Pernille Fejfers oplæg

Nyt fra Ankestyrelsen
Førtidspension, fleksjob og ressourceforløb
Ankechef Pernille Fejfer
Praksisundersøgelse om førtidspension fra april 2015
29 sager om afslag på førtidspension på det foreliggende
dokumentationsgrundlag er rigtige, og oplysningsgrundlaget er i orden
49 sager om tilkendelse af førtidspension. 16 sager er ikke i
overensstemmelse med regler og Ankestyrelsens praksis
Hvad er der galt med disse sager?
Der mangler væsentlige oplysninger om borgerens helbredsforhold eller
beskæftigelsesmæssige afklaring
Principafgørelser om førtidspension
18 til 39 årige kan ikke få førtidspension, medmindre det er dokumenteret eller pga. særlige
forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres
68-14
Ung kvinde, som var mental retarderet i lettere grad i kombination med adfærdsforstyrrelse
inden for autismespektret, skulle have førtidspension
33-15
Ung mand mentalt retarderet i lettere til middelsvær grad var ikke berettiget til
førtidspension på nuværende tidspunkt. Han havde ikke psykiske problemer, havde flere
kompetencer og var væsentligt bedre fungerende fagligt og socialt.
Principafgørelser om førtidspension
Frakendelse af førtidspension
9-15
Betingelserne for at frakende var opfyldt
120-13
Betingelserne for at frakende var ikke opfyldt
Fleksjob
Mulighed for fleksjob til personer med aktuelt meget begrænset
arbejdsevne, hvis der er mulighed for at udvikle arbejdsevnen inden for en
rimelig periode
25-14
Der var udviklingsmuligheder inden for en rimelig periode for de to
borgere. De var derfor berettiget til fleksjob og ikke førtidspension
Fleksjob
Mulighed for fastholdelsesfleksjob på hidtidig arbejdsplads uden
forudgående ansættelse efter sociale kapitler, hvis den ansatte har været
udsat for akut opstået skade eller sygdom
35-15
En borger var berettiget til fastholdelsesfleksjob. Han led af en alvorlig og
fremadskridende sygdom (Parkinson)
Fleksjob
Beregning af løntilskud til arbejdsgiver efter de gamle regler
34-15
Hvis arbejdsgiver også betaler lønmodtagers eget bidrag til
pensionsordning, så skal denne udgift indgå i beregningen af løntilskuddet
til arbejdsgiver
Ressourceforløb
Afgrænsning mellem ressourceforløb og fleksjob
Ressourceforløb er et tilbud, der kan anvendes både i tilfælde hvor der på sigt er udviklingsmuligheder ift. almindeligt
arbejde eller alene ift. et fleksjob
24-14
Borgeren var berettiget til ressourceforløb og ikke fleksjob. De lægelige oplysninger og arbejdsafklaringen viste, at der
kunne være mulighed for udvikling af arbejdsevnen ved et længerevarende forløb. Alle relevante tilbud var dermed ikke
afprøvet, og han var derfor ikke berettiget til fleksjob.
1-15
En borger, som opfylder betingelserne for ressourceforløb, kan kommuner ikke henvise til de almindelige tilbud efter
LAB-loven
Principafgørelser på vej
Ressourceforløbsydelse
Fleksjobydelse
Jobafklaringsforløb
Seniorførtidspension
Partsrepræsentation
Sagsbehandlingsregler
6-14 – hvornår kommunen har pligt til at forelægge sager for rehabiliteringsteam
20-14 – pligt til at genforelægge, hvis kommunen ikke følger indstilling
21-14 – krav om forberedende del og LÆ 265 ved sager om revalidering
22-14 – borgeren ikke indkaldt til møde i rehabiliteringsteam
26-14 – borgeren kan ikke klage over indstilling fra rehabiliteringsteam
27-14 – helhedsvurdering ved ophør af sygedagpenge indebærer afslag på fx ressourceforløb
79-14 – betydning af forelæggelse for rehabiliteringsteam
8-15 - borgeren udebliver fra møde i rehabiliteringsteam