bilag - Patientoplevelser.dk

Patientinddragelse i Hjerte-, Lungeog Karkirurgisk afd. T
Gitte Bekker, oversygeplejerske
Britt Borregaard, udviklingssygeplejerske
Lisette B. Bjerregaard, kvalitetskoordinator
Udvikling af strategi for
patientinddragelses i afd. T
• Del af Afd. T’s udviklingsplan 2012-2014 (på
baggrund af LUP 2012)
• Studietur til Edinburgh 2013
• Udfærdigelse af patientinddragelsesstrategi for afd. T
2013-2014.
– Erfaringskonsulenter
– Patientforum
Opfølgning på LUP
• Mødefora i afd. T
–
–
–
–
–
Ledergruppe
LMU
Kvalitetsgruppe
Onsdagsmøder i sengeafsnit
Sygeplejesymposium
• Proces
– Udvælgelse af fokusområder og -strategi
– Omdeling af patientkommentarer
Eksempler på opfølgende metoder I
• Opfølgende ”mini-LUP”:
patientinterviews/spørgeskemaer
– Tryghed ved udskrivelse
– Information om ventetid i ambulatoriet
• Postkasse til patient-/pårørendeinput
– Tilstrækkelig inddragelse af pårørende
Eksempler på opfølgende metoder II
• Observation af indlæggelsessamtaler (i relation til
modtagelse af patienten)
• Kvartalsvise tilfredshedsundersøgelser af forløbet i T
Daghospital – klargørelse til operation
• Løbende monitorering af ventetid i ambulatoriet
Patientforum
10 tidligere
patienter og
Pårørende
Møder 4 gange årligt
1. møde
Områder til forbedring:
•
•
•
•
•
•
•
Samarbejde på tværs af sektorer
Information forud for operation
Sparring i forbindelse med pjecer
Kommunikation i afdelingen – hvordan overbringes vigtige budskaber
”Den samme læge” igennem hele forløbet
Erfaringsudveksling
Forenkling af informationsmateriale
Erfaringskonsulent
Møde i LUP patient- og
pårørendeudvalget
Siden sidste møde……
18. Juni, 2015
Siden sidste møde…..
• Følgebreve og påmindelsesbreve er i proces
• Indstilling til styregruppen vedrørende
patientrepræsentanter på møde i august
• Temaspørgsmål for LUP 2015
– Tema prioriteret fra udvalget: Ligeværdig dialog,
respekt og nærvær mellem personale og patient
Temaspørgsmål om patientinddragelse for
LUP 2015
Ikke
relevant
for mig
I meget
høj
grad
(5)
I høj
grad
(4)
I nogen
grad
(3)
I ringe
grad
(2)
Slet
ikke
(1)
1. Oplyste personalet dig om forskellige undersøgelses-/
behandlingsmuligheder, før du modtog
undersøgelse/behandling?






2. Havde du en dialog med personalet om fordele og
ulemper ved de forskellige undersøgelses/behandlingsmuligheder?







3. Kunne du tale med personalet om bekymringer
vedrørende din sygdom eller dit undersøgelses-/
behandlingsforløb?







4. Var din pleje og undersøgelse/ behandling tilpasset din
situation?







5. Var du med til at træffe beslutninger om din
undersøgelse/behandling i passende omfang?
Ved
ikke
Ikke
relevant
for mig
Ja
Nej
Ved
ikke




Møde i LUP patient- og
pårørendeudvalget
Udvalgte resultater for LUP 2014
18. Juni, 2015
Afrapportering
• Uge 8: Regioner, sygehuse og afdelinger (425 afdelinger) modtager
egne resultater og patientkommentarer
• Uge 17: Resultater på lands-, regions-, sygehus- og afdelingsniveau
offentligøres:
• National rapport
• Tabel med svarprocenter for de fire niveauer; land, region,
sygehus og afdeling
• Tabel med resultater på lands-, regions- og sygehus- og
afdelingsniveau
• Enhedsrapporter med resultater i figurer og tabeller for samtlige
afdelinger/afsnit, sygehuse og regioner (samme som uge 8)
Svarprocenter
Planlagt
indlagte
Akut
indlagte
20.881 patienter - 61 %
26.280 patienter - 45 %
93.464 patienter - 56 %
Ambulante
Oversigtsfigur
Bedst vurderede resultater
Skriv tekst eller indsæt graf
Personalet er
venligt og
imødekommende
Patienternes behov
for smertelindring er
dækket
Overordnet
tilfredshed
- plejen
- behandlingen
- alt i alt
Ca. 80 % svarer
”i høj grad” og
”i meget høj grad”
80 % for akut
indlagte og 90 % for
planlagt indlagte
patienter svarer
”i høj grad” eller i
meget høj grad”
Mellem 60 -90 %
svarer ”i høj grad”
og ”i meget høj
grad”
Dårligst vurderede resultater
Skriv tekst eller indsæt graf
Patient- og
pårørende- involvering
7-21% af patienterne
oplever, at de ”slet
ikke” har mulighed for
at deltage i
beslutninger
17-33 % af
patienterne svarer
”slet ikke” ift.
pårørendes
involvering
Information i
forbindelse med
udskrivelsen
Patientoplevet fejl
Mellem 13 og 27 %
af patienterne
oplever ”slet ikke” at
blive informeret om
virkninger og
bivirkninger ved ny
medicin
9 % af planlagt
indlagte
11 % af akut
indlagte
4 % af ambulante
patienter
Patientoplevet fejl
Forlænget indlæggelse eller genindlæggelse:
41 % af planlagt indlagte og 45 % af akut indlagte
patienter vurderer, at fejlen forlænger indlæggelsen eller
medfører en genindlæggelse.
På, over, under landsresultatet for regionerne
Patientkommentarer
”Jeg synes at fra det øjeblik, at jeg
kom ind på afdelingen var der
nogen om mig hele tiden , det var
som om de kun havde mig som
patient. Både læge og
sygeplejerske var fantastiske og
beroligende - en stor tak for den
måde i er på”
Planlagt indlagt patient
”Bedre dialog fra opererende
læge til sygeplejerske på
børneafdelingen. Vi sad og
ventede en hel eftermiddag. Det
viste sig, at den information vi
havde fået til operationen var det
vi skulle have. Vi troede at lægen
kom igen – det fandt
sygeplejersken først ud af sidst
på eftermiddagen”
Planlagt indlagt patient
”Personalet skal være
bedre til at hilse og
præsentere sig og
fortælle, hvad der skal
ske i løbet af dagen. I mit
tilfælde måtte jeg ringe
efter dem for
overhovedet at se dem”
Akut indlagt patient
Synliggørelse af LUP-resultater– målrettet patienter
LUP resultaterne er kun tilgængelige via vores
hjemmesiden
• tidligere også på sundhed.dk
På www.patientoplevelser.dk/LUP14 findes:
• Den nationale rapport samt
• Resultater på afdelings-, sygehus-, regions-, og
landsniveau.
Synliggørelse af LUP-resultater– målrettet patienter
Spørgsmål til diskussion:
- Hvilke resultater er relevante for patienter?
- Og hvorfor?
Synliggørelse af LUP-resultater– målrettet patienter
Spørgsmål til diskussion:
- Hvilke medier eller platforme kan anvendes til at
synligøre resultaterne til patienterne?
Synliggørelse af LUP-resultater– målrettet patienter
Spørgsmål til diskussion:
- Hvad er vigtigt, når vi skal præsentere resultater til
patienter?