2015.06.18 Michael Gatten (V)

KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Center for Omsorg
NOTAT
18-06-2015
Til Michael Gatten
Sagsnr.
2015-0142142
Besvarelse af spørgsmål fra Michael Gatten (V) vedrørende
Fælledgården
Dokumentnr.
2015-0142142-1
Medlem af Borgerrepræsentationen Michael Gatten (V) har i e-mail
8. Juni 2015 stillet spørgsmål til Sundheds- og Omsorgsborgmester
Ninna Thomsen og til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om
forholdene på Plejecenter Fælledgården som opfølgning på møde
afholdt på Fælledgården 3. juni 2015.
Sagsbehandler
Marie Nygaard
Spørgsmål
1. ”Hvilke tiltag vil borgmesteren såvel som forvaltningen iværksætte
her og nu med henblik på at rette op på de på mødet fremkomne
kritiske og alvorlige problemstillinger for både beboere, pårørende,
personale m.fl.? Her tænkes først og fremmest på den utilstrækkelige
omsorg, tryghed og tillid, som både beboerne og de pårørende
oplever.”
2. ”Såfremt svar på ovenstående kræver yderligere tilførsel af
menneskelige og/eller økonomiske ressourcer til Plejecenter
Fælledgården, hvorledes ser borgmestereren/forvaltningen så, at
disse midler kan tilvejebringes inden for udvalgets nuværende
ramme?”
Svar
Nedenstående svar er udtryk for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens
vurdering af situationen på Fælledgården. For så vidt angår den
politisk drøftelse af sagen – herunder muligheden for yderligere tiltag
– henvises til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 24. juni,
hvor Plejecenter Fælledgården er på dagsordenen.
Afdeling for Plejeboliger
1. ”Hvilke tiltag vil borgmesteren såvel som forvaltningen iværksætte
her og nu med henblik på at rette op på de på mødet fremkomne
kritiske og alvorlige problemstillinger for både beboere, pårørende,
personale m.fl.? Her tænkes først og fremmest på den utilstrækkelige
omsorg, tryghed og tillid, som både beboerne og de pårørende
oplever.”
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har siden efteråret 2014 fulgt
situationen på Fælledgården tæt. Det skyldes blandt andet, at
brugertilfredshedsundersøgelsen i efteråret 2014 tydeliggjorde nogle
Sjællandsgade 40,
Bygning H, 1. sal
2200 København N
Telefon
2364 8234
E-mail
[email protected]
EAN nummer
5798009290403
generelle udfordringer på plejecentret, og at der blev påvist flere
alvorlige fejl og mangler ved embedslægetilsynet.
Fælledgården er en selvejende institution, hvis bestyrelse har ansvaret
for den daglige drift. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har derfor
holdt flere møder med bestyrelsen om forholdene på plejecenteret
og drøftet bestyrelsens ansvar og handlemuligheder med henblik på at
rette op på forholdene.
Der er i samarbejde mellem forvaltningen og bestyrelsen opstillet
klare mål for plejecentret og udarbejdet udførlige handleplaner for,
hvordan der arbejdes med målopfyldelse. Overordnet er der sat mål
for:

Det opfølgende tilsyn,

Arbejdet med døgn-/ugeplaner

Sygeplejefaglige vurderinger

Brugertilfredshed på udvalgte parametre

Synlig ledelse.
Konkret har indsatsen blandt andet betydet, at en gruppe
medarbejdere i en periode har arbejdet indgående med at rette op på
mangler i forhold til dokumentation. Ledelsen på Fælledgården er
også blevet styrket med ansættelsen af en souschef pr. 1. november
2014 og to nye afdelingsledere pr. 1. maj 2015.
Som opfølgning på arbejdet med målopfyldelsen er der i april 2015:

Gennemført audit på dele af den sundhedsfaglige
dokumentation og døgn-/ugeplaner som viser, at den
sygeplejefaglige kvalitet på Fælledgården er forbedret
betydeligt, men at der fortsat er anledning til at følge
udviklingen tæt for at sikre helheden på plejecenteret –
herunder beboernes samlede trivsel.

Gennemført opfølgende embedslægetilsyn, som ligeledes
vurderede, at Fælledgården er i positiv udvikling, og at der
ikke længere kunne konstateres alvorlige fejl og mangler.

Lavet opfølgende brugertilfredshedsundersøgelse, som viste, at
brugertilfredsheden på to ud af tre udvalgte parametre var
steget betydeligt. Den samlede tilfredshed var også steget.
Det er derfor Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering, at
Fælledgården er på vej i den rigtige retning. Der arbejdes målrettet
Side 2 af 3
med sygeplejefaglige vurderinger, dokumentation, ledelsesopfølgning
og sparring med medarbejdere.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen følger forholdene tæt og der vil
medio august igen blive foretaget en samlet vurdering af udviklingen
på Fælledgården. Derudover følges forholdene på Fælledgården
gennem det kommunale uanmeldte tilsyn, det uanmeldte
embedslægetilsyn samt forvaltningens brugertilfredshedsundersøgelse.
Alle gennemføres på Fælledgården i 2015.
2. ”Såfremt svar på ovenstående kræver yderligere tilførsel af
menneskelige og/eller økonomiske ressourcer til Plejecenter
Fælledgården, hvorledes ser borgmestereren/forvaltningen så, at
disse midler kan tilvejebringes inden for udvalgets nuværende
ramme?”
For at imødekomme de udfordringer, som Plejecenter Fælledgården
stod overfor, tilførte forvaltningen i 2015 ekstraordinært Fælledgården
700.000 kr., til dækningen af merudgifter i forbindelse med
udskiftning af afdelingsledere og til dækning af øget vikarforbrug i
forbindelse med arbejdet med at rette på den sundhedsfaglige
dokumentation.
Fælledgården får tildelt budget efter samme styringsmodel som
forvaltningens øvrige plejecentre, hvor en konkret vurdering af den
enkelte beboers plejebehov ligger til grund for tildeling af midler.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen finder ikke anledning til at ændre
dette. Forløbet med forvaltningens understøttelse af og opfølgning på
plejecentrets målarbejde afholdes inden for forvaltningens
økonomiske ramme. Såvel i forhold til Fælledgården som andre af
byen plejecentre, vurderer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
løbende behovet for at tilføre ekstraordinære midlertidige ressourcer,
som kan understøtte eventuelle udfordringer.
Hanne Baastrup
/Nanna Skriver
Side 3 af 3