde et stabilt leje,
således at så snart alle kendte fejl er ryddet af vejen vil en kommende refiksering kunne bane vejen for en endelig tilbagevenden til normal driftstilstand.
4. Fremadrettet: Rettelser efter refikseringen
Efter refikseringen er gennemført og afregnet, træder reglerne i Forskrift D1
kapitel 10 i kraft:
Korrektioner i timeafregnede værdier, der modtages af DataHub efter refiksering, korrigeres ikke i balanceafregningen. I stedet afregnes de efter følgende
principper:
1. Afregningen sker mellem elleverandører og involverer ikke balanceansvarlige, idet balanceafregningen er afsluttet.
Dok. 15/01087-7
5/6
2. Det refikserede residualforbrug og de tilsvarende fordelte forbrug genberegnes ikke, selv om de bagvedliggende timeværdier for udveksling,
produktion og timeafregnet forbrug korrigeres.
3. I stedet modregnes korrektionen hos elleverandøren af nettab, idet der
anvendes Elspotpris.
I praksis skal der indsendes korrigerede værdier til DataHub, som identificerer
de involverede elleverandører. De to elleverandører afregner bilateralt.
Saldoafregningen for 2013 vil blive gennemført umiddelbart efter refikseringens
afslutning.
Det er Energinet.dk’s hensigt, at 3 måneders korrektionen (refikseringen) kommer i normal drift umiddelbart efter afslutningen af 2013 samt 2014.
Saldoafregningen vil blive foretaget parallelt med refiksering, forstået på den
måde, at så snart refikseringen for 2013 er afsluttet og afregnet, så vil saldoafregningen for den tilsvarende periode blive igangsat såfremt også skabelon forbrug er på plads.
Dette betyder samtidig, at Energinet.dk vil begrænse brugen af manuelle rettelser i DataHub (bulk corrections) for de afsluttede perioder. Baggrunden er, at en
bulk correction vil ændre på afregningsdata i DataHub således, at det ikke længere vil være muligt umiddelbart at afstemme data i DataHub med de afregnede
data fra Energinet.dk. Energinet.dk vil efter refikseringen offentliggøre en mere
udførlig beskrivelse af håndtering af data og eventuelle rettelser for de refikserede perioder.
Dok. 15/01087-7
6/6