Katalogisering - Besøg axielldrift.dk

DDElibra
HÅNDBOG
Katalogisering
Axiell Danmark A/S
2015-10-26
Version 9.11.30 GUI
Copyright © 2015
2
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
1 Indholdsfortegnelse
1
Indholdsfortegnelse .......................................................................................................... 2
2
Introduktion...................................................................................................................... 5
3
Søgning i dokumentationen ............................................................................................. 5
4
Modulet Katalogisering ................................................................................................... 5
4.1
4.1.1
5
Åbning af "Katalogisering" ................................................................................................ 5
Mulighed for at trække poster fra Katalogisering til andre moduler ............................................... 5
Katalogiseringsoversigten ................................................................................................ 6
5.1
Vinduets opbygning ............................................................................................................. 7
5.1.1
Træstrukturen .................................................................................................................................. 7
5.1.1.1
Maskeposter ........................................................................................................................... 7
5.1.1.2
Valideringsposter ................................................................................................................... 8
5.1.1.3
Leverance............................................................................................................................... 8
5.1.1.4
Indlæsning af "Udenlandsk litteratur – CB-selektion" ........................................................... 8
5.1.1.5
Log ......................................................................................................................................... 9
5.1.1.6
Opdatering ............................................................................................................................. 9
5.1.1.7
Ret.......................................................................................................................................... 9
5.1.2
Oversigt over poster ........................................................................................................................ 9
5.1.2.1
Kolonner ................................................................................................................................ 9
5.1.3
Statuslinjen .................................................................................................................................... 10
5.2
Indstillinger ........................................................................................................................ 10
5.2.1
Formatvalg .................................................................................................................................... 10
5.2.1.1
Maske- og valideringsposter ................................................................................................ 11
5.2.1.2
Katalogiseringsformat.......................................................................................................... 12
5.2.2
Kolonner........................................................................................................................................ 12
5.3
Overførsel af poster fra søgning til katalogiseringsoversigt .......................................... 12
5.4
Funktionalitet i "Katalogiseringsoversigt" ..................................................................... 13
5.4.1
Find post ........................................................................................................................................ 13
5.4.1.1
Sorter poster......................................................................................................................... 13
5.4.1.2
Afgrænsning af poster.......................................................................................................... 13
5.4.2
Slet linie ........................................................................................................................................ 14
5.4.3
Slet post ......................................................................................................................................... 14
5.4.4
Automatisk sletning af poster med særlig katalogkode ................................................................. 14
5.4.5
Katalogisering - opstart ................................................................................................................. 15
5.4.5.1
Oprettelse af ny post ............................................................................................................ 15
5.4.5.2
Rettelse af eksisterende post ................................................................................................ 15
5.4.5.3
Kopiering af post ................................................................................................................. 15
5.4.5.4
Tilføj post ............................................................................................................................ 16
5.4.6
Opdatering af post ......................................................................................................................... 16
5.4.6.1
Opdateringskørsel ................................................................................................................ 16
5.4.6.2
Online opdatering ................................................................................................................ 16
5.4.7
Udskrivning af poster .................................................................................................................... 17
5.4.8
Masserettelser ................................................................................................................................ 17
3
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
6
Katalogisering af poster ................................................................................................. 18
6.1
Funktioner .......................................................................................................................... 18
6.2
Katalogisering - generelle funktioner............................................................................... 18
6.2.1
Formatvalg .................................................................................................................................... 18
6.2.2
Gem / afslut katalogisering ........................................................................................................... 19
6.2.2.1
Gem post med validering ..................................................................................................... 19
6.2.2.2
Gem post uden validering .................................................................................................... 19
6.2.2.3
Forlad katalogisering uden at gemme post .......................................................................... 19
7
MARC katalogisering .................................................................................................... 20
7.1
Katalogiseringsbilledets opbygning .................................................................................. 20
7.1.1
7.2
Kolonner........................................................................................................................................ 20
Redigeringstilstand ............................................................................................................ 20
7.2.1
Oplysning om indhold af felter og delfelter .................................................................................. 21
7.2.2
Indtastning i felt ............................................................................................................................ 21
7.2.3
Hent data ....................................................................................................................................... 21
7.2.3.1
Delfelter ............................................................................................................................... 21
7.2.3.2
Koder ................................................................................................................................... 22
7.2.3.3
Langordsregistre .................................................................................................................. 22
7.2.4
Indsæt alfabetiseringstegn ............................................................................................................. 23
7.2.5
Genbrug af data fra eksisterende poster ........................................................................................ 23
7.2.6
Fletning med maske ...................................................................................................................... 23
7.2.7
Fortryd / gentag ............................................................................................................................. 24
7.2.8
Check URL.................................................................................................................................... 24
7.2.9
Afslutning af katalogisering .......................................................................................................... 24
7.3
Hægtning af flerbindsposter ............................................................................................. 24
7.4
Flytning af post til ny base ................................................................................................ 25
8
Styret katalogisering ...................................................................................................... 26
8.1
Skærmbilledets opbygning ................................................................................................ 26
8.1.1
8.2
9
Felter ............................................................................................................................................. 26
Funktionalitet i "Styret katalogisering" .......................................................................... 27
Maskepoststyret katalogisering .................................................................................... 27
9.1
Skærmbilledets opbygning ................................................................................................ 27
9.2
Funktionalitet i "Maskepoststyret katalogisering" ........................................................ 27
9.2.1
10
Hent data i langordsregister........................................................................................................... 27
Katalogisering af "Lokale felter" ................................................................................. 28
10.1
Skærmbilledets opbygning ................................................................................................ 28
10.1.1
10.2
11
Felter......................................................................................................................................... 28
Funktionalitet i "Katalogisering af lokale felter" ........................................................... 30
Indberetning af katalogiseringer til DBC .................................................................... 31
11.1
Returnering af eksporterede poster. ................................................................................ 31
11.2
Dubletposter ....................................................................................................................... 32
12
Koder i katalogiseringsoversigt .................................................................................... 33
13
danMARC2 ..................................................................................................................... 36
4
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
13.1
Ændringer indført i danMARC2 juni 2015 ..................................................................... 36
13.2
Lokale felter........................................................................................................................ 36
5
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
2 Introduktion
Katalogisering er et integreret modul i DDElibra. Katalogiseringsmodulet håndterer følgende
funktioner:
• Oprettelse af nye poster
• Ændring af eksisterende poster
• Sletning af poster
• Udvælgelse af poster fra ekstern leverance
• Eksport af nye, ændrede og/eller slettede poster til ekstern database
• Styring af hvem der retter en post, og af at en post kun rettes af én person ad gangen
Dokumentationen forudsætter kendskab til "Håndbog Topvinduet og Generelt".
Overalt i systemet vil en funktion kunne aktiveres såvel ved brug af tastatur som ved brug af
mus. I dokumentationen er aktiveringen udelukkende beskrevet ved brug af tastatur.
3 Søgning i dokumentationen
Der kan søges i dokumentationen som pdf eller html med (Ctrl+F).
Rettelser siden sidste version er markeret med blåt.
4 Modulet Katalogisering
4.1
Åbning af "Katalogisering"
Modulet "Katalogisering" åbnes med (Ctrl+K). Fra "Søgning" kan man tage en eller flere
markerede poster med til Katalogisering med (Ctrl+Shift+K).
Ved åbning af modulet vises de poster i mappen "Ret", der ejes af den person, der er logget
på.
Modulet "Katalogisering" kan bestå af flere "vinduer". I ét vindue vises altid "katalogiseringsoversigten", som indeholder en oversigt over de poster som findes i den valgte mappe. Derudover findes et vindue for hver post der åbnes (oprettes eller rettes).
4.1.1 Mulighed for at trække poster fra Katalogisering til andre moduler
Det er nu muligt at overføre poster fra Katalogisering til andre moduler. F.eks. Beholdning
med (Ctrl+Shift+B) og Accession med (Ctrl+Shift+I).
6
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
5 Katalogiseringsoversigten
I katalogiseringsoversigten kan følgende funktioner benyttes:
Funktion
Udføres med
Uddybende bemærkninger
Vis post
F6
Viser posten i nyt vindue med mulighed for
at vælge visningsformat. Her kan også vises
materialets forside.
Opret
F7
Opretter ny post.
Slet linie
Shift+F7
Sletter post fra katalogiseringsoversigten.
Slet post *
Ctrl+F7
Sletter post fra den bibliografiske base.
Find
F8
Fremkalder en søgedialog, der giver mulighed for at afgrænse katalogiseringsoversigten
til kun at omfatte de poster, der opfylder de
indtastede søgekriterier.
Opdater
Shift+F8
Sender post til opdatering.
Onl. opd.
Ctrl+F8
Opdaterer posten online.
Til Acc.
Alt+F8
Opdaterer online og tager posten med til Accession.
Ret
F9 eller Retur
Åbner markeret post.
Gem *
Ctrl+F9
Gemmemarkering.
Kopier post
Alt+F9
Laver en kopi af den markerede post med nyt
idnr.
Genvejsmenu *
Shift+F10
Aktiverer genvejsmenu.
Indstillinger
F12
Tilføj post
Ctrl+F12
Giver mulighed for formatvalg og valg af
kolonner.
Giver mulighed for (hvis postens idnr. kendes) at hente en post ind i "Retmappen", uden
at søge den frem i søgesystemet først.
7
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
Funktion
Udføres med
Uddybende bemærkninger
Hent poster
Alt+F12
Henter poster fra søgning, der er markeret og
hvor der efterfølgende er trykket (Ctrl+C)
"Kopier".
Udskriv
Ctrl+P
Findes i menuen "Filer"
Kalder popup'en "Udskriv poster" med mulighed for udskrivning af post(er) i valgfrit
format til printer, e-mail, skærm eller fil på
UNIX-server.
Fortryd *
Ctrl+F
Findes i menuen "Rediger"
Giver mulighed for at fortryde de sidste 100
handlinger i en åben katalogisering.
Annuller fortryd *
Ctrl+Shift+F
Findes i menuen "Rediger"
Giver mulighed for at genindsætte data der er
slettet med "Fortryd".
Funktionerne er kun aktive, når de er relevante.
Funktioner markeret med * er kun tilgængelige fra funktionsmenuen. Øvrige funktioner findes desuden i funktionslinjen.
5.1
Vinduets opbygning
Venstre del af modulvinduet indeholder en oversigt over "mapper”, mens højre del af modulvinduet indeholder en liste over poster i den valgte mappe.
5.1.1 Træstrukturen
Træstrukturen har følgende mapper: "Maskeposter", "Valideringsposter", "Leverance", "Log",
"Opdatering" og "Ret".
5.1.1.1 Maskeposter
Mappen indeholder de maskeposter der bruges som udgangspunkt for katalogisering af nye
poster.
Posterne kan kun ændres af en privilegeret bruger.
8
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
5.1.1.2 Valideringsposter
Mappen indeholder valideringsposter der definerer regler for katalogisering af poster.
Der er mulighed for følgende valideringer:
- lovlige felter
- obligatoriske felter
- test om felter må gentages
- indikator værdier (i1, i2 og repeat)
- lovlige delfelter
- obligatoriske delfelter
For hvert delfelt kan angives:
- test om delfelter må gentages (r)
- Faustnr. kontrol (f)
- ISBN kontrol, 10 cifre (b)
- ISBN kontrol, 13 cifre (e)
- ISSN kontrol (s)
- DanBib nummer (d)
- checkciffer kontrol (m), dvs. nr. kan være enten DanBib nr., ISBN nr. eller Faustnr.
- CPR-nummer kontrol (p)
- kontrol af kode op mod "decode" værdier (c)
- angivelse om at beholde tomme delfelter (k)
- kontrol af delfeltindhold mod søgeveje, f.eks. ISBN-autoritetskontrol.
5.1.1.3 Leverance
Mappen indeholder importerede poster.
Håndtering af poster i leverancemappen
Poster, der ønskes indlagt i den bibliografiske base uden rettelser, markeres, hvorefter der
trykkes (Shift+F8) "Opdater", og posterne sendes til opdateringsmappen, hvorfra de opdateres
ved første opdateringskørsel.
Poster, der måske skal bruges, markeres, hvorefter der trykkes (Ctrl+F9) "Gem". Herved forsynes de markerede poster med "Gemt" i statusfeltet. Hvis der i forvejen står "Gemt" i statusfeltet vil det blive fjernet.
Øvrige poster markeres og fjernes fra leverancemappen med (Shift+F7) "Slet linie".
5.1.1.4 Indlæsning af "Udenlandsk litteratur – CB-selektion"
Ved indlæsning af dataleverancen "Udenlandsk litteratur – CB-selektion" i DDElibra, vil der
blive tilføjet en trimbar katalogkode (fx UTC eller CBS) og periode i posterne, som derefter
kan bruges til at danne materialevalgslister i Materialevalg. Der tilføjes nu kun katalogkode i
bind- og singleposter.
9
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
5.1.1.5 Log
Hvis logning er slået til, vil mappen indeholde de poster, som er blevet opdateret via
katalogisering. Kan desuden bruges i forbindelse med udtræk til eksterne databaser.
5.1.1.6 Opdatering
Mappen indeholder poster der er sendt til opdatering. Opdateringen finder sted ved første opdateringskørsel, hvorefter posterne automatisk fjernes fra mappen.
5.1.1.7 Ret
Mappen indeholder poster overført fra Søgning, samt poster som brugeren er ved at oprette /
ændre.
5.1.2 Oversigt over poster
5.1.2.1 Kolonner
Oversigten over poster kan indeholde følgende kolonner:
Kolonnebetegnelse:
Indhold:
Felt der indeholder følgende ikon
, når posten er åben.
Ejer
Login for den person der ejer posten.
Oprettet
Dato for indlæggelse af posten i katalogiseringsmodulet.
Rettet
Dato for sidste rettelse af post.
Idnr.
Postens idnr. (for poster katalogiseret af DBC vil nummeret være
postens faustnummer).
Titel
Postens titel.
Mat.kode og
Spec. mat.
Materialekode og specifik materialekode indeholder koder for postens materiale- og posttype. Mulige koder er beskrevet efterfølgende i afsnittet: "Koder".
Status
Her oplyses om en post er "Rettet" og om evt. valideringsfejl.
Uge
Ugenummer taget fra MARC-postens felt 990 delfelt o,x,r. Hvis
10
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
Kolonnebetegnelse:
Indhold:
dette delfelt ikke findes, tages det fra felt 032 delfelt a med katalogkode DBF. Findes dette heller ikke, tages ugenummeret fra felt 032
delfelt x med katalogkode DAT.
Lokalnote
Hvis der i dette felt er angivet en *, betyder det, at posten findes i
basen og indeholder lokale felter.
Fejlkode
Her angives en fejlmarkering, hvis posten er blevet afvist (f.eks. ved
den natlige opdatering). Der skelnes mellem store og små bogstaver.
Mulige koder er beskrevet efterfølgende i afsnittet: "Koder".
Gruppe
Her angives i hvilken mappe posten findes.
Infokode
Giver oplysning om status for poster, der allerede findes i basen.
Muligt indhold er beskrevet efterfølgende i afsnittet: "Koder".
5.1.3 Statuslinjen
Ud over løbende meddelelser, findes der til højre i statuslinjen oplysning om aktuel maske- og
valideringspost samt katalogiseringsformat. Længst til højre vises nummer på aktuel post og
samlet antal poster i mappen.
5.2 Indstillinger
Aktivering af (F12) "Indstillinger" åbner en dialog, der giver mulighed for at ændre standard
katalogiseringsparametre. Indstillingerne gemmes ved at sætte flueben i "Gem opsætning".
Ønskes der kun ændret "Format" for en enkelt katalogisering, aktiveres (F12) "Indstillinger"
med den relevante post aktiv.
Dialogen har følgende faneblade: "Formatvalg" og "Kolonner".
5.2.1 Formatvalg
Fanen har følgende felter:
Feltbetegnelse:
Indhold:
Maskepost
Giver mulighed for valg af "Maskepost".
11
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
Feltbetegnelse:
Indhold:
Valideringspost
Giver mulighed for valg af "Valideringspost".
Katalogiseringsformat Giver mulighed for valg af "Katalogiseringsformat".
5.2.1.1 Maske- og valideringsposter
Den aktuelle maske- og valideringspost fremgår af felterne "Maskepost" og "Valideringspost". Efter åbning af dropdown bokse kan ny maske- og valideringspost vælges. Valget accepteres ved at trykke "OK" (Alt+O). Ønsker man at fortryde kan der trykkes "Annuller"
(Alt+A) eller (Esc).
Hvis der er valgt en maskepost, vil den tilhørende valideringspost automatisk blive valgt, når
valget accepteres.
Der findes følgende standard maske- og valideringsposter
Maskepost:
Valideringspost:
Anvendelse:
MASKBP
VALBPf
Bindposter
MASKHP
VALHPf
Hovedposter
MASKINT
VALDM2m
Fjernlånsposter
MASKMUS
VALMUSf
Musikposter
MASKNOD
VALSIPf
Musikalier
MASKSIP
VALSIPf
Singleposter
MASKIMP
VALSIPf
Importbase
MASKSP
VALSPf
Sektionsposter
VALBEHf
Ret post fra behold
VALDM2f
Alle idnr. felter med faustnummervalidering
VALSBPf
Single- og bindposter
12
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
5.2.1.2 Katalogiseringsformat
Herfra vælges hvilket katalogiseringsformat der ønskes anvendt:
Der findes følgende formater:
Format:
Indhold:
MARC
Katalogisering i MARC-format.
Styret
Minimumskatalogisering i en formular.
Maskepoststyret
Styret katalogisering, hvor en maskepost styrer, hvilke felter der bliver medtaget i skærmbilledet.
Lokale felter
Registrering af lokale felter.
5.2.2 Kolonner
Her kan det markeres, hvilke kolonner der ønskes vist i oversigten over poster. Desuden kan
kolonnernes rækkefølge ændres ved at trykke (Alt+P) "Flyt op" eller (Alt+N) "Flyt ned".
5.3 Overførsel af poster fra søgning til katalogiseringsoversigt
Fremsøgte poster markeres i "Kort format" i Søgning, hvorefter der trykkes (Ctrl+Shift+K).
De markerede poster vil blive overført til den aktuelle brugers retmappe, samtidig med at Katalogisering åbnes/aktiveres.
Alternativt kan der trykkes (Ctrl+C) "Kopier" efter markering af posterne. Skift derefter til
Katalogisering og tryk (Alt+F12) "Hent poster". Dette gælder kun for poster i egen base.
Overførsel fra eksterne søgninger kan foretages på tilsvarende måde, dog er det en forudsætning at den eksterne base anvender enten danMARC2 format eller MARC21 format.
Tidligere overførte poster forbliver i retmappen.
En post må kun rettes af én person ad gangen. Hvis man prøver at overføre en post, der allerede findes i katalogiseringsoversigten, gives en advarsel om, at posten ikke kan overføres.
Hvem der har posten liggende i sin retmappe, kan ses ved at fremsøge posten med "Find" (F8)
på id.nr. med ejer-feltet blankt.
Ønsker man at overføre en hoved- eller sektionspost, skal man overføre en tilhørende bindpost. Hoved-/sektionsposten vil så automatisk blive overført.
13
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
Hvis det er en ekstern post, der overføres og opdateres, vil felt 004 delfelt r blive rettet, hvis
det er relevant. Findes posten i basen i forvejen, vil felt 004 delfelt "r" få værdien "c" (Rettet
post). Findes posten ikke i basen, vil felt 004 delfelt "r" få værdien "n" (Ny post). Det vil herefter umiddelbart være muligt at sende posten til opdatering.
Hvis det er en ekstern post, der opdateres, og den findes i basen i forvejen, vil eventuelle lokale felter blive flettet ind i posten, som det sker ved opdatering af ugeleverancer.
5.4
Funktionalitet i "Katalogiseringsoversigt"
5.4.1 Find post
I katalogiseringsoversigten kan posterne sorteres og antallet af poster begrænses ud fra valgte
kriterier.
5.4.1.1 Sorter poster
Kolonnerne i katalogiseringsoversigten kan sorteres ved tryk med musen på kolonneoverskriften, trykkes en gang til sorteres modsat. Alternativt kan man markere et felt i den ønskede
kolonne og trykke (Alt+Pil-ned / Alt+Pil-op).
5.4.1.2 Afgrænsning af poster
Tryk (F8) "Find", hvorved der fremkommer et Find-vindue. Efter indtastning af søgekriterier
aktiveres en søgning med (Alt+F) eller (Retur), hvorefter katalogiseringsoversigten kun vil
vise de poster, der modsvarer de indtastede søgekriterier. Der er desuden mulighed for at
trykke (Alt+B) "Blank", hvorefter der kan foretages søgning uden angivelse af søgekriterier
eller nye søgekriterier kan indtastes. Søgedialogen kan forlades med (Alt+L) "Luk" eller alternativt (Esc).
Følgende felter er tilgængelige i søgedialogen.
Felter:
Indhold:
Idnr.
Afgrænser til idnr.
Ejer
Afgrænser på ejer.
Oprettet
Afgrænser til indtastet periode.
Mat.kode
Afgrænser til indtastet materialekode.
Uge
Afgrænser til ugebetegnelsen i MARC-posten. Syntaksen skal være
YYYYUU som i MARC-postens felt 990 eller felt 032. Det er muligt at trunkere. Skriv f.eks. 201243 eller 2012?
14
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
5.4.2 Slet linie
Poster slettes fra den aktuelle mappe på følgende måde: Afmærk de poster/linjer der skal slettes og tryk (Shift+F7) "Slet linie" (NB: Posterne slettes ikke fra basen).
En privilegeret bruger kan slette poster overalt i katalogiseringsoversigten. Den enkelte bruger
kan kun slette poster fra egen retmappe.
5.4.3 Slet post
Bibliografiske poster slettes fra basen på følgende måde: Marker de poster der skal slettes og
tryk (Ctrl+F7) "Slet post". (Funktionen er kun tilgængelig fra menuen "Funktioner").
Man vil blive bedt om at bekræfte sletningen.
Svares der (Alt+J) "Ja", bliver man spurgt om posten skal flyttes til kassationsbasen (base
kas).
Der tilføjes et felt 008, delfelt & med indhold "1" til MARC-posten. Dette delfelt angiver,
hvilken base posten tilhører og "1" er det interne nummer for kassationsbasen. Posten flyttes
derefter automatisk til opdateringsmappen.
Svares der (Alt+N) "Nej" flyttes de aktuelle poster til opdateringsmappen med en slettemarkering. Slettemarkeringen er et "d" i felt 004 delfelt r.
Posten vil så blive slettet ved første opdateringskørsel.
Ved sletning af bindposter i flerbindsværker beholdes hovedposten, så længe der stadig er
tilknyttede bindposter.
Da sletningen først foregår i forbindelse med første opdateringskørsel, kan man nå at fortryde
sletningen.
Posten åbnes i opdateringsmappen. Tryk (Ctrl+F8) "Gem", hvorved posten flyttes tilbage til
retmappen.
I retmappen ændres indholdet af felt 004 delfelt r fra "d" til "c" eller delfelt & med indhold
slettes fra felt 008.
5.4.4 Automatisk sletning af poster med særlig katalogkode
I følge http://www.dbc.dk/nationale-opgaver/bibliografisk-nyt/netpublikationer-mappe/detugentlige-url-tjek-pa-dbcs-netregistreringer sætter DBC katalogkoden IDU på netpublikationer, der er blevet utilgængelige. DDElibra kan trimmes således at poster med bestemte katalogkoder ikke indlæses i basen og at de slettes hvis de findes i basen i forvejen og kommer
med katalogkoden i en dataleverance.
15
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
5.4.5 Katalogisering - opstart
En katalogisering startes fra katalogiseringsoversigten.
Så længe en katalogisering er åben, vil der i modullinjen være en knap til at genkalde og aktivere vinduet med den specifikke katalogisering. Katalogiseringen er identificeret ved sit idnr.,
der er anført på knappen. Der kan være flere katalogposter åbne på samme tid.
5.4.5.1 Oprettelse af ny post
Ønsker man at katalogisere en ny post trykkes (F7) "Opret". Herved fremkommer et skærmbillede i henhold til katalogiseringsformat og den maskepost der er valgt. Idnr.-feltet er udfyldt med næste tilgængelige idnr.
5.4.5.2 Rettelse af eksisterende post
Marker den ønskede post i egen retmappe. Posten åbnes ved at trykke (F9) "Ret", dobbeltklikke på posten eller trykke (Retur).
5.4.5.3 Kopiering af post
Hvis man ønsker at genanvende alle eller flere felter fra en allerede eksisterende post, overføres denne til katalogiseringsoversigten. Posten markeres, hvorefter der trykkes (Alt+F9) "Kopier post". Herved fremkommer en kopi af posten med et nygenereret lokalt idnr. I denne
post kan der efterfølgende rettes/tilføjes på sædvanlig vis. Den post, man kopierede fra i katalogiseringsoversigten, kan herefter slettes med (Shift+F7) "Slet linie" (en post bør kun befinde
sig i oversigten, mens der foretages rettelser, idet andre forhindres i at rette i posten, så længe
den befinder sig der).
Alternativt kan man selv rette idnr. i en allerede eksisterende post. Dette benyttes typisk, hvis
man kender det centrale idnr.
16
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
5.4.5.4 Tilføj post
Hvis man kender en posts idnr., er det muligt at hente en post ind i "Katalogisering", uden at
søge den frem i søgesystemet først.
1.
2.
3.
4.
Tryk "Tilføj post" (Ctrl+F12).
Indskriv idnr.
Den aktuelle post vil blive vist.
Tryk "OK" (Alt+O).
Posten vil blive tilføjet til retmappen.
5.4.6 Opdatering af post
Efter oprettelse eller rettelse af en post, skal basen opdateres med den nye post, eller med de
rettelser der er foretaget i en eksisterende post.
5.4.6.1 Opdateringskørsel
Marker posten og tryk (Shift+F8) "Opdater". Herved flyttes posten til opdateringsmappen og
opdateres ved førstkommende opdateringskørsel. Det er kun muligt at opdatere poster, der er
valideret uden fejl.
Normalt er det ikke nødvendigt at opdatere hoved- eller sektionsposter, idet disse automatisk
vil blive opdateret, hvis en tilhørende bindpost opdateres. Hoved- og sektionsposter skal således kun sendes til opdatering, hvis der alene er foretaget ændringer i disse.
Bemærk, at tilhørende bindposter ikke opdateres, hvis hovedposten udvælges til opdatering.
Hvis man ønsker at flytte en post, der er sendt til opdatering, tilbage til retmappen åbnes posten i opdateringsmappen og der trykkes (Crtl+F8) "Gem".
5.4.6.2 Online opdatering
Ønskes en post gjort søgbar straks, kan der alternativt foretages en online opdatering.
Marker den post der ønskes opdateret online. Tryk (Ctrl+F8) "Onl. opd.".
Posten forsvinder fra retmappen.
Poster, som ønskes slettet, skal ikke online opdateres. Med en almindelig opdatering får man
mulighed for at hente posten igen/fortryde – ved at hente den i Opdat-mængden og trykke på
Gem.
5.4.6.3 Flerbindsværker kan opdateres online
Flerbindsværker kan fra og med DDElibra 9.11.20 opdateres online i GUI-klienten.
17
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
5.4.7 Udskrivning af poster
Det er muligt at udskive alle poster i en mappe i katalogiseringsoversigten eller udvalgte poster fra en mappe.
Hvis man kun ønsker udvalgte poster, markeres disse.
Tryk (Ctrl+P) "Udskriv" hvorefter en udskrivningsdialog vises.
Udskrivningsdialogen har følgende felter:
Feltbetegnelse:
Indhold:
Hele sættet / Valgte
poster
Her vælges, om det er alle poster i mappen, eller de markerede poster der ønskes udskrevet.
Format
Her vælges, hvilket visningsformat udskriften ønskes i.
Printer/Destination
Feltet er udfyldt med defaultprinter. Alternativt kan angives en anden printer eller et filnavn. Hvis feltet efterlades tomt udskrives til
defaultprinter. Posterne udskrives ved at klikke på knappen "Udskriv" (Alt+U).
E-mail-adr.
Her angives mailadresse, hvis posterne ønskes sendt pr. e-mail.
Mailen sendes ved at klikke på knappen "E-mail" (Alt+E).
Posterne kan også udskrives til skærm ved at trykke "Til Skærm" (Alt+T). Der kan fortrydes
ved tryk på "Annuller” (Alt+A) eller (Esc).
5.4.8 Masserettelser
Masserettelse af bibliografiske poster kan ikke foretages i GUI, og er derfor beskrevet i håndbogen til den tegnbaserede version.
18
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
6 Katalogisering af poster
6.1
Funktioner
I katalogisering kan følgende funktioner benyttes:
Funktion
Udføres med
Uddybende bemærkninger
Gem
Ctrl+F8
Gem katalogisering
Indsæt felt
F9
Indsætter felt umiddelbart under markeret felt
Slet felt
Shift+F9
Sletter markeret felt
Indsæt delfelt
F10
Indsætter "*", hvor markøren er placeret.
Slet delfelt
Shift+F10
Sletter delfelt, hvor markøren er placeret
Flet med maske
F11
Indsætter felter og delfelter fra valgt maskepost, der ikke findes i posten i forvejen.
Check URL
Shift+F11
Kalder aktuel URL, så man kan kontrollere,
at den er aktiv.
Indstillinger
F12
Giver mulighed for valg af "Maskepost",
"Valideringspost" og/eller "Katalogiseringsformat" for den aktuelle katalogisering.
Hent data
Ctrl+F12
Henter data.
Funktionerne er kun aktive, når de er relevante.
6.2
Katalogisering - generelle funktioner
6.2.1 Formatvalg
Når (F7) "Opret" post eller (F9) "Ret" post aktiveres i katalogiseringsoversigten, vil en katalogisering blive åbnet. Katalogiseringen åbnes i den enkelte brugers default "Katalogiseringsformat", eller det der blev valgt med katalogiseringsoversigten aktiv.
19
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
Ved tryk på (F12) "Indstillinger" er det muligt at vælge en alternativ "Maskepost" og "Valideringspost" og/eller et alternativt "Katalogiseringsformat" for den aktuelle katalogisering.
Eventuelle ændringer gælder kun, til den aktuelle post er gemt.
6.2.2 Gem / afslut katalogisering
Når en post gemmes, vil felter uden indhold automatisk blive slettet.
6.2.2.1 Gem post med validering
Når oprettelsen/rettelsen af en katalogisering er afsluttet trykkes (Ctrl+F8) "Gem".
Hvis valideringen gennemføres uden problemer, lukkes katalogiseringsvinduet og man returnerer til katalogiseringsoversigten. Posten vil nu fremstå med status "Rettet".
6.2.2.2 Gem post uden validering
Hvis posten ikke kan valideres, vil de data der medfører valideringsfejl fremstå med rød
skrift. Trykker man (Ctrl+F8) "Gem" aktiveres desuden en dialog, der gør opmærksom på,
hvor i posten der er valideringsproblemer. Det er herefter muligt at vende tilbage til katalogiseringen ved tryk på (Alt+R) "Ret fejl" eller (Retur). Alternativt kan posten gemmes med
(Alt+G). Gemmes posten uden validering, vil det fremgå af postens statusfelt.
Når poster gemmes uden validering, vil felter uden indhold blive bevaret.
Bemærk at det ikke er muligt at sende en post til opdatering, før den er blevet gemt med validering.
6.2.2.3 Forlad katalogisering uden at gemme post
Hvis man fortryder rettelserne i en post, kan man forlade katalogiseringen uden at gemme
posten. Posten vil fremstå uændret ved næste aktivering. Der trykkes (Ctrl+F4) "Luk", hvorefter en dialog vil spørge, om man ønsker at gemme. Svares ja med (Alt+J) eller (Retur), svarer
det til, at man har aktiveret (Ctrl+F8) "Gem". Svares nej med (Alt+N), afsluttes katalogiseringen, uden at de foretagne ændringer bliver gemt. Ændringerne vil ikke kunne fremskaffes
igen. Svares "Annuller" med (Alt+A) bliver man i katalogiseringsbilledet og kan fortsætte
arbejdet.
20
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
7 MARC katalogisering
7.1
Katalogiseringsbilledets opbygning
7.1.1 Kolonner
Katalogiseringsbilledet indeholder følgende kolonner:
Kolonnebetegnelse:
Indhold:
Feltnr.
MARC-feltets nummer
Indikator
Indikator
Indhold
Delfelter med indhold
Indholdsfeltet består af delfeltskilletegn, delfeltangivelser samt delfeltindhold.
Delfeltskilletegn angives med en *. Delfelttegnet anbringes umiddelbart inden delfeltangivelsen.
7.2 Redigeringstilstand
Før der kan skrives/rettes i katalogiseringsbilledet, skal det felt der ønskes skrevet/rettet i
bringes i redigeringstilstand.
Med (Pil-op/Pil-ned) og (Pil-højre/Pil-venstre) flyttes markeringen til det felt, hvor ændringen
skal foretages.
Markeringen vil altid dække en vandret linje i katalogiseringsbilledet. Felter der er markeret
men ikke i redigeringstilstand vil i kolonnerne "Feltnr." og "Indikator" være blå med en gul
ramme omkring, mens tilsvarende felter i kolonnen "Indhold" er hvide, omgivet af en gul og
en blå ramme.
Man bringer feltet i redigeringstilstand ved at markere det og trykke (Retur), hvorved felterne
i kolonnerne "Feltnr." og "Indikator" bliver hvide og den gule ramme forsvinder. Felterne i
kolonnen "Indhold" kommer til at se ud som et ikke markeret felt, men med markøren placeret efter første delfelttegn. Efterfølgende tryk på (Retur) bringer feltet ud af redigeringstilstand
igen. Det er ikke muligt at forlade et indholdsfelt, før det er bragt ud af redigeringstilstand.
21
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
Der kan kun skrives/rettes i et felt der er i redigeringstilstand. Begynder man indtastningen
mens feltet ikke er i redigeringstilstand, vil det blive bragt i redigeringstilstand, og indtastningen vil begynde umiddelbart efter første delfelttegn.
Når et felt er i redigeringstilstand kan man hoppe til næste delfelt ved at trykke (Tab) og til
forrige delfelt med (Shift+Tab).
7.2.1 Oplysning om indhold af felter og delfelter
Når markøren bevæger sig ned gennem linjerne i en katalogisering, vil modulvinduets statuslinje give information om, hvilket indhold der skal være i det til enhver tid markerede MARCfelt.
Bringes et indholdsfelt i redigeringstilstand, vil modulvinduets statuslinje også give information om, hvilket indhold der skal være i det delfelt markøren aktuelt er placeret i.
7.2.2 Indtastning i felt
Hvis man ved indtastningen når til enden af et synligt indholdsfelt, vil feltet blive udvidet, så
man altid vil kunne se hele feltet.
Der skal ikke trykkes (Retur) i feltet, da det vil bevirke, at feltet forlader redigeringstilstand.
Så længe et felt er aktivt, kan man med (Esc) fortryde indtastninger eller rettelser i feltet. Dvs.
ændringer foretaget siden feltet sidst var inaktivt, vil blive slettet.
7.2.3 Hent data
7.2.3.1 Delfelter
Ønskes der oplysning om, hvilke delfelter der er lovlige til et konkret MARC-felt, bringes det
tilsvarende indholdsfelt i redigeringstilstand, og markøren placeres umiddelbart efter en *.
Herefter trykkes (Ctrl+F12) "Hent data" hvorefter en dialog giver oplysning om, hvilke delfelter der er lovlige for det aktuelle MARC-felt.
Ønskes der indsat et nyt delfelt trykkes (F10) "Indsæt delfelt", eller der indtastes manuelt en
*, umiddelbart før den * der starter det efterfølgende delfelt. Placer markøren mellem de 2
*'er og tryk (Ctrl+F12) "Hent data", hvorefter mulige delfelter vil blive vist. Marker det ønskede delfelt og tryk (Retur). Den markerede delfeltkode vil blive indsat i indholdsfeltet, hvor
markøren er placeret. Ønskes det nye delfelt indsat sidst i feltet tastes * i slutningen af linjen,
hvorefter der trykkes (Ctrl+F12) "Hent data", og det ønskede delfelt tages med over i katalogiseringsbilledet.
Kendes delfeltkoden tastes bare * og delfeltkode.
22
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
7.2.3.2 Koder
Til en række delfelter findes nogle fast definerede koder (f.eks. materialekoder). Disse kan
bringes frem i en dialog på følgende måde.
Bring indholdsfeltet for det relevante MARC-felt i redigeringstilstand. Placer markøren efter
den relevante delfeltangivelse. Hvis der findes fast definerede koder for indholdet i det aktuelle delfelt, vil funktionen "Hent data" være aktiv. Når (Ctrl+F12) "Hent data" herefter aktiveres, fremkommer en oversigt over definerede koder. Marker den ønskede kode og tryk (Retur), hvorefter koden indsættes i delfeltet.
7.2.3.3 Langordsregistre
For at sikre korrekte navneformer eller andre standardiserede oplysninger, er det muligt at
overføre disse oplysninger fra et opslag i et langordsregister.
Bring indholdsfeltet for det relevante MARC-felt i redigeringstilstand. Placer markøren efter
den relevante delfeltangivelse. Hvis der findes mulighed for opslag i et langordsregister, vil
funktionen "Hent data" være aktiv. Når (Ctrl+F12) "Hent data" aktiveres, fremkommer en
listoversigt.
Hvis der i delfeltet allerede er indtastet oplysninger, vil der i oversigten være foretaget en listning fra det angivne sted i registeret.
Står der ikke noget i delfeltet, foretages automatisk opslag fra registerets start. Indtast relevant
startpunkt for listningen og tryk (Alt+O) "OK" eller (Retur).
Hvis den ønskede navneform/standardoplysning findes entydigt i resultatet, markeres den,
hvorefter der trykkes (Retur), og de markerede oplysninger overføres til MARC-feltet.
Data vil blive indsat i det indholdsfelt man tog udgangspunkt i. Allerede inddaterede oplysninger i feltet vil blive overskrevet. Systemet henter alle data fra det MARC-felt, hvor navneformen forekommer. Der kan derfor blive medtaget delfelter, der ikke kan valideres, i det felt
de hentes ind i. Hvis det er tilfældet, vil data, der ikke kan valideres, blive vist med rød skrift.
Det er muligt via ”Hent data” at få vist posterne i MARC-formatet og selv aktivt bestemme
hvilke felter der skal udpeges og tages med tilbage.
Fra listen over navneformer trykkes (Alt+V) ”Vis poster”.
De udvalgte poster vises som liste øverst i vinduet. Der kan bladres til næste post/forrige post
med (Ctrl+Page Down/Ctrl+Page Up).
I MARC-posten nedenfor markeres det eller de felter som ønskes overført til katalogiseringsbilledet. Brug mellemrumstasten til at markere de enkelte felter. Når de ønskede felter er markeret trykkes (Alt+O) "OK". Felterne indsættes som nye felter i posten.
Der bladres i en post med (Page Up/Page Down).
23
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
Trykkes der (Alt+A) "Annuller", vender man tilbage til katalogiseringsbilledet uden overførsel af data.
7.2.4 Indsæt alfabetiseringstegn
I katalogisering understøttes de normale alfabetiseringsmuligheder:
-
brug af bestemt alfabetiseringstegn
brug af store delfelter
Alfabetiseringstegnet i katalogisering er tegnet "¤".
7.2.5 Genbrug af data fra eksisterende poster
Hvis man ønsker at genanvende felter fra en allerede eksisterende post i en ny post, åbnes
begge poster i modulvinduet (benyt evt. "Kakler" fra menuen "Vinduer"). Den del af posten
man ønsker at genanvende markeres, hvorefter ”Kopier" (Ctrl+C) og "Sæt ind" (Ctrl+V) anvendes.
Den post, man kopierede fra bør efterfølgende slettes fra katalogiseringsoversigten, idet andre
forhindres i at rette i posten, så længe den befinder sig der.
7.2.6 Fletning med maske
Når en post gemmes slettes automatisk ikke udfyldte felter og delfelter. Ønsker man at arbejde videre med posten på et senere tidspunkt er det er muligt at foretage fletning med en maskepost, så felter og delfelter fra maskeposten flettes ind, hvis de ikke allerede er i posten.
Åbn den aktuelle post og tryk (F11) "Flet med maske".
24
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
7.2.7 Fortryd / gentag
Det er muligt at fortryde / gentage de sidste 100 handlinger i en åben katalogisering.
Når der er indtastet oplysninger i en post, vil funktionen "Fortryd" (Ctrl+F) være aktiv, når
man forlader redigeringstilstand.
Tryk på "Fortryd" (Ctrl+F) vil slette ændringer, i det felt man sidst har skrevet i. Aktivering af
"Fortryd" (Ctrl+F) endnu engang vil slette ændringerne i det næstsidste felt, man har skrevet i
osv.
Når "Fortryd" (Ctrl+F) har været anvendt, bliver funktionen "Annuller fortryd" (Ctrl+Shift+F)
aktiv, og det er muligt at få indsat de slettede data igen. Sidst slettede indsættes først.
Fortryd / Annuller fortryd kan anvendes på den aktuelle katalogisering, indtil posten lukkes.
Funktionerne findes i menuen "Rediger".
7.2.8 Check URL
Når der er angivet en URL, f.eks. i felt 856 delfelt u, er det muligt at kontrollere om den er
korrekt.
Marker feltet og gør det aktivt ved at trykke (Retur). Flyt markøren til delfeltet, så funktionen
"Check URL" bliver aktiv.
Når der herefter trykkes (Shift+F11) "Check URL", vil den angivne webside blive vist.
Det er muligt at sætte systemet op, så der jævnligt foretages check af, om eksisterende URL'er
er aktive. Poster med ugyldige URL'er kan automatisk flyttes til kassationsbasen.
7.2.9 Afslutning af katalogisering
Efter indtastning/rettelse skal katalogiseringen gemmes/afsluttes og posten evt. sendes
til opdatering. Se beskrivelse under "Katalogisering – generelle funktioner" afsnit 6.2.2.
7.3 Hægtning af flerbindsposter
Ved katalogisering af flerbindsværker skal bindposterne pege på hovedposten og omvendt.
Dette sker ved at der oprettes et eller flere 015 felter i hovedposten og et felt 014 i bindposten.
Indholdet i felt 015 i hovedposten skal være den tilhørende bindposts idnr. Indholdet i felt 014
i bindposten skal være den tilhørende hovedposts idnr.
25
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
Systemet sender automatisk hovedposten til opdatering ved opdatering af en bindpost. Derfor
anbefales det, at rettelser i hovedposten foretages, inden der rettes i tilhørende bindposter.
7.4 Flytning af post til ny base
Hvis man ønsker at flytte en bibliografisk post fra en logisk base til en anden, bringes posten
over i egen retmappe, hvorefter den åbnes. En evt. baseangivelse vil være angivet i felt 008,
delfelt &. Typisk vil delfeltet ikke være der, hvilket betyder, at MARC-posten tilhører basen
med bibliotekets almindelige poster. Ud over denne standardbase er der typisk 3 andre baser.
Disse baser er angivet ved et tal i delfeltet. Det er kassationsbasen, som har nummer 1, fjernlånsbase som har nummer 16 og importbasen, som har nummer 33.
Hvis man ønsker at flytte posten til en bestemt base, tilføjes delfelt & til felt 008, og nummeret på basen angives i delfeltet. Som nævnt ovenfor er standardbasen normalt kendetegnet ved
at delfeltet ikke findes, men nummer 32 kan også anvendes for standardbasen. Hvis posten
ønskes flyttet tilbage til standardbasen, slettes delfeltet blot, eller nummeret ændres til 32.
Efter at der er rettet i felt 008, delfelt &, afsluttes katalogiseringen med (Ctrl+F8) "Gem", og
posten sendes til opdatering med (Shift+F8).
26
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
8 Styret katalogisering
Ved at vælge denne katalogiseringsform, er det muligt hurtigt og nemt at få inddateret de
nødvendige og tilstrækkelige oplysninger til en foreløbig katalogisering af en post.
8.1
Skærmbilledets opbygning
8.1.1 Felter
I "Styret katalogisering" findes følgende felter:
Feltbetegnelse:
Indhold:
Idnr.
Feltet vil være udfyldt med et maskingenereret idnr.
ISBN13
ISBN-nummer (13-cifret).
ISBN
ISBN-nummer.
Pris
Pris.
Generel mat.type
Kode for generel materialebetegnelse. Mulige værdier kan vælges fra
dropdown boks.
Specifik mat.type
Kode for specifik materialebetegnelse. Mulige værdier kan vælges
fra dropdown boks.
Kategori
Kode for bibliografisk kategori. Mulige værdier kan vælges fra
dropdown boks.
Sprogkode
Sprogkode. Mulige værdier kan vælges fra dropdown boks.
Klassemærke
Numerisk opstilling.
Titel
Materialets titel.
Efternavn
Forfatterens efternavn.
Fornavn
Forfatterens fornavn(e).
Udgave
Udgave.
Forlag: Sted
Udgivelsessted.
27
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
Feltbetegnelse:
Indhold:
Forlag: Navn
Forlagets navn.
Udgivelsesår
Udgivelsesår.
Lokalisering
Feltet anvendes i forbindelse med oprettelse af fjernlån.
8.2
Funktionalitet i "Styret katalogisering"
Efter indtastning/rettelse skal katalogiseringen gemmes/afsluttes og posten evt. sendes
til opdatering. Se beskrivelse under "Katalogisering – generelle funktioner" afsnit 6.2.2.
9 Maskepoststyret katalogisering
Denne katalogiseringsform er en styret katalogisering, hvor det er den valgte maskepost
der styrer, hvilke felter der skal være tilgængelige i katalogiseringsbilledet.
9.1
Skærmbilledets opbygning
I skærmbilledets venstre halvdel findes ledetekster for felter og delfelter. I skærmbilledets højre halvdel findes felter til indtastning af indhold i delfelterne.
De enkelte felter kan forstørres ved tryk på (F4). Feltet lukkes igen ved tryk på (Esc).
I delfelter der skal indeholde koder, kan mulige værdier vælges fra dropdown bokse.
9.2
Funktionalitet i "Maskepoststyret katalogisering"
Efter indtastning/rettelse skal katalogiseringen gemmes/afsluttes og posten evt. sendes
til opdatering. Se beskrivelse under "Katalogisering – generelle funktioner" afsnit 6.2.2.
9.2.1 Hent data i langordsregister
Når en række felter med navneformer f.eks. felt 100 "Efternavn eller fornavn alene" markeres
bliver (Ctrl+F12) "Hent data" aktiv, og det er - som i "MARC katalogisering" - muligt at
foretage opslag i og overføre data til feltet fra langordsregisteret for personnavne. Hvis feltet i
forvejen indeholder en værdi, vil denne blive erstattet af værdien hentet fra langordsregistret.
Det er ikke muligt at udpege flere felter end skabelonen giver plads til.
28
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
10 Katalogisering af "Lokale felter"
Ved at vælge denne katalogiseringsform, er det muligt at inddatere oplysninger, der afviger
fra en central (f.eks. DBC) katalogisering.
10.1 Skærmbilledets opbygning
Skærmbilledet er inddelt i 2 blokke. Øverste blok indeholder felter til indtastning af de oplysninger der afviger fra den centrale katalogisering. Nederste blok indeholder oplysninger fra
den centrale katalogisering.
Vedrørende lokale felter henvises desuden til afsnittet ”danMARC2/Lokale felter".
10.1.1 Felter
I "Lokale felter" findes følgende felter:
Lokale felter i øverste blok:
Feltbetegnelse:
Indhold:
Klassemærke
Numerisk opstilling.
Efternavn
Forfatterens efternavn.
Fornavn
Forfatterens fornavn(e).
Korporation
Korporation.
Underkorporation
Underkorporation.
Konferencenr.
Konferencenummer.
Konferenceår
Konferenceår.
Konferencested
Konferencested.
Titel
Materialets titel.
Katalognote
Notefelt.
Indholdskode
Indholdskode. Mulige værdier kan vælges fra dropdown boks.
29
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
Feltbetegnelse:
Indhold:
Generel mat.type
Generel materialetype. Mulige værdier kan vælges fra dropdown
boks.
Specifik mat.type
Specifik materialetype. Mulige værdier kan vælges fra dropdown
boks.
Centrale felter i nederste blok:
Feltbetegnelse:
Indhold:
Idnr.
Feltet vil være udfyldt med postens idnr.
Sprogkode
Sprogkode.
Generel mat.type /
Specifik mat.type
Generel og specifik materialetype.
ISBN
ISBN-nummer.
Kategori
Bibliografisk kategori.
Udgivelsesår
Udgivelsesår.
Efternavn
Forfatterens efternavn.
Fornavn
Forfatterens fornavn(e).
Titel
Materialets titel.
Forlag: Navn
Forlagets navn.
Forlag: Sted
Udgivelsessted.
Klassemærke
Numerisk opstilling.
30
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
10.2 Funktionalitet i "Katalogisering af lokale felter"
Der kan kun indtastes/rettes i de lokale felter.
Efter indtastning/rettelse af indhold i den øverste blok, gemmes/afsluttes katalogiseringen og posten sendes evt. til opdatering, som beskrevet under "Katalogisering –
generelle funktioner" afsnit 6.2.2.
31
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
11 Indberetning af katalogiseringer til DBC
Poster der skal eksporteres til DBC, skal overholde følgende regler:
Felt 001 delfelt b skal indeholder bibliotekets biblioteksnummer. Ved eksport af posterne vil
kun poster der indeholder bibliotekets biblioteksnummer i dette delfelt blive eksporteret.
Hvis biblioteket har en aftale om at måtte rette andre bibliotekers poster, skal man huske at
ændre felt 001 delfelt b til eget biblioteksnummer, for at posten kan blive eksporteret.
NB: Når posten kommer retur er DBC's biblioteksnummer indsat i dette delfelt, og bibliotekets biblioteksnummer er flyttet til felt S10 delfelt a.
Felt 004 delfelt r skal jfr. "Aflevering af data fra folkebibliotekerne til DanBib" indeholde
enten n eller c. Da DDElibra indsætter værdien "u" i dette delfelt ved brug af "online opdatering", bliver denne værdi ved eksport konverteret til "c".
Felt 032 delfelt & anvendes til at inddatere en slags katalogkode og periodenummer. Feltet
bliver søgbart med søgekoden kk. Delfeltet inddateres kun i enkeltstående poster og bindposter. Ved eksport vil eventuelle sektionsposter og hovedposten blive eksporteret med, hvis
de(n) indeholder bibliotekets biblioteksnummer i felt 001 delfelt b.
Da DBC jfr. "Aflevering af data fra folkebibliotekerne til DanBib" kræver at posterne indeholder felt S10 delfelt a (med samme indhold som felt 001 delfelt b), vil dette felt blive maskingenereret i posterne der eksporteres, dvs. det er ikke nødvendigt at inddatere felt S10.
Alle felter i intervallet 001-999 og alle delfelter i disse felter eksporteres. DBC vil så automatisk sortere lokale felter og delfelt & fra.
Hvordan eksporten konkret skal foregå, aftales med Axiells implementør.
11.1 Returnering af eksporterede poster.
Hvis biblioteket abonnerer på "Decentrale poster", vil der i en dataleverance kunne være poster, der tidligere er eksporteret til DBC. Posterne vil i givet fald være markeret med DP som
materialetype, og de vil indeholde et centralt idnr.
Dagen efter at dataleverancen er indlæst, vil posterne være tilgængelige i leverancemappen.
Hvis biblioteket har oprettet lokale felter i de eksporterede poster, vil disse blive flettet ind i
de returnerede nye poster.
Posterne gennemgås og sendes til opdatering.
32
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
Før nattens opdatering vil det stadig være den lokale indberettede post, der befinder sig i bibliotekets base. Den returnerede centrale post vil være flyttet fra mappen "Leverance" til mappen "Opdatering".
Ved nattens opdatering vil den nye post blive indlagt i selve basen. Samtidig vil administrative data (beholdningsoplysninger mv.), som var knyttet til den lokale post, blive overført til
den nye post, med det korrekte centrale idnr.
Både gamle og nye poster ligger nu i basen, men de gamle lokale poster skal normalt slettes.
De gamle poster får automatisk tildelt poststatuskode "d" (slettepost).
Man kan ved trimning bestemme:
- hvilket ejernavn de gamle poster får tildelt
- i hvilken mappe i katalogiseringsoversigten de gamle poster anbringes.
Man kan vælge at anbringe posterne direkte i mappen "Opdatering" og dermed automatisk få
dem slettet i den følgende nats opdatering.
Man kan også vælge, at de gamle lokale poster skal anbringes i mappen "Ret". Er dette tilfældet, kan man:
- sende posterne til sletning ved at sende dem til mappen "Opdatering".
- vælge at bevare dem i basen. Dette gøres ved at trykke på (Shift+F7) "Slet linie" så de fjernes fra katalogiseringsoversigten.
Hvis den lokale post sendes til opdateringsmappen, vil den ved den efterfølgende opdatering
blive slettet.
Det tilrådes af hensyn til indberetning af lokaliseringsoplysninger at slette de lokale poster, så
de ikke fejlagtigt bliver anvendt til beholdningsregistrering.
Bibliotekets base vil herefter kun indeholde posten med det centrale idnr. i overensstemmelse
med DanBib.
11.2 Dubletposter
Hvis der, på trods af kontrollen i DanBib umiddelbart før katalogiseringen, er dubletter i de
indberettede katalogiseringer, kan DBC finde disse ved en matchning mod DanBib. DBC
sender en liste over de afviste lokale idnr., med angivelse af hvilke centrale idnr., de er dubletter til.
Biblioteket kan så vælge at hente de centrale poster og overføre beholdning mv. hertil og slette den lokale post.
Hvis biblioteket ikke mener, at det er en dublet til den centrale post, tilføjes posten en speciel
afmærkning (fastsat af DBC), og posten indberettes igen.
33
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
12 Koder i katalogiseringsoversigt
Fejlkoder:
Kode:
Betydning:
A
Kan ikke slette post med bestillinger. Det er trimbart om dette tjek
ønskes foretaget.
B
Der er ikke rettigheder til at opdatere i den angivne logiske base.
H
Kan ikke slette post med beholdninger. Det er trimbart om dette tjek
ønskes foretaget.
I
Kan ikke slette post med fjernlån. Det er trimbart om dette tjek ønskes foretaget.
K
Idnr. mangler på denne MARC-post.
N
Kan ikke slettes, posten findes ikke i basen.
N
Kan ikke opdateres, posten findes ikke i basen.
I
Der er brugt en ulovlig kode som opdateringsstatus for denne post.
T
Kan ikke opdatere post pga. ulovlige tegn eller ulovlig tegnkombination.
U
Posten findes allerede i basen, den kan derfor ikke indsættes som en
ny post.
U
Posten forsøgt opdateret af en anden samtidig.
?
Ukendt fejltilstand.
34
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
Materialekoder og specifikke materialekoder:
Kode:
Betydning:
BP
Bindpost
DP
Decentral post, der har bibliotekets ejermærke.
EH
Emnehenvisning.
HP
Hovedpost (ved overførsel af en bindpost vil en tilhørende hovedpost
automatisk blive ført med over).
SP
Sektionspost (ved overførsel af en bindpost vil en tilhørende sektionspost automatisk blive ført med over).
av
"av"-materiale.
bo
Bogligt materiale.
Ly
Lydoptagelse.
mu
Musikoptagelse.
no
Musikalie.
??
Andre materialetyper.
Musikoptagelse "mu" vil være underdelt i:
Kode:
Betydning:
CD
Compact Disc
LP
Grammofonplade
MC
Musikkassette
35
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
Infokoder:
Indhold:
Betydning:
Beholdning
angiver, at posten findes i basen med beholdning tilknyttet (programmet foretager ikke yderligere tjek). Posten kan være:
- en DBC-rettelsespost, dvs. at den opfylder DBC's formelle definition på en rettelsespost og er mærket som en sådan
- en post, hvori der er foretaget ændringer, som ikke giver anledning
til, at den mærkes som egentlig rettelsespost.
Ingen beh., DBC
angiver, at posten findes i basen uden beholdning tilknyttet, og at det
er en DBC-rettelsespost.
Ingen beh.
angiver, at posten findes i basen uden beholdning tilknyttet, og at det
ikke er en DBC-rettelsespost.
Bemærk, at hvis posten ikke findes i basen, er feltet tomt.
36
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
13 danMARC2
En beskrivelse af danMARC2 formatet, 2. udg. 1998 findes på:
http://www.kat-format.dk/danMARC2
13.1 Ændringer indført i danMARC2 juni 2015
Revision af Katalogiseringsreglernes Bilag J "Funktionskoder for ophav". Felt 082, delfelt c,
feltet ændret til ikke obligatorisk.
13.2 Lokale felter
Ud over de autoriserede felter i danMARC2-formatet kan anvendes lokale felter.
Lokale felter er opbygget efter følgende princip: Første ciffer erstattes af det tilsvarende bogstav (0 med A, 1 med B, 2 med C, 3 med D osv.). F.eks. vil det lokale felt til 245 hedde C45
og det lokale felt til 700 hedde H00.
Følgende skema viser sammenhængen imellem lokale felter der understøttes af DDElibra og
de tilsvarende centrale felter.
Hvis der er angivet en * efter feltnummer i kolonnen lokalfelt, vil det lokale felt erstatte det
centrale ved fremvisning.
Hvis der ikke er angivet noget tegn efter feltnummer i kolonnen lokalfelt, vil det lokale felt
supplere det centrale felt ved fremvisning.
For lokalfelt G52 gælder det, at delfelt m og delfelt o erstatter de tilsvarende delfelter i felt
652. I det efterfølgende skema er det markeret med ** ud for lokalfelt G52.
Lokalfelt
A05
A08
A09 *
A32
A38 *
A39 *
B00 *
B10 *
C45 *
Tilsvarende centralt felt
005
008
009
032
038
039
100
110
245
37
DDElibra
Håndbog
Katalogisering
________________________________________________________________
C50 *
C60 *
D00 *
E40
F31
F65
G00
G10
G30
G31
G52 **
G54
G66
G68
H00
H10
H45
H70
H80
H95
I40
I56
250
260
300
440
531
565
600
610
630
631
652
654
666
668
700
710
745
770
780
795
840
856
Desuden anvendes:
Lokalfelt
K01
K20
Indhold
Lokal lokalkatalogkode
Lokaliseringsfelt fjernlån